Name

<strong></strong><<strong></strong>s<strong></strong>t<strong></strong>r<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong>g<strong></strong>><strong></strong>h<strong></strong>y<strong></strong>p<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>s<strong></strong>i<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong>;<strong></strong><<strong></strong>/<strong></strong>s<strong></strong>t<strong></strong>r<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong>g<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>b<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>a<strong></strong>z<strong></strong>e<strong></strong>p<strong></strong>r<strong></strong>i<strong></strong>l<strong></strong> Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

<strong></strong>g<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>e<strong></strong>s<strong></strong> <strong></strong>a<strong></strong>s<strong></strong>s<strong></strong>o<strong></strong>c<strong></strong>i<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>d<strong></strong> <strong></strong>w<strong></strong>i<strong></strong>t<strong></strong>h<strong></strong> <strong></strong>t<strong></strong>h<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>d<strong></strong>i<strong></strong>s<strong></strong>e<strong></strong>a<strong></strong>s<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>s<strong></strong>t<strong></strong>r<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong>g<strong></strong>><strong></strong>h<strong></strong>y<strong></strong>p<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>s<strong></strong>i<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong>;<strong></strong><<strong></strong>/<strong></strong>s<strong></strong>t<strong></strong>r<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong>g<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong>b<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>a<strong></strong>z<strong></strong>e<strong></strong>p<strong></strong>r<strong></strong>i<strong></strong>l<strong></strong> <strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>G<strong></strong>W<strong></strong>A<strong></strong>S<strong></strong> <strong></strong>a<strong></strong>n<strong></strong>d<strong></strong> <strong></strong>o<strong></strong>t<strong></strong>h<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>g<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>e<strong></strong>t<strong></strong>i<strong></strong>c<strong></strong> <strong></strong>a<strong></strong>s<strong></strong>s<strong></strong>o<strong></strong>c<strong></strong>i<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>i<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>d<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>a<strong></strong>s<strong></strong>e<strong></strong>t<strong></strong>s<strong></strong> <strong></strong>f<strong></strong>r<strong></strong>o<strong></strong>m<strong></strong> <strong></strong>t<strong></strong>h<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>G<strong></strong>A<strong></strong>D<strong></strong> <strong></strong>G<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>e<strong></strong>-<strong></strong>D<strong></strong>i<strong></strong>s<strong></strong>e<strong></strong>a<strong></strong>s<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>A<strong></strong>s<strong></strong>s<strong></strong>o<strong></strong>c<strong></strong>i<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>i<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong>s<strong></strong> <strong></strong>d<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>a<strong></strong>s<strong></strong>e<strong></strong>t<strong></strong>.<strong></strong>

<strong></strong>b<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>a<strong></strong>z<strong></strong>e<strong></strong>p<strong></strong>r<strong></strong>i<strong></strong>l<strong></strong> Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

<strong></strong>g<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>e<strong></strong>s<strong></strong>/<strong></strong>p<strong></strong>r<strong></strong>o<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>s<strong></strong> <strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>a<strong></strong>c<strong></strong>t<strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>g<strong></strong> <strong></strong>w<strong></strong>i<strong></strong>t<strong></strong>h<strong></strong> <strong></strong>t<strong></strong>h<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>c<strong></strong>h<strong></strong>e<strong></strong>m<strong></strong>i<strong></strong>c<strong></strong>a<strong></strong>l<strong></strong> <strong></strong>b<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>a<strong></strong>z<strong></strong>e<strong></strong>p<strong></strong>r<strong></strong>i<strong></strong>l<strong></strong> <strong></strong>f<strong></strong>r<strong></strong>o<strong></strong>m<strong></strong> <strong></strong>t<strong></strong>h<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>c<strong></strong>u<strong></strong>r<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>d<strong></strong> <strong></strong>C<strong></strong>T<strong></strong>D<strong></strong> <strong></strong>G<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>e<strong></strong>-<strong></strong>C<strong></strong>h<strong></strong>e<strong></strong>m<strong></strong>i<strong></strong>c<strong></strong>a<strong></strong>l<strong></strong> <strong></strong>I<strong></strong>n<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>a<strong></strong>c<strong></strong>t<strong></strong>i<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong>s<strong></strong> <strong></strong>d<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>a<strong></strong>s<strong></strong>e<strong></strong>t<strong></strong>.<strong></strong>

<strong></strong>B<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>a<strong></strong>z<strong></strong>e<strong></strong>p<strong></strong>r<strong></strong>i<strong></strong>l<strong></strong> Gene Set

From DrugBank Drug Targets

<strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>a<strong></strong>c<strong></strong>t<strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>g<strong></strong> <strong></strong>p<strong></strong>r<strong></strong>o<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>s<strong></strong> <strong></strong>f<strong></strong>o<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>t<strong></strong>h<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>B<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>a<strong></strong>z<strong></strong>e<strong></strong>p<strong></strong>r<strong></strong>i<strong></strong>l<strong></strong> <strong></strong>d<strong></strong>r<strong></strong>u<strong></strong>g<strong></strong> <strong></strong>f<strong></strong>r<strong></strong>o<strong></strong>m<strong></strong> <strong></strong>t<strong></strong>h<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>c<strong></strong>u<strong></strong>r<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>d<strong></strong> <strong></strong>D<strong></strong>r<strong></strong>u<strong></strong>g<strong></strong>B<strong></strong>a<strong></strong>n<strong></strong>k<strong></strong> <strong></strong>D<strong></strong>r<strong></strong>u<strong></strong>g<strong></strong> <strong></strong>T<strong></strong>a<strong></strong>r<strong></strong>g<strong></strong>e<strong></strong>t<strong></strong>s<strong></strong> <strong></strong>d<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>a<strong></strong>s<strong></strong>e<strong></strong>t<strong></strong>.<strong></strong>

<strong></strong>b<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>a<strong></strong>z<strong></strong>e<strong></strong>p<strong></strong>r<strong></strong>i<strong></strong>l<strong></strong> Gene Set

From GeneRIF Biological Term Annotations

<strong></strong>g<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>e<strong></strong>s<strong></strong> <strong></strong>c<strong></strong>o<strong></strong>-<strong></strong>o<strong></strong>c<strong></strong>c<strong></strong>u<strong></strong>r<strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>g<strong></strong> <strong></strong>w<strong></strong>i<strong></strong>t<strong></strong>h<strong></strong> <strong></strong>t<strong></strong>h<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>b<strong></strong>i<strong></strong>o<strong></strong>l<strong></strong>o<strong></strong>g<strong></strong>i<strong></strong>c<strong></strong>a<strong></strong>l<strong></strong> <strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>m<strong></strong> <strong></strong>b<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>a<strong></strong>z<strong></strong>e<strong></strong>p<strong></strong>r<strong></strong>i<strong></strong>l<strong></strong> <strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>l<strong></strong>i<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>u<strong></strong>r<strong></strong>e<strong></strong>-<strong></strong>s<strong></strong>u<strong></strong>p<strong></strong>p<strong></strong>o<strong></strong>r<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>d<strong></strong> <strong></strong>s<strong></strong>t<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>m<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>t<strong></strong>s<strong></strong> <strong></strong>d<strong></strong>e<strong></strong>s<strong></strong>c<strong></strong>r<strong></strong>i<strong></strong>b<strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>g<strong></strong> <strong></strong>f<strong></strong>u<strong></strong>n<strong></strong>c<strong></strong>t<strong></strong>i<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong>s<strong></strong> <strong></strong>o<strong></strong>f<strong></strong> <strong></strong>g<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>e<strong></strong>s<strong></strong> <strong></strong>f<strong></strong>r<strong></strong>o<strong></strong>m<strong></strong> <strong></strong>t<strong></strong>h<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>G<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>e<strong></strong>R<strong></strong>I<strong></strong>F<strong></strong> <strong></strong>B<strong></strong>i<strong></strong>o<strong></strong>l<strong></strong>o<strong></strong>g<strong></strong>i<strong></strong>c<strong></strong>a<strong></strong>l<strong></strong> <strong></strong>T<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>m<strong></strong> <strong></strong>A<strong></strong>n<strong></strong>n<strong></strong>o<strong></strong>t<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>i<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong>s<strong></strong> <strong></strong>d<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>a<strong></strong>s<strong></strong>e<strong></strong>t<strong></strong>.<strong></strong>

<strong></strong>b<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>a<strong></strong>z<strong></strong>e<strong></strong>p<strong></strong>r<strong></strong>i<strong></strong>l<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong> Gene Set

From Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors

<strong></strong>r<strong></strong>e<strong></strong>c<strong></strong>e<strong></strong>p<strong></strong>t<strong></strong>o<strong></strong>r<strong></strong>s<strong></strong> <strong></strong>o<strong></strong>f<strong></strong> <strong></strong>t<strong></strong>h<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>b<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>a<strong></strong>z<strong></strong>e<strong></strong>p<strong></strong>r<strong></strong>i<strong></strong>l<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong> <strong></strong>l<strong></strong>i<strong></strong>g<strong></strong>a<strong></strong>n<strong></strong>d<strong></strong> <strong></strong>(<strong></strong>c<strong></strong>h<strong></strong>e<strong></strong>m<strong></strong>i<strong></strong>c<strong></strong>a<strong></strong>l<strong></strong>)<strong></strong> <strong></strong>f<strong></strong>r<strong></strong>o<strong></strong>m<strong></strong> <strong></strong>t<strong></strong>h<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>c<strong></strong>u<strong></strong>r<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>d<strong></strong> <strong></strong>G<strong></strong>u<strong></strong>i<strong></strong>d<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>t<strong></strong>o<strong></strong> <strong></strong>P<strong></strong>h<strong></strong>a<strong></strong>r<strong></strong>m<strong></strong>a<strong></strong>c<strong></strong>o<strong></strong>l<strong></strong>o<strong></strong>g<strong></strong>y<strong></strong> <strong></strong>C<strong></strong>h<strong></strong>e<strong></strong>m<strong></strong>i<strong></strong>c<strong></strong>a<strong></strong>l<strong></strong> <strong></strong>L<strong></strong>i<strong></strong>g<strong></strong>a<strong></strong>n<strong></strong>d<strong></strong>s<strong></strong> <strong></strong>o<strong></strong>f<strong></strong> <strong></strong>R<strong></strong>e<strong></strong>c<strong></strong>e<strong></strong>p<strong></strong>t<strong></strong>o<strong></strong>r<strong></strong>s<strong></strong> <strong></strong>d<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>a<strong></strong>s<strong></strong>e<strong></strong>t<strong></strong>.<strong></strong>

<strong></strong>b<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>a<strong></strong>z<strong></strong>e<strong></strong>p<strong></strong>r<strong></strong>i<strong></strong>l<strong></strong> Gene Set

From Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors

<strong></strong>r<strong></strong>e<strong></strong>c<strong></strong>e<strong></strong>p<strong></strong>t<strong></strong>o<strong></strong>r<strong></strong>s<strong></strong> <strong></strong>o<strong></strong>f<strong></strong> <strong></strong>t<strong></strong>h<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>b<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>a<strong></strong>z<strong></strong>e<strong></strong>p<strong></strong>r<strong></strong>i<strong></strong>l<strong></strong> <strong></strong>l<strong></strong>i<strong></strong>g<strong></strong>a<strong></strong>n<strong></strong>d<strong></strong> <strong></strong>(<strong></strong>c<strong></strong>h<strong></strong>e<strong></strong>m<strong></strong>i<strong></strong>c<strong></strong>a<strong></strong>l<strong></strong>)<strong></strong> <strong></strong>f<strong></strong>r<strong></strong>o<strong></strong>m<strong></strong> <strong></strong>t<strong></strong>h<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>c<strong></strong>u<strong></strong>r<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>d<strong></strong> <strong></strong>G<strong></strong>u<strong></strong>i<strong></strong>d<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>t<strong></strong>o<strong></strong> <strong></strong>P<strong></strong>h<strong></strong>a<strong></strong>r<strong></strong>m<strong></strong>a<strong></strong>c<strong></strong>o<strong></strong>l<strong></strong>o<strong></strong>g<strong></strong>y<strong></strong> <strong></strong>C<strong></strong>h<strong></strong>e<strong></strong>m<strong></strong>i<strong></strong>c<strong></strong>a<strong></strong>l<strong></strong> <strong></strong>L<strong></strong>i<strong></strong>g<strong></strong>a<strong></strong>n<strong></strong>d<strong></strong>s<strong></strong> <strong></strong>o<strong></strong>f<strong></strong> <strong></strong>R<strong></strong>e<strong></strong>c<strong></strong>e<strong></strong>p<strong></strong>t<strong></strong>o<strong></strong>r<strong></strong>s<strong></strong> <strong></strong>d<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>a<strong></strong>s<strong></strong>e<strong></strong>t<strong></strong>.<strong></strong>

<strong></strong>B<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>a<strong></strong>z<strong></strong>e<strong></strong>p<strong></strong>r<strong></strong>i<strong></strong>l<strong></strong> Gene Set

From HMDB Metabolites of Enzymes

<strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>a<strong></strong>c<strong></strong>t<strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>g<strong></strong> <strong></strong>p<strong></strong>r<strong></strong>o<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>s<strong></strong> <strong></strong>f<strong></strong>o<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>t<strong></strong>h<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>B<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>a<strong></strong>z<strong></strong>e<strong></strong>p<strong></strong>r<strong></strong>i<strong></strong>l<strong></strong> <strong></strong>m<strong></strong>e<strong></strong>t<strong></strong>a<strong></strong>b<strong></strong>o<strong></strong>l<strong></strong>i<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>f<strong></strong>r<strong></strong>o<strong></strong>m<strong></strong> <strong></strong>t<strong></strong>h<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>c<strong></strong>u<strong></strong>r<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>d<strong></strong> <strong></strong>H<strong></strong>M<strong></strong>D<strong></strong>B<strong></strong> <strong></strong>M<strong></strong>e<strong></strong>t<strong></strong>a<strong></strong>b<strong></strong>o<strong></strong>l<strong></strong>i<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>s<strong></strong> <strong></strong>o<strong></strong>f<strong></strong> <strong></strong>E<strong></strong>n<strong></strong>z<strong></strong>y<strong></strong>m<strong></strong>e<strong></strong>s<strong></strong> <strong></strong>d<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>a<strong></strong>s<strong></strong>e<strong></strong>t<strong></strong>.<strong></strong>

<strong></strong>c<strong></strong>h<strong></strong>r<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong>i<strong></strong>c<strong></strong> <strong></strong>k<strong></strong>i<strong></strong>d<strong></strong>n<strong></strong>e<strong></strong>y<strong></strong> <strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>s<strong></strong>u<strong></strong>f<strong></strong>f<strong></strong>i<strong></strong>c<strong></strong>i<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>c<strong></strong>y<strong></strong>;<strong></strong> <strong></strong>h<strong></strong>y<strong></strong>p<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>s<strong></strong>i<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong>r<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>a<strong></strong>l<strong></strong>;<strong></strong> <strong></strong>n<strong></strong>e<strong></strong>p<strong></strong>h<strong></strong>r<strong></strong>o<strong></strong>s<strong></strong>c<strong></strong>l<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>o<strong></strong>s<strong></strong>i<strong></strong>s<strong></strong>;<strong></strong> <strong></strong>r<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>a<strong></strong>l<strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>s<strong></strong>t<strong></strong>r<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong>g<strong></strong>><strong></strong>h<strong></strong>y<strong></strong>p<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>s<strong></strong>i<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong>;<strong></strong><<strong></strong>/<strong></strong>s<strong></strong>t<strong></strong>r<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong>g<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong>r<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>a<strong></strong>l<strong></strong> <strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>s<strong></strong>u<strong></strong>f<strong></strong>f<strong></strong>i<strong></strong>c<strong></strong>i<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>c<strong></strong>y<strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong>c<strong></strong>h<strong></strong>r<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong>i<strong></strong>c<strong></strong> Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

<strong></strong>g<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>e<strong></strong>s<strong></strong> <strong></strong>a<strong></strong>s<strong></strong>s<strong></strong>o<strong></strong>c<strong></strong>i<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>d<strong></strong> <strong></strong>w<strong></strong>i<strong></strong>t<strong></strong>h<strong></strong> <strong></strong>t<strong></strong>h<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>d<strong></strong>i<strong></strong>s<strong></strong>e<strong></strong>a<strong></strong>s<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>c<strong></strong>h<strong></strong>r<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong>i<strong></strong>c<strong></strong> <strong></strong>k<strong></strong>i<strong></strong>d<strong></strong>n<strong></strong>e<strong></strong>y<strong></strong> <strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>s<strong></strong>u<strong></strong>f<strong></strong>f<strong></strong>i<strong></strong>c<strong></strong>i<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>c<strong></strong>y<strong></strong>;<strong></strong> <strong></strong>h<strong></strong>y<strong></strong>p<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>s<strong></strong>i<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong>r<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>a<strong></strong>l<strong></strong>;<strong></strong> <strong></strong>n<strong></strong>e<strong></strong>p<strong></strong>h<strong></strong>r<strong></strong>o<strong></strong>s<strong></strong>c<strong></strong>l<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>o<strong></strong>s<strong></strong>i<strong></strong>s<strong></strong>;<strong></strong> <strong></strong>r<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>a<strong></strong>l<strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>s<strong></strong>t<strong></strong>r<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong>g<strong></strong>><strong></strong>h<strong></strong>y<strong></strong>p<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>s<strong></strong>i<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong>;<strong></strong><<strong></strong>/<strong></strong>s<strong></strong>t<strong></strong>r<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong>g<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong>r<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>a<strong></strong>l<strong></strong> <strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>s<strong></strong>u<strong></strong>f<strong></strong>f<strong></strong>i<strong></strong>c<strong></strong>i<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>c<strong></strong>y<strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong>c<strong></strong>h<strong></strong>r<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong>i<strong></strong>c<strong></strong> <strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>G<strong></strong>W<strong></strong>A<strong></strong>S<strong></strong> <strong></strong>a<strong></strong>n<strong></strong>d<strong></strong> <strong></strong>o<strong></strong>t<strong></strong>h<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>g<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>e<strong></strong>t<strong></strong>i<strong></strong>c<strong></strong> <strong></strong>a<strong></strong>s<strong></strong>s<strong></strong>o<strong></strong>c<strong></strong>i<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>i<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>d<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>a<strong></strong>s<strong></strong>e<strong></strong>t<strong></strong>s<strong></strong> <strong></strong>f<strong></strong>r<strong></strong>o<strong></strong>m<strong></strong> <strong></strong>t<strong></strong>h<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>G<strong></strong>A<strong></strong>D<strong></strong> <strong></strong>G<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>e<strong></strong>-<strong></strong>D<strong></strong>i<strong></strong>s<strong></strong>e<strong></strong>a<strong></strong>s<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>A<strong></strong>s<strong></strong>s<strong></strong>o<strong></strong>c<strong></strong>i<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>i<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong>s<strong></strong> <strong></strong>d<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>a<strong></strong>s<strong></strong>e<strong></strong>t<strong></strong>.<strong></strong>

<strong></strong>a<strong></strong>n<strong></strong>o<strong></strong>x<strong></strong>i<strong></strong>a<strong></strong>;<strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>s<strong></strong>t<strong></strong>r<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong>g<strong></strong>><strong></strong>h<strong></strong>y<strong></strong>p<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>s<strong></strong>i<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong>;<strong></strong><<strong></strong>/<strong></strong>s<strong></strong>t<strong></strong>r<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong>g<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong>h<strong></strong>y<strong></strong>p<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>s<strong></strong>i<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong>p<strong></strong>u<strong></strong>l<strong></strong>m<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong>a<strong></strong>r<strong></strong>y<strong></strong>;<strong></strong> <strong></strong>t<strong></strong>r<strong></strong>i<strong></strong>c<strong></strong>u<strong></strong>s<strong></strong>p<strong></strong>i<strong></strong>d<strong></strong> <strong></strong>v<strong></strong>a<strong></strong>l<strong></strong>v<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>s<strong></strong>u<strong></strong>f<strong></strong>f<strong></strong>i<strong></strong>c<strong></strong>i<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>c<strong></strong>y<strong></strong> Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

<strong></strong>g<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>e<strong></strong>s<strong></strong> <strong></strong>a<strong></strong>s<strong></strong>s<strong></strong>o<strong></strong>c<strong></strong>i<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>d<strong></strong> <strong></strong>w<strong></strong>i<strong></strong>t<strong></strong>h<strong></strong> <strong></strong>t<strong></strong>h<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>d<strong></strong>i<strong></strong>s<strong></strong>e<strong></strong>a<strong></strong>s<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>a<strong></strong>n<strong></strong>o<strong></strong>x<strong></strong>i<strong></strong>a<strong></strong>;<strong></strong> <strong></strong><<strong></strong>s<strong></strong>t<strong></strong>r<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong>g<strong></strong>><strong></strong>h<strong></strong>y<strong></strong>p<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>s<strong></strong>i<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong>;<strong></strong><<strong></strong>/<strong></strong>s<strong></strong>t<strong></strong>r<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong>g<strong></strong>><strong></strong> <strong></strong>h<strong></strong>y<strong></strong>p<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>s<strong></strong>i<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong>p<strong></strong>u<strong></strong>l<strong></strong>m<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong>a<strong></strong>r<strong></strong>y<strong></strong>;<strong></strong> <strong></strong>t<strong></strong>r<strong></strong>i<strong></strong>c<strong></strong>u<strong></strong>s<strong></strong>p<strong></strong>i<strong></strong>d<strong></strong> <strong></strong>v<strong></strong>a<strong></strong>l<strong></strong>v<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>s<strong></strong>u<strong></strong>f<strong></strong>f<strong></strong>i<strong></strong>c<strong></strong>i<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>c<strong></strong>y<strong></strong> <strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>G<strong></strong>W<strong></strong>A<strong></strong>S<strong></strong> <strong></strong>a<strong></strong>n<strong></strong>d<strong></strong> <strong></strong>o<strong></strong>t<strong></strong>h<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>g<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>e<strong></strong>t<strong></strong>i<strong></strong>c<strong></strong> <strong></strong>a<strong></strong>s<strong></strong>s<strong></strong>o<strong></strong>c<strong></strong>i<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>i<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>d<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>a<strong></strong>s<strong></strong>e<strong></strong>t<strong></strong>s<strong></strong> <strong></strong>f<strong></strong>r<strong></strong>o<strong></strong>m<strong></strong> <strong></strong>t<strong></strong>h<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>G<strong></strong>A<strong></strong>D<strong></strong> <strong></strong>G<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>e<strong></strong>-<strong></strong>D<strong></strong>i<strong></strong>s<strong></strong>e<strong></strong>a<strong></strong>s<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>A<strong></strong>s<strong></strong>s<strong></strong>o<strong></strong>c<strong></strong>i<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>i<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong>s<strong></strong> <strong></strong>d<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>a<strong></strong>s<strong></strong>e<strong></strong>t<strong></strong>.<strong></strong>

<strong></strong>h<strong></strong>y<strong></strong>p<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>s<strong></strong>i<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>d<strong></strong>u<strong></strong>c<strong></strong>e<strong></strong>d<strong></strong> <strong></strong>b<strong></strong>y<strong></strong> <strong></strong>p<strong></strong>r<strong></strong>e<strong></strong>g<strong></strong>n<strong></strong>a<strong></strong>n<strong></strong>c<strong></strong>y<strong></strong>;<strong></strong> <strong></strong>h<strong></strong>y<strong></strong>p<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>s<strong></strong>i<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong>p<strong></strong>r<strong></strong>e<strong></strong>g<strong></strong>n<strong></strong>a<strong></strong>n<strong></strong>c<strong></strong>y<strong></strong>-<strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>d<strong></strong>u<strong></strong>c<strong></strong>e<strong></strong>d<strong></strong>;<strong></strong> <strong></strong>p<strong></strong>r<strong></strong>e<strong></strong>g<strong></strong>n<strong></strong>a<strong></strong>n<strong></strong>c<strong></strong>y<strong></strong> <strong></strong>c<strong></strong>o<strong></strong>m<strong></strong>p<strong></strong>l<strong></strong>i<strong></strong>c<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>i<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong>s<strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong>h<strong></strong>e<strong></strong>m<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>o<strong></strong>l<strong></strong>o<strong></strong>g<strong></strong>i<strong></strong>c<strong></strong>;<strong></strong> <strong></strong>t<strong></strong>h<strong></strong>r<strong></strong>o<strong></strong>m<strong></strong>b<strong></strong>o<strong></strong>p<strong></strong>h<strong></strong>i<strong></strong>l<strong></strong>i<strong></strong>a<strong></strong>;<strong></strong> <strong></strong>v<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>o<strong></strong>u<strong></strong>s<strong></strong> <strong></strong>t<strong></strong>h<strong></strong>r<strong></strong>o<strong></strong>m<strong></strong>b<strong></strong>o<strong></strong>e<strong></strong>m<strong></strong>b<strong></strong>o<strong></strong>l<strong></strong>i<strong></strong>s<strong></strong>m<strong></strong> Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

<strong></strong>g<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>e<strong></strong>s<strong></strong> <strong></strong>a<strong></strong>s<strong></strong>s<strong></strong>o<strong></strong>c<strong></strong>i<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>d<strong></strong> <strong></strong>w<strong></strong>i<strong></strong>t<strong></strong>h<strong></strong> <strong></strong>t<strong></strong>h<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>d<strong></strong>i<strong></strong>s<strong></strong>e<strong></strong>a<strong></strong>s<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>h<strong></strong>y<strong></strong>p<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>s<strong></strong>i<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>d<strong></strong>u<strong></strong>c<strong></strong>e<strong></strong>d<strong></strong> <strong></strong>b<strong></strong>y<strong></strong> <strong></strong>p<strong></strong>r<strong></strong>e<strong></strong>g<strong></strong>n<strong></strong>a<strong></strong>n<strong></strong>c<strong></strong>y<strong></strong>;<strong></strong> <strong></strong>h<strong></strong>y<strong></strong>p<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>s<strong></strong>i<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong>p<strong></strong>r<strong></strong>e<strong></strong>g<strong></strong>n<strong></strong>a<strong></strong>n<strong></strong>c<strong></strong>y<strong></strong>-<strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>d<strong></strong>u<strong></strong>c<strong></strong>e<strong></strong>d<strong></strong>;<strong></strong> <strong></strong>p<strong></strong>r<strong></strong>e<strong></strong>g<strong></strong>n<strong></strong>a<strong></strong>n<strong></strong>c<strong></strong>y<strong></strong> <strong></strong>c<strong></strong>o<strong></strong>m<strong></strong>p<strong></strong>l<strong></strong>i<strong></strong>c<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>i<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong>s<strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong>h<strong></strong>e<strong></strong>m<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>o<strong></strong>l<strong></strong>o<strong></strong>g<strong></strong>i<strong></strong>c<strong></strong>;<strong></strong> <strong></strong>t<strong></strong>h<strong></strong>r<strong></strong>o<strong></strong>m<strong></strong>b<strong></strong>o<strong></strong>p<strong></strong>h<strong></strong>i<strong></strong>l<strong></strong>i<strong></strong>a<strong></strong>;<strong></strong> <strong></strong>v<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>o<strong></strong>u<strong></strong>s<strong></strong> <strong></strong>t<strong></strong>h<strong></strong>r<strong></strong>o<strong></strong>m<strong></strong>b<strong></strong>o<strong></strong>e<strong></strong>m<strong></strong>b<strong></strong>o<strong></strong>l<strong></strong>i<strong></strong>s<strong></strong>m<strong></strong> <strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>G<strong></strong>W<strong></strong>A<strong></strong>S<strong></strong> <strong></strong>a<strong></strong>n<strong></strong>d<strong></strong> <strong></strong>o<strong></strong>t<strong></strong>h<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>g<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>e<strong></strong>t<strong></strong>i<strong></strong>c<strong></strong> <strong></strong>a<strong></strong>s<strong></strong>s<strong></strong>o<strong></strong>c<strong></strong>i<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>i<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>d<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>a<strong></strong>s<strong></strong>e<strong></strong>t<strong></strong>s<strong></strong> <strong></strong>f<strong></strong>r<strong></strong>o<strong></strong>m<strong></strong> <strong></strong>t<strong></strong>h<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>G<strong></strong>A<strong></strong>D<strong></strong> <strong></strong>G<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>e<strong></strong>-<strong></strong>D<strong></strong>i<strong></strong>s<strong></strong>e<strong></strong>a<strong></strong>s<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>A<strong></strong>s<strong></strong>s<strong></strong>o<strong></strong>c<strong></strong>i<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>i<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong>s<strong></strong> <strong></strong>d<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>a<strong></strong>s<strong></strong>e<strong></strong>t<strong></strong>.<strong></strong>

<strong></strong>h<strong></strong>y<strong></strong>p<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>s<strong></strong>i<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>d<strong></strong>u<strong></strong>c<strong></strong>e<strong></strong>d<strong></strong> <strong></strong>b<strong></strong>y<strong></strong> <strong></strong>p<strong></strong>r<strong></strong>e<strong></strong>g<strong></strong>n<strong></strong>a<strong></strong>n<strong></strong>c<strong></strong>y<strong></strong>;<strong></strong> <strong></strong>h<strong></strong>y<strong></strong>p<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>s<strong></strong>i<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong>p<strong></strong>r<strong></strong>e<strong></strong>g<strong></strong>n<strong></strong>a<strong></strong>n<strong></strong>c<strong></strong>y<strong></strong>-<strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>d<strong></strong>u<strong></strong>c<strong></strong>e<strong></strong>d<strong></strong> Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

<strong></strong>g<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>e<strong></strong>s<strong></strong> <strong></strong>a<strong></strong>s<strong></strong>s<strong></strong>o<strong></strong>c<strong></strong>i<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>d<strong></strong> <strong></strong>w<strong></strong>i<strong></strong>t<strong></strong>h<strong></strong> <strong></strong>t<strong></strong>h<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>d<strong></strong>i<strong></strong>s<strong></strong>e<strong></strong>a<strong></strong>s<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>h<strong></strong>y<strong></strong>p<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>s<strong></strong>i<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>d<strong></strong>u<strong></strong>c<strong></strong>e<strong></strong>d<strong></strong> <strong></strong>b<strong></strong>y<strong></strong> <strong></strong>p<strong></strong>r<strong></strong>e<strong></strong>g<strong></strong>n<strong></strong>a<strong></strong>n<strong></strong>c<strong></strong>y<strong></strong>;<strong></strong> <strong></strong>h<strong></strong>y<strong></strong>p<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>s<strong></strong>i<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong>p<strong></strong>r<strong></strong>e<strong></strong>g<strong></strong>n<strong></strong>a<strong></strong>n<strong></strong>c<strong></strong>y<strong></strong>-<strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>d<strong></strong>u<strong></strong>c<strong></strong>e<strong></strong>d<strong></strong> <strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>G<strong></strong>W<strong></strong>A<strong></strong>S<strong></strong> <strong></strong>a<strong></strong>n<strong></strong>d<strong></strong> <strong></strong>o<strong></strong>t<strong></strong>h<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>g<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>e<strong></strong>t<strong></strong>i<strong></strong>c<strong></strong> <strong></strong>a<strong></strong>s<strong></strong>s<strong></strong>o<strong></strong>c<strong></strong>i<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>i<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>d<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>a<strong></strong>s<strong></strong>e<strong></strong>t<strong></strong>s<strong></strong> <strong></strong>f<strong></strong>r<strong></strong>o<strong></strong>m<strong></strong> <strong></strong>t<strong></strong>h<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>G<strong></strong>A<strong></strong>D<strong></strong> <strong></strong>G<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>e<strong></strong>-<strong></strong>D<strong></strong>i<strong></strong>s<strong></strong>e<strong></strong>a<strong></strong>s<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>A<strong></strong>s<strong></strong>s<strong></strong>o<strong></strong>c<strong></strong>i<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>i<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong>s<strong></strong> <strong></strong>d<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>a<strong></strong>s<strong></strong>e<strong></strong>t<strong></strong>.<strong></strong>

<strong></strong>f<strong></strong>e<strong></strong>t<strong></strong>a<strong></strong>l<strong></strong> <strong></strong>d<strong></strong>i<strong></strong>s<strong></strong>e<strong></strong>a<strong></strong>s<strong></strong>e<strong></strong>s<strong></strong>;<strong></strong> <strong></strong>f<strong></strong>e<strong></strong>t<strong></strong>a<strong></strong>l<strong></strong> <strong></strong>g<strong></strong>r<strong></strong>o<strong></strong>w<strong></strong>t<strong></strong>h<strong></strong> <strong></strong>r<strong></strong>e<strong></strong>t<strong></strong>a<strong></strong>r<strong></strong>d<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>i<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong>;<strong></strong> <strong></strong>h<strong></strong>y<strong></strong>p<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>s<strong></strong>i<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>d<strong></strong>u<strong></strong>c<strong></strong>e<strong></strong>d<strong></strong> <strong></strong>b<strong></strong>y<strong></strong> <strong></strong>p<strong></strong>r<strong></strong>e<strong></strong>g<strong></strong>n<strong></strong>a<strong></strong>n<strong></strong>c<strong></strong>y<strong></strong>;<strong></strong> <strong></strong>h<strong></strong>y<strong></strong>p<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>s<strong></strong>i<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong>p<strong></strong>r<strong></strong>e<strong></strong>g<strong></strong>n<strong></strong>a<strong></strong>n<strong></strong>c<strong></strong>y<strong></strong>-<strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>d<strong></strong>u<strong></strong>c<strong></strong>e<strong></strong>d<strong></strong>;<strong></strong> <strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>t<strong></strong>r<strong></strong>a<strong></strong>u<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>g<strong></strong>r<strong></strong>o<strong></strong>w<strong></strong>t<strong></strong>h<strong></strong> <strong></strong>r<strong></strong>e<strong></strong>t<strong></strong>a<strong></strong>r<strong></strong>d<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>i<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong>;<strong></strong> <strong></strong>p<strong></strong>r<strong></strong>e<strong></strong>-<strong></strong>e<strong></strong>c<strong></strong>l<strong></strong>a<strong></strong>m<strong></strong>p<strong></strong>s<strong></strong>i<strong></strong>a<strong></strong>;<strong></strong> <strong></strong>p<strong></strong>r<strong></strong>e<strong></strong>g<strong></strong>n<strong></strong>a<strong></strong>n<strong></strong>c<strong></strong>y<strong></strong> <strong></strong>c<strong></strong>o<strong></strong>m<strong></strong>p<strong></strong>l<strong></strong>i<strong></strong>c<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>i<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong>s<strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong>h<strong></strong>e<strong></strong>m<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>o<strong></strong>l<strong></strong>o<strong></strong>g<strong></strong>i<strong></strong>c<strong></strong>;<strong></strong> <strong></strong>t<strong></strong>h<strong></strong>r<strong></strong>o<strong></strong>m<strong></strong>b<strong></strong>o<strong></strong>p<strong></strong>h<strong></strong>i<strong></strong>l<strong></strong>i<strong></strong>a<strong></strong> Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

<strong></strong>g<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>e<strong></strong>s<strong></strong> <strong></strong>a<strong></strong>s<strong></strong>s<strong></strong>o<strong></strong>c<strong></strong>i<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>d<strong></strong> <strong></strong>w<strong></strong>i<strong></strong>t<strong></strong>h<strong></strong> <strong></strong>t<strong></strong>h<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>d<strong></strong>i<strong></strong>s<strong></strong>e<strong></strong>a<strong></strong>s<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>f<strong></strong>e<strong></strong>t<strong></strong>a<strong></strong>l<strong></strong> <strong></strong>d<strong></strong>i<strong></strong>s<strong></strong>e<strong></strong>a<strong></strong>s<strong></strong>e<strong></strong>s<strong></strong>;<strong></strong> <strong></strong>f<strong></strong>e<strong></strong>t<strong></strong>a<strong></strong>l<strong></strong> <strong></strong>g<strong></strong>r<strong></strong>o<strong></strong>w<strong></strong>t<strong></strong>h<strong></strong> <strong></strong>r<strong></strong>e<strong></strong>t<strong></strong>a<strong></strong>r<strong></strong>d<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>i<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong>;<strong></strong> <strong></strong>h<strong></strong>y<strong></strong>p<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>s<strong></strong>i<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>d<strong></strong>u<strong></strong>c<strong></strong>e<strong></strong>d<strong></strong> <strong></strong>b<strong></strong>y<strong></strong> <strong></strong>p<strong></strong>r<strong></strong>e<strong></strong>g<strong></strong>n<strong></strong>a<strong></strong>n<strong></strong>c<strong></strong>y<strong></strong>;<strong></strong> <strong></strong>h<strong></strong>y<strong></strong>p<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>s<strong></strong>i<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong>p<strong></strong>r<strong></strong>e<strong></strong>g<strong></strong>n<strong></strong>a<strong></strong>n<strong></strong>c<strong></strong>y<strong></strong>-<strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>d<strong></strong>u<strong></strong>c<strong></strong>e<strong></strong>d<strong></strong>;<strong></strong> <strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>t<strong></strong>r<strong></strong>a<strong></strong>u<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>g<strong></strong>r<strong></strong>o<strong></strong>w<strong></strong>t<strong></strong>h<strong></strong> <strong></strong>r<strong></strong>e<strong></strong>t<strong></strong>a<strong></strong>r<strong></strong>d<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>i<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong>;<strong></strong> <strong></strong>p<strong></strong>r<strong></strong>e<strong></strong>-<strong></strong>e<strong></strong>c<strong></strong>l<strong></strong>a<strong></strong>m<strong></strong>p<strong></strong>s<strong></strong>i<strong></strong>a<strong></strong>;<strong></strong> <strong></strong>p<strong></strong>r<strong></strong>e<strong></strong>g<strong></strong>n<strong></strong>a<strong></strong>n<strong></strong>c<strong></strong>y<strong></strong> <strong></strong>c<strong></strong>o<strong></strong>m<strong></strong>p<strong></strong>l<strong></strong>i<strong></strong>c<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>i<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong>s<strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong>h<strong></strong>e<strong></strong>m<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>o<strong></strong>l<strong></strong>o<strong></strong>g<strong></strong>i<strong></strong>c<strong></strong>;<strong></strong> <strong></strong>t<strong></strong>h<strong></strong>r<strong></strong>o<strong></strong>m<strong></strong>b<strong></strong>o<strong></strong>p<strong></strong>h<strong></strong>i<strong></strong>l<strong></strong>i<strong></strong>a<strong></strong> <strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>G<strong></strong>W<strong></strong>A<strong></strong>S<strong></strong> <strong></strong>a<strong></strong>n<strong></strong>d<strong></strong> <strong></strong>o<strong></strong>t<strong></strong>h<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>g<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>e<strong></strong>t<strong></strong>i<strong></strong>c<strong></strong> <strong></strong>a<strong></strong>s<strong></strong>s<strong></strong>o<strong></strong>c<strong></strong>i<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>i<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>d<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>a<strong></strong>s<strong></strong>e<strong></strong>t<strong></strong>s<strong></strong> <strong></strong>f<strong></strong>r<strong></strong>o<strong></strong>m<strong></strong> <strong></strong>t<strong></strong>h<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>G<strong></strong>A<strong></strong>D<strong></strong> <strong></strong>G<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>e<strong></strong>-<strong></strong>D<strong></strong>i<strong></strong>s<strong></strong>e<strong></strong>a<strong></strong>s<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>A<strong></strong>s<strong></strong>s<strong></strong>o<strong></strong>c<strong></strong>i<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>i<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong>s<strong></strong> <strong></strong>d<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>a<strong></strong>s<strong></strong>e<strong></strong>t<strong></strong>.<strong></strong>

<strong></strong>h<strong></strong>y<strong></strong>p<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>s<strong></strong>i<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong>p<strong></strong>o<strong></strong>r<strong></strong>t<strong></strong>a<strong></strong>l<strong></strong>;<strong></strong> <strong></strong>h<strong></strong>y<strong></strong>p<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>s<strong></strong>i<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong>p<strong></strong>u<strong></strong>l<strong></strong>m<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong>a<strong></strong>r<strong></strong>y<strong></strong>;<strong></strong> <strong></strong>l<strong></strong>i<strong></strong>v<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>d<strong></strong>i<strong></strong>s<strong></strong>e<strong></strong>a<strong></strong>s<strong></strong>e<strong></strong>s<strong></strong> Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

<strong></strong>g<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>e<strong></strong>s<strong></strong> <strong></strong>a<strong></strong>s<strong></strong>s<strong></strong>o<strong></strong>c<strong></strong>i<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>d<strong></strong> <strong></strong>w<strong></strong>i<strong></strong>t<strong></strong>h<strong></strong> <strong></strong>t<strong></strong>h<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>d<strong></strong>i<strong></strong>s<strong></strong>e<strong></strong>a<strong></strong>s<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>h<strong></strong>y<strong></strong>p<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>s<strong></strong>i<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong>p<strong></strong>o<strong></strong>r<strong></strong>t<strong></strong>a<strong></strong>l<strong></strong>;<strong></strong> <strong></strong>h<strong></strong>y<strong></strong>p<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong>t<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>s<strong></strong>i<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong>,<strong></strong> <strong></strong>p<strong></strong>u<strong></strong>l<strong></strong>m<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong>a<strong></strong>r<strong></strong>y<strong></strong>;<strong></strong> <strong></strong>l<strong></strong>i<strong></strong>v<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>d<strong></strong>i<strong></strong>s<strong></strong>e<strong></strong>a<strong></strong>s<strong></strong>e<strong></strong>s<strong></strong> <strong></strong>i<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>G<strong></strong>W<strong></strong>A<strong></strong>S<strong></strong> <strong></strong>a<strong></strong>n<strong></strong>d<strong></strong> <strong></strong>o<strong></strong>t<strong></strong>h<strong></strong>e<strong></strong>r<strong></strong> <strong></strong>g<strong></strong>e<strong></strong>n<strong></strong>e<strong></strong>t<strong></strong>i<strong></strong>c<strong></strong> <strong></strong>a<strong></strong>s<strong></strong>s<strong></strong>o<strong></strong>c<strong></strong>i<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>i<strong></strong>o<strong></strong>n<strong></strong> <strong></strong>d<strong></strong>a<strong></strong>t<strong></strong>a<strong></strong>s<strong></strong>e<strong></strong>t<strong></strong>s<strong></strong> <strong></strong>f<strong></strong>r<strong></strong>o<strong></strong>m<strong></strong> <strong></strong>t<strong></strong>h<strong></strong>e<strong></strong> <strong></strong>G<strong></strong>A<strong></strong>D<strong></strong> <stro