Name

diabetes, post-renal transplant; post-renal transplant diabetes Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, post-renal transplant; post-renal transplant diabetes in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

kidney transplant; cyclospoine pharmacokinetics; heart transplant Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease kidney transplant; cyclospoine pharmacokinetics; heart transplant in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; hypertension Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; hypertension in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

kidney function post-kidney transplant Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease kidney function post-kidney transplant in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

albuminuria; chronic renal failure; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; glycosuria; kidney failure, chronic; proteinuria Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease albuminuria; chronic renal failure; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; glycosuria; kidney failure, chronic; proteinuria in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 1; renal transplant outcome Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 1; renal transplant outcome in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; disease susceptibility; polyendocrinopathies, autoimmune Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; disease susceptibility; polyendocrinopathies, autoimmune in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cardiovascular diseases; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cardiovascular diseases; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetes, gestational; gestational diabetes mellitus Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetes, gestational; gestational diabetes mellitus in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; diabetic retinopathy; genetic predisposition to disease Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; diabetic retinopathy; genetic predisposition to disease in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetes, gestational; gestational diabetes mellitus (disorder) Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetes, gestational; gestational diabetes mellitus (disorder) in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

arthritis, rheumatoid; coronary artery disease; crohn disease; crohn's disease; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; hypertension; rheumatoid arthritis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease arthritis, rheumatoid; coronary artery disease; crohn disease; crohn's disease; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; hypertension; rheumatoid arthritis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetes, gestational; gestational diabetes mellitus ; iron overload Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetes, gestational; gestational diabetes mellitus ; iron overload in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

apoplexy; coronary disease; coronary heart disease; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies; stroke Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease apoplexy; coronary disease; coronary heart disease; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies; stroke in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

chronic renal failure; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; kidney failure, chronic Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease chronic renal failure; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; kidney failure, chronic in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cardiovascular diseases; chronic renal failure; diabetes complications; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; kidney failure, chronic; myocardial infarction Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cardiovascular diseases; chronic renal failure; diabetes complications; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; kidney failure, chronic; myocardial infarction in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

renal transplant outcome Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease renal transplant outcome in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

renal transplant survival Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease renal transplant survival in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

renal transplant Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease renal transplant in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

Renal transplant outcome Gene Set

From GWAS Catalog SNP-Phenotype Associations

genes associated with the Renal transplant outcome phenotype in GWAS datasets from the GWAS Catalog SNP-Phenotype Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; hypoglycemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; hypoglycemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

atherosclerosis; diabetes complications; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; myocardial infarction Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease atherosclerosis; diabetes complications; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; myocardial infarction in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes complications; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes complications; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 1; autoimmune diabetes; diabetes, autoimmune Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 1; autoimmune diabetes; diabetes, autoimmune in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

chronic renal failure; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; kidney failure, chronic Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease chronic renal failure; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; kidney failure, chronic in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

chronic renal failure; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic neuropathies; kidney failure, chronic Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease chronic renal failure; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic neuropathies; kidney failure, chronic in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

chronic renal failure; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; hyperhomocysteinemia; kidney failure, chronic; proteinuria Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease chronic renal failure; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; hyperhomocysteinemia; kidney failure, chronic; proteinuria in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

chronic renal failure; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; hypertension; kidney failure, chronic Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease chronic renal failure; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; hypertension; kidney failure, chronic in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

chronic renal failure; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; glomerulonephritis; kidney failure, chronic; polycystic kidney, autosomal dominant Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease chronic renal failure; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; glomerulonephritis; kidney failure, chronic; polycystic kidney, autosomal dominant in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

chronic renal failure; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; diabetic retinopathy; kidney failure, chronic Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease chronic renal failure; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; diabetic retinopathy; kidney failure, chronic in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

chronic renal failure; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; kidney failure, chronic; ventricular dysfunction, left Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease chronic renal failure; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; kidney failure, chronic; ventricular dysfunction, left in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

chronic renal failure; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; kidney failure, chronic Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease chronic renal failure; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; kidney failure, chronic in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

chronic renal failure; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; kidney failure, chronic Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease chronic renal failure; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; kidney failure, chronic in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

chronic kidney insufficiency; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; renal insufficiency, chronic Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease chronic kidney insufficiency; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; renal insufficiency, chronic in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

kidney transplant complications Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease kidney transplant complications in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

liver transplant; prostate cancer; premature ovarian failure; lupus nephritis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease liver transplant; prostate cancer; premature ovarian failure; lupus nephritis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

low mpa exposure and acute rejection in mmf/tacrolimus-treated kidney transplant patients Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease low mpa exposure and acute rejection in mmf/tacrolimus-treated kidney transplant patients in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

kidney transplant; tacrolium pharmacokinetic Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease kidney transplant; tacrolium pharmacokinetic in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

heart transplant complications Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease heart transplant complications in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

kidney transplant rejection Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease kidney transplant rejection in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

acute and chronic kidney transplant outcome Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease acute and chronic kidney transplant outcome in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

kidney transplant; folate; homocysteine Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease kidney transplant; folate; homocysteine in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

pediatric liver transplant rejection Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease pediatric liver transplant rejection in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

kidney transplant; azathioprine toxicity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease kidney transplant; azathioprine toxicity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

desensitization in solid organ transplant recipients Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease desensitization in solid organ transplant recipients in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

lung transplant complications Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease lung transplant complications in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

bone marrow transplant Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease bone marrow transplant in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

lung transplant Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease lung transplant in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

heart transplant, rejection after Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease heart transplant, rejection after in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

kidney transplant Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease kidney transplant in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

liver transplant Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease liver transplant in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

coronary heart disease, transplant associated Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease coronary heart disease, transplant associated in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

transplant associated vasculopathy after cardiac transplantation Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease transplant associated vasculopathy after cardiac transplantation in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

transplant Gene Set

From GeneRIF Biological Term Annotations

genes co-occuring with the biological term transplant in literature-supported statements describing functions of genes from the GeneRIF Biological Term Annotations dataset.

Lung transplant rejection_Lung Tissue_GSE2018 Gene Set

From GEO Signatures of Differentially Expressed Genes for Diseases

genes differentially expressed during Lung transplant rejection_Lung Tissue_GSE2018 disease perturbation from the GEO Signatures of Differentially Expressed Genes for Diseases dataset.

Lung transplant rejection_Trachea_GSE3418 Gene Set

From GEO Signatures of Differentially Expressed Genes for Diseases

genes differentially expressed during Lung transplant rejection_Trachea_GSE3418 disease perturbation from the GEO Signatures of Differentially Expressed Genes for Diseases dataset.

abnormal response to transplant Gene Set

From MPO Gene-Phenotype Associations

gene mutations causing the abnormal response to transplant phenotype in transgenic mice from the MPO Gene-Phenotype Associations dataset.

carcinoma, renal cell; diabetes mellitus; hypertension; renal cell carcinoma Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease carcinoma, renal cell; diabetes mellitus; hypertension; renal cell carcinoma in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

chronic kidney insufficiency; hypertension, renal; nephrosclerosis; renal hypertension; renal insufficiency, chronic Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease chronic kidney insufficiency; hypertension, renal; nephrosclerosis; renal hypertension; renal insufficiency, chronic in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

chronic kidney insufficiency; hypertension, renal; proteinuria; renal hypertension; renal insufficiency, chronic Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease chronic kidney insufficiency; hypertension, renal; proteinuria; renal hypertension; renal insufficiency, chronic in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

chronic renal failure; hypertension, renal; kidney failure, chronic; renal hypertension Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease chronic renal failure; hypertension, renal; kidney failure, chronic; renal hypertension in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

accessory entopeduncular nucleus (post-migratory) Gene Set

From Allen Brain Atlas Adult Mouse Brain Tissue Gene Expression Profiles

genes with high or low expression in accessory entopeduncular nucleus (post-migratory) relative to other tissues from the Allen Brain Atlas Adult Mouse Brain Tissue Gene Expression Profiles dataset.

post-mrna release spliceosomal complex Gene Set

From COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores

proteins localized to the post-mrna release spliceosomal complex cellular component from the COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores dataset.

u2-type post-mrna release spliceosomal complex Gene Set

From COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores

proteins localized to the u2-type post-mrna release spliceosomal complex cellular component from the COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores dataset.

post-spliceosomal complex Gene Set

From COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores

proteins co-occuring with the post-spliceosomal complex cellular component in abstracts of biomedical publications from the COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores dataset.

post-lysosomal vacuole Gene Set

From COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores

proteins co-occuring with the post-lysosomal vacuole cellular component in abstracts of biomedical publications from the COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores dataset.

Stress Disorders, Post-Traumatic Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Stress Disorders, Post-Traumatic from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Heart Rupture, Post-Infarction Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Heart Rupture, Post-Infarction from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Coma, Post-Head Injury Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Coma, Post-Head Injury from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

post-vaccinal encephalitis Gene Set

From DISEASES Text-mining Gene-Disease Assocation Evidence Scores

genes co-occuring with the disease post-vaccinal encephalitis in abstracts of biomedical publications from the DISEASES Text-mining Gene-Disease Assocation Evidence Scores dataset.

post-traumatic stress disorder Gene Set

From DISEASES Text-mining Gene-Disease Assocation Evidence Scores

genes co-occuring with the disease post-traumatic stress disorder in abstracts of biomedical publications from the DISEASES Text-mining Gene-Disease Assocation Evidence Scores dataset.

post-thrombotic syndrome Gene Set

From DISEASES Text-mining Gene-Disease Assocation Evidence Scores

genes co-occuring with the disease post-thrombotic syndrome in abstracts of biomedical publications from the DISEASES Text-mining Gene-Disease Assocation Evidence Scores dataset.

post-coital associated preterm births Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease post-coital associated preterm births in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

post-traumatic stress disorder Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease post-traumatic stress disorder in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

epilepsy, post-traumatic; seizures Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease epilepsy, post-traumatic; seizures in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

birth weight; post-partum bleeding; postpartum hemorrhage; pregnancy complications, hematologic Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease birth weight; post-partum bleeding; postpartum hemorrhage; pregnancy complications, hematologic in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

apnea, post-succinylcholine Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease apnea, post-succinylcholine in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

brain injuries; epilepsy, post-traumatic; seizures Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease brain injuries; epilepsy, post-traumatic; seizures in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

infection, post allograft Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease infection, post allograft in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

post-succinylcholine apnea Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease post-succinylcholine apnea in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

adhd ; post-traumatic stress disorder Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease adhd ; post-traumatic stress disorder in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

post-trauma fibrinogen increase Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease post-trauma fibrinogen increase in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

reduced cbs activity and elevated post-load homocysteine levels Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease reduced cbs activity and elevated post-load homocysteine levels in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

post Gene Set

From GeneRIF Biological Term Annotations

genes co-occuring with the biological term post in literature-supported statements describing functions of genes from the GeneRIF Biological Term Annotations dataset.

PTSD - Post-traumatic stress disorder_Peripheral blood mononuclear cell_GSE860 Gene Set

From GEO Signatures of Differentially Expressed Genes for Diseases

genes differentially expressed during PTSD - Post-traumatic stress disorder_Peripheral blood mononuclear cell_GSE860 disease perturbation from the GEO Signatures of Differentially Expressed Genes for Diseases dataset.

EGR-1_KO_GDS3607_526_mouse_Retina - 42 Days (POST-NATAL) Gene Set

From GEO Signatures of Differentially Expressed Genes for Gene Perturbations

genes differentially expressed following the EGR-1_KO_GDS3607_526_mouse_Retina - 42 Days (POST-NATAL) gene perturbation from the GEO Signatures of Differentially Expressed Genes for Gene Perturbations dataset.

EGR-1_KO_GDS3607_525_mouse_Retina - 30 Days (POST-NATAL) Gene Set

From GEO Signatures of Differentially Expressed Genes for Gene Perturbations

genes differentially expressed following the EGR-1_KO_GDS3607_525_mouse_Retina - 30 Days (POST-NATAL) gene perturbation from the GEO Signatures of Differentially Expressed Genes for Gene Perturbations dataset.

post-embryonic organ morphogenesis Gene Set

From GO Biological Process Annotations

genes participating in the post-embryonic organ morphogenesis biological process from the curated GO Biological Process Annotations dataset.

post-chaperonin tubulin folding pathway Gene Set

From GO Biological Process Annotations

genes participating in the post-chaperonin tubulin folding pathway biological process from the curated GO Biological Process Annotations dataset.

post-embryonic eye morphogenesis Gene Set

From GO Biological Process Annotations

genes participating in the post-embryonic eye morphogenesis biological process from the curated GO Biological Process Annotations dataset.

post-anal tail morphogenesis Gene Set

From GO Biological Process Annotations

genes participating in the post-anal tail morphogenesis biological process from the curated GO Biological Process Annotations dataset.

post-embryonic retina morphogenesis in camera-type eye Gene Set

From GO Biological Process Annotations

genes participating in the post-embryonic retina morphogenesis in camera-type eye biological process from the curated GO Biological Process Annotations dataset.

post-embryonic hemopoiesis Gene Set

From GO Biological Process Annotations

genes participating in the post-embryonic hemopoiesis biological process from the curated GO Biological Process Annotations dataset.

regulation of post-translational protein modification Gene Set

From GO Biological Process Annotations

genes participating in the regulation of post-translational protein modification biological process from the curated GO Biological Process Annotations dataset.

post-translational protein modification Gene Set

From GO Biological Process Annotations

genes participating in the post-translational protein modification biological process from the curated GO Biological Process Annotations dataset.

post-embryonic morphogenesis Gene Set

From GO Biological Process Annotations

genes participating in the post-embryonic morphogenesis biological process from the curated GO Biological Process Annotations dataset.

post-embryonic digestive tract morphogenesis Gene Set

From GO Biological Process Annotations

genes participating in the post-embryonic digestive tract morphogenesis biological process from the curated GO Biological Process Annotations dataset.

post-mating behavior Gene Set

From GO Biological Process Annotations

genes participating in the post-mating behavior biological process from the curated GO Biological Process Annotations dataset.

post-embryonic organ development Gene Set

From GO Biological Process Annotations

genes participating in the post-embryonic organ development biological process from the curated GO Biological Process Annotations dataset.

negative regulation of post-translational protein modification Gene Set

From GO Biological Process Annotations

genes participating in the negative regulation of post-translational protein modification biological process from the curated GO Biological Process Annotations dataset.

post-translational protein acetylation Gene Set

From GO Biological Process Annotations

genes participating in the post-translational protein acetylation biological process from the curated GO Biological Process Annotations dataset.

post-embryonic camera-type eye morphogenesis Gene Set

From GO Biological Process Annotations

genes participating in the post-embryonic camera-type eye morphogenesis biological process from the curated GO Biological Process Annotations dataset.

post-embryonic body morphogenesis Gene Set

From GO Biological Process Annotations

genes participating in the post-embryonic body morphogenesis biological process from the curated GO Biological Process Annotations dataset.

post-embryonic development Gene Set

From GO Biological Process Annotations

genes participating in the post-embryonic development biological process from the curated GO Biological Process Annotations dataset.

post-embryonic camera-type eye development Gene Set

From GO Biological Process Annotations

genes participating in the post-embryonic camera-type eye development biological process from the curated GO Biological Process Annotations dataset.

post-golgi vesicle-mediated transport Gene Set

From GO Biological Process Annotations

genes participating in the post-golgi vesicle-mediated transport biological process from the curated GO Biological Process Annotations dataset.

post-mrna release spliceosomal complex Gene Set

From GO Cellular Component Annotations

proteins localized to the post-mrna release spliceosomal complex cellular component from the curated GO Cellular Component Annotations dataset.

u2-type post-mrna release spliceosomal complex Gene Set

From GO Cellular Component Annotations

proteins localized to the u2-type post-mrna release spliceosomal complex cellular component from the curated GO Cellular Component Annotations dataset.

Post-traumatic stress disorder (asjusted for relatedness) Gene Set

From GWAS Catalog SNP-Phenotype Associations

genes associated with the Post-traumatic stress disorder (asjusted for relatedness) phenotype in GWAS datasets from the GWAS Catalog SNP-Phenotype Associations dataset.

Plasma homocysteine levels (post-methionine load test) Gene Set

From GWAS Catalog SNP-Phenotype Associations

genes associated with the Plasma homocysteine levels (post-methionine load test) phenotype in GWAS datasets from the GWAS Catalog SNP-Phenotype Associations dataset.

Post-traumatic stress disorder Gene Set

From GWAS Catalog SNP-Phenotype Associations

genes associated with the Post-traumatic stress disorder phenotype in GWAS datasets from the GWAS Catalog SNP-Phenotype Associations dataset.

post-traumatic stress disorder Gene Set

From GWASdb SNP-Disease Associations

genes associated with the disease post-traumatic stress disorder in GWAS and other genetic association datasets from the GWASdb SNP-Disease Associations dataset.

post-angioplasty coronary artery restenosis Gene Set

From HPO Gene-Disease Associations

genes associated with the post-angioplasty coronary artery restenosis phenotype by mapping known disease genes to disease phenotypes from the HPO Gene-Disease Associations dataset.

post-transfusion thrombocytopenia Gene Set

From HPO Gene-Disease Associations

genes associated with the post-transfusion thrombocytopenia phenotype by mapping known disease genes to disease phenotypes from the HPO Gene-Disease Associations dataset.

Post-Concussion Syndrome Gene Set

From HuGE Navigator Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Post-Concussion Syndrome phenotype by text-mining GWAS publications from the HuGE Navigator Gene-Phenotype Associations dataset.

Stress Disorders, Post-Traumatic Gene Set

From HuGE Navigator Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Stress Disorders, Post-Traumatic phenotype by text-mining GWAS publications from the HuGE Navigator Gene-Phenotype Associations dataset.

Epilepsy, Post-Traumatic Gene Set

From HuGE Navigator Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Epilepsy, Post-Traumatic phenotype by text-mining GWAS publications from the HuGE Navigator Gene-Phenotype Associations dataset.

Post-SET domain Gene Set

From InterPro Predicted Protein Domain Annotations

proteins predicted to have the Post-SET domain protein domain from the InterPro Predicted Protein Domain Annotations dataset.

abnormal post-tetanic potentiation Gene Set

From MPO Gene-Phenotype Associations

gene mutations causing the abnormal post-tetanic potentiation phenotype in transgenic mice from the MPO Gene-Phenotype Associations dataset.

increased post-tetanic potentiation Gene Set

From MPO Gene-Phenotype Associations

gene mutations causing the increased post-tetanic potentiation phenotype in transgenic mice from the MPO Gene-Phenotype Associations dataset.

decreased post-tetanic potentiation Gene Set

From MPO Gene-Phenotype Associations

gene mutations causing the decreased post-tetanic potentiation phenotype in transgenic mice from the MPO Gene-Phenotype Associations dataset.

{leukemia, post-chemotherapy, susceptibility to} Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the {leukemia, post-chemotherapy, susceptibility to} phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

protein-processing-post-translational Gene Set

From Phosphosite Textmining Biological Term Annotations

proteins co-occuring with the biological term protein-processing-post-translational in abstracts of publications describing phosphosites from the Phosphosite Textmining Biological Term Annotations dataset.

Post-Elongation Processing of the Transcript Gene Set

From Reactome Pathways

proteins participating in the Post-Elongation Processing of the Transcript pathway from the Reactome Pathways dataset.

Post-Elongation Processing of Intronless pre-mRNA Gene Set

From Reactome Pathways

proteins participating in the Post-Elongation Processing of Intronless pre-mRNA pathway from the Reactome Pathways dataset.

Post-Elongation Processing of Intron-Containing pre-mRNA Gene Set

From Reactome Pathways

proteins participating in the Post-Elongation Processing of Intron-Containing pre-mRNA pathway from the Reactome Pathways dataset.

Post-translational modification: synthesis of GPI-anchored proteins Gene Set

From Reactome Pathways

proteins participating in the Post-translational modification: synthesis of GPI-anchored proteins pathway from the Reactome Pathways dataset.

Post-transcriptional silencing by small RNAs Gene Set

From Reactome Pathways

proteins participating in the Post-transcriptional silencing by small RNAs pathway from the Reactome Pathways dataset.

Post NMDA receptor activation events Gene Set

From Reactome Pathways

proteins participating in the Post NMDA receptor activation events pathway from the Reactome Pathways dataset.

Post-translational protein modification Gene Set

From Reactome Pathways

proteins participating in the Post-translational protein modification pathway from the Reactome Pathways dataset.

Switching of origins to a post-replicative state Gene Set

From Reactome Pathways

proteins participating in the Switching of origins to a post-replicative state pathway from the Reactome Pathways dataset.

Post-chaperonin tubulin folding pathway Gene Set

From Reactome Pathways

proteins participating in the Post-chaperonin tubulin folding pathway pathway from the Reactome Pathways dataset.

autoimmune thyroiditis; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; thyroiditis, autoimmune Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease autoimmune thyroiditis; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; thyroiditis, autoimmune in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; hiv infections; [x]human immunodeficiency virus disease Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; hiv infections; [x]human immunodeficiency virus disease in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

acute coronary syndrome; diabetes complications; diabetes mellitus; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease acute coronary syndrome; diabetes complications; diabetes mellitus; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hyperinsulinism Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hyperinsulinism in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; wolfram syndrome Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; wolfram syndrome in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; insulin resistance; metabolic syndrome x; obesity; overweight Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; insulin resistance; metabolic syndrome x; obesity; overweight in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

anemia, sickle cell; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; sickle cell anemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease anemia, sickle cell; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; sickle cell anemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

albuminuria; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease albuminuria; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hypertriglyceridemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hypertriglyceridemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; diabetes, gestational Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; diabetes, gestational in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; glucose intolerance Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; glucose intolerance in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cerebral infarction; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cerebral infarction; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; metabolic syndrome x Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; metabolic syndrome x in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

arthritis, rheumatoid; celiac disease; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; rheumatoid arthritis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease arthritis, rheumatoid; celiac disease; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; rheumatoid arthritis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; hypertension; kidney failure, chronic Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; hypertension; kidney failure, chronic in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

coronary disease; coronary heart disease; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease coronary disease; coronary heart disease; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hypertrophy, left ventricular; left ventricular hypertrophy Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hypertrophy, left ventricular; left ventricular hypertrophy in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; glucose metabolism disorders Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; glucose metabolism disorders in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes complications; diabetes mellitus; inflammation; insulin resistance Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes complications; diabetes mellitus; inflammation; insulin resistance in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hypertension; insulin resistance; metabolic syndrome x; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hypertension; insulin resistance; metabolic syndrome x; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hyperinsulinism; insulin resistance Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hyperinsulinism; insulin resistance in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hypertrophy; insulin resistance; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hypertrophy; insulin resistance; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; insulin resistance; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; insulin resistance; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; edema Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; edema in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, gestational; gestational diabetes mellitus ; weight gain Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, gestational; gestational diabetes mellitus ; weight gain in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; hypertension Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; hypertension in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; hypoglycemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; hypoglycemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; glucose intolerance; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; glucose intolerance; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

celiac disease; dermatitis, atopic; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; eczema allergic Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease celiac disease; dermatitis, atopic; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; eczema allergic in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; diabetes mellitus, type 2 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; diabetes mellitus, type 2 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; disease susceptibility Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; disease susceptibility in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; enterovirus infections Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; enterovirus infections in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

arthritis, rheumatoid; autoimmune diseases; celiac disease; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; rheumatoid arthritis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease arthritis, rheumatoid; autoimmune diseases; celiac disease; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; rheumatoid arthritis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

autoimmune diseases; diabetes complications; diabetes mellitus, type 1; infection Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease autoimmune diseases; diabetes complications; diabetes mellitus, type 1; infection in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hyperhomocysteinemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hyperhomocysteinemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic retinopathy Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic retinopathy in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

arthritis, rheumatoid; autoimmune diseases; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; rheumatoid arthritis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease arthritis, rheumatoid; autoimmune diseases; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; rheumatoid arthritis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

birth weight; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease birth weight; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hemochromatosis; insulin resistance Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hemochromatosis; insulin resistance in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 2; diabetes, type 1 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 2; diabetes, type 1 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

birth weight; body weight; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease birth weight; body weight; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic neuropathies; insulin resistance; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic neuropathies; insulin resistance; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

birth weight; body weight; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; insulin resistance Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease birth weight; body weight; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; insulin resistance in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; diabetes mellitus, type 2; Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; diabetes mellitus, type 2; in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

albuminuria; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; insulin resistance Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease albuminuria; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; insulin resistance in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

albuminuria; coronary artery disease; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease albuminuria; coronary artery disease; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; metabolic syndrome x; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; metabolic syndrome x; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

multiple sclerosis; diabetes, gestational; insulin; diabetes, type 1; rhinitis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease multiple sclerosis; diabetes, gestational; insulin; diabetes, type 1; rhinitis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

body weight; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; insulin resistance; metabolic syndrome x Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease body weight; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; insulin resistance; metabolic syndrome x in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

albuminuria; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; hyperglycemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease albuminuria; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; hyperglycemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, gestational; gestational diabetes mellitus Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, gestational; gestational diabetes mellitus in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes complications; diabetes mellitus, type 2; fatty liver; Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes complications; diabetes mellitus, type 2; fatty liver; in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

apoplexy; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; multiple sclerosis; stroke Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease apoplexy; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; multiple sclerosis; stroke in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; insulin resistance Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; insulin resistance in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hyperlipidemias; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hyperlipidemias; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; diabetic neuropathies; diabetic retinopathy Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; diabetic neuropathies; diabetic retinopathy in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; weight gain Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; weight gain in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hypertension; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hypertension; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

deafness; diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; mitochondrial diseases Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease deafness; diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; mitochondrial diseases in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; diabetic neuropathies; disease susceptibility Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; diabetic neuropathies; disease susceptibility in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; malaria Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; malaria in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, experimental; diabetes mellitus, type 2 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, experimental; diabetes mellitus, type 2 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hearing disorders; hearing problem Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hearing disorders; hearing problem in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 2 ; diabetes, type 1 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 2 ; diabetes, type 1 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

atherosclerosis; coronary artery disease; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies; fam hyperbetalipoproteinaemia; hyperlipoproteinemia type ii; hypertriglyceridemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease atherosclerosis; coronary artery disease; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies; fam hyperbetalipoproteinaemia; hyperlipoproteinemia type ii; hypertriglyceridemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

coronary artery disease; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; dyslipidemias Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease coronary artery disease; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; dyslipidemias in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; diabetic retinopathy Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; diabetic retinopathy in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic retinopathy Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic retinopathy in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

calcinosis; coronary disease; coronary heart disease; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease calcinosis; coronary disease; coronary heart disease; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

arthritis, juvenile rheumatoid; autoimmune diseases; celiac disease; chronic childhood arthritis; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease arthritis, juvenile rheumatoid; autoimmune diseases; celiac disease; chronic childhood arthritis; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

body weight; diabetes, gestational; gestational diabetes mellitus Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease body weight; diabetes, gestational; gestational diabetes mellitus in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hypertension Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hypertension in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

chronic periodontitis; diabetes complications; diabetes mellitus, type 2 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease chronic periodontitis; diabetes complications; diabetes mellitus, type 2 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

colorectal neoplasms; coronary disease; coronary heart disease; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; iron overload Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease colorectal neoplasms; coronary disease; coronary heart disease; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; iron overload in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; endometrial neoplasms; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; endometrial neoplasms; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

body weight; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; insulin resistance; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease body weight; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; insulin resistance; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

acute-phase reaction; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease acute-phase reaction; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

body weight; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; insulin resistance Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease body weight; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; insulin resistance in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

apoplexy; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; stroke Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease apoplexy; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; stroke in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; hypoglycemia; seizures Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; hypoglycemia; seizures in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

chronic ulcerative colitis; colitis, ulcerative; crohn disease; crohn's disease; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; inflammatory bowel disease, nos; inflammatory bowel diseases Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease chronic ulcerative colitis; colitis, ulcerative; crohn disease; crohn's disease; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; inflammatory bowel disease, nos; inflammatory bowel diseases in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; diabetic retinopathy; Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; diabetic retinopathy; in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

albuminuria; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease albuminuria; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

coronary artery disease; diabetes complications; diabetes mellitus Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease coronary artery disease; diabetes complications; diabetes mellitus in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cardiovascular diseases; diabetes complications; diabetes mellitus, type 2 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cardiovascular diseases; diabetes complications; diabetes mellitus, type 2 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; inflammation Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; inflammation in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

arthritis, rheumatoid; atrial fibrillation; crohn disease; crohn's disease; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; multiple sclerosis; rheumatoid arthritis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease arthritis, rheumatoid; atrial fibrillation; crohn disease; crohn's disease; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; multiple sclerosis; rheumatoid arthritis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

adenoma; adrenal gland neoplasms; adrenal neoplasm; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease adenoma; adrenal gland neoplasms; adrenal neoplasm; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; diabetes, gestational; Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; diabetes, gestational; in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; memory disorders Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; memory disorders in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

arteriosclerosis; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease arteriosclerosis; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

birth weight; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; thinness Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease birth weight; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; thinness in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cardiovascular diseases; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cardiovascular diseases; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic ketoacidosis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic ketoacidosis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

deafness; diabetes complications; diabetes mellitus; intestinal pseudo-obstruction; pancreatitis; recurrence Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease deafness; diabetes complications; diabetes mellitus; intestinal pseudo-obstruction; pancreatitis; recurrence in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; myasthenia gravis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; myasthenia gravis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; polyendocrinopathies, autoimmune Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; polyendocrinopathies, autoimmune in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

autoimmune diseases; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease autoimmune diseases; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic angiopathies; diabetic foot; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; diabetic neuropathies; diabetic retinopathy Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic angiopathies; diabetic foot; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; diabetic neuropathies; diabetic retinopathy in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 2; diabetes, gestational Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 2; diabetes, gestational in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

alcoholism; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; pancreatic neoplasm; pancreatic neoplasms Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease alcoholism; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; pancreatic neoplasm; pancreatic neoplasms in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; metabolic syndrome x; myocardial ischemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; metabolic syndrome x; myocardial ischemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

celiac disease; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease celiac disease; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

autoimmune thyroiditis; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; graves disease; graves' disease; thyroiditis, autoimmune Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease autoimmune thyroiditis; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; graves disease; graves' disease; thyroiditis, autoimmune in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

body weight; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; glucose intolerance; obesity; weight loss Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease body weight; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; glucose intolerance; obesity; weight loss in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; disease progression Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; disease progression in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies; hypertension; insulin resistance Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies; hypertension; insulin resistance in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cerebrovascular disorders; coronary disease; coronary heart disease; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies; peripheral vascular diseases Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cerebrovascular disorders; coronary disease; coronary heart disease; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies; peripheral vascular diseases in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic ketoacidosis; disease susceptibility; syndrome Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic ketoacidosis; disease susceptibility; syndrome in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

abortion, spontaneous; diabetes, gestational; gestational diabetes mellitus Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease abortion, spontaneous; diabetes, gestational; gestational diabetes mellitus in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; glucose intolerance; overweight Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; glucose intolerance; overweight in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; diabetic retinopathy Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; diabetic retinopathy in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; proteinuria Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; proteinuria in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

arthritis, rheumatoid; autoimmune diseases; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; lupus erythematosus, systemic; rheumatoid arthritis; sjogren's syndrome; systemic lupus erythematosus Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease arthritis, rheumatoid; autoimmune diseases; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; lupus erythematosus, systemic; rheumatoid arthritis; sjogren's syndrome; systemic lupus erythematosus in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

birth weight; body weight; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; insulin resistance; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease birth weight; body weight; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; insulin resistance; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; pancreatic neoplasm; pancreatic neoplasms Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; pancreatic neoplasm; pancreatic neoplasms in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes complications; diabetes mellitus, type 2 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes complications; diabetes mellitus, type 2 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; insulin resistance; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; insulin resistance; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

autoimmune diseases; diabetes, gestational; gestational diabetes mellitus Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease autoimmune diseases; diabetes, gestational; gestational diabetes mellitus in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; diabetes, gestational; insulin resistance Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; diabetes, gestational; insulin resistance in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

atherosclerosis; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic angiopathies Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease atherosclerosis; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic angiopathies in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

albuminuria; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; hypertension Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease albuminuria; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; hypertension in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cardiovascular diseases; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; metabolic syndrome x Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cardiovascular diseases; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; metabolic syndrome x in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; periodontitis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; periodontitis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

coronary artery disease; diabetes complications; diabetes mellitus; hypertension; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease coronary artery disease; diabetes complications; diabetes mellitus; hypertension; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; kidney failure; kidney; failure Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; kidney failure; kidney; failure in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 2; hypertension; diabetes, type 1 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 2; hypertension; diabetes, type 1 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

coronary stenosis; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease coronary stenosis; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hypercholesterolemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hypercholesterolemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

carcinoma, hepatocellular; diabetes complications; diabetes mellitus; inflammation; liver neoplasms Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease carcinoma, hepatocellular; diabetes complications; diabetes mellitus; inflammation; liver neoplasms in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; insulin resistance Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; insulin resistance in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

angina pectoris; coronary artery disease; coronary restenosis; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease angina pectoris; coronary artery disease; coronary restenosis; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cardiovascular diseases; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; inflammation; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cardiovascular diseases; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; inflammation; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; pancreatitis, alcoholic; pancreatitis, chronic Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; pancreatitis, alcoholic; pancreatitis, chronic in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

carotid artery diseases; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; disease models, animal Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease carotid artery diseases; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; disease models, animal in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

crohn disease; crohn's disease; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; psoriasis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease crohn disease; crohn's disease; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; psoriasis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cardiovascular diseases; dementia; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cardiovascular diseases; dementia; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

albuminuria; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; diabetic retinopathy Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease albuminuria; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; diabetic retinopathy in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; hyperlipidemias Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; hyperlipidemias in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

coronary disease; coronary heart disease; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; vitamin d deficiency Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease coronary disease; coronary heart disease; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; vitamin d deficiency in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; obesity; overweight Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; obesity; overweight in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic retinopathy; myocardial infarction Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic retinopathy; myocardial infarction in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cardiovascular diseases; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; inflammation Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cardiovascular diseases; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; inflammation in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; lipid metabolism, inborn errors Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; lipid metabolism, inborn errors in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

birth weight; diabetes, gestational; gestational diabetes mellitus Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease birth weight; diabetes, gestational; gestational diabetes mellitus in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cataract; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; myopia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cataract; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; myopia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes complications; diabetes mellitus, type 2; genetic predisposition to disease Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes complications; diabetes mellitus, type 2; genetic predisposition to disease in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cardiovascular diseases; diabetes mellitus; diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies; dna damage Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cardiovascular diseases; diabetes mellitus; diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies; dna damage in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

addison disease; addison's disease; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; graves disease; graves' disease; hashimoto disease; polyendocrinopathies, autoimmune Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease addison disease; addison's disease; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; graves disease; graves' disease; hashimoto disease; polyendocrinopathies, autoimmune in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hyperlipidemias Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hyperlipidemias in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; dyslipidemias Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; dyslipidemias in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hyperglycemia; insulin resistance Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hyperglycemia; insulin resistance in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes complications; diabetes mellitus; hyperlipoproteinemia type iv Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes complications; diabetes mellitus; hyperlipoproteinemia type iv in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; diabetes mellitus, type 2; insulin resistance; metabolic syndrome x Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; diabetes mellitus, type 2; insulin resistance; metabolic syndrome x in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; inflammation Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; inflammation in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, gestational; gestational diabetes mellitus (disorder) Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, gestational; gestational diabetes mellitus (disorder) in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 2; hypertension; diabetes, type 1; albuminuria Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 2; hypertension; diabetes, type 1; albuminuria in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; hyperglycemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; hyperglycemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, gestational; gestational diabetes mellitus ; insulin resistance Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, gestational; gestational diabetes mellitus ; insulin resistance in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; hypercholesterolemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; hypercholesterolemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

albuminuria; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease albuminuria; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

blindness; diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; diabetic retinopathy Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease blindness; diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; diabetic retinopathy in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

albuminuria; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic retinopathy; obstetric labor, premature; pre-eclampsia; pregnancy in diabetics Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease albuminuria; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic retinopathy; obstetric labor, premature; pre-eclampsia; pregnancy in diabetics in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies; intermittent claudication Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies; intermittent claudication in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

body weight; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; glucose intolerance; metabolic syndrome x Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease body weight; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; glucose intolerance; metabolic syndrome x in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic neuropathies Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic neuropathies in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

coronary artery disease; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease coronary artery disease; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

coronary artery disease; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic angiopathies; disease progression Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease coronary artery disease; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic angiopathies; disease progression in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diseases in twins Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diseases in twins in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

coronary disease; coronary heart disease; death, sudden; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease coronary disease; coronary heart disease; death, sudden; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

body weight; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; fetal weight; obesity; pregnancy in diabetics Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease body weight; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; fetal weight; obesity; pregnancy in diabetics in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; myocardial infarction Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; myocardial infarction in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; diabetic retinopathy Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; diabetic retinopathy in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; diabetic neuropathies Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; diabetic neuropathies in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; peripheral vascular diseases Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; peripheral vascular diseases in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

Renal cysts and diabetes syndrome Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Renal cysts and diabetes syndrome from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

chronic renal failure; diabetes mellitus; kidney failure, chronic Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease chronic renal failure; diabetes mellitus; kidney failure, chronic in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

albuminuria; cardiovascular diseases; diabetes mellitus; hypertension; kidney diseases; renal insufficiency Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease albuminuria; cardiovascular diseases; diabetes mellitus; hypertension; kidney diseases; renal insufficiency in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

chronic renal failure; diabetes mellitus; endocrine system diseases; kidney failure, chronic; urologic diseases Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease chronic renal failure; diabetes mellitus; endocrine system diseases; kidney failure, chronic; urologic diseases in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

chronic renal failure; diabetes mellitus; glomerulonephritis; kidney failure, chronic; nephrosis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease chronic renal failure; diabetes mellitus; glomerulonephritis; kidney failure, chronic; nephrosis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; renal insufficiency, chronic Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; renal insufficiency, chronic in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

lymphedema-distichiasis syndrome with renal disease and diabetes mellitus Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the lymphedema-distichiasis syndrome with renal disease and diabetes mellitus phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

renal cysts and diabetes syndrome Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the renal cysts and diabetes syndrome phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

carcinoma, renal cell; kidney neoplasms; renal cell carcinoma; von hippel-lindau disease; von hippel-lindau syndrome Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease carcinoma, renal cell; kidney neoplasms; renal cell carcinoma; von hippel-lindau disease; von hippel-lindau syndrome in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

adenocarcinoma; carcinoma, renal cell; endometrial neoplasms; kidney neoplasms; neoplasms; renal cell carcinoma Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease adenocarcinoma; carcinoma, renal cell; endometrial neoplasms; kidney neoplasms; neoplasms; renal cell carcinoma in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

carcinoma, renal cell; kidney neoplasms; renal cell carcinoma Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease carcinoma, renal cell; kidney neoplasms; renal cell carcinoma in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

carcinoma, renal cell; renal cell carcinoma Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease carcinoma, renal cell; renal cell carcinoma in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

carcinoma, renal cell; colonic neoplasms; kidney neoplasms; renal cell carcinoma Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease carcinoma, renal cell; colonic neoplasms; kidney neoplasms; renal cell carcinoma in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

carcinoma, renal cell; kidney neoplasms; neoplasm recurrence, local; renal cell carcinoma Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease carcinoma, renal cell; kidney neoplasms; neoplasm recurrence, local; renal cell carcinoma in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

carcinoma, renal cell; gilbert disease; hyperbilirubinemia; kidney neoplasms; renal cell carcinoma Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease carcinoma, renal cell; gilbert disease; hyperbilirubinemia; kidney neoplasms; renal cell carcinoma in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

carcinoma, papillary; carcinoma, renal cell; kidney neoplasms; renal cell carcinoma Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease carcinoma, papillary; carcinoma, renal cell; kidney neoplasms; renal cell carcinoma in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

renal involvement and renal sequelae Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease renal involvement and renal sequelae in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

Transient neonatal diabetes mellitus 1 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Transient neonatal diabetes mellitus 1 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Nephrogenic diabetes insipidus, X-linked Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Nephrogenic diabetes insipidus, X-linked phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Neonatal insulin-dependent diabetes mellitus Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Neonatal insulin-dependent diabetes mellitus phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Neurohypophyseal diabetes insipidus Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Neurohypophyseal diabetes insipidus phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Insulin-resistant diabetes mellitus AND acanthosis nigricans Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Insulin-resistant diabetes mellitus AND acanthosis nigricans phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Diabetes mellitus, permanent neonatal, with neurologic features Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Diabetes mellitus, permanent neonatal, with neurologic features phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Megaloblastic anemia, thiamine-responsive, with diabetes mellitus and sensorineural deafness Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Megaloblastic anemia, thiamine-responsive, with diabetes mellitus and sensorineural deafness phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Diabetes mellitus Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Diabetes mellitus phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Permanent neonatal diabetes mellitus Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Permanent neonatal diabetes mellitus phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Microcephaly, epilepsy, and diabetes syndrome Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Microcephaly, epilepsy, and diabetes syndrome phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Insulin-dependent diabetes mellitus secretory diarrhea syndrome Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Insulin-dependent diabetes mellitus secretory diarrhea syndrome phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Diabetes mellitus, insulin-dependent, 20 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Diabetes mellitus, insulin-dependent, 20 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Diabetes mellitus type 1 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Diabetes mellitus type 1 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Diabetes mellitus, permanent neonatal, with cerebellar agenesis Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Diabetes mellitus, permanent neonatal, with cerebellar agenesis phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Diabetes mellitus type 2 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Diabetes mellitus type 2 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Diabetes mellitus, gestational Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Diabetes mellitus, gestational phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Maturity-onset diabetes of the young, type 1 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Maturity-onset diabetes of the young, type 1 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Maturity-onset diabetes of the young, type 2 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Maturity-onset diabetes of the young, type 2 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Maturity-onset diabetes of the young, type 3 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Maturity-onset diabetes of the young, type 3 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Maturity-onset diabetes of the young, type 4 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Maturity-onset diabetes of the young, type 4 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Maturity-onset diabetes of the young, type 7 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Maturity-onset diabetes of the young, type 7 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Maturity-onset diabetes of the young, type 8 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Maturity-onset diabetes of the young, type 8 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Maturity-onset diabetes of the young, type 9 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Maturity-onset diabetes of the young, type 9 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Pineal hyperplasia AND diabetes mellitus syndrome Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Pineal hyperplasia AND diabetes mellitus syndrome phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Nephrogenic diabetes insipidus Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Nephrogenic diabetes insipidus phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Diabetes mellitus AND insipidus with optic atrophy AND deafness Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Diabetes mellitus AND insipidus with optic atrophy AND deafness phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Neonatal diabetes mellitus Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Neonatal diabetes mellitus phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Maturity-Onset Diabetes of the Young, Type 7 Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Maturity-Onset Diabetes of the Young, Type 7 from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Diabetes Mellitus, Permanent Neonatal, with Cerebellar Agenesis Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Diabetes Mellitus, Permanent Neonatal, with Cerebellar Agenesis from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Maturity-Onset Diabetes of the Young, Type 1 Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Maturity-Onset Diabetes of the Young, Type 1 from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Maturity-Onset Diabetes of the Young, Type 2 Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Maturity-Onset Diabetes of the Young, Type 2 from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Maturity-Onset Diabetes of the Young, Type 4 Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Maturity-Onset Diabetes of the Young, Type 4 from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Diabetes Mellitus, Insulin-Resistant, with Acanthosis Nigricans Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Diabetes Mellitus, Insulin-Resistant, with Acanthosis Nigricans from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 24 Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 24 from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 23 Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 23 from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Mason-Type Diabetes Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Mason-Type Diabetes from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

MATURITY-ONSET DIABETES OF THE YOUNG, TYPE 10 Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease MATURITY-ONSET DIABETES OF THE YOUNG, TYPE 10 from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 15 Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 15 from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 13 Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 13 from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 12 Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 12 from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 11 Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 11 from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 19 Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 19 from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 18 Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 18 from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Maturity-Onset Diabetes of the Young, Type 8, with Exocrine Dysfunction Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Maturity-Onset Diabetes of the Young, Type 8, with Exocrine Dysfunction from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Diabetes Mellitus, Transient Neonatal, 3 Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Diabetes Mellitus, Transient Neonatal, 3 from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Diabetes Mellitus, Transient Neonatal, 1 Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Diabetes Mellitus, Transient Neonatal, 1 from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 22 Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 22 from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Diabetes Complications Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Diabetes Complications from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 20 Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 20 from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Diabetes, Gestational Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Diabetes, Gestational from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Diabetes Mellitus, Transient Neonatal, 2 Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Diabetes Mellitus, Transient Neonatal, 2 from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Pancreatic beta cell agenesis with neonatal diabetes mellitus Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Pancreatic beta cell agenesis with neonatal diabetes mellitus from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Maturity-Onset Diabetes Of The Young, Type 9 Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Maturity-Onset Diabetes Of The Young, Type 9 from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 6 Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 6 from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Maturity-Onset Diabetes of the Young, Type 3 Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Maturity-Onset Diabetes of the Young, Type 3 from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Noninsulin-dependent diabetes mellitus with deafness Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Noninsulin-dependent diabetes mellitus with deafness from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Diabetes Mellitus, Neonatal, with Congenital Hypothyroidism Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Diabetes Mellitus, Neonatal, with Congenital Hypothyroidism from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

DIABETES MELLITUS, INSULIN-DEPENDENT, X-LINKED, SUSCEPTIBILITY TO Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease DIABETES MELLITUS, INSULIN-DEPENDENT, X-LINKED, SUSCEPTIBILITY TO from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 17 Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 17 from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Diabetes Mellitus, Noninsulin-Dependent, 3 Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Diabetes Mellitus, Noninsulin-Dependent, 3 from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Diabetes Mellitus, Noninsulin-Dependent, 1 Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Diabetes Mellitus, Noninsulin-Dependent, 1 from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Diabetes Insipidus, Nephrogenic Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Diabetes Insipidus, Nephrogenic from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Diabetes Mellitus, Noninsulin-Dependent, Type 4 Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Diabetes Mellitus, Noninsulin-Dependent, Type 4 from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 21 Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 21 from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

MICROVASCULAR COMPLICATIONS OF DIABETES, SUSCEPTIBILITY TO, 3 Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease MICROVASCULAR COMPLICATIONS OF DIABETES, SUSCEPTIBILITY TO, 3 from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

MICROVASCULAR COMPLICATIONS OF DIABETES, SUSCEPTIBILITY TO, 2 Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease MICROVASCULAR COMPLICATIONS OF DIABETES, SUSCEPTIBILITY TO, 2 from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

MICROVASCULAR COMPLICATIONS OF DIABETES, SUSCEPTIBILITY TO, 1 Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease MICROVASCULAR COMPLICATIONS OF DIABETES, SUSCEPTIBILITY TO, 1 from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

MICROVASCULAR COMPLICATIONS OF DIABETES, SUSCEPTIBILITY TO, 7 Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease MICROVASCULAR COMPLICATIONS OF DIABETES, SUSCEPTIBILITY TO, 7 from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

MICROVASCULAR COMPLICATIONS OF DIABETES, SUSCEPTIBILITY TO, 6 Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease MICROVASCULAR COMPLICATIONS OF DIABETES, SUSCEPTIBILITY TO, 6 from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

MICROVASCULAR COMPLICATIONS OF DIABETES, SUSCEPTIBILITY TO, 5 Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease MICROVASCULAR COMPLICATIONS OF DIABETES, SUSCEPTIBILITY TO, 5 from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

MICROVASCULAR COMPLICATIONS OF DIABETES, SUSCEPTIBILITY TO, 4 Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease MICROVASCULAR COMPLICATIONS OF DIABETES, SUSCEPTIBILITY TO, 4 from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Diabetes Mellitus, Permanent Neonatal Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Diabetes Mellitus, Permanent Neonatal from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Diabetes Mellitus, Noninsulin-Dependent, 2 Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Diabetes Mellitus, Noninsulin-Dependent, 2 from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

MATURITY-ONSET DIABETES OF THE YOUNG, TYPE 11 Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease MATURITY-ONSET DIABETES OF THE YOUNG, TYPE 11 from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Diabetes Mellitus Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Diabetes Mellitus from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 10 Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 10 from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Diabetes Insipidus Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Diabetes Insipidus from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 8 Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 8 from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Diabetes Insipidus, Neurogenic Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Diabetes Insipidus, Neurogenic from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Diabetes Mellitus, Experimental Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Diabetes Mellitus, Experimental from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 3 Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 3 from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 2 Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 2 from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 7 Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 7 from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 5 Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 5 from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 4 Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 4 from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Diabetes Mellitus, Type 1 Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Diabetes Mellitus, Type 1 from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Diabetes Mellitus, Type 2 Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Diabetes Mellitus, Type 2 from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Diabetes Mellitus Gene Set

From dbGAP Gene-Trait Associations

genes associated with the trait Diabetes Mellitus in GWAS and other genetic association datasets from the dbGAP Gene-Trait Associations dataset.

Diabetes, Gestational Gene Set

From dbGAP Gene-Trait Associations

genes associated with the trait Diabetes, Gestational in GWAS and other genetic association datasets from the dbGAP Gene-Trait Associations dataset.

Diabetes Mellitus, Type 1 Gene Set

From dbGAP Gene-Trait Associations

genes associated with the trait Diabetes Mellitus, Type 1 in GWAS and other genetic association datasets from the dbGAP Gene-Trait Associations dataset.

Diabetes Mellitus, Type 2 Gene Set

From dbGAP Gene-Trait Associations

genes associated with the trait Diabetes Mellitus, Type 2 in GWAS and other genetic association datasets from the dbGAP Gene-Trait Associations dataset.

nephrogenic diabetes insipidus Gene Set

From DISEASES Curated Gene-Disease Assocation Evidence Scores

genes involed in the disease nephrogenic diabetes insipidus from the DISEASES Curated Gene-Disease Assocation Evidence Scores dataset.

diabetes mellitus Gene Set

From DISEASES Curated Gene-Disease Assocation Evidence Scores

genes involed in the disease diabetes mellitus from the DISEASES Curated Gene-Disease Assocation Evidence Scores dataset.

neurohypophyseal diabetes insipidus Gene Set

From DISEASES Curated Gene-Disease Assocation Evidence Scores

genes involed in the disease neurohypophyseal diabetes insipidus from the DISEASES Curated Gene-Disease Assocation Evidence Scores dataset.

diabetes insipidus Gene Set

From DISEASES Curated Gene-Disease Assocation Evidence Scores

genes involed in the disease diabetes insipidus from the DISEASES Curated Gene-Disease Assocation Evidence Scores dataset.

type 1 diabetes mellitus Gene Set

From DISEASES Curated Gene-Disease Assocation Evidence Scores

genes involed in the disease type 1 diabetes mellitus from the DISEASES Curated Gene-Disease Assocation Evidence Scores dataset.

type 1 diabetes mellitus Gene Set

From DISEASES Experimental Gene-Disease Assocation Evidence Scores

genes associated with the disease type 1 diabetes mellitus in GWAS datasets from the DISEASES Experimental Gene-Disease Assocation Evidence Scores dataset.

diabetes mellitus Gene Set

From DISEASES Experimental Gene-Disease Assocation Evidence Scores

genes associated with the disease diabetes mellitus in GWAS datasets from the DISEASES Experimental Gene-Disease Assocation Evidence Scores dataset.

type 2 diabetes mellitus Gene Set

From DISEASES Experimental Gene-Disease Assocation Evidence Scores

genes associated with the disease type 2 diabetes mellitus in GWAS datasets from the DISEASES Experimental Gene-Disease Assocation Evidence Scores dataset.

nephrogenic diabetes insipidus Gene Set

From DISEASES Text-mining Gene-Disease Assocation Evidence Scores

genes co-occuring with the disease nephrogenic diabetes insipidus in abstracts of biomedical publications from the DISEASES Text-mining Gene-Disease Assocation Evidence Scores dataset.

maturity-onset diabetes of the young Gene Set

From DISEASES Text-mining Gene-Disease Assocation Evidence Scores

genes co-occuring with the disease maturity-onset diabetes of the young in abstracts of biomedical publications from the DISEASES Text-mining Gene-Disease Assocation Evidence Scores dataset.

diabetes mellitus Gene Set

From DISEASES Text-mining Gene-Disease Assocation Evidence Scores

genes co-occuring with the disease diabetes mellitus in abstracts of biomedical publications from the DISEASES Text-mining Gene-Disease Assocation Evidence Scores dataset.

type 1 diabetes mellitus Gene Set

From DISEASES Text-mining Gene-Disease Assocation Evidence Scores

genes co-occuring with the disease type 1 diabetes mellitus in abstracts of biomedical publications from the DISEASES Text-mining Gene-Disease Assocation Evidence Scores dataset.

neonatal diabetes mellitus Gene Set

From DISEASES Text-mining Gene-Disease Assocation Evidence Scores

genes co-occuring with the disease neonatal diabetes mellitus in abstracts of biomedical publications from the DISEASES Text-mining Gene-Disease Assocation Evidence Scores dataset.

neurohypophyseal diabetes insipidus Gene Set

From DISEASES Text-mining Gene-Disease Assocation Evidence Scores

genes co-occuring with the disease neurohypophyseal diabetes insipidus in abstracts of biomedical publications from the DISEASES Text-mining Gene-Disease Assocation Evidence Scores dataset.

type 2 diabetes mellitus Gene Set

From DISEASES Text-mining Gene-Disease Assocation Evidence Scores

genes co-occuring with the disease type 2 diabetes mellitus in abstracts of biomedical publications from the DISEASES Text-mining Gene-Disease Assocation Evidence Scores dataset.

diabetes insipidus Gene Set

From DISEASES Text-mining Gene-Disease Assocation Evidence Scores

genes co-occuring with the disease diabetes insipidus in abstracts of biomedical publications from the DISEASES Text-mining Gene-Disease Assocation Evidence Scores dataset.

gestational diabetes Gene Set

From DISEASES Text-mining Gene-Disease Assocation Evidence Scores

genes co-occuring with the disease gestational diabetes in abstracts of biomedical publications from the DISEASES Text-mining Gene-Disease Assocation Evidence Scores dataset.

lipoatrophic diabetes Gene Set

From DISEASES Text-mining Gene-Disease Assocation Evidence Scores

genes co-occuring with the disease lipoatrophic diabetes in abstracts of biomedical publications from the DISEASES Text-mining Gene-Disease Assocation Evidence Scores dataset.

coronary heart disease in non-type 1 diabetes Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease coronary heart disease in non-type 1 diabetes in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes complications; hypertrophy, left ventricular; left ventricular hypertrophy; myocardial infarction Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes complications; hypertrophy, left ventricular; left ventricular hypertrophy; myocardial infarction in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

arthritis, rheumatoid; coronary artery disease; crohn disease; crohn's disease; diabetes mellitus; hypertension; rheumatoid arthritis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease arthritis, rheumatoid; coronary artery disease; crohn disease; crohn's disease; diabetes mellitus; hypertension; rheumatoid arthritis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 1 with aitd Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 1 with aitd in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; hypertension; subarachnoid hemorrhage Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; hypertension; subarachnoid hemorrhage in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes complications; retinal artery occlusion Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes complications; retinal artery occlusion in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

nephropathy, diabetic; diabetes, type 1 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease nephropathy, diabetic; diabetes, type 1 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

nephrogenic diabetes insipidus Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease nephrogenic diabetes insipidus in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

body weight; diabetes mellitus, type 1; obesity; pregnancy in diabetics Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease body weight; diabetes mellitus, type 1; obesity; pregnancy in diabetics in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

myocardial infarct; diabetes, type 2 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease myocardial infarct; diabetes, type 2 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; hypertension Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; hypertension in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cerebrovascular disorders; coronary disease; coronary heart disease; diabetes mellitus; hypercholesterolemia; hyperhomocysteinemia; hypertension; retinal vein occlusion; thrombophilia; venous thrombosis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cerebrovascular disorders; coronary disease; coronary heart disease; diabetes mellitus; hypercholesterolemia; hyperhomocysteinemia; hypertension; retinal vein occlusion; thrombophilia; venous thrombosis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; hiv infections; [x]human immunodeficiency virus disease Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; hiv infections; [x]human immunodeficiency virus disease in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; disease models, animal; kidney failure, chronic Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; disease models, animal; kidney failure, chronic in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

atherosclerosis, coronary; diabetes, type 2 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease atherosclerosis, coronary; diabetes, type 2 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cerebral infarction; diabetes complications; hemochromatosis; hypertension; intracranial arteriosclerosis; intracranial thrombosis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cerebral infarction; diabetes complications; hemochromatosis; hypertension; intracranial arteriosclerosis; intracranial thrombosis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

atherosclerosis, coronary; diabetes, type 2; c-reactive protein Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease atherosclerosis, coronary; diabetes, type 2; c-reactive protein in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; myocardial infarction Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; myocardial infarction in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

alveolar bone loss; coronary disease; diabetes complications; periodontitis; tooth loss Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease alveolar bone loss; coronary disease; diabetes complications; periodontitis; tooth loss in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, maternally inherited Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, maternally inherited in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

body mass diabetes, type 2 glucose insulin resistance Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease body mass diabetes, type 2 glucose insulin resistance in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

type i diabetes Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease type i diabetes in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

maturity onset diabetes of the young Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease maturity onset diabetes of the young in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cholesterol; triglycerides; diabetes, type 2; cholesterol, ldl; lipoproteins; indulinh Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cholesterol; triglycerides; diabetes, type 2; cholesterol, ldl; lipoproteins; indulinh in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 1; measles Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 1; measles in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 2; hypertension; obesity, localized Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 2; hypertension; obesity, localized in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 2; nephropathy Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 2; nephropathy in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

crohn disease; diabetes mellitus, type 1; inflammatory bowel diseases; multiple sclerosis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease crohn disease; diabetes mellitus, type 1; inflammatory bowel diseases; multiple sclerosis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

atherosclerosis, coronary; diabetes, type 1; nephropathy in other diseases Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease atherosclerosis, coronary; diabetes, type 1; nephropathy in other diseases in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; glucose intolerance; prediabetic state Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; glucose intolerance; prediabetic state in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; long qt syndrome Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; long qt syndrome in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

type 2 diabetes ; coronary heart disease Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease type 2 diabetes ; coronary heart disease in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

albuminuria; diabetes mellitus, type 1; diabetic nephropathies; kidney failure, chronic Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease albuminuria; diabetes mellitus, type 1; diabetic nephropathies; kidney failure, chronic in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

body mass; diabetes, type 2; insulin; glucose; hba(1c) Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease body mass; diabetes, type 2; insulin; glucose; hba(1c) in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cardiovascular diseases; diabetes mellitus; neoplasms Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cardiovascular diseases; diabetes mellitus; neoplasms in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

tropical pancreatitis and type ii diabetes mellitus Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease tropical pancreatitis and type ii diabetes mellitus in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

coronary stenosis; diabetes complications Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease coronary stenosis; diabetes complications in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

calcinosis; diabetes mellitus, type 2; Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease calcinosis; diabetes mellitus, type 2; in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; hypersensitivity; psoriasis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; hypersensitivity; psoriasis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

birth weight; diabetes mellitus, type 2; insulin resistance Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease birth weight; diabetes mellitus, type 2; insulin resistance in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 2 myocardial infarct Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 2 myocardial infarct in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cholesterol; triglycerides; diabetes, type 2; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cholesterol; triglycerides; diabetes, type 2; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; hypertension; kidney failure, chronic Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; hypertension; kidney failure, chronic in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 2; insulin; glucose Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 2; insulin; glucose in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; insulin resistance Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; insulin resistance in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

deafness; diabetes mellitus; hearing loss, sensorineural; insulin resistance Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease deafness; diabetes mellitus; hearing loss, sensorineural; insulin resistance in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 2; diabetic nephropathy Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 2; diabetic nephropathy in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cholesterol, hdl; diabetes, type 2; blood pressure, arterial; liver disease; periodontitis; acenocoumarol response; acetaldehyde; Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cholesterol, hdl; diabetes, type 2; blood pressure, arterial; liver disease; periodontitis; acenocoumarol response; acetaldehyde; in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

multiple sclerosis; diabetes, type 1 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease multiple sclerosis; diabetes, type 1 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cardiovascular diseases; coronary disease; diabetes mellitus, type 1; diabetic angiopathies Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cardiovascular diseases; coronary disease; diabetes mellitus, type 1; diabetic angiopathies in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, nos Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, nos in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; pancreatic neoplasms Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; pancreatic neoplasms in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cardiovascular diseases; diabetes mellitus, type 2; hypercholesterolemia; hyperlipidemias; hypertension; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cardiovascular diseases; diabetes mellitus, type 2; hypercholesterolemia; hyperlipidemias; hypertension; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 2; kidney failure, chronic Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 2; kidney failure, chronic in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

coronary disease; diabetes mellitus Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease coronary disease; diabetes mellitus in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cystic fibrosis; diabetes mellitus, type 1; hyperglycemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cystic fibrosis; diabetes mellitus, type 1; hyperglycemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

coronary disease; diabetes mellitus, type 2; obesity; overweight Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease coronary disease; diabetes mellitus, type 2; obesity; overweight in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

calcinosis; diabetes complications; heart valve diseases; hypertension Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease calcinosis; diabetes complications; heart valve diseases; hypertension in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

insulin-resistant diabetes Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease insulin-resistant diabetes in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 1; celiac disease Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 1; celiac disease in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

body mass; diabetes, type 2; leukemia; breast cancer; glucose; cytogenetic studies; birth weight; Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease body mass; diabetes, type 2; leukemia; breast cancer; glucose; cytogenetic studies; birth weight; in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes complications; hypertension; myocardial infarction Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes complications; hypertension; myocardial infarction in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

atrial fibrillation; coronary thrombosis; diabetes complications; hypertension; mitral valve stenosis; thromboembolism Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease atrial fibrillation; coronary thrombosis; diabetes complications; hypertension; mitral valve stenosis; thromboembolism in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 1; addison's disease; graves' disease; thyroiditis, chronic lymphocytic Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 1; addison's disease; graves' disease; thyroiditis, chronic lymphocytic in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

type ii diabetes and hypertension Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease type ii diabetes and hypertension in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; hyperlipoproteinemia type i; hypertriglyceridemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; hyperlipoproteinemia type i; hypertriglyceridemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cardiovascular diseases; diabetes mellitus, type 2; hyperglycemia; insulin resistance Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cardiovascular diseases; diabetes mellitus, type 2; hyperglycemia; insulin resistance in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

body weight; diabetes mellitus, type 2; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease body weight; diabetes mellitus, type 2; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 2; body fat; lipid metabolism Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 2; body fat; lipid metabolism in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

coronary disease; coronary heart disease; diabetes mellitus Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease coronary disease; coronary heart disease; diabetes mellitus in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

atherosclerosis; carotid artery diseases; diabetes complications; dyslipidemias Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease atherosclerosis; carotid artery diseases; diabetes complications; dyslipidemias in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

delayed graft function; diabetes mellitus Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease delayed graft function; diabetes mellitus in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 1; addison's disease; hashimoto's thyroiditis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 1; addison's disease; hashimoto's thyroiditis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies; diabetic nephropathies; diabetic retinopathy; hyperglycemia; hypertension Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies; diabetic nephropathies; diabetic retinopathy; hyperglycemia; hypertension in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

carotid artery diseases; diabetes mellitus; hypercholesterolemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease carotid artery diseases; diabetes mellitus; hypercholesterolemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

type 2 diabetes; reduced prostate cancer risk Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease type 2 diabetes; reduced prostate cancer risk in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cardiovascular diseases; diabetes mellitus; genetic predisposition to disease; hypertension Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cardiovascular diseases; diabetes mellitus; genetic predisposition to disease; hypertension in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, gestational; vitamin d deficiency Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, gestational; vitamin d deficiency in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 1; pancreatic diseases Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 1; pancreatic diseases in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; hypertension; stroke Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; hypertension; stroke in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

autoimmune diseases; diabetes mellitus, type 1; multiple sclerosis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease autoimmune diseases; diabetes mellitus, type 1; multiple sclerosis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 2; insulin; glucose; c-peptide; fatty acid Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 2; insulin; glucose; c-peptide; fatty acid in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

atherosclerosis, coronary; diabetes, type 2; lipoprotein Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease atherosclerosis, coronary; diabetes, type 2; lipoprotein in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; dupuytren contracture; hemochromatosis; liver diseases Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; dupuytren contracture; hemochromatosis; liver diseases in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 1; diabetic neuropathies Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 1; diabetic neuropathies in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 2; sex hormones Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 2; sex hormones in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

arthritis; diabetes, type 1; pregnancy loss, recurrent; juvenile arthritis; pemphigus; il-1ri Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease arthritis; diabetes, type 1; pregnancy loss, recurrent; juvenile arthritis; pemphigus; il-1ri in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 2; cholesterol, ldl; cholesterol, total; insulin Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 2; cholesterol, ldl; cholesterol, total; insulin in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes complications; fatty liver; fatty liver, alcoholic; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes complications; fatty liver; fatty liver, alcoholic; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

arthritis, rheumatoid; autoimmune diseases; diabetes mellitus, type 1; multiple sclerosis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease arthritis, rheumatoid; autoimmune diseases; diabetes mellitus, type 1; multiple sclerosis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

atherosclerosis; diabetes mellitus, type 2 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease atherosclerosis; diabetes mellitus, type 2 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

apoplexy; brain ischemia; diabetes complications; hypertension; stroke Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease apoplexy; brain ischemia; diabetes complications; hypertension; stroke in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cholesterol, hdl; triglycerides; diabetes, type 2; cholesterol, ldl Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cholesterol, hdl; triglycerides; diabetes, type 2; cholesterol, ldl in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

alzheimer disease; alzheimer's disease; dementia; diabetes mellitus; hypercholesterolemia; metabolic syndrome x Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease alzheimer disease; alzheimer's disease; dementia; diabetes mellitus; hypercholesterolemia; metabolic syndrome x in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; peripheral vascular diseases Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; peripheral vascular diseases in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

birth weight; diabetes mellitus, type 1 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease birth weight; diabetes mellitus, type 1 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

brain ischemia; diabetes mellitus; hemiplegia; hypercholesterolemia; hypertension; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease brain ischemia; diabetes mellitus; hemiplegia; hypercholesterolemia; hypertension; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; mouth diseases Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; mouth diseases in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; hypertension; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; hypertension; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; inflammation; insulin resistance; metabolic syndrome x; myocardial infarction; stroke Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; inflammation; insulin resistance; metabolic syndrome x; myocardial infarction; stroke in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

coronary disease; diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease coronary disease; diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

celiac disease; diabetes mellitus, type 1; thyroiditis, autoimmune Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease celiac disease; diabetes mellitus, type 1; thyroiditis, autoimmune in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 2; liver disease Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 2; liver disease in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies; long qt syndrome; myocardial infarction Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies; long qt syndrome; myocardial infarction in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

myocardial infarct; diabetes, type 2; hypertension; cancer; depression; dementia; cerebrovascular disease; Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease myocardial infarct; diabetes, type 2; hypertension; cancer; depression; dementia; cerebrovascular disease; in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; hypoglycemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; hypoglycemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; werner syndrome Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; werner syndrome in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

coronary disease; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease coronary disease; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

obesity; type 2 diabetes Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease obesity; type 2 diabetes in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; glucose intolerance; muscular diseases Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; glucose intolerance; muscular diseases in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, latent autoimmune Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, latent autoimmune in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, pancreatic Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, pancreatic in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 2; myocardial infarction Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 2; myocardial infarction in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; glucose intolerance; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; glucose intolerance; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 2; nephropathy in other diseases Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 2; nephropathy in other diseases in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

adenocarcinoma; biliary tract neoplasm; biliary tract neoplasms; chromosome deletion; diabetes complications; pancreatic neoplasm; pancreatic neoplasms Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease adenocarcinoma; biliary tract neoplasm; biliary tract neoplasms; chromosome deletion; diabetes complications; pancreatic neoplasm; pancreatic neoplasms in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; psoriasis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; psoriasis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cardiovascular diseases; dementia; diabetes mellitus; hypercholesterolemia; pancreatitis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cardiovascular diseases; dementia; diabetes mellitus; hypercholesterolemia; pancreatitis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 2; beta-cell function Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 2; beta-cell function in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

atherosclerosis; coronary artery disease; diabetes complications; graft occlusion, vascular; hyperinsulinism Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease atherosclerosis; coronary artery disease; diabetes complications; graft occlusion, vascular; hyperinsulinism in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

arthritis, rheumatoid; crohn disease; crohn's disease; diabetes mellitus; disease; rheumatoid arthritis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease arthritis, rheumatoid; crohn disease; crohn's disease; diabetes mellitus; disease; rheumatoid arthritis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 2; macroangiopathy; microangiopathy Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 2; macroangiopathy; microangiopathy in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

autoimmune diseases; celiac disease; diabetes mellitus, type 1; endocrine system diseases Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease autoimmune diseases; celiac disease; diabetes mellitus, type 1; endocrine system diseases in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; polycystic kidney, autosomal dominant Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; polycystic kidney, autosomal dominant in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

lupus erythematosus; rheumatoid arthritis; sjogren's syndrome; diabetes, type 1 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease lupus erythematosus; rheumatoid arthritis; sjogren's syndrome; diabetes, type 1 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; kidney failure, chronic Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; kidney failure, chronic in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; insulin resistance; postoperative complications Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; insulin resistance; postoperative complications in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

atherosclerosis; diabetes mellitus; hypertension Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease atherosclerosis; diabetes mellitus; hypertension in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

apoplexy; atrial septal defects; brain ischemia; diabetes mellitus; heart septal defects, atrial; hypertension; intracranial thrombosis; ischemic attack, transient; stroke; transient ischemic attack Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease apoplexy; atrial septal defects; brain ischemia; diabetes mellitus; heart septal defects, atrial; hypertension; intracranial thrombosis; ischemic attack, transient; stroke; transient ischemic attack in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

coronary artery disease; diabetes complications Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease coronary artery disease; diabetes complications in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes complications; pancreatic neoplasm; pancreatic neoplasms Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes complications; pancreatic neoplasm; pancreatic neoplasms in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 2; hyperlipidemia; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 2; hyperlipidemia; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 2; insulin; leptin Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 2; insulin; leptin in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; metabolic syndrome x Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; metabolic syndrome x in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

autoimmune diseases; diabetes mellitus Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease autoimmune diseases; diabetes mellitus in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies; stroke Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies; stroke in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes insipidus, neurogenic Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes insipidus, neurogenic in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 2; pancreatitis, tropical calcific Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 2; pancreatitis, tropical calcific in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 2; hypertension Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 2; hypertension in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 2; mody Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 2; mody in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 2; nephropathy, diabetic Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 2; nephropathy, diabetic in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cardiovascular diseases; diabetes mellitus, type 2; overweight Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cardiovascular diseases; diabetes mellitus, type 2; overweight in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes complications; ischemic attack, transient; obesity; transient ischemic attack Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes complications; ischemic attack, transient; obesity; transient ischemic attack in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; insulin resistance; liver diseases Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; insulin resistance; liver diseases in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 1; hypoglycemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 1; hypoglycemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

triglycerides; diabetes, type 2 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease triglycerides; diabetes, type 2 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; hypercholesterolemia; hypertension; peripheral vascular diseases Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; hypercholesterolemia; hypertension; peripheral vascular diseases in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; hypertension; insulin resistance Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; hypertension; insulin resistance in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 2; glucose; hba1c Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 2; glucose; hba1c in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 2; metabolic syndrome Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 2; metabolic syndrome in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

type 2 diabetes related glucose homeostasis trait Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease type 2 diabetes related glucose homeostasis trait in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

neurohypophyseal diabetes insipidus Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease neurohypophyseal diabetes insipidus in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

non-type 1 diabetes mellitus Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease non-type 1 diabetes mellitus in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 1; addison's disease Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 1; addison's disease in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

type 1 diabetes Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease type 1 diabetes in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cholesterol; diabetes, type 2 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cholesterol; diabetes, type 2 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 1; disease progression Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 1; disease progression in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; uremia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; uremia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, gestational Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, gestational in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

body weight; diabetes mellitus; postoperative complications Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease body weight; diabetes mellitus; postoperative complications in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus. obesity. and lipaemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus. obesity. and lipaemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

coronary restenosis; coronary stenosis; diabetes complications Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease coronary restenosis; coronary stenosis; diabetes complications in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes (incident) Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes (incident) in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

coronary occlusion; coronary stenosis; diabetes complications Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease coronary occlusion; coronary stenosis; diabetes complications in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 2; lipoprotein Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 2; lipoprotein in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; hyperglycemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; hyperglycemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

body weight; diabetes mellitus Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease body weight; diabetes mellitus in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

brain ischemia; diabetes mellitus; intracranial arteriosclerosis; stroke Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease brain ischemia; diabetes mellitus; intracranial arteriosclerosis; stroke in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

birth weight; diabetes mellitus, type 1; Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease birth weight; diabetes mellitus, type 1; in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

posttransplantation diabetes mellitus (ptdm) Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease posttransplantation diabetes mellitus (ptdm) in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; obesity, morbid Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; obesity, morbid in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 1; polyendocrinopathies, autoimmune; thyroid diseases Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 1; polyendocrinopathies, autoimmune; thyroid diseases in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 2; cholesterol, ldl; glucose tolerance; blood pressure, arterial; glycosylated hemoglobin a1 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 2; cholesterol, ldl; glucose tolerance; blood pressure, arterial; glycosylated hemoglobin a1 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; fatty liver Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; fatty liver in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

adenocarcinoma; diabetes mellitus; pancreatic neoplasms Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease adenocarcinoma; diabetes mellitus; pancreatic neoplasms in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cardiovascular diseases; diabetes mellitus, type 2; kidney diseases Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cardiovascular diseases; diabetes mellitus, type 2; kidney diseases in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

atherosclerosis; carotid artery diseases; diabetes mellitus, type 2; Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease atherosclerosis; carotid artery diseases; diabetes mellitus, type 2; in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 1 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 1 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; insulin resistance; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; insulin resistance; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

calcinosis; diabetes complications; uremia; vascular diseases Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease calcinosis; diabetes complications; uremia; vascular diseases in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

albuminuria; diabetes mellitus, type 2; diabetic retinopathy; Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease albuminuria; diabetes mellitus, type 2; diabetic retinopathy; in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

albuminuria; diabetes mellitus, type 2 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease albuminuria; diabetes mellitus, type 2 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; kidney failure, chronic Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; kidney failure, chronic in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 2; atherosclerosis, generalized Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 2; atherosclerosis, generalized in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

type 2 diabetes (retinopathy) Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease type 2 diabetes (retinopathy) in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

nephropathy in diabetes mellitus Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease nephropathy in diabetes mellitus in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cholesterol, hdl; heart disease, ischemic; diabetes, type 2; insulin Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cholesterol, hdl; heart disease, ischemic; diabetes, type 2; insulin in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; diabetic retinopathy; Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; diabetic retinopathy; in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

coronary artery disease; diabetes mellitus; hyperlipidemias; hypertension; myocardial infarction Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease coronary artery disease; diabetes mellitus; hyperlipidemias; hypertension; myocardial infarction in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

angina pectoris; apoplexy; cardiovascular diseases; diabetes mellitus; hyperlipidemias; hypertension; myocardial infarction; obesity; stroke Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease angina pectoris; apoplexy; cardiovascular diseases; diabetes mellitus; hyperlipidemias; hypertension; myocardial infarction; obesity; stroke in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

arthritis; diabetes, type 2; osteoarthritis; liver disease; acenocoumarol response Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease arthritis; diabetes, type 2; osteoarthritis; liver disease; acenocoumarol response in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

carcinoma, hepatocellular; diabetes mellitus; heart failure; hemochromatosis; lcc - liver cell carcinoma; liver cirrhosis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease carcinoma, hepatocellular; diabetes mellitus; heart failure; hemochromatosis; lcc - liver cell carcinoma; liver cirrhosis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 1; graves' disease; hashimoto's thryroiditis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 1; graves' disease; hashimoto's thryroiditis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cystic fibrosis; diabetes complications Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cystic fibrosis; diabetes complications in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

brain ischemia; diabetes mellitus; hyperlipidemias; myocardial infarction; stroke; thrombosis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease brain ischemia; diabetes mellitus; hyperlipidemias; myocardial infarction; stroke; thrombosis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

coronary disease; diabetes complications; hypercholesterolemia; hypertension; myocardial infarction Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease coronary disease; diabetes complications; hypercholesterolemia; hypertension; myocardial infarction in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

coronary artery disease; diabetes mellitus; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease coronary artery disease; diabetes mellitus; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

coronary artery disease; diabetes mellitus, type 2; Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease coronary artery disease; diabetes mellitus, type 2; in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 2; insulin; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 2; insulin; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

obesity and type 2 diabetes Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease obesity and type 2 diabetes in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; fatty liver; metabolic syndrome x Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; fatty liver; metabolic syndrome x in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

pancreatic diabetes Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease pancreatic diabetes in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

calcinosis; coronary artery disease; diabetes mellitus Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease calcinosis; coronary artery disease; diabetes mellitus in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 2; cardiovascular disease Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 2; cardiovascular disease in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 1; diabetic nephropathies; diabetic neuropathies; diabetic retinopathy Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 1; diabetic nephropathies; diabetic neuropathies; diabetic retinopathy in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

type 2 diabetes; serum triacylglycerol ; ogtt-related insulinaemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease type 2 diabetes; serum triacylglycerol ; ogtt-related insulinaemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

type 2 diabetes related glucose homeostasis traits Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease type 2 diabetes related glucose homeostasis traits in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

aortic atherosclerosis in diabetes mellitus Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease aortic atherosclerosis in diabetes mellitus in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes complications; diabetic angiopathies; diabetic foot; syndrome; vascular diseases Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes complications; diabetic angiopathies; diabetic foot; syndrome; vascular diseases in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

apoplexy; diabetes mellitus; hypertension; myocardial infarction; stroke Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease apoplexy; diabetes mellitus; hypertension; myocardial infarction; stroke in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

coronary artery disease; diabetes mellitus, type 1; diabetic nephropathies Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease coronary artery disease; diabetes mellitus, type 1; diabetic nephropathies in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cardiovascular diseases; diabetes mellitus, type 2; Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cardiovascular diseases; diabetes mellitus, type 2; in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic neuropathies; hyperhomocysteinemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic neuropathies; hyperhomocysteinemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; fetal diseases; malnutrition; starvation Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; fetal diseases; malnutrition; starvation in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

polycystic ovary syndrome; diabetes Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease polycystic ovary syndrome; diabetes in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; hemochromatosis; iron overload Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; hemochromatosis; iron overload in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

nephropathy in other diseases; diabetes Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease nephropathy in other diseases; diabetes in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; myocardial infarction Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; myocardial infarction in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

arthralgia; diabetes mellitus, type 2; fatigue; hemochromatosis; iron overload Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease arthralgia; diabetes mellitus, type 2; fatigue; hemochromatosis; iron overload in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 1; thyroid disease, autoimmune Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 1; thyroid disease, autoimmune in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; hypertension Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; hypertension in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

body mass; diabetes, type 2; insulin; glucose; body fat Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease body mass; diabetes, type 2; insulin; glucose; body fat in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 1; blood group incompatibility Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 1; blood group incompatibility in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

body mass; diabetes, type 2; energy expenditure Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease body mass; diabetes, type 2; energy expenditure in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 2; lipids; glucose Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 2; lipids; glucose in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

obesity; diabetes Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease obesity; diabetes in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

coronary occlusion; diabetes mellitus, type 2; Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease coronary occlusion; diabetes mellitus, type 2; in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cardiovascular diseases; diabetes mellitus; kidney diseases; kidney failure, chronic Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cardiovascular diseases; diabetes mellitus; kidney diseases; kidney failure, chronic in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 2; polycystic ovarian syndrome Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 2; polycystic ovarian syndrome in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

birth weight; diabetes mellitus Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease birth weight; diabetes mellitus in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

gestational diabetes Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease gestational diabetes in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes or impaired glucose tolerance Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes or impaired glucose tolerance in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

alzheimer's disease; coronary artery disease; diabetes, type 2; dementia, vascular Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease alzheimer's disease; coronary artery disease; diabetes, type 2; dementia, vascular in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 2; glucose tolerance; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 2; glucose tolerance; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 2; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 2; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes related insulin traits Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes related insulin traits in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 1; periodontal diseases Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 1; periodontal diseases in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

arterial occlusive diseases; diabetes complications; myocardial infarction; peripheral arterial disease; peripheral arterial diseases Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease arterial occlusive diseases; diabetes complications; myocardial infarction; peripheral arterial disease; peripheral arterial diseases in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 1; Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 1; in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cystic fibrosis; diabetes mellitus; pseudomonas infections Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cystic fibrosis; diabetes mellitus; pseudomonas infections in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

death, sudden, cardiac; diabetes mellitus; sudden cardiac death Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease death, sudden, cardiac; diabetes mellitus; sudden cardiac death in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; obesity; polycystic ovary syndrome Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; obesity; polycystic ovary syndrome in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies; diabetic nephropathies; myocardial infarction Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies; diabetic nephropathies; myocardial infarction in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; hypertriglyceridemia; insulin resistance Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; hypertriglyceridemia; insulin resistance in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 2; hypertension; insulin Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 2; hypertension; insulin in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

brain ischemia; diabetes mellitus; genetic diseases, inborn; hypertension; stroke Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease brain ischemia; diabetes mellitus; genetic diseases, inborn; hypertension; stroke in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cholesterol; cholesterol, hdl; triglycerides; diabetes, type 2; ulcerative colitis; cholesterol, ldl; liver disease; Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cholesterol; cholesterol, hdl; triglycerides; diabetes, type 2; ulcerative colitis; cholesterol, ldl; liver disease; in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes complications; erectile dysfunction; hypogonadism Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes complications; erectile dysfunction; hypogonadism in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cardiovascular diseases; diabetes mellitus; hyperinsulinism; insulin resistance; myocardial ischemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cardiovascular diseases; diabetes mellitus; hyperinsulinism; insulin resistance; myocardial ischemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cholesterol; diabetes, type 2; hypertension; nephropathy, diabetic; albuminuria Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cholesterol; diabetes, type 2; hypertension; nephropathy, diabetic; albuminuria in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; infant, newborn, diseases Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; infant, newborn, diseases in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; metabolic syndrome x; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; metabolic syndrome x; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 2; hypertriglyceridemic waist Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 2; hypertriglyceridemic waist in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes complications; diabetic nephropathies; Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes complications; diabetic nephropathies; in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

qt interval; type 2 diabetes Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease qt interval; type 2 diabetes in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

coronary artery disease; diabetes, type 2 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease coronary artery disease; diabetes, type 2 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

communicable diseases; coronary disease; coronary heart disease; degenerative arthropathy ; diabetes mellitus; hyperparathyroidism; neoplasms; osteoarthritis; osteoporosis, postmenopausal; psoriasis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease communicable diseases; coronary disease; coronary heart disease; degenerative arthropathy ; diabetes mellitus; hyperparathyroidism; neoplasms; osteoarthritis; osteoporosis, postmenopausal; psoriasis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

carotid artery diseases; diabetes mellitus; ischemic attack, transient; transient ischemic attack Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease carotid artery diseases; diabetes mellitus; ischemic attack, transient; transient ischemic attack in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

coronary artery disease; diabetes, type 2; lipoproteins; longevity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease coronary artery disease; diabetes, type 2; lipoproteins; longevity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 2 ; metabolic syndrome Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 2 ; metabolic syndrome in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 1; diabetic nephropathies; Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 1; diabetic nephropathies; in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

type 2 diabetes and other traits Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease type 2 diabetes and other traits in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 2; beta-cell function; insulin Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 2; beta-cell function; insulin in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes-associated autoantibodies Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes-associated autoantibodies in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

body mass; cholesterol, hdl; triglycerides; diabetes, type 2; cholesterol, ldl; hypertension; atherosclerosis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease body mass; cholesterol, hdl; triglycerides; diabetes, type 2; cholesterol, ldl; hypertension; atherosclerosis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

ascariasis; diabetes mellitus, type 1; graves disease; hepatitis c Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease ascariasis; diabetes mellitus, type 1; graves disease; hepatitis c in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

atherosclerosis; cardiovascular diseases; diabetes mellitus Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease atherosclerosis; cardiovascular diseases; diabetes mellitus in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 2; glucose tolerance Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 2; glucose tolerance in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

coronary artery disease; diabetes mellitus; hypertension; myocardial infarction Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease coronary artery disease; diabetes mellitus; hypertension; myocardial infarction in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, neurological manifestations Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, neurological manifestations in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; glucose intolerance; obesity; overweight Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; glucose intolerance; obesity; overweight in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

latent autoimmune diabetes Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease latent autoimmune diabetes in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

rheumatoid arthritis; crohn's disease; diabetes, type 1; celiac disease Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease rheumatoid arthritis; crohn's disease; diabetes, type 1; celiac disease in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetic nephropathy; hypertensive disease Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetic nephropathy; hypertensive disease in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

body mass; diabetes, type 2; glucose tolerance; insulin Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease body mass; diabetes, type 2; glucose tolerance; insulin in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

crohn disease; diabetes mellitus, type 2; psoriasis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease crohn disease; diabetes mellitus, type 2; psoriasis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; heart failure; myocardial infarction; peripheral vascular diseases Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; heart failure; myocardial infarction; peripheral vascular diseases in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 2; retinopathy, diabetic Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 2; retinopathy, diabetic in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes complications; Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes complications; in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cardiovascular diseases; diabetes mellitus Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cardiovascular diseases; diabetes mellitus in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

type 2 diabetes mellitus Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease type 2 diabetes mellitus in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

body weight; diabetes mellitus, type 2 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease body weight; diabetes mellitus, type 2 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; neoplasms; obesity; overweight Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; neoplasms; obesity; overweight in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

blood pressure, arterial diabetes, type 2 glucose insulin Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease blood pressure, arterial diabetes, type 2 glucose insulin in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

type 2 diabetes Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease type 2 diabetes in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

impaired fasting glycemia and type 2 diabetes Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease impaired fasting glycemia and type 2 diabetes in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 2; insulin sensitivity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 2; insulin sensitivity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; metabolic syndrome x Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; metabolic syndrome x in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

prevalent type 2 diabetes and related traits Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease prevalent type 2 diabetes and related traits in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 2; alveolitis, extrinsic allergic Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 2; alveolitis, extrinsic allergic in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 2; bipolar disorder Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 2; bipolar disorder in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

arthritis, rheumatoid; diabetes mellitus, type 1 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease arthritis, rheumatoid; diabetes mellitus, type 1 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 1; celiac disease; myasthenia gravis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 1; celiac disease; myasthenia gravis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

aortic valve stenosis; calcinosis; diabetes mellitus; hyperlipidemias; hypertension; mitral valve stenosis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease aortic valve stenosis; calcinosis; diabetes mellitus; hyperlipidemias; hypertension; mitral valve stenosis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

autoimmune diseases; diabetes mellitus, type 1 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease autoimmune diseases; diabetes mellitus, type 1 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; diabetic angiopathies; hypertension Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; diabetic angiopathies; hypertension in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 2; hyperglycemia; uric acid Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 2; hyperglycemia; uric acid in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

beta-cell function; diabetes, type 1 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease beta-cell function; diabetes, type 1 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

acute coronary syndrome; coronary stenosis; diabetes complications; hypertension Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease acute coronary syndrome; coronary stenosis; diabetes complications; hypertension in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 1; multiple sclerosis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 1; multiple sclerosis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes complications Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes complications in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; insulin resistance Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; insulin resistance in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

coronary artery disease; diabetes mellitus Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease coronary artery disease; diabetes mellitus in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 2; hypertension; metabolic syndrome Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 2; hypertension; metabolic syndrome in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

calcinosis; carotid artery diseases; coronary artery disease; diabetes mellitus, type 2; Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease calcinosis; carotid artery diseases; coronary artery disease; diabetes mellitus, type 2; in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

apoplexy; diabetes mellitus; dyslipidemias; hypertension; obesity; stroke Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease apoplexy; diabetes mellitus; dyslipidemias; hypertension; obesity; stroke in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 2; hypertension; atherosclerosis; cerebrovascular disease; dyslipemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 2; hypertension; atherosclerosis; cerebrovascular disease; dyslipemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

coronary disease; diabetes mellitus, type 2; periodontitis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease coronary disease; diabetes mellitus, type 2; periodontitis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 1; diabetic nephropathies Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 1; diabetic nephropathies in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

coronary disease; diabetes complications; hemochromatosis; liver diseases Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease coronary disease; diabetes complications; hemochromatosis; liver diseases in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

triglycerides; diabetes, type 2; lipoprotein Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease triglycerides; diabetes, type 2; lipoprotein in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 2; insulin; lipids; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 2; insulin; lipids; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

alzheimer's disease; type 2 diabetes Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease alzheimer's disease; type 2 diabetes in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

albuminuria; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease albuminuria; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; weight gain Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; weight gain in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cataract; diabetes mellitus Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cataract; diabetes mellitus in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

body weight; diabetes mellitus; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease body weight; diabetes mellitus; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; glucose intolerance Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; glucose intolerance in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

body mass; diabetes, type 2 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease body mass; diabetes, type 2 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

apoplexy; diabetes mellitus; hypercholesterolemia; hyperhomocysteinemia; hypertension; myocardial infarction; stroke; thrombophilia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease apoplexy; diabetes mellitus; hypercholesterolemia; hyperhomocysteinemia; hypertension; myocardial infarction; stroke; thrombophilia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; hepatitis c; liver diseases Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; hepatitis c; liver diseases in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 2 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 2 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 2; glucose tolerance; metabolic syndrome Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 2; glucose tolerance; metabolic syndrome in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 1 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 1 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 2; cardiovascular disease; birth weight Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 2; cardiovascular disease; birth weight in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 1; carotid atherosclerosis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 1; carotid atherosclerosis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; pancreatic neoplasms Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; pancreatic neoplasms in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 1; nephropathy in other diseases Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 1; nephropathy in other diseases in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

deafness; diabetes mellitus Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease deafness; diabetes mellitus in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; polycystic ovary syndrome Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; polycystic ovary syndrome in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 1; graves' disease Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 1; graves' disease in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

type 2 diabetes; edema ; rosiglitazone Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease type 2 diabetes; edema ; rosiglitazone in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 2; weight loss; weight gain Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 2; weight loss; weight gain in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

arthritis; asthma; diabetes, type 1; pemphigus; il-1ri Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease arthritis; asthma; diabetes, type 1; pemphigus; il-1ri in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 2; liver disease, chronic; hemochromatosis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 2; liver disease, chronic; hemochromatosis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes complications; hypercholesterolemia; hypertension; myocardial infarction; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes complications; hypercholesterolemia; hypertension; myocardial infarction; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; hypertension; hypotension; insulin resistance Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; hypertension; hypotension; insulin resistance in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 2; obesity; birth weight Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 2; obesity; birth weight in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 1; blood pressure, arterial; nephropathy in other diseases Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 1; blood pressure, arterial; nephropathy in other diseases in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 2; hypertension; insulin; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 2; hypertension; insulin; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

arterial occlusive diseases; diabetes mellitus; muscular diseases; myocardial infarction Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease arterial occlusive diseases; diabetes mellitus; muscular diseases; myocardial infarction in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; diabetic neuropathies Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; diabetic neuropathies in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; hypertriglyceridemia; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; hypertriglyceridemia; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cerebral hemorrhage; diabetes mellitus; hypercholesterolemia; hypertension; myocardial ischemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cerebral hemorrhage; diabetes mellitus; hypercholesterolemia; hypertension; myocardial ischemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

coronary disease; coronary heart disease; diabetes mellitus; inflammation Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease coronary disease; coronary heart disease; diabetes mellitus; inflammation in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; inflammatory bowel diseases; macular degeneration; prostatic neoplasms Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; inflammatory bowel diseases; macular degeneration; prostatic neoplasms in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

prostate cancer diabetes, type 2 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease prostate cancer diabetes, type 2 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

albuminuria; cardiovascular diseases; diabetes mellitus, type 2; hypertension; kidney diseases Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease albuminuria; cardiovascular diseases; diabetes mellitus, type 2; hypertension; kidney diseases in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 2; hepatic lipase activity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 2; hepatic lipase activity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

atherosclerosis, coronary; diabetes, type 2; lipids; stroke, ischemic Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease atherosclerosis, coronary; diabetes, type 2; lipids; stroke, ischemic in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 2; insulin Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 2; insulin in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

body weight; diabetes mellitus, type 2; obesity; overweight Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease body weight; diabetes mellitus, type 2; obesity; overweight in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

gestational diabetes mellitus Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease gestational diabetes mellitus in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

body mass; diabetes, type 2; glucose; birth weight Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease body mass; diabetes, type 2; glucose; birth weight in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; hypertension Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; hypertension in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; periodontitis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; periodontitis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

alzheimer disease; ataxia; diabetes mellitus, type 2; disease; obesity; parkinson disease Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease alzheimer disease; ataxia; diabetes mellitus, type 2; disease; obesity; parkinson disease in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; hearing disorders; hearing problem; mitochondrial diseases Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; hearing disorders; hearing problem; mitochondrial diseases in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

retinopathy, diabetic; diabetes, type 1 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease retinopathy, diabetic; diabetes, type 1 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; hyperlipidemias; insulin resistance; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; hyperlipidemias; insulin resistance; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

adenoma; adrenal gland neoplasms; adrenal neoplasm; diabetes mellitus; dyslipidemias; fractures, bone; hypertension; osteoporosis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease adenoma; adrenal gland neoplasms; adrenal neoplasm; diabetes mellitus; dyslipidemias; fractures, bone; hypertension; osteoporosis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cigarette smoking. coronary artery disease. and diabetes Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cigarette smoking. coronary artery disease. and diabetes in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; kidney diseases Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; kidney diseases in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

albuminuria; diabetes mellitus, type 1; diabetic nephropathies; Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease albuminuria; diabetes mellitus, type 1; diabetic nephropathies; in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 1; gastroenteritis; pregnancy complications, infectious; pregnancy in diabetics Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 1; gastroenteritis; pregnancy complications, infectious; pregnancy in diabetics in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

brain infarction; cerebral amyloid angiopathy; dementia; diabetes mellitus; hyperinsulinism Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease brain infarction; cerebral amyloid angiopathy; dementia; diabetes mellitus; hyperinsulinism in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 1; diabetic retinopathy Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 1; diabetic retinopathy in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; fatty liver; hepatitis c, chronic; insulin resistance Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; fatty liver; hepatitis c, chronic; insulin resistance in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 2; polymetabolic syndrome Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 2; polymetabolic syndrome in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 1; prediabetic state Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 1; prediabetic state in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

neoplasms ; osteoporosis; alzheimer diseasey; cardiovascular diseases; metabolic syndrome x; diabetes complications Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease neoplasms ; osteoporosis; alzheimer diseasey; cardiovascular diseases; metabolic syndrome x; diabetes complications in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

insulin; diabetes, type 1 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease insulin; diabetes, type 1 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

arthritis; cholesterol, hdl; diabetes, type 2; osteoarthritis; blood pressure, arterial; liver disease; acetaldehyde; Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease arthritis; cholesterol, hdl; diabetes, type 2; osteoarthritis; blood pressure, arterial; liver disease; acetaldehyde; in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; hyperlipidemias; hypertension; retinal vein occlusion; thrombophilia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; hyperlipidemias; hypertension; retinal vein occlusion; thrombophilia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 1; thyroiditis, autoimmune Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 1; thyroiditis, autoimmune in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetic retinopathy in type 2 diabetes Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetic retinopathy in type 2 diabetes in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; postoperative complications Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; postoperative complications in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cognitive function and diabetes Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cognitive function and diabetes in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; hypertension; myocardial infarction Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; hypertension; myocardial infarction in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

body mass; cholesterol; diabetes, type 2; blood pressure Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease body mass; cholesterol; diabetes, type 2; blood pressure in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

body weight; cardiovascular diseases; diabetes mellitus Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease body weight; cardiovascular diseases; diabetes mellitus in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cirrhosis, biliary primary; diabetes, gestational Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cirrhosis, biliary primary; diabetes, gestational in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cholesterol; diabetes, type 2; insulin; glucose; insulin resistance; pc-1 protein content; systolic blood pressure Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cholesterol; diabetes, type 2; insulin; glucose; insulin resistance; pc-1 protein content; systolic blood pressure in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

dementia; diabetes complications Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease dementia; diabetes complications in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; diabetic angiopathies; diabetic neuropathies; diabetic retinopathy; glucose intolerance; hemochromatosis; liver cirrhosis; proteinuria Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; diabetic angiopathies; diabetic neuropathies; diabetic retinopathy; glucose intolerance; hemochromatosis; liver cirrhosis; proteinuria in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

body mass; diabetes, type 2; hypertension; albuminuria; glycohemoglobin a1 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease body mass; diabetes, type 2; hypertension; albuminuria; glycohemoglobin a1 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

arthritis; diabetes complications; heart diseases; hemochromatosis; iron overload; liver diseases Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease arthritis; diabetes complications; heart diseases; hemochromatosis; iron overload; liver diseases in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 2; stroke, ischemic Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 2; stroke, ischemic in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; hemochromatosis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; hemochromatosis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

anovulation; diabetes mellitus, type 2; diabetic ketoacidosis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease anovulation; diabetes mellitus, type 2; diabetic ketoacidosis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

familial diabetes insipidus Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease familial diabetes insipidus in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 1; il-1ri Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 1; il-1ri in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; glucose intolerance; insulin resistance; polycystic ovarian syndrome; polycystic ovary syndrome Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; glucose intolerance; insulin resistance; polycystic ovarian syndrome; polycystic ovary syndrome in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; hyperlipidemias; hypertension Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; hyperlipidemias; hypertension in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; diabetic retinopathy Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; diabetic retinopathy in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; insulin resistance; metabolic syndrome x Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; insulin resistance; metabolic syndrome x in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

brain ischemia; diabetes mellitus; hyperlipidemias; hypertension; intracranial embolism Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease brain ischemia; diabetes mellitus; hyperlipidemias; hypertension; intracranial embolism in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

calcinosis; diabetes mellitus, type 2; pancreatitis, chronic Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease calcinosis; diabetes mellitus, type 2; pancreatitis, chronic in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

mild gestational diabetes mellitus Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease mild gestational diabetes mellitus in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

albuminuria; diabetes mellitus; hypertension; hypertrophy, left ventricular; left ventricular hypertrophy Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease albuminuria; diabetes mellitus; hypertension; hypertrophy, left ventricular; left ventricular hypertrophy in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes and obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes and obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes Gene Set

From GeneRIF Biological Term Annotations

genes co-occuring with the biological term diabetes in literature-supported statements describing functions of genes from the GeneRIF Biological Term Annotations dataset.

diabetesmetaanalysis Gene Set

From GeneRIF Biological Term Annotations

genes co-occuring with the biological term diabetesmetaanalysis in literature-supported statements describing functions of genes from the GeneRIF Biological Term Annotations dataset.

diabetesassociated Gene Set

From GeneRIF Biological Term Annotations

genes co-occuring with the biological term diabetesassociated in literature-supported statements describing functions of genes from the GeneRIF Biological Term Annotations dataset.

diabetessusceptibility Gene Set

From GeneRIF Biological Term Annotations

genes co-occuring with the biological term diabetessusceptibility in literature-supported statements describing functions of genes from the GeneRIF Biological Term Annotations dataset.

diabetesmediated Gene Set

From GeneRIF Biological Term Annotations

genes co-occuring with the biological term diabetesmediated in literature-supported statements describing functions of genes from the GeneRIF Biological Term Annotations dataset.

diabetesreview Gene Set

From GeneRIF Biological Term Annotations

genes co-occuring with the biological term diabetesreview in literature-supported statements describing functions of genes from the GeneRIF Biological Term Annotations dataset.

diabetes</