Name

Megaloblastic anemia, thiamine-responsive, with diabetes mellitus and sensorineural deafness Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Megaloblastic anemia, thiamine-responsive, with diabetes mellitus and sensorineural deafness phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

diabetes mellitus; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; hypertension Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; hypertension in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

albuminuria; chronic renal failure; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; glycosuria; kidney failure, chronic; proteinuria Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease albuminuria; chronic renal failure; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; glycosuria; kidney failure, chronic; proteinuria in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; disease susceptibility; polyendocrinopathies, autoimmune Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; disease susceptibility; polyendocrinopathies, autoimmune in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cardiovascular diseases; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cardiovascular diseases; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; diabetic retinopathy; genetic predisposition to disease Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; diabetic retinopathy; genetic predisposition to disease in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

arthritis, rheumatoid; coronary artery disease; crohn disease; crohn's disease; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; hypertension; rheumatoid arthritis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease arthritis, rheumatoid; coronary artery disease; crohn disease; crohn's disease; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; hypertension; rheumatoid arthritis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

apoplexy; coronary disease; coronary heart disease; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies; stroke Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease apoplexy; coronary disease; coronary heart disease; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies; stroke in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

Thiamine responsive megaloblastic anemia syndrome Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Thiamine responsive megaloblastic anemia syndrome from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

thiamine-responsive megaloblastic anemia Gene Set

From HPO Gene-Disease Associations

genes associated with the thiamine-responsive megaloblastic anemia phenotype by mapping known disease genes to disease phenotypes from the HPO Gene-Disease Associations dataset.

thiamine-responsive megaloblastic anemia syndrome Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the thiamine-responsive megaloblastic anemia syndrome phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetes, gestational; gestational diabetes mellitus Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetes, gestational; gestational diabetes mellitus in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetes, gestational; gestational diabetes mellitus (disorder) Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetes, gestational; gestational diabetes mellitus (disorder) in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetes, gestational; gestational diabetes mellitus ; iron overload Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetes, gestational; gestational diabetes mellitus ; iron overload in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

anemia, sickle cell; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; sickle cell anemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease anemia, sickle cell; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; sickle cell anemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

thiamine metabolism dysfunction syndrome 2 (biotin- or thiamine-responsive encephalopathy type 2) Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the thiamine metabolism dysfunction syndrome 2 (biotin- or thiamine-responsive encephalopathy type 2) phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

chronic renal failure; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; kidney failure, chronic Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease chronic renal failure; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; kidney failure, chronic in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; hypoglycemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; hypoglycemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

folate-responsive megaloblastic anemia Gene Set

From HPO Gene-Disease Associations

genes associated with the folate-responsive megaloblastic anemia phenotype by mapping known disease genes to disease phenotypes from the HPO Gene-Disease Associations dataset.

pyrimidine-responsive megaloblastic anemia Gene Set

From HPO Gene-Disease Associations

genes associated with the pyrimidine-responsive megaloblastic anemia phenotype by mapping known disease genes to disease phenotypes from the HPO Gene-Disease Associations dataset.

deafness; diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; mitochondrial diseases Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease deafness; diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; mitochondrial diseases in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

deafness; diabetes mellitus; hearing loss, sensorineural; insulin resistance Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease deafness; diabetes mellitus; hearing loss, sensorineural; insulin resistance in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

complete hearing loss; deafness; hearing loss, sensorineural; sensorineural hearing loss Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease complete hearing loss; deafness; hearing loss, sensorineural; sensorineural hearing loss in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

complete hearing loss; deafness; hearing loss, bilateral; hearing loss, sensorineural; sensorineural hearing loss Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease complete hearing loss; deafness; hearing loss, bilateral; hearing loss, sensorineural; sensorineural hearing loss in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cardiovascular diseases; chronic renal failure; diabetes complications; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; kidney failure, chronic; myocardial infarction Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cardiovascular diseases; chronic renal failure; diabetes complications; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; kidney failure, chronic; myocardial infarction in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

atherosclerosis; diabetes complications; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; myocardial infarction Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease atherosclerosis; diabetes complications; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; myocardial infarction in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes complications; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes complications; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

Diabetes mellitus AND insipidus with optic atrophy AND deafness Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Diabetes mellitus AND insipidus with optic atrophy AND deafness phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

deafness; diabetes complications; diabetes mellitus; intestinal pseudo-obstruction; pancreatitis; recurrence Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease deafness; diabetes complications; diabetes mellitus; intestinal pseudo-obstruction; pancreatitis; recurrence in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

autoimmune thyroiditis; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; thyroiditis, autoimmune Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease autoimmune thyroiditis; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; thyroiditis, autoimmune in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; hiv infections; [x]human immunodeficiency virus disease Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; hiv infections; [x]human immunodeficiency virus disease in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hyperinsulinism Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hyperinsulinism in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; wolfram syndrome Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; wolfram syndrome in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; insulin resistance; metabolic syndrome x; obesity; overweight Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; insulin resistance; metabolic syndrome x; obesity; overweight in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

albuminuria; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease albuminuria; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hypertriglyceridemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hypertriglyceridemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; glucose intolerance Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; glucose intolerance in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cerebral infarction; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cerebral infarction; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; metabolic syndrome x Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; metabolic syndrome x in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

arthritis, rheumatoid; celiac disease; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; rheumatoid arthritis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease arthritis, rheumatoid; celiac disease; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; rheumatoid arthritis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; hypertension; kidney failure, chronic Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; hypertension; kidney failure, chronic in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

coronary disease; coronary heart disease; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease coronary disease; coronary heart disease; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hypertrophy, left ventricular; left ventricular hypertrophy Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hypertrophy, left ventricular; left ventricular hypertrophy in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; glucose metabolism disorders Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; glucose metabolism disorders in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hypertension; insulin resistance; metabolic syndrome x; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hypertension; insulin resistance; metabolic syndrome x; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hyperinsulinism; insulin resistance Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hyperinsulinism; insulin resistance in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hypertrophy; insulin resistance; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hypertrophy; insulin resistance; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; insulin resistance; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; insulin resistance; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; edema Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; edema in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; hypertension Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; hypertension in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; hypoglycemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; hypoglycemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; glucose intolerance; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; glucose intolerance; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

celiac disease; dermatitis, atopic; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; eczema allergic Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease celiac disease; dermatitis, atopic; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; eczema allergic in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; diabetes mellitus, type 2 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; diabetes mellitus, type 2 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; disease susceptibility Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; disease susceptibility in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; enterovirus infections Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; enterovirus infections in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

chronic renal failure; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; kidney failure, chronic Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease chronic renal failure; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; kidney failure, chronic in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

arthritis, rheumatoid; autoimmune diseases; celiac disease; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; rheumatoid arthritis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease arthritis, rheumatoid; autoimmune diseases; celiac disease; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; rheumatoid arthritis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hyperhomocysteinemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hyperhomocysteinemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic retinopathy Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic retinopathy in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

arthritis, rheumatoid; autoimmune diseases; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; rheumatoid arthritis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease arthritis, rheumatoid; autoimmune diseases; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; rheumatoid arthritis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

birth weight; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease birth weight; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hemochromatosis; insulin resistance Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hemochromatosis; insulin resistance in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

birth weight; body weight; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease birth weight; body weight; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic neuropathies; insulin resistance; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic neuropathies; insulin resistance; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

birth weight; body weight; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; insulin resistance Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease birth weight; body weight; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; insulin resistance in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; diabetes mellitus, type 2; Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; diabetes mellitus, type 2; in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

albuminuria; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; insulin resistance Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease albuminuria; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; insulin resistance in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

albuminuria; coronary artery disease; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease albuminuria; coronary artery disease; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; metabolic syndrome x; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; metabolic syndrome x; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

chronic renal failure; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic neuropathies; kidney failure, chronic Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease chronic renal failure; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic neuropathies; kidney failure, chronic in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

body weight; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; insulin resistance; metabolic syndrome x Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease body weight; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; insulin resistance; metabolic syndrome x in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

albuminuria; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; hyperglycemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease albuminuria; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; hyperglycemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

chronic renal failure; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; hyperhomocysteinemia; kidney failure, chronic; proteinuria Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease chronic renal failure; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; hyperhomocysteinemia; kidney failure, chronic; proteinuria in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

apoplexy; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; multiple sclerosis; stroke Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease apoplexy; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; multiple sclerosis; stroke in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; insulin resistance Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; insulin resistance in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hyperlipidemias; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hyperlipidemias; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; diabetic neuropathies; diabetic retinopathy Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; diabetic neuropathies; diabetic retinopathy in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; weight gain Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; weight gain in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hypertension; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hypertension; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; diabetic neuropathies; disease susceptibility Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; diabetic neuropathies; disease susceptibility in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; malaria Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; malaria in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, experimental; diabetes mellitus, type 2 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, experimental; diabetes mellitus, type 2 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hearing disorders; hearing problem Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hearing disorders; hearing problem in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

atherosclerosis; coronary artery disease; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies; fam hyperbetalipoproteinaemia; hyperlipoproteinemia type ii; hypertriglyceridemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease atherosclerosis; coronary artery disease; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies; fam hyperbetalipoproteinaemia; hyperlipoproteinemia type ii; hypertriglyceridemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

coronary artery disease; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; dyslipidemias Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease coronary artery disease; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; dyslipidemias in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; diabetic retinopathy Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; diabetic retinopathy in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic retinopathy Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic retinopathy in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

calcinosis; coronary disease; coronary heart disease; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease calcinosis; coronary disease; coronary heart disease; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

arthritis, juvenile rheumatoid; autoimmune diseases; celiac disease; chronic childhood arthritis; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease arthritis, juvenile rheumatoid; autoimmune diseases; celiac disease; chronic childhood arthritis; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hypertension Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hypertension in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

colorectal neoplasms; coronary disease; coronary heart disease; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; iron overload Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease colorectal neoplasms; coronary disease; coronary heart disease; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; iron overload in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; endometrial neoplasms; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; endometrial neoplasms; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

body weight; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; insulin resistance; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease body weight; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; insulin resistance; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

chronic renal failure; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; hypertension; kidney failure, chronic Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease chronic renal failure; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; hypertension; kidney failure, chronic in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

acute-phase reaction; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease acute-phase reaction; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

body weight; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; insulin resistance Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease body weight; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; insulin resistance in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

apoplexy; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; stroke Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease apoplexy; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; stroke in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; hypoglycemia; seizures Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; hypoglycemia; seizures in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

chronic ulcerative colitis; colitis, ulcerative; crohn disease; crohn's disease; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; inflammatory bowel disease, nos; inflammatory bowel diseases Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease chronic ulcerative colitis; colitis, ulcerative; crohn disease; crohn's disease; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; inflammatory bowel disease, nos; inflammatory bowel diseases in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; diabetic retinopathy; Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; diabetic retinopathy; in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

albuminuria; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease albuminuria; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; inflammation Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; inflammation in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

arthritis, rheumatoid; atrial fibrillation; crohn disease; crohn's disease; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; multiple sclerosis; rheumatoid arthritis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease arthritis, rheumatoid; atrial fibrillation; crohn disease; crohn's disease; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; multiple sclerosis; rheumatoid arthritis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

adenoma; adrenal gland neoplasms; adrenal neoplasm; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease adenoma; adrenal gland neoplasms; adrenal neoplasm; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

chronic renal failure; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; glomerulonephritis; kidney failure, chronic; polycystic kidney, autosomal dominant Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease chronic renal failure; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; glomerulonephritis; kidney failure, chronic; polycystic kidney, autosomal dominant in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; memory disorders Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; memory disorders in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

arteriosclerosis; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease arteriosclerosis; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

birth weight; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; thinness Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease birth weight; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; thinness in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cardiovascular diseases; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cardiovascular diseases; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic ketoacidosis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic ketoacidosis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; myasthenia gravis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; myasthenia gravis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; polyendocrinopathies, autoimmune Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; polyendocrinopathies, autoimmune in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

autoimmune diseases; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease autoimmune diseases; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic angiopathies; diabetic foot; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; diabetic neuropathies; diabetic retinopathy Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic angiopathies; diabetic foot; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; diabetic neuropathies; diabetic retinopathy in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

alcoholism; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; pancreatic neoplasm; pancreatic neoplasms Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease alcoholism; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; pancreatic neoplasm; pancreatic neoplasms in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; metabolic syndrome x; myocardial ischemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; metabolic syndrome x; myocardial ischemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

celiac disease; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease celiac disease; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

autoimmune thyroiditis; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; graves disease; graves' disease; thyroiditis, autoimmune Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease autoimmune thyroiditis; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; graves disease; graves' disease; thyroiditis, autoimmune in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

body weight; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; glucose intolerance; obesity; weight loss Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease body weight; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; glucose intolerance; obesity; weight loss in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; disease progression Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; disease progression in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies; hypertension; insulin resistance Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies; hypertension; insulin resistance in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cerebrovascular disorders; coronary disease; coronary heart disease; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies; peripheral vascular diseases Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cerebrovascular disorders; coronary disease; coronary heart disease; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies; peripheral vascular diseases in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic ketoacidosis; disease susceptibility; syndrome Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic ketoacidosis; disease susceptibility; syndrome in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; glucose intolerance; overweight Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; glucose intolerance; overweight in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; diabetic retinopathy Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; diabetic retinopathy in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; proteinuria Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; proteinuria in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

chronic renal failure; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; diabetic retinopathy; kidney failure, chronic Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease chronic renal failure; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; diabetic retinopathy; kidney failure, chronic in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

arthritis, rheumatoid; autoimmune diseases; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; lupus erythematosus, systemic; rheumatoid arthritis; sjogren's syndrome; systemic lupus erythematosus Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease arthritis, rheumatoid; autoimmune diseases; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; lupus erythematosus, systemic; rheumatoid arthritis; sjogren's syndrome; systemic lupus erythematosus in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

birth weight; body weight; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; insulin resistance; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease birth weight; body weight; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; insulin resistance; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; pancreatic neoplasm; pancreatic neoplasms Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; pancreatic neoplasm; pancreatic neoplasms in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; insulin resistance; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; insulin resistance; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

atherosclerosis; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic angiopathies Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease atherosclerosis; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic angiopathies in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

albuminuria; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; hypertension Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease albuminuria; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; hypertension in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cardiovascular diseases; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; metabolic syndrome x Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cardiovascular diseases; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; metabolic syndrome x in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; periodontitis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; periodontitis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; kidney failure; kidney; failure Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; kidney failure; kidney; failure in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

coronary stenosis; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease coronary stenosis; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hypercholesterolemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hypercholesterolemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; insulin resistance Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; insulin resistance in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

angina pectoris; coronary artery disease; coronary restenosis; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease angina pectoris; coronary artery disease; coronary restenosis; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cardiovascular diseases; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; inflammation; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cardiovascular diseases; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; inflammation; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

chronic renal failure; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; kidney failure, chronic; ventricular dysfunction, left Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease chronic renal failure; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; kidney failure, chronic; ventricular dysfunction, left in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

chronic renal failure; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; kidney failure, chronic Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease chronic renal failure; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; kidney failure, chronic in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; pancreatitis, alcoholic; pancreatitis, chronic Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; pancreatitis, alcoholic; pancreatitis, chronic in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

carotid artery diseases; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; disease models, animal Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease carotid artery diseases; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; disease models, animal in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

crohn disease; crohn's disease; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; psoriasis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease crohn disease; crohn's disease; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; psoriasis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cardiovascular diseases; dementia; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cardiovascular diseases; dementia; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

albuminuria; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; diabetic retinopathy Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease albuminuria; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; diabetic retinopathy in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; hyperlipidemias Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; hyperlipidemias in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

coronary disease; coronary heart disease; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; vitamin d deficiency Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease coronary disease; coronary heart disease; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; vitamin d deficiency in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; obesity; overweight Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; obesity; overweight in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic retinopathy; myocardial infarction Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic retinopathy; myocardial infarction in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cardiovascular diseases; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; inflammation Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cardiovascular diseases; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; inflammation in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; lipid metabolism, inborn errors Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; lipid metabolism, inborn errors in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cataract; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; myopia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cataract; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; myopia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cardiovascular diseases; diabetes mellitus; diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies; dna damage Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cardiovascular diseases; diabetes mellitus; diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies; dna damage in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

addison disease; addison's disease; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; graves disease; graves' disease; hashimoto disease; polyendocrinopathies, autoimmune Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease addison disease; addison's disease; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; graves disease; graves' disease; hashimoto disease; polyendocrinopathies, autoimmune in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hyperlipidemias Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hyperlipidemias in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; dyslipidemias Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; dyslipidemias in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hyperglycemia; insulin resistance Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hyperglycemia; insulin resistance in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

chronic renal failure; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; kidney failure, chronic Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease chronic renal failure; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; kidney failure, chronic in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; diabetes mellitus, type 2; insulin resistance; metabolic syndrome x Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; diabetes mellitus, type 2; insulin resistance; metabolic syndrome x in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; inflammation Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; inflammation in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; hyperglycemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; hyperglycemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; hypercholesterolemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; hypercholesterolemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

albuminuria; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease albuminuria; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

blindness; diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; diabetic retinopathy Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease blindness; diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; diabetic retinopathy in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

albuminuria; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic retinopathy; obstetric labor, premature; pre-eclampsia; pregnancy in diabetics Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease albuminuria; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic retinopathy; obstetric labor, premature; pre-eclampsia; pregnancy in diabetics in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies; intermittent claudication Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies; intermittent claudication in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

body weight; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; glucose intolerance; metabolic syndrome x Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease body weight; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; glucose intolerance; metabolic syndrome x in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic neuropathies Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic neuropathies in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

coronary artery disease; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease coronary artery disease; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

coronary artery disease; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic angiopathies; disease progression Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease coronary artery disease; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetic angiopathies; disease progression in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diseases in twins Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diseases in twins in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

coronary disease; coronary heart disease; death, sudden; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease coronary disease; coronary heart disease; death, sudden; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

body weight; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; fetal weight; obesity; pregnancy in diabetics Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease body weight; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; fetal weight; obesity; pregnancy in diabetics in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; myocardial infarction Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; myocardial infarction in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

chronic kidney insufficiency; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; renal insufficiency, chronic Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease chronic kidney insufficiency; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; renal insufficiency, chronic in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; diabetic retinopathy Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; diabetic retinopathy in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; diabetic neuropathies Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; diabetic neuropathies in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; peripheral vascular diseases Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; peripheral vascular diseases in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

hearing loss, sensorineural; sensorineural hearing loss; syndrome Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease hearing loss, sensorineural; sensorineural hearing loss; syndrome in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

hearing loss, sensorineural; hemoglobin sc disease; sensorineural hearing loss Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease hearing loss, sensorineural; hemoglobin sc disease; sensorineural hearing loss in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

hearing loss, sensorineural; learning disorders; melas syndrome; migraine disorders; mitochondrial diseases; sensorineural hearing loss Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease hearing loss, sensorineural; learning disorders; melas syndrome; migraine disorders; mitochondrial diseases; sensorineural hearing loss in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

hearing loss, sensorineural; hypercholesterolemia; hyperhomocysteinemia; sensorineural hearing loss; thrombophilia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease hearing loss, sensorineural; hypercholesterolemia; hyperhomocysteinemia; sensorineural hearing loss; thrombophilia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

hearing loss, sensorineural; hearing loss, sudden; sensorineural hearing loss Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease hearing loss, sensorineural; hearing loss, sudden; sensorineural hearing loss in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

hearing loss, sensorineural; hearing loss, sudden; sensorineural hearing loss; vascular diseases Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease hearing loss, sensorineural; hearing loss, sudden; sensorineural hearing loss; vascular diseases in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

hearing loss, sensorineural; sensorineural hearing loss Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease hearing loss, sensorineural; sensorineural hearing loss in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cytomegalovirus infections; hearing loss, sensorineural; sensorineural hearing loss Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cytomegalovirus infections; hearing loss, sensorineural; sensorineural hearing loss in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

hearing impairment; hearing loss; hearing loss, sensorineural; sensorineural hearing loss Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease hearing impairment; hearing loss; hearing loss, sensorineural; sensorineural hearing loss in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

apraxias; hearing loss, sensorineural; language development disorders; mutism; sensorineural hearing loss Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease apraxias; hearing loss, sensorineural; language development disorders; mutism; sensorineural hearing loss in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

hearing loss, sensorineural; keratoderma, palmoplantar; palmoplantar keratosis; sensorineural hearing loss; syndrome Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease hearing loss, sensorineural; keratoderma, palmoplantar; palmoplantar keratosis; sensorineural hearing loss; syndrome in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

Knuckle pads, leuconychia and sensorineural deafness Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Knuckle pads, leuconychia and sensorineural deafness from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Deafness, Sensorineural, And Male Infertility Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Deafness, Sensorineural, And Male Infertility from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Histiocytosis with joint contractures and sensorineural deafness Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Histiocytosis with joint contractures and sensorineural deafness from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

macrothrombocytopenia and progressive sensorineural deafness Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the macrothrombocytopenia and progressive sensorineural deafness phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

hypoparathyroidism, sensorineural deafness, and renal dysplasia Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the hypoparathyroidism, sensorineural deafness, and renal dysplasia phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

anemia; anemia, sickle cell; hemoglobin c disease; hemoglobin sc disease; heterozygous haemoglobin s; malaria, falciparum; parasitemia; sickle cell anemia; sickle cell trait Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease anemia; anemia, sickle cell; hemoglobin c disease; hemoglobin sc disease; heterozygous haemoglobin s; malaria, falciparum; parasitemia; sickle cell anemia; sickle cell trait in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

Megaloblastic anemia due to inborn errors of metabolism Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Megaloblastic anemia due to inborn errors of metabolism phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Homocystinuria-Megaloblastic anemia due to defect in cobalamin metabolism, cblE complementation type Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Homocystinuria-Megaloblastic anemia due to defect in cobalamin metabolism, cblE complementation type phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Megaloblastic anemia due to dihydrofolate reductase deficiency Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Megaloblastic anemia due to dihydrofolate reductase deficiency phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Homocystinuria-Megaloblastic Anemia due to Defect in Cobalamin Metabolism, CblE Complementation Type Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Homocystinuria-Megaloblastic Anemia due to Defect in Cobalamin Metabolism, CblE Complementation Type from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

MEGALOBLASTIC ANEMIA 1 Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease MEGALOBLASTIC ANEMIA 1 from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Anemia, Megaloblastic Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Anemia, Megaloblastic from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

megaloblastic anemia Gene Set

From DISEASES Text-mining Gene-Disease Assocation Evidence Scores

genes co-occuring with the disease megaloblastic anemia in abstracts of biomedical publications from the DISEASES Text-mining Gene-Disease Assocation Evidence Scores dataset.

megaloblastic anemia Gene Set

From HPO Gene-Disease Associations

genes associated with the megaloblastic anemia phenotype by mapping known disease genes to disease phenotypes from the HPO Gene-Disease Associations dataset.

folate-unresponsive megaloblastic anemia Gene Set

From HPO Gene-Disease Associations

genes associated with the folate-unresponsive megaloblastic anemia phenotype by mapping known disease genes to disease phenotypes from the HPO Gene-Disease Associations dataset.

Anemia, Megaloblastic Gene Set

From HuGE Navigator Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Anemia, Megaloblastic phenotype by text-mining GWAS publications from the HuGE Navigator Gene-Phenotype Associations dataset.

megaloblastic anemia due to dihydrofolate reductase deficiency Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the megaloblastic anemia due to dihydrofolate reductase deficiency phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

megaloblastic anemia-1, finnish type Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the megaloblastic anemia-1, finnish type phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

homocystinuria-megaloblastic anemia, cbl e type Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the homocystinuria-megaloblastic anemia, cbl e type phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

homocystinuria-megaloblastic anemia, cblg complementation type Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the homocystinuria-megaloblastic anemia, cblg complementation type phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

megaloblastic anemia-1, norwegian type Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the megaloblastic anemia-1, norwegian type phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

Defective AMN causes hereditary megaloblastic anemia 1 Gene Set

From Reactome Pathways

proteins participating in the Defective AMN causes hereditary megaloblastic anemia 1 pathway from the Reactome Pathways dataset.

Defective CUBN causes hereditary megaloblastic anemia 1 Gene Set

From Reactome Pathways

proteins participating in the Defective CUBN causes hereditary megaloblastic anemia 1 pathway from the Reactome Pathways dataset.

Defective TCN2 causes hereditary megaloblastic anemia Gene Set

From Reactome Pathways

proteins participating in the Defective TCN2 causes hereditary megaloblastic anemia pathway from the Reactome Pathways dataset.

pyridoxine-responsive sideroblastic anemia Gene Set

From DISEASES Text-mining Gene-Disease Assocation Evidence Scores

genes co-occuring with the disease pyridoxine-responsive sideroblastic anemia in abstracts of biomedical publications from the DISEASES Text-mining Gene-Disease Assocation Evidence Scores dataset.

Noninsulin-dependent diabetes mellitus with deafness Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Noninsulin-dependent diabetes mellitus with deafness from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

deafness; diabetes mellitus Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease deafness; diabetes mellitus in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

Sensorineural deafness with hypertrophic cardiomyopathy Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Sensorineural deafness with hypertrophic cardiomyopathy phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Sensorineural deafness with mild renal dysfunction Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Sensorineural deafness with mild renal dysfunction phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Deafness, autosomal dominant nonsyndromic sensorineural 17 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Deafness, autosomal dominant nonsyndromic sensorineural 17 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Deafness, high-frequency sensorineural, X-linked Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Deafness, high-frequency sensorineural, X-linked phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Deafness, autosomal dominant nonsyndromic sensorineural 17 Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Deafness, autosomal dominant nonsyndromic sensorineural 17 from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Albinism ocular late onset sensorineural deafness Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Albinism ocular late onset sensorineural deafness from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

deafness; hearing loss, sensorineural Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease deafness; hearing loss, sensorineural in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

deafness; hearing loss; hearing loss, sensorineural Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease deafness; hearing loss; hearing loss, sensorineural in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

ocular albinism with sensorineural deafness Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the ocular albinism with sensorineural deafness phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

sensorineural deafness with mild renal dysfunction Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the sensorineural deafness with mild renal dysfunction phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

acute coronary syndrome; diabetes complications; diabetes mellitus; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease acute coronary syndrome; diabetes complications; diabetes mellitus; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; diabetes, gestational Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; diabetes, gestational in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes complications; diabetes mellitus; inflammation; insulin resistance Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes complications; diabetes mellitus; inflammation; insulin resistance in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, gestational; gestational diabetes mellitus ; weight gain Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, gestational; gestational diabetes mellitus ; weight gain in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

autoimmune diseases; diabetes complications; diabetes mellitus, type 1; infection Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease autoimmune diseases; diabetes complications; diabetes mellitus, type 1; infection in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, gestational; gestational diabetes mellitus Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, gestational; gestational diabetes mellitus in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes complications; diabetes mellitus, type 2; fatty liver; Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes complications; diabetes mellitus, type 2; fatty liver; in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

body weight; diabetes, gestational; gestational diabetes mellitus Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease body weight; diabetes, gestational; gestational diabetes mellitus in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

chronic periodontitis; diabetes complications; diabetes mellitus, type 2 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease chronic periodontitis; diabetes complications; diabetes mellitus, type 2 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

coronary artery disease; diabetes complications; diabetes mellitus Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease coronary artery disease; diabetes complications; diabetes mellitus in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cardiovascular diseases; diabetes complications; diabetes mellitus, type 2 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cardiovascular diseases; diabetes complications; diabetes mellitus, type 2 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; diabetes, gestational; Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; diabetes, gestational; in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

abortion, spontaneous; diabetes, gestational; gestational diabetes mellitus Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease abortion, spontaneous; diabetes, gestational; gestational diabetes mellitus in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes complications; diabetes mellitus, type 2 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes complications; diabetes mellitus, type 2 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

autoimmune diseases; diabetes, gestational; gestational diabetes mellitus Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease autoimmune diseases; diabetes, gestational; gestational diabetes mellitus in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; diabetes, gestational; insulin resistance Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; diabetes, gestational; insulin resistance in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

coronary artery disease; diabetes complications; diabetes mellitus; hypertension; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease coronary artery disease; diabetes complications; diabetes mellitus; hypertension; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

carcinoma, hepatocellular; diabetes complications; diabetes mellitus; inflammation; liver neoplasms Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease carcinoma, hepatocellular; diabetes complications; diabetes mellitus; inflammation; liver neoplasms in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

birth weight; diabetes, gestational; gestational diabetes mellitus Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease birth weight; diabetes, gestational; gestational diabetes mellitus in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes complications; diabetes mellitus, type 2; genetic predisposition to disease Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes complications; diabetes mellitus, type 2; genetic predisposition to disease in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes complications; diabetes mellitus; hyperlipoproteinemia type iv Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes complications; diabetes mellitus; hyperlipoproteinemia type iv in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, gestational; gestational diabetes mellitus (disorder) Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, gestational; gestational diabetes mellitus (disorder) in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, gestational; gestational diabetes mellitus ; insulin resistance Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, gestational; gestational diabetes mellitus ; insulin resistance in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 1; autoimmune diabetes; diabetes, autoimmune Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 1; autoimmune diabetes; diabetes, autoimmune in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

estrogen responsive protein efp controls cell cycle and breast tumors growth Gene Set

From Biocarta Pathways

proteins participating in the estrogen responsive protein efp controls cell cycle and breast tumors growth pathway from the Biocarta Pathways dataset.

Gyrate atrophy of choroid and retina with pyridoxine-responsive ornithinemia Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Gyrate atrophy of choroid and retina with pyridoxine-responsive ornithinemia phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

calcium- and calmodulin-responsive adenylate cyclase activity Gene Set

From GO Molecular Function Annotations

genes performing the calcium- and calmodulin-responsive adenylate cyclase activity molecular function from the curated GO Molecular Function Annotations dataset.

homocystinuria, b6-responsive and nonresponsive types Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the homocystinuria, b6-responsive and nonresponsive types phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

Insulin-resistant diabetes mellitus AND acanthosis nigricans Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Insulin-resistant diabetes mellitus AND acanthosis nigricans phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Pineal hyperplasia AND diabetes mellitus syndrome Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Pineal hyperplasia AND diabetes mellitus syndrome phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

tropical pancreatitis and type ii diabetes mellitus Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease tropical pancreatitis and type ii diabetes mellitus in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus. obesity. and lipaemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus. obesity. and lipaemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

lymphedema-distichiasis syndrome with renal disease and diabetes mellitus Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the lymphedema-distichiasis syndrome with renal disease and diabetes mellitus phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

?cataracts, growth hormone deficiency, sensory neuropathy, sensorineural hearing loss, and skeletal dysplasia Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the ?cataracts, growth hormone deficiency, sensory neuropathy, sensorineural hearing loss, and skeletal dysplasia phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

DEAFNESS, AUTOSOMAL DOMINANT 22;DFNA22 DEAFNESS, AUTOSOMAL DOMINANT 22, WITH HYPERTROPHIC CARDIOMYOPATHY, Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease DEAFNESS, AUTOSOMAL DOMINANT 22;DFNA22 DEAFNESS, AUTOSOMAL DOMINANT 22, WITH HYPERTROPHIC CARDIOMYOPATHY, from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

anemia, sickle cell; bacterial infections; enterobacteriaceae infections; osteomyelitis; sepsis; sickle cell anemia; staphylococcal infections; systemic infection; unspecified osteomyelitis nos Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease anemia, sickle cell; bacterial infections; enterobacteriaceae infections; osteomyelitis; sepsis; sickle cell anemia; staphylococcal infections; systemic infection; unspecified osteomyelitis nos in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

anemia, sickle cell; infarction; ischemia; sickle cell anemia; vascular diseases Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease anemia, sickle cell; infarction; ischemia; sickle cell anemia; vascular diseases in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

anemia, aplastic; aplastic anemia; myelodysplastic syndromes; preleukemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease anemia, aplastic; aplastic anemia; myelodysplastic syndromes; preleukemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

anemia, sickle cell; apoplexy; sickle cell anemia; stroke Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease anemia, sickle cell; apoplexy; sickle cell anemia; stroke in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

anemia, sickle cell; beta thalassemia; beta-thalassemia; sickle cell anemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease anemia, sickle cell; beta thalassemia; beta-thalassemia; sickle cell anemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

anemia, sickle cell; pain; sickle cell anemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease anemia, sickle cell; pain; sickle cell anemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

anemia, sickle cell; sickle cell anemia; thalassemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease anemia, sickle cell; sickle cell anemia; thalassemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

anemia, sickle cell; beta thalassemia; beta-thalassemia; sickle cell anemia; thrombophilia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease anemia, sickle cell; beta thalassemia; beta-thalassemia; sickle cell anemia; thrombophilia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

anemia, aplastic; aplastic anemia; leukemia, myeloid; myelodysplastic syndromes; myeloid leukemia; preleukemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease anemia, aplastic; aplastic anemia; leukemia, myeloid; myelodysplastic syndromes; myeloid leukemia; preleukemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

anemia, sickle cell; bone diseases; sickle cell anemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease anemia, sickle cell; bone diseases; sickle cell anemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

anemia, sickle cell; inflammation; sickle cell anemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease anemia, sickle cell; inflammation; sickle cell anemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

anemia, iron deficiency; anemia of chronic disease Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease anemia, iron deficiency; anemia of chronic disease in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

anemia, sickle cell; glycogen storage disease type i; sickle cell anemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease anemia, sickle cell; glycogen storage disease type i; sickle cell anemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

fanconi anemia; fanconi's anemia; kidney neoplasms; nephroblastoma; wilms tumor Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease fanconi anemia; fanconi's anemia; kidney neoplasms; nephroblastoma; wilms tumor in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

anemia, aplastic; aplastic anemia; genetic diseases, inborn; graft vs host disease; hematologic neoplasms; recurrence Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease anemia, aplastic; aplastic anemia; genetic diseases, inborn; graft vs host disease; hematologic neoplasms; recurrence in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

alpha thalassemia; alpha-thalassemia; anemia, sickle cell; glucosephosphate dehydrogenase deficiency; hemolysis; sickle cell anemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease alpha thalassemia; alpha-thalassemia; anemia, sickle cell; glucosephosphate dehydrogenase deficiency; hemolysis; sickle cell anemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

anemia, sickle cell; bacterial infections; sickle cell anemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease anemia, sickle cell; bacterial infections; sickle cell anemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

anemia, sickle cell; sickle cell anemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease anemia, sickle cell; sickle cell anemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

fanconi anemia; fanconi's anemia; hematologic diseases Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease fanconi anemia; fanconi's anemia; hematologic diseases in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

anemia, sickle cell; sickle cell anemia; trachoma Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease anemia, sickle cell; sickle cell anemia; trachoma in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

anemia, refractory; anemia, sideroblastic; myelodysplastic syndromes; thrombocytosis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease anemia, refractory; anemia, sideroblastic; myelodysplastic syndromes; thrombocytosis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

anemia, sickle cell; heterozygous haemoglobin s; malaria; sickle cell anemia; sickle cell trait Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease anemia, sickle cell; heterozygous haemoglobin s; malaria; sickle cell anemia; sickle cell trait in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

anemia, sickle cell; glucosephosphate dehydrogenase deficiency; sickle cell anemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease anemia, sickle cell; glucosephosphate dehydrogenase deficiency; sickle cell anemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

anemia, sickle cell; hemochromatosis; iron overload; sickle cell anemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease anemia, sickle cell; hemochromatosis; iron overload; sickle cell anemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

albuminuria; alpha thalassemia; alpha-thalassemia; anemia, sickle cell; sickle cell anemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease albuminuria; alpha thalassemia; alpha-thalassemia; anemia, sickle cell; sickle cell anemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

anemia, diamond-blackfan; diamond-blackfan anemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease anemia, diamond-blackfan; diamond-blackfan anemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

anemia, aplastic; aplastic anemia; disease susceptibility Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease anemia, aplastic; aplastic anemia; disease susceptibility in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

anemia, sideroblastic; hemochromatosis; myelodysplastic syndromes; preleukemia; sideroblastic anemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease anemia, sideroblastic; hemochromatosis; myelodysplastic syndromes; preleukemia; sideroblastic anemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

anemia, sickle cell; beta thalassemia; beta-thalassemia; blood coagulation disorders, inherited; sickle cell anemia; vascular diseases Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease anemia, sickle cell; beta thalassemia; beta-thalassemia; blood coagulation disorders, inherited; sickle cell anemia; vascular diseases in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

anemia, aplastic; aplastic anemia; hemoglobinuria, paroxysmal Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease anemia, aplastic; aplastic anemia; hemoglobinuria, paroxysmal in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

anemia, aplastic; aplastic anemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease anemia, aplastic; aplastic anemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

alpha thalassemia; alpha-thalassemia; anemia, sickle cell; bone necrosis; osteonecrosis; sickle cell anemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease alpha thalassemia; alpha-thalassemia; anemia, sickle cell; bone necrosis; osteonecrosis; sickle cell anemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

alpha thalassemia; alpha-thalassemia; anemia, sickle cell; sickle cell anemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease alpha thalassemia; alpha-thalassemia; anemia, sickle cell; sickle cell anemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

anemia, sickle cell; peripheral vascular diseases; sickle cell anemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease anemia, sickle cell; peripheral vascular diseases; sickle cell anemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

megaloblastic Gene Set

From GeneRIF Biological Term Annotations

genes co-occuring with the biological term megaloblastic in literature-supported statements describing functions of genes from the GeneRIF Biological Term Annotations dataset.

megaloblastic bone marrow Gene Set

From HPO Gene-Disease Associations

genes associated with the megaloblastic bone marrow phenotype by mapping known disease genes to disease phenotypes from the HPO Gene-Disease Associations dataset.

megaloblastic erythroid hyperplasia Gene Set

From HPO Gene-Disease Associations

genes associated with the megaloblastic erythroid hyperplasia phenotype by mapping known disease genes to disease phenotypes from the HPO Gene-Disease Associations dataset.

THIAMINE METABOLISM DYSFUNCTION SYNDROME 5 (EPISODIC ENCEPHALOPATHY TYPE) Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the THIAMINE METABOLISM DYSFUNCTION SYNDROME 5 (EPISODIC ENCEPHALOPATHY TYPE) phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

thiamine-2894 Gene Set

From CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules

genes differentially expressed following the thiamine-2894 small molecule perturbation from the CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules dataset.

thiamine-1744 Gene Set

From CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules

genes differentially expressed following the thiamine-1744 small molecule perturbation from the CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules dataset.

thiamine-7479 Gene Set

From CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules

genes differentially expressed following the thiamine-7479 small molecule perturbation from the CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules dataset.

Thiamine Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical Thiamine from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

Thiamine Deficiency Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Thiamine Deficiency from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Thiamine Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the Thiamine drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

thiamine Gene Set

From GeneRIF Biological Term Annotations

genes co-occuring with the biological term thiamine in literature-supported statements describing functions of genes from the GeneRIF Biological Term Annotations dataset.

thiamine transport Gene Set

From GO Biological Process Annotations

genes participating in the thiamine transport biological process from the curated GO Biological Process Annotations dataset.

thiamine diphosphate metabolic process Gene Set

From GO Biological Process Annotations

genes participating in the thiamine diphosphate metabolic process biological process from the curated GO Biological Process Annotations dataset.

thiamine-containing compound metabolic process Gene Set

From GO Biological Process Annotations

genes participating in the thiamine-containing compound metabolic process biological process from the curated GO Biological Process Annotations dataset.

thiamine transmembrane transport Gene Set

From GO Biological Process Annotations

genes participating in the thiamine transmembrane transport biological process from the curated GO Biological Process Annotations dataset.

thiamine diphosphate biosynthetic process Gene Set

From GO Biological Process Annotations

genes participating in the thiamine diphosphate biosynthetic process biological process from the curated GO Biological Process Annotations dataset.

thiamine metabolic process Gene Set

From GO Biological Process Annotations

genes participating in the thiamine metabolic process biological process from the curated GO Biological Process Annotations dataset.

thiamine phosphate phosphatase activity Gene Set

From GO Molecular Function Annotations

genes performing the thiamine phosphate phosphatase activity molecular function from the curated GO Molecular Function Annotations dataset.

thiamine pyrophosphate binding Gene Set

From GO Molecular Function Annotations

genes performing the thiamine pyrophosphate binding molecular function from the curated GO Molecular Function Annotations dataset.

thiamine uptake transmembrane transporter activity Gene Set

From GO Molecular Function Annotations

genes performing the thiamine uptake transmembrane transporter activity molecular function from the curated GO Molecular Function Annotations dataset.

thiamine binding Gene Set

From GO Molecular Function Annotations

genes performing the thiamine binding molecular function from the curated GO Molecular Function Annotations dataset.

thiamine transmembrane transporter activity Gene Set

From GO Molecular Function Annotations

genes performing the thiamine transmembrane transporter activity molecular function from the curated GO Molecular Function Annotations dataset.

thiamine diphosphokinase activity Gene Set

From GO Molecular Function Annotations

genes performing the thiamine diphosphokinase activity molecular function from the curated GO Molecular Function Annotations dataset.

[3H]thiamine Gene Set

From Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors

receptors of the [3H]thiamine ligand (chemical) from the curated Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors dataset.

Thiamine Gene Set

From HMDB Metabolites of Enzymes

interacting proteins for the Thiamine metabolite from the curated HMDB Metabolites of Enzymes dataset.

Thiamine pyrophosphate Gene Set

From HMDB Metabolites of Enzymes

interacting proteins for the Thiamine pyrophosphate metabolite from the curated HMDB Metabolites of Enzymes dataset.

Thiamine monophosphate Gene Set

From HMDB Metabolites of Enzymes

interacting proteins for the Thiamine monophosphate metabolite from the curated HMDB Metabolites of Enzymes dataset.

2-(a-Hydroxyethyl)thiamine diphosphate Gene Set

From HMDB Metabolites of Enzymes

interacting proteins for the 2-(a-Hydroxyethyl)thiamine diphosphate metabolite from the curated HMDB Metabolites of Enzymes dataset.

Thiamine triphosphate Gene Set

From HMDB Metabolites of Enzymes

interacting proteins for the Thiamine triphosphate metabolite from the curated HMDB Metabolites of Enzymes dataset.

Thiamine pyrophosphate enzyme, C-terminal TPP-binding Gene Set

From InterPro Predicted Protein Domain Annotations

proteins predicted to have the Thiamine pyrophosphate enzyme, C-terminal TPP-binding protein domain from the InterPro Predicted Protein Domain Annotations dataset.

Thiamine transporter 2 Gene Set

From InterPro Predicted Protein Domain Annotations

proteins predicted to have the Thiamine transporter 2 protein domain from the InterPro Predicted Protein Domain Annotations dataset.

Thiamine transporter 1 Gene Set

From InterPro Predicted Protein Domain Annotations

proteins predicted to have the Thiamine transporter 1 protein domain from the InterPro Predicted Protein Domain Annotations dataset.

Thiamine pyrophosphate enzyme, central domain Gene Set

From InterPro Predicted Protein Domain Annotations

proteins predicted to have the Thiamine pyrophosphate enzyme, central domain protein domain from the InterPro Predicted Protein Domain Annotations dataset.

Thiamine triphosphatase Gene Set

From InterPro Predicted Protein Domain Annotations

proteins predicted to have the Thiamine triphosphatase protein domain from the InterPro Predicted Protein Domain Annotations dataset.

Thiamine pyrophosphate enzyme, N-terminal TPP-binding domain Gene Set

From InterPro Predicted Protein Domain Annotations

proteins predicted to have the Thiamine pyrophosphate enzyme, N-terminal TPP-binding domain protein domain from the InterPro Predicted Protein Domain Annotations dataset.

thiamine metabolism Gene Set

From KEGG Pathways

proteins participating in the thiamine metabolism pathway from the KEGG Pathways dataset.

thiamine metabolism dysfunction syndrome 4 (progressive polyneuropathy type) Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the thiamine metabolism dysfunction syndrome 4 (progressive polyneuropathy type) phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

thiamine metabolism dysfunction syndrome 5 (episodic encephalopathy type) Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the thiamine metabolism dysfunction syndrome 5 (episodic encephalopathy type) phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

Thiamine metabolism Gene Set

From PANTHER Pathways

proteins participating in the Thiamine metabolism pathway from the PANTHER Pathways dataset.

Homocystinuria, pyridoxine-responsive Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Homocystinuria, pyridoxine-responsive phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Dystonia, dopa-responsive, with or without hyperphenylalaninemia, autosomal recessive Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Dystonia, dopa-responsive, with or without hyperphenylalaninemia, autosomal recessive phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Basal ganglia disease, biotin-responsive Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Basal ganglia disease, biotin-responsive phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Dystonia 5, Dopa-responsive type Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Dystonia 5, Dopa-responsive type phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Congenital myasthenic syndrome, acetazolamide-responsive Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Congenital myasthenic syndrome, acetazolamide-responsive phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

insulin-responsive compartment Gene Set

From COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores

proteins localized to the insulin-responsive compartment cellular component from the COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores dataset.

activin responsive factor complex Gene Set

From COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores

proteins localized to the activin responsive factor complex cellular component from the COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores dataset.

insulin-responsive compartment Gene Set

From COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores

proteins co-occuring with the insulin-responsive compartment cellular component in abstracts of biomedical publications from the COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores dataset.

Basal ganglia disease, biotin-responsive Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Basal ganglia disease, biotin-responsive from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Dystonia, Dopa-Responsive, due to Sepiapterin Reductase Deficiency Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Dystonia, Dopa-Responsive, due to Sepiapterin Reductase Deficiency from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Dystonia, Dopa-responsive Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Dystonia, Dopa-responsive from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

biotin-responsive basal ganglia disease Gene Set

From DISEASES Curated Gene-Disease Assocation Evidence Scores

genes involed in the disease biotin-responsive basal ganglia disease from the DISEASES Curated Gene-Disease Assocation Evidence Scores dataset.

biotin-responsive basal ganglia disease Gene Set

From DISEASES Text-mining Gene-Disease Assocation Evidence Scores

genes co-occuring with the disease biotin-responsive basal ganglia disease in abstracts of biomedical publications from the DISEASES Text-mining Gene-Disease Assocation Evidence Scores dataset.

responsive Gene Set

From GeneRIF Biological Term Annotations

genes co-occuring with the biological term responsive in literature-supported statements describing functions of genes from the GeneRIF Biological Term Annotations dataset.

insulin-responsive compartment Gene Set

From GO Cellular Component Annotations

proteins localized to the insulin-responsive compartment cellular component from the curated GO Cellular Component Annotations dataset.

activin responsive factor complex Gene Set

From GO Cellular Component Annotations

proteins localized to the activin responsive factor complex cellular component from the curated GO Cellular Component Annotations dataset.

retinoic acid-responsive element binding Gene Set

From GO Molecular Function Annotations

genes performing the retinoic acid-responsive element binding molecular function from the curated GO Molecular Function Annotations dataset.

iron-responsive element binding Gene Set

From GO Molecular Function Annotations

genes performing the iron-responsive element binding molecular function from the curated GO Molecular Function Annotations dataset.

Catalase immune-responsive domain Gene Set

From InterPro Predicted Protein Domain Annotations

proteins predicted to have the Catalase immune-responsive domain protein domain from the InterPro Predicted Protein Domain Annotations dataset.

Calcium-responsive transcription factor Gene Set

From InterPro Predicted Protein Domain Annotations

proteins predicted to have the Calcium-responsive transcription factor protein domain from the InterPro Predicted Protein Domain Annotations dataset.

Scrapie-responsive protein 1 Gene Set

From InterPro Predicted Protein Domain Annotations

proteins predicted to have the Scrapie-responsive protein 1 protein domain from the InterPro Predicted Protein Domain Annotations dataset.

Parathyroid hormone-responsive B1 Gene Set

From InterPro Predicted Protein Domain Annotations

proteins predicted to have the Parathyroid hormone-responsive B1 protein domain from the InterPro Predicted Protein Domain Annotations dataset.

GH3 auxin-responsive promoter Gene Set

From InterPro Predicted Protein Domain Annotations

proteins predicted to have the GH3 auxin-responsive promoter protein domain from the InterPro Predicted Protein Domain Annotations dataset.

cAMP-responsive element-binding protein 3 Gene Set

From InterPro Predicted Protein Domain Annotations

proteins predicted to have the cAMP-responsive element-binding protein 3 protein domain from the InterPro Predicted Protein Domain Annotations dataset.

cAMP-responsive element-binding protein 1 Gene Set

From InterPro Predicted Protein Domain Annotations

proteins predicted to have the cAMP-responsive element-binding protein 1 protein domain from the InterPro Predicted Protein Domain Annotations dataset.

cAMP-responsive element-binding protein 3-like protein 4 Gene Set

From InterPro Predicted Protein Domain Annotations

proteins predicted to have the cAMP-responsive element-binding protein 3-like protein 4 protein domain from the InterPro Predicted Protein Domain Annotations dataset.

cAMP-responsive element-binding protein 3-like protein 1 Gene Set

From InterPro Predicted Protein Domain Annotations

proteins predicted to have the cAMP-responsive element-binding protein 3-like protein 1 protein domain from the InterPro Predicted Protein Domain Annotations dataset.

cAMP-responsive element-binding protein 3-like protein 3 Gene Set

From InterPro Predicted Protein Domain Annotations

proteins predicted to have the cAMP-responsive element-binding protein 3-like protein 3 protein domain from the InterPro Predicted Protein Domain Annotations dataset.

cAMP-responsive element-binding protein 3-like protein 2 Gene Set

From InterPro Predicted Protein Domain Annotations

proteins predicted to have the cAMP-responsive element-binding protein 3-like protein 2 protein domain from the InterPro Predicted Protein Domain Annotations dataset.

methylmalonic aciduria, vitamin b12-responsive Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the methylmalonic aciduria, vitamin b12-responsive phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

myotonia congenita, atypical, acetazolamide-responsive Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the myotonia congenita, atypical, acetazolamide-responsive phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

myasthenic syndrome, acetazolamide-responsive Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the myasthenic syndrome, acetazolamide-responsive phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

dystonia, dopa-responsive, due to sepiapterin reductase deficiency Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the dystonia, dopa-responsive, due to sepiapterin reductase deficiency phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

dystonia, dopa-responsive, with or without hyperphenylalaninemia Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the dystonia, dopa-responsive, with or without hyperphenylalaninemia phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

methylmalonic aciduria, vitamin b12-responsive, due to defect in synthesis of adenosylcobalamin, cblb complementation type Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the methylmalonic aciduria, vitamin b12-responsive, due to defect in synthesis of adenosylcobalamin, cblb complementation type phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

Signaling by Ligand-Responsive EGFR Variants in Cancer Gene Set

From Reactome Pathways

proteins participating in the Signaling by Ligand-Responsive EGFR Variants in Cancer pathway from the Reactome Pathways dataset.

Transcriptional activation of p53 responsive genes Gene Set

From Reactome Pathways

proteins participating in the Transcriptional activation of p53 responsive genes pathway from the Reactome Pathways dataset.

Constitutive Signaling by Ligand-Responsive EGFR Cancer Variants Gene Set

From Reactome Pathways

proteins participating in the Constitutive Signaling by Ligand-Responsive EGFR Cancer Variants pathway from the Reactome Pathways dataset.

GLI proteins bind promoters of Hh responsive genes to promote transcription Gene Set

From Reactome Pathways

proteins participating in the GLI proteins bind promoters of Hh responsive genes to promote transcription pathway from the Reactome Pathways dataset.

Transient neonatal diabetes mellitus 1 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Transient neonatal diabetes mellitus 1 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Neonatal insulin-dependent diabetes mellitus Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Neonatal insulin-dependent diabetes mellitus phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Diabetes mellitus, permanent neonatal, with neurologic features Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Diabetes mellitus, permanent neonatal, with neurologic features phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Diabetes mellitus Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Diabetes mellitus phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Permanent neonatal diabetes mellitus Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Permanent neonatal diabetes mellitus phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Insulin-dependent diabetes mellitus secretory diarrhea syndrome Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Insulin-dependent diabetes mellitus secretory diarrhea syndrome phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Diabetes mellitus, insulin-dependent, 20 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Diabetes mellitus, insulin-dependent, 20 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Diabetes mellitus type 1 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Diabetes mellitus type 1 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Diabetes mellitus, permanent neonatal, with cerebellar agenesis Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Diabetes mellitus, permanent neonatal, with cerebellar agenesis phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Diabetes mellitus type 2 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Diabetes mellitus type 2 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Diabetes mellitus, gestational Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Diabetes mellitus, gestational phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Neonatal diabetes mellitus Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Neonatal diabetes mellitus phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Diabetes Mellitus, Permanent Neonatal, with Cerebellar Agenesis Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Diabetes Mellitus, Permanent Neonatal, with Cerebellar Agenesis from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Diabetes Mellitus, Insulin-Resistant, with Acanthosis Nigricans Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Diabetes Mellitus, Insulin-Resistant, with Acanthosis Nigricans from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 24 Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 24 from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 23 Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 23 from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 15 Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 15 from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 13 Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 13 from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 12 Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 12 from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 11 Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 11 from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 19 Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 19 from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 18 Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 18 from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Diabetes Mellitus, Transient Neonatal, 3 Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Diabetes Mellitus, Transient Neonatal, 3 from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Diabetes Mellitus, Transient Neonatal, 1 Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Diabetes Mellitus, Transient Neonatal, 1 from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 22 Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 22 from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 20 Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 20 from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Diabetes Mellitus, Transient Neonatal, 2 Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Diabetes Mellitus, Transient Neonatal, 2 from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Pancreatic beta cell agenesis with neonatal diabetes mellitus Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Pancreatic beta cell agenesis with neonatal diabetes mellitus from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 6 Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 6 from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Diabetes Mellitus, Neonatal, with Congenital Hypothyroidism Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Diabetes Mellitus, Neonatal, with Congenital Hypothyroidism from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

DIABETES MELLITUS, INSULIN-DEPENDENT, X-LINKED, SUSCEPTIBILITY TO Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease DIABETES MELLITUS, INSULIN-DEPENDENT, X-LINKED, SUSCEPTIBILITY TO from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 17 Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 17 from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Diabetes Mellitus, Noninsulin-Dependent, 3 Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Diabetes Mellitus, Noninsulin-Dependent, 3 from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Diabetes Mellitus, Noninsulin-Dependent, 1 Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Diabetes Mellitus, Noninsulin-Dependent, 1 from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Diabetes Mellitus, Noninsulin-Dependent, Type 4 Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Diabetes Mellitus, Noninsulin-Dependent, Type 4 from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 21 Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 21 from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Diabetes Mellitus, Permanent Neonatal Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Diabetes Mellitus, Permanent Neonatal from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Diabetes Mellitus, Noninsulin-Dependent, 2 Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Diabetes Mellitus, Noninsulin-Dependent, 2 from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Diabetes Mellitus Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Diabetes Mellitus from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 10 Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 10 from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 8 Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 8 from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Diabetes Mellitus, Experimental Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Diabetes Mellitus, Experimental from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 3 Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 3 from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 2 Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 2 from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 7 Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 7 from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 5 Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 5 from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 4 Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 4 from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Diabetes Mellitus, Type 1 Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Diabetes Mellitus, Type 1 from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Diabetes Mellitus, Type 2 Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Diabetes Mellitus, Type 2 from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Diabetes Mellitus Gene Set

From dbGAP Gene-Trait Associations

genes associated with the trait Diabetes Mellitus in GWAS and other genetic association datasets from the dbGAP Gene-Trait Associations dataset.

Diabetes Mellitus, Type 1 Gene Set

From dbGAP Gene-Trait Associations

genes associated with the trait Diabetes Mellitus, Type 1 in GWAS and other genetic association datasets from the dbGAP Gene-Trait Associations dataset.

Diabetes Mellitus, Type 2 Gene Set

From dbGAP Gene-Trait Associations

genes associated with the trait Diabetes Mellitus, Type 2 in GWAS and other genetic association datasets from the dbGAP Gene-Trait Associations dataset.

diabetes mellitus Gene Set

From DISEASES Curated Gene-Disease Assocation Evidence Scores

genes involed in the disease diabetes mellitus from the DISEASES Curated Gene-Disease Assocation Evidence Scores dataset.

type 1 diabetes mellitus Gene Set

From DISEASES Curated Gene-Disease Assocation Evidence Scores

genes involed in the disease type 1 diabetes mellitus from the DISEASES Curated Gene-Disease Assocation Evidence Scores dataset.

type 1 diabetes mellitus Gene Set

From DISEASES Experimental Gene-Disease Assocation Evidence Scores

genes associated with the disease type 1 diabetes mellitus in GWAS datasets from the DISEASES Experimental Gene-Disease Assocation Evidence Scores dataset.

diabetes mellitus Gene Set

From DISEASES Experimental Gene-Disease Assocation Evidence Scores

genes associated with the disease diabetes mellitus in GWAS datasets from the DISEASES Experimental Gene-Disease Assocation Evidence Scores dataset.

type 2 diabetes mellitus Gene Set

From DISEASES Experimental Gene-Disease Assocation Evidence Scores

genes associated with the disease type 2 diabetes mellitus in GWAS datasets from the DISEASES Experimental Gene-Disease Assocation Evidence Scores dataset.

diabetes mellitus Gene Set

From DISEASES Text-mining Gene-Disease Assocation Evidence Scores

genes co-occuring with the disease diabetes mellitus in abstracts of biomedical publications from the DISEASES Text-mining Gene-Disease Assocation Evidence Scores dataset.

type 1 diabetes mellitus Gene Set

From DISEASES Text-mining Gene-Disease Assocation Evidence Scores

genes co-occuring with the disease type 1 diabetes mellitus in abstracts of biomedical publications from the DISEASES Text-mining Gene-Disease Assocation Evidence Scores dataset.

neonatal diabetes mellitus Gene Set

From DISEASES Text-mining Gene-Disease Assocation Evidence Scores

genes co-occuring with the disease neonatal diabetes mellitus in abstracts of biomedical publications from the DISEASES Text-mining Gene-Disease Assocation Evidence Scores dataset.

type 2 diabetes mellitus Gene Set

From DISEASES Text-mining Gene-Disease Assocation Evidence Scores

genes co-occuring with the disease type 2 diabetes mellitus in abstracts of biomedical publications from the DISEASES Text-mining Gene-Disease Assocation Evidence Scores dataset.

chronic renal failure; diabetes mellitus; kidney failure, chronic Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease chronic renal failure; diabetes mellitus; kidney failure, chronic in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

arthritis, rheumatoid; coronary artery disease; crohn disease; crohn's disease; diabetes mellitus; hypertension; rheumatoid arthritis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease arthritis, rheumatoid; coronary artery disease; crohn disease; crohn's disease; diabetes mellitus; hypertension; rheumatoid arthritis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; hypertension; subarachnoid hemorrhage Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; hypertension; subarachnoid hemorrhage in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

body weight; diabetes mellitus, type 1; obesity; pregnancy in diabetics Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease body weight; diabetes mellitus, type 1; obesity; pregnancy in diabetics in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; hypertension Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; hypertension in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cerebrovascular disorders; coronary disease; coronary heart disease; diabetes mellitus; hypercholesterolemia; hyperhomocysteinemia; hypertension; retinal vein occlusion; thrombophilia; venous thrombosis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cerebrovascular disorders; coronary disease; coronary heart disease; diabetes mellitus; hypercholesterolemia; hyperhomocysteinemia; hypertension; retinal vein occlusion; thrombophilia; venous thrombosis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; hiv infections; [x]human immunodeficiency virus disease Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; hiv infections; [x]human immunodeficiency virus disease in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; disease models, animal; kidney failure, chronic Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; disease models, animal; kidney failure, chronic in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; myocardial infarction Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; myocardial infarction in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

crohn disease; diabetes mellitus, type 1; inflammatory bowel diseases; multiple sclerosis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease crohn disease; diabetes mellitus, type 1; inflammatory bowel diseases; multiple sclerosis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; glucose intolerance; prediabetic state Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; glucose intolerance; prediabetic state in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; long qt syndrome Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; long qt syndrome in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

albuminuria; diabetes mellitus, type 1; diabetic nephropathies; kidney failure, chronic Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease albuminuria; diabetes mellitus, type 1; diabetic nephropathies; kidney failure, chronic in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cardiovascular diseases; diabetes mellitus; neoplasms Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cardiovascular diseases; diabetes mellitus; neoplasms in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

calcinosis; diabetes mellitus, type 2; Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease calcinosis; diabetes mellitus, type 2; in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; hypersensitivity; psoriasis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; hypersensitivity; psoriasis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

birth weight; diabetes mellitus, type 2; insulin resistance Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease birth weight; diabetes mellitus, type 2; insulin resistance in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; hypertension; kidney failure, chronic Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; hypertension; kidney failure, chronic in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; insulin resistance Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; insulin resistance in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cardiovascular diseases; coronary disease; diabetes mellitus, type 1; diabetic angiopathies Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cardiovascular diseases; coronary disease; diabetes mellitus, type 1; diabetic angiopathies in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; pancreatic neoplasms Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; pancreatic neoplasms in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cardiovascular diseases; diabetes mellitus, type 2; hypercholesterolemia; hyperlipidemias; hypertension; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cardiovascular diseases; diabetes mellitus, type 2; hypercholesterolemia; hyperlipidemias; hypertension; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

coronary disease; diabetes mellitus Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease coronary disease; diabetes mellitus in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cystic fibrosis; diabetes mellitus, type 1; hyperglycemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cystic fibrosis; diabetes mellitus, type 1; hyperglycemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

coronary disease; diabetes mellitus, type 2; obesity; overweight Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease coronary disease; diabetes mellitus, type 2; obesity; overweight in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; hyperlipoproteinemia type i; hypertriglyceridemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; hyperlipoproteinemia type i; hypertriglyceridemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cardiovascular diseases; diabetes mellitus, type 2; hyperglycemia; insulin resistance Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cardiovascular diseases; diabetes mellitus, type 2; hyperglycemia; insulin resistance in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

body weight; diabetes mellitus, type 2; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease body weight; diabetes mellitus, type 2; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

coronary disease; coronary heart disease; diabetes mellitus Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease coronary disease; coronary heart disease; diabetes mellitus in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

delayed graft function; diabetes mellitus Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease delayed graft function; diabetes mellitus in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies; diabetic nephropathies; diabetic retinopathy; hyperglycemia; hypertension Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies; diabetic nephropathies; diabetic retinopathy; hyperglycemia; hypertension in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

carotid artery diseases; diabetes mellitus; hypercholesterolemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease carotid artery diseases; diabetes mellitus; hypercholesterolemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cardiovascular diseases; diabetes mellitus; genetic predisposition to disease; hypertension Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cardiovascular diseases; diabetes mellitus; genetic predisposition to disease; hypertension in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 1; pancreatic diseases Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 1; pancreatic diseases in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; hypertension; stroke Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; hypertension; stroke in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

autoimmune diseases; diabetes mellitus, type 1; multiple sclerosis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease autoimmune diseases; diabetes mellitus, type 1; multiple sclerosis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; dupuytren contracture; hemochromatosis; liver diseases Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; dupuytren contracture; hemochromatosis; liver diseases in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 1; diabetic neuropathies Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 1; diabetic neuropathies in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

arthritis, rheumatoid; autoimmune diseases; diabetes mellitus, type 1; multiple sclerosis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease arthritis, rheumatoid; autoimmune diseases; diabetes mellitus, type 1; multiple sclerosis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

atherosclerosis; diabetes mellitus, type 2 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease atherosclerosis; diabetes mellitus, type 2 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

alzheimer disease; alzheimer's disease; dementia; diabetes mellitus; hypercholesterolemia; metabolic syndrome x Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease alzheimer disease; alzheimer's disease; dementia; diabetes mellitus; hypercholesterolemia; metabolic syndrome x in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; peripheral vascular diseases Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; peripheral vascular diseases in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

birth weight; diabetes mellitus, type 1 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease birth weight; diabetes mellitus, type 1 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

brain ischemia; diabetes mellitus; hemiplegia; hypercholesterolemia; hypertension; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease brain ischemia; diabetes mellitus; hemiplegia; hypercholesterolemia; hypertension; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; mouth diseases Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; mouth diseases in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; hypertension; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; hypertension; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; inflammation; insulin resistance; metabolic syndrome x; myocardial infarction; stroke Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; inflammation; insulin resistance; metabolic syndrome x; myocardial infarction; stroke in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

coronary disease; diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease coronary disease; diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

celiac disease; diabetes mellitus, type 1; thyroiditis, autoimmune Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease celiac disease; diabetes mellitus, type 1; thyroiditis, autoimmune in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies; long qt syndrome; myocardial infarction Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies; long qt syndrome; myocardial infarction in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; hypoglycemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; hypoglycemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; werner syndrome Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; werner syndrome in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

coronary disease; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease coronary disease; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; glucose intolerance; muscular diseases Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; glucose intolerance; muscular diseases in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; glucose intolerance; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; glucose intolerance; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; psoriasis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; psoriasis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cardiovascular diseases; dementia; diabetes mellitus; hypercholesterolemia; pancreatitis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cardiovascular diseases; dementia; diabetes mellitus; hypercholesterolemia; pancreatitis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

arthritis, rheumatoid; crohn disease; crohn's disease; diabetes mellitus; disease; rheumatoid arthritis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease arthritis, rheumatoid; crohn disease; crohn's disease; diabetes mellitus; disease; rheumatoid arthritis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

autoimmune diseases; celiac disease; diabetes mellitus, type 1; endocrine system diseases Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease autoimmune diseases; celiac disease; diabetes mellitus, type 1; endocrine system diseases in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; polycystic kidney, autosomal dominant Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; polycystic kidney, autosomal dominant in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; kidney failure, chronic Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; kidney failure, chronic in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; insulin resistance; postoperative complications Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; insulin resistance; postoperative complications in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

atherosclerosis; diabetes mellitus; hypertension Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease atherosclerosis; diabetes mellitus; hypertension in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

apoplexy; atrial septal defects; brain ischemia; diabetes mellitus; heart septal defects, atrial; hypertension; intracranial thrombosis; ischemic attack, transient; stroke; transient ischemic attack Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease apoplexy; atrial septal defects; brain ischemia; diabetes mellitus; heart septal defects, atrial; hypertension; intracranial thrombosis; ischemic attack, transient; stroke; transient ischemic attack in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

albuminuria; cardiovascular diseases; diabetes mellitus; hypertension; kidney diseases; renal insufficiency Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease albuminuria; cardiovascular diseases; diabetes mellitus; hypertension; kidney diseases; renal insufficiency in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; metabolic syndrome x Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; metabolic syndrome x in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

autoimmune diseases; diabetes mellitus Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease autoimmune diseases; diabetes mellitus in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies; stroke Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies; stroke in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cardiovascular diseases; diabetes mellitus, type 2; overweight Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cardiovascular diseases; diabetes mellitus, type 2; overweight in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; insulin resistance; liver diseases Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; insulin resistance; liver diseases in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 1; hypoglycemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 1; hypoglycemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; hypercholesterolemia; hypertension; peripheral vascular diseases Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; hypercholesterolemia; hypertension; peripheral vascular diseases in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; hypertension; insulin resistance Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; hypertension; insulin resistance in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

chronic renal failure; diabetes mellitus; endocrine system diseases; kidney failure, chronic; urologic diseases Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease chronic renal failure; diabetes mellitus; endocrine system diseases; kidney failure, chronic; urologic diseases in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

non-type 1 diabetes mellitus Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease non-type 1 diabetes mellitus in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 1; disease progression Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 1; disease progression in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; uremia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; uremia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

body weight; diabetes mellitus; postoperative complications Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease body weight; diabetes mellitus; postoperative complications in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

chronic renal failure; diabetes mellitus; glomerulonephritis; kidney failure, chronic; nephrosis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease chronic renal failure; diabetes mellitus; glomerulonephritis; kidney failure, chronic; nephrosis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; hyperglycemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; hyperglycemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

body weight; diabetes mellitus Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease body weight; diabetes mellitus in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

brain ischemia; diabetes mellitus; intracranial arteriosclerosis; stroke Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease brain ischemia; diabetes mellitus; intracranial arteriosclerosis; stroke in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

birth weight; diabetes mellitus, type 1; Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease birth weight; diabetes mellitus, type 1; in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

posttransplantation diabetes mellitus (ptdm) Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease posttransplantation diabetes mellitus (ptdm) in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; obesity, morbid Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; obesity, morbid in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 1; polyendocrinopathies, autoimmune; thyroid diseases Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 1; polyendocrinopathies, autoimmune; thyroid diseases in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; fatty liver Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; fatty liver in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

adenocarcinoma; diabetes mellitus; pancreatic neoplasms Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease adenocarcinoma; diabetes mellitus; pancreatic neoplasms in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cardiovascular diseases; diabetes mellitus, type 2; kidney diseases Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cardiovascular diseases; diabetes mellitus, type 2; kidney diseases in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

atherosclerosis; carotid artery diseases; diabetes mellitus, type 2; Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease atherosclerosis; carotid artery diseases; diabetes mellitus, type 2; in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; insulin resistance; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; insulin resistance; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

albuminuria; diabetes mellitus, type 2; diabetic retinopathy; Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease albuminuria; diabetes mellitus, type 2; diabetic retinopathy; in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

albuminuria; diabetes mellitus, type 2 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease albuminuria; diabetes mellitus, type 2 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; kidney failure, chronic Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; kidney failure, chronic in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

nephropathy in diabetes mellitus Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease nephropathy in diabetes mellitus in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; diabetic retinopathy; Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; diabetic retinopathy; in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

coronary artery disease; diabetes mellitus; hyperlipidemias; hypertension; myocardial infarction Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease coronary artery disease; diabetes mellitus; hyperlipidemias; hypertension; myocardial infarction in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

angina pectoris; apoplexy; cardiovascular diseases; diabetes mellitus; hyperlipidemias; hypertension; myocardial infarction; obesity; stroke Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease angina pectoris; apoplexy; cardiovascular diseases; diabetes mellitus; hyperlipidemias; hypertension; myocardial infarction; obesity; stroke in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

carcinoma, hepatocellular; diabetes mellitus; heart failure; hemochromatosis; lcc - liver cell carcinoma; liver cirrhosis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease carcinoma, hepatocellular; diabetes mellitus; heart failure; hemochromatosis; lcc - liver cell carcinoma; liver cirrhosis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

brain ischemia; diabetes mellitus; hyperlipidemias; myocardial infarction; stroke; thrombosis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease brain ischemia; diabetes mellitus; hyperlipidemias; myocardial infarction; stroke; thrombosis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

coronary artery disease; diabetes mellitus; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease coronary artery disease; diabetes mellitus; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

coronary artery disease; diabetes mellitus, type 2; Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease coronary artery disease; diabetes mellitus, type 2; in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; fatty liver; metabolic syndrome x Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; fatty liver; metabolic syndrome x in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

calcinosis; coronary artery disease; diabetes mellitus Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease calcinosis; coronary artery disease; diabetes mellitus in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 1; diabetic nephropathies; diabetic neuropathies; diabetic retinopathy Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 1; diabetic nephropathies; diabetic neuropathies; diabetic retinopathy in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

aortic atherosclerosis in diabetes mellitus Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease aortic atherosclerosis in diabetes mellitus in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

apoplexy; diabetes mellitus; hypertension; myocardial infarction; stroke Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease apoplexy; diabetes mellitus; hypertension; myocardial infarction; stroke in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

coronary artery disease; diabetes mellitus, type 1; diabetic nephropathies Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease coronary artery disease; diabetes mellitus, type 1; diabetic nephropathies in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cardiovascular diseases; diabetes mellitus, type 2; Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cardiovascular diseases; diabetes mellitus, type 2; in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic neuropathies; hyperhomocysteinemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic neuropathies; hyperhomocysteinemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; fetal diseases; malnutrition; starvation Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; fetal diseases; malnutrition; starvation in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; hemochromatosis; iron overload Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; hemochromatosis; iron overload in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; myocardial infarction Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; myocardial infarction in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

arthralgia; diabetes mellitus, type 2; fatigue; hemochromatosis; iron overload Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease arthralgia; diabetes mellitus, type 2; fatigue; hemochromatosis; iron overload in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; hypertension Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; hypertension in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

coronary occlusion; diabetes mellitus, type 2; Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease coronary occlusion; diabetes mellitus, type 2; in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cardiovascular diseases; diabetes mellitus; kidney diseases; kidney failure, chronic Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cardiovascular diseases; diabetes mellitus; kidney diseases; kidney failure, chronic in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

birth weight; diabetes mellitus Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease birth weight; diabetes mellitus in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 1; periodontal diseases Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 1; periodontal diseases in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 1; Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 1; in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cystic fibrosis; diabetes mellitus; pseudomonas infections Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cystic fibrosis; diabetes mellitus; pseudomonas infections in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

death, sudden, cardiac; diabetes mellitus; sudden cardiac death Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease death, sudden, cardiac; diabetes mellitus; sudden cardiac death in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; obesity; polycystic ovary syndrome Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; obesity; polycystic ovary syndrome in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies; diabetic nephropathies; myocardial infarction Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies; diabetic nephropathies; myocardial infarction in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; hypertriglyceridemia; insulin resistance Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; hypertriglyceridemia; insulin resistance in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

brain ischemia; diabetes mellitus; genetic diseases, inborn; hypertension; stroke Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease brain ischemia; diabetes mellitus; genetic diseases, inborn; hypertension; stroke in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cardiovascular diseases; diabetes mellitus; hyperinsulinism; insulin resistance; myocardial ischemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cardiovascular diseases; diabetes mellitus; hyperinsulinism; insulin resistance; myocardial ischemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; infant, newborn, diseases Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; infant, newborn, diseases in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; metabolic syndrome x; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; metabolic syndrome x; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

communicable diseases; coronary disease; coronary heart disease; degenerative arthropathy ; diabetes mellitus; hyperparathyroidism; neoplasms; osteoarthritis; osteoporosis, postmenopausal; psoriasis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease communicable diseases; coronary disease; coronary heart disease; degenerative arthropathy ; diabetes mellitus; hyperparathyroidism; neoplasms; osteoarthritis; osteoporosis, postmenopausal; psoriasis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

carcinoma, renal cell; diabetes mellitus; hypertension; renal cell carcinoma Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease carcinoma, renal cell; diabetes mellitus; hypertension; renal cell carcinoma in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

carotid artery diseases; diabetes mellitus; ischemic attack, transient; transient ischemic attack Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease carotid artery diseases; diabetes mellitus; ischemic attack, transient; transient ischemic attack in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 1; diabetic nephropathies; Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 1; diabetic nephropathies; in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

ascariasis; diabetes mellitus, type 1; graves disease; hepatitis c Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease ascariasis; diabetes mellitus, type 1; graves disease; hepatitis c in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

atherosclerosis; cardiovascular diseases; diabetes mellitus Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease atherosclerosis; cardiovascular diseases; diabetes mellitus in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

coronary artery disease; diabetes mellitus; hypertension; myocardial infarction Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease coronary artery disease; diabetes mellitus; hypertension; myocardial infarction in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; glucose intolerance; obesity; overweight Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; glucose intolerance; obesity; overweight in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetic nephropathy; hypertensive disease Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetic nephropathy; hypertensive disease in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

crohn disease; diabetes mellitus, type 2; psoriasis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease crohn disease; diabetes mellitus, type 2; psoriasis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; heart failure; myocardial infarction; peripheral vascular diseases Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; heart failure; myocardial infarction; peripheral vascular diseases in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cardiovascular diseases; diabetes mellitus Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cardiovascular diseases; diabetes mellitus in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

type 2 diabetes mellitus Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease type 2 diabetes mellitus in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

body weight; diabetes mellitus, type 2 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease body weight; diabetes mellitus, type 2 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; neoplasms; obesity; overweight Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; neoplasms; obesity; overweight in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; metabolic syndrome x Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; metabolic syndrome x in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

arthritis, rheumatoid; diabetes mellitus, type 1 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease arthritis, rheumatoid; diabetes mellitus, type 1 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

aortic valve stenosis; calcinosis; diabetes mellitus; hyperlipidemias; hypertension; mitral valve stenosis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease aortic valve stenosis; calcinosis; diabetes mellitus; hyperlipidemias; hypertension; mitral valve stenosis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

autoimmune diseases; diabetes mellitus, type 1 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease autoimmune diseases; diabetes mellitus, type 1 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; diabetic angiopathies; hypertension Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; diabetic angiopathies; hypertension in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 1; multiple sclerosis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 1; multiple sclerosis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; insulin resistance Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; insulin resistance in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

coronary artery disease; diabetes mellitus Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease coronary artery disease; diabetes mellitus in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

calcinosis; carotid artery diseases; coronary artery disease; diabetes mellitus, type 2; Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease calcinosis; carotid artery diseases; coronary artery disease; diabetes mellitus, type 2; in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

apoplexy; diabetes mellitus; dyslipidemias; hypertension; obesity; stroke Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease apoplexy; diabetes mellitus; dyslipidemias; hypertension; obesity; stroke in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

coronary disease; diabetes mellitus, type 2; periodontitis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease coronary disease; diabetes mellitus, type 2; periodontitis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 1; diabetic nephropathies Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 1; diabetic nephropathies in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

albuminuria; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease albuminuria; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; weight gain Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; weight gain in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cataract; diabetes mellitus Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cataract; diabetes mellitus in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

body weight; diabetes mellitus; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease body weight; diabetes mellitus; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; glucose intolerance Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; glucose intolerance in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

apoplexy; diabetes mellitus; hypercholesterolemia; hyperhomocysteinemia; hypertension; myocardial infarction; stroke; thrombophilia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease apoplexy; diabetes mellitus; hypercholesterolemia; hyperhomocysteinemia; hypertension; myocardial infarction; stroke; thrombophilia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; hepatitis c; liver diseases Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; hepatitis c; liver diseases in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 1 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 1 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; pancreatic neoplasms Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; pancreatic neoplasms in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; polycystic ovary syndrome Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; polycystic ovary syndrome in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; hypertension; hypotension; insulin resistance Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; hypertension; hypotension; insulin resistance in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

arterial occlusive diseases; diabetes mellitus; muscular diseases; myocardial infarction Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease arterial occlusive diseases; diabetes mellitus; muscular diseases; myocardial infarction in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; diabetic neuropathies Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; diabetic neuropathies in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; hypertriglyceridemia; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; hypertriglyceridemia; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cerebral hemorrhage; diabetes mellitus; hypercholesterolemia; hypertension; myocardial ischemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cerebral hemorrhage; diabetes mellitus; hypercholesterolemia; hypertension; myocardial ischemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

coronary disease; coronary heart disease; diabetes mellitus; inflammation Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease coronary disease; coronary heart disease; diabetes mellitus; inflammation in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; inflammatory bowel diseases; macular degeneration; prostatic neoplasms Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; inflammatory bowel diseases; macular degeneration; prostatic neoplasms in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; renal insufficiency, chronic Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; renal insufficiency, chronic in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

albuminuria; cardiovascular diseases; diabetes mellitus, type 2; hypertension; kidney diseases Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease albuminuria; cardiovascular diseases; diabetes mellitus, type 2; hypertension; kidney diseases in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

body weight; diabetes mellitus, type 2; obesity; overweight Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease body weight; diabetes mellitus, type 2; obesity; overweight in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

gestational diabetes mellitus Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease gestational diabetes mellitus in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; hypertension Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; hypertension in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; periodontitis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; periodontitis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

alzheimer disease; ataxia; diabetes mellitus, type 2; disease; obesity; parkinson disease Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease alzheimer disease; ataxia; diabetes mellitus, type 2; disease; obesity; parkinson disease in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; hearing disorders; hearing problem; mitochondrial diseases Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; hearing disorders; hearing problem; mitochondrial diseases in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; hyperlipidemias; insulin resistance; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; hyperlipidemias; insulin resistance; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

adenoma; adrenal gland neoplasms; adrenal neoplasm; diabetes mellitus; dyslipidemias; fractures, bone; hypertension; osteoporosis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease adenoma; adrenal gland neoplasms; adrenal neoplasm; diabetes mellitus; dyslipidemias; fractures, bone; hypertension; osteoporosis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; kidney diseases Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; kidney diseases in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

albuminuria; diabetes mellitus, type 1; diabetic nephropathies; Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease albuminuria; diabetes mellitus, type 1; diabetic nephropathies; in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 1; gastroenteritis; pregnancy complications, infectious; pregnancy in diabetics Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 1; gastroenteritis; pregnancy complications, infectious; pregnancy in diabetics in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

brain infarction; cerebral amyloid angiopathy; dementia; diabetes mellitus; hyperinsulinism Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease brain infarction; cerebral amyloid angiopathy; dementia; diabetes mellitus; hyperinsulinism in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 1; diabetic retinopathy Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 1; diabetic retinopathy in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; fatty liver; hepatitis c, chronic; insulin resistance Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; fatty liver; hepatitis c, chronic; insulin resistance in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 1; prediabetic state Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 1; prediabetic state in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; hyperlipidemias; hypertension; retinal vein occlusion; thrombophilia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; hyperlipidemias; hypertension; retinal vein occlusion; thrombophilia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 1; thyroiditis, autoimmune Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 1; thyroiditis, autoimmune in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; postoperative complications Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; postoperative complications in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; hypertension; myocardial infarction Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; hypertension; myocardial infarction in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

body weight; cardiovascular diseases; diabetes mellitus Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease body weight; cardiovascular diseases; diabetes mellitus in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; diabetic angiopathies; diabetic neuropathies; diabetic retinopathy; glucose intolerance; hemochromatosis; liver cirrhosis; proteinuria Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; diabetic angiopathies; diabetic neuropathies; diabetic retinopathy; glucose intolerance; hemochromatosis; liver cirrhosis; proteinuria in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; hemochromatosis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; hemochromatosis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

anovulation; diabetes mellitus, type 2; diabetic ketoacidosis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease anovulation; diabetes mellitus, type 2; diabetic ketoacidosis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; glucose intolerance; insulin resistance; polycystic ovarian syndrome; polycystic ovary syndrome Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; glucose intolerance; insulin resistance; polycystic ovarian syndrome; polycystic ovary syndrome in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; hyperlipidemias; hypertension Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; hyperlipidemias; hypertension in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; diabetic retinopathy Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; diabetic retinopathy in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; insulin resistance; metabolic syndrome x Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; insulin resistance; metabolic syndrome x in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

brain ischemia; diabetes mellitus; hyperlipidemias; hypertension; intracranial embolism Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease brain ischemia; diabetes mellitus; hyperlipidemias; hypertension; intracranial embolism in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

calcinosis; diabetes mellitus, type 2; pancreatitis, chronic Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease calcinosis; diabetes mellitus, type 2; pancreatitis, chronic in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

mild gestational diabetes mellitus Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease mild gestational diabetes mellitus in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

albuminuria; diabetes mellitus; hypertension; hypertrophy, left ventricular; left ventricular hypertrophy Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease albuminuria; diabetes mellitus; hypertension; hypertrophy, left ventricular; left ventricular hypertrophy in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus Gene Set

From GWASdb SNP-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus in GWAS and other genetic association datasets from the GWASdb SNP-Disease Associations dataset.

type 2 diabetes mellitus Gene Set

From GWASdb SNP-Disease Associations

genes associated with the disease type 2 diabetes mellitus in GWAS and other genetic association datasets from the GWASdb SNP-Disease Associations dataset.

type 1 diabetes mellitus Gene Set

From GWASdb SNP-Disease Associations

genes associated with the disease type 1 diabetes mellitus in GWAS and other genetic association datasets from the GWASdb SNP-Disease Associations dataset.

type ii diabetes mellitus Gene Set

From GWASdb SNP-Phenotype Associations

genes associated with the type ii diabetes mellitus phenotype in GWAS datasets from the GWASdb SNP-Phenotype Associations dataset.

type i diabetes mellitus Gene Set

From GWASdb SNP-Phenotype Associations

genes associated with the type i diabetes mellitus phenotype in GWAS datasets from the GWASdb SNP-Phenotype Associations dataset.

diabetes mellitus Gene Set

From GWASdb SNP-Phenotype Associations

genes associated with the diabetes mellitus phenotype in GWAS datasets from the GWASdb SNP-Phenotype Associations dataset.

diabetes mellitus Gene Set

From HPO Gene-Disease Associations

genes associated with the diabetes mellitus phenotype by mapping known disease genes to disease phenotypes from the HPO Gene-Disease Associations dataset.

insulin-resistant diabetes mellitus at puberty Gene Set

From HPO Gene-Disease Associations

genes associated with the insulin-resistant diabetes mellitus at puberty phenotype by mapping known disease genes to disease phenotypes from the HPO Gene-Disease Associations dataset.

neonatal insulin-dependent diabetes mellitus Gene Set

From HPO Gene-Disease Associations

genes associated with the neonatal insulin-dependent diabetes mellitus phenotype by mapping known disease genes to disease phenotypes from the HPO Gene-Disease Associations dataset.

type i diabetes mellitus Gene Set

From HPO Gene-Disease Associations

genes associated with the type i diabetes mellitus phenotype by mapping known disease genes to disease phenotypes from the HPO Gene-Disease Associations dataset.

insulin-resistant diabetes mellitus Gene Set

From HPO Gene-Disease Associations

genes associated with the insulin-resistant diabetes mellitus phenotype by mapping known disease genes to disease phenotypes from the HPO Gene-Disease Associations dataset.

type ii diabetes mellitus Gene Set

From HPO Gene-Disease Associations

genes associated with the type ii diabetes mellitus phenotype by mapping known disease genes to disease phenotypes from the HPO Gene-Disease Associations dataset.

transient neonatal diabetes mellitus Gene Set

From HPO Gene-Disease Associations

genes associated with the transient neonatal diabetes mellitus phenotype by mapping known disease genes to disease phenotypes from the HPO Gene-Disease Associations dataset.

Diabetes Mellitus, Lipoatrophic Gene Set

From HuGE Navigator Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Diabetes Mellitus, Lipoatrophic phenotype by text-mining GWAS publications from the HuGE Navigator Gene-Phenotype Associations dataset.

Diabetes Mellitus Gene Set

From HuGE Navigator Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Diabetes Mellitus phenotype by text-mining GWAS publications from the HuGE Navigator Gene-Phenotype Associations dataset.

Diabetes Mellitus, Type 1 Gene Set

From HuGE Navigator Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Diabetes Mellitus, Type 1 phenotype by text-mining GWAS publications from the HuGE Navigator Gene-Phenotype Associations dataset.

Diabetes Mellitus, Type 2 Gene Set

From HuGE Navigator Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Diabetes Mellitus, Type 2 phenotype by text-mining GWAS publications from the HuGE Navigator Gene-Phenotype Associations dataset.

type ii diabetes mellitus Gene Set

From KEGG Pathways

proteins participating in the type ii diabetes mellitus pathway from the KEGG Pathways dataset.

type i diabetes mellitus Gene Set

From KEGG Pathways

proteins participating in the type i diabetes mellitus pathway from the KEGG Pathways dataset.

{diabetes mellitus, insulin-dependent, 17} Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the {diabetes mellitus, insulin-dependent, 17} phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

{diabetes mellitus, insulin-dependent, 4} Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the {diabetes mellitus, insulin-dependent, 4} phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

{diabetes mellitus, insulin-dependent, 23} Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the {diabetes mellitus, insulin-dependent, 23} phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, neonatal, with congenital hypothyroidism Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the diabetes mellitus, neonatal, with congenital hypothyroidism phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

{diabetes mellitus, noninsulin-dependent, association with} Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the {diabetes mellitus, noninsulin-dependent, association with} phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

?diabetes mellitus, insulin-dependent, neonatal Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the ?diabetes mellitus, insulin-dependent, neonatal phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, transient neonatal 2 Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the diabetes mellitus, transient neonatal 2 phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

{diabetes mellitus, insulin-dependent, 18} Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the {diabetes mellitus, insulin-dependent, 18} phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

{diabetes, mellitus, insulin-dependent, susceptibility to, 10} Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the {diabetes, mellitus, insulin-dependent, susceptibility to, 10} phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

{diabetes mellitus, noninsulin-dependent, 2} Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the {diabetes mellitus, noninsulin-dependent, 2} phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

{diabetes mellitus, type 2, susceptiblity to} Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the {diabetes mellitus, type 2, susceptiblity to} phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

{diabetes mellitus, insulin-dependent, 6} Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the {diabetes mellitus, insulin-dependent, 6} phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

{diabetes mellitus, type 2, susceptibility to} Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the {diabetes mellitus, type 2, susceptibility to} phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

{diabetes mellitus, type 1, susceptibility to} Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the {diabetes mellitus, type 1, susceptibility to} phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

{diabetes mellitus, noninsulin-dependent} Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the {diabetes mellitus, noninsulin-dependent} phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, permanent neonatal Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the diabetes mellitus, permanent neonatal phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, noninsulin-dependent Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the diabetes mellitus, noninsulin-dependent phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

{diabetes mellitus, insulin-dependent, 12} Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the {diabetes mellitus, insulin-dependent, 12} phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

{diabetes mellitus, non-insulin-dependent, susceptibility to} Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the {diabetes mellitus, non-insulin-dependent, susceptibility to} phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

{diabetes mellitus, transient neonatal} Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the {diabetes mellitus, transient neonatal} phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

{diabetes mellitus, insulin-dependent, 3} Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the {diabetes mellitus, insulin-dependent, 3} phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, noninsulin-dependent, 2 Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the diabetes mellitus, noninsulin-dependent, 2 phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

{diabetes mellitus, noninsulin-dependent 1} Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the {diabetes mellitus, noninsulin-dependent 1} phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

{diabetes mellitus, insulin-dependent, 5} Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the {diabetes mellitus, insulin-dependent, 5} phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

{diabetes mellitus, insulin-dependent, 7} Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the {diabetes mellitus, insulin-dependent, 7} phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

{diabetes mellitus, insulin-dependent, 22} Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the {diabetes mellitus, insulin-dependent, 22} phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

{diabetes mellitus, noninsulin-dependent, susceptibility to} Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the {diabetes mellitus, noninsulin-dependent, susceptibility to} phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

{diabetes mellitus, insulin-dependent, 24} Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the {diabetes mellitus, insulin-dependent, 24} phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, transient neonatal, 3 Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the diabetes mellitus, transient neonatal, 3 phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, transient neonatal, 1 Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the diabetes mellitus, transient neonatal, 1 phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, ketosis-prone Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the diabetes mellitus, ketosis-prone phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, noninsulin-dependent, late onset Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the diabetes mellitus, noninsulin-dependent, late onset phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, gestational Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the diabetes mellitus, gestational phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, permanent neonatal, with neurologic features Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the diabetes mellitus, permanent neonatal, with neurologic features phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

{diabetes mellitus, type ii, susceptibility to} Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the {diabetes mellitus, type ii, susceptibility to} phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 1 Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the diabetes mellitus, type 1 phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2 Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the diabetes mellitus, type 2 phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

{diabetes mellitus, insulin-dependent, 8} Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the {diabetes mellitus, insulin-dependent, 8} phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, insulin-dependent, 2 Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the diabetes mellitus, insulin-dependent, 2 phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

{diabetes mellitus, insulin-dependent, 15} Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the {diabetes mellitus, insulin-dependent, 15} phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type ii Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the diabetes mellitus, type ii phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, insulin-dependent, 20 Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the diabetes mellitus, insulin-dependent, 20 phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

{diabetes mellitus, noninsulin-dependent, 5} Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the {diabetes mellitus, noninsulin-dependent, 5} phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

{diabetes mellitus, insulin-dependent, 11} Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the {diabetes mellitus, insulin-dependent, 11} phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

{diabetes mellitus, insulin-dependent} Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the {diabetes mellitus, insulin-dependent} phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

{diabetes mellitus, insulin-dependent, 13} Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the {diabetes mellitus, insulin-dependent, 13} phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

{diabetes mellitus, insulin-dependent, x-linked} Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the {diabetes mellitus, insulin-dependent, x-linked} phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, insulin-resistant, with acanthosis nigricans Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the diabetes mellitus, insulin-resistant, with acanthosis nigricans phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

{diabetes mellitus, type i, susceptibility to} Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the {diabetes mellitus, type i, susceptibility to} phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

Type II diabetes mellitus(Homo sapiens) Gene Set

From Wikipathways Pathways

proteins participating in the Type II diabetes mellitus(Homo sapiens) pathway from the Wikipathways Pathways dataset.

diabetes mellitus Gene Set

From PhosphoSitePlus Phosphosite-Disease Associations

proteins associated with the disease diabetes mellitus from the curated PhosphoSitePlus Phosphosite-Disease Associations dataset.

Renal tubular acidosis, distal, autosomal recessive, with late-onset sensorineural hearing loss Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Renal tubular acidosis, distal, autosomal recessive, with late-onset sensorineural hearing loss phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Split-hand/foot malformation 1 with sensorineural hearing loss Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Split-hand/foot malformation 1 with sensorineural hearing loss phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Hearing Loss, Sensorineural Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Hearing Loss, Sensorineural from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

sensorineural hearing loss Gene Set

From DISEASES Text-mining Gene-Disease Assocation Evidence Scores

genes co-occuring with the disease sensorineural hearing loss in abstracts of biomedical publications from the DISEASES Text-mining Gene-Disease Assocation Evidence Scores dataset.

hearing loss; hearing loss, sensorineural Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease hearing loss; hearing loss, sensorineural in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

sensorineural hearing loss Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease sensorineural hearing loss in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cardiovascular diseases; hearing loss, sensorineural; hearing loss, sudden Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cardiovascular diseases; hearing loss, sensorineural; hearing loss, sudden in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

hearing loss, sensorineural Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease hearing loss, sensorineural in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

hearing loss, sensorineural nonsyndromic Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease hearing loss, sensorineural nonsyndromic in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

goiter; hearing loss, sensorineural Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease goiter; hearing loss, sensorineural in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

dominant non-syndromic sensorineural hearing loss Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease dominant non-syndromic sensorineural hearing loss in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

goiter; hearing loss, sensorineural; vertigo Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease goiter; hearing loss, sensorineural; vertigo in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cardiovascular diseases; hearing loss, sensorineural; hearing loss, sudden; thrombosis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cardiovascular diseases; hearing loss, sensorineural; hearing loss, sudden; thrombosis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

hearing loss, bilateral; hearing loss, sensorineural Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease hearing loss, bilateral; hearing loss, sensorineural in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

hearing loss, sensorineural; hearing loss, sudden Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease hearing loss, sensorineural; hearing loss, sudden in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

hearing loss, nonsyndromic sensorineural Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease hearing loss, nonsyndromic sensorineural in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

goiter; hearing loss, sensorineural; syndrome Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease goiter; hearing loss, sensorineural; syndrome in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

sensorineural Gene Set

From GeneRIF Biological Term Annotations

genes co-occuring with the biological term sensorineural in literature-supported statements describing functions of genes from the GeneRIF Biological Term Annotations dataset.

bilateral sensorineural hearing impairment Gene Set

From HPO Gene-Disease Associations

genes associated with the bilateral sensorineural hearing impairment phenotype by mapping known disease genes to disease phenotypes from the HPO Gene-Disease Associations dataset.

sensorineural hearing impairment Gene Set

From HPO Gene-Disease Associations

genes associated with the sensorineural hearing impairment phenotype by mapping known disease genes to disease phenotypes from the HPO Gene-Disease Associations dataset.

low-frequency sensorineural hearing impairment Gene Set

From HPO Gene-Disease Associations

genes associated with the low-frequency sensorineural hearing impairment phenotype by mapping known disease genes to disease phenotypes from the HPO Gene-Disease Associations dataset.

congenital sensorineural hearing impairment Gene Set

From HPO Gene-Disease Associations

genes associated with the congenital sensorineural hearing impairment phenotype by mapping known disease genes to disease phenotypes from the HPO Gene-Disease Associations dataset.

prelingual sensorineural hearing impairment Gene Set

From HPO Gene-Disease Associations

genes associated with the prelingual sensorineural hearing impairment phenotype by mapping known disease genes to disease phenotypes from the HPO Gene-Disease Associations dataset.

postlingual sensorineural hearing impairment Gene Set

From HPO Gene-Disease Associations

genes associated with the postlingual sensorineural hearing impairment phenotype by mapping known disease genes to disease phenotypes from the HPO Gene-Disease Associations dataset.

infantile sensorineural hearing impairment Gene Set

From HPO Gene-Disease Associations

genes associated with the infantile sensorineural hearing impairment phenotype by mapping known disease genes to disease phenotypes from the HPO Gene-Disease Associations dataset.

progressive sensorineural hearing impairment Gene Set

From HPO Gene-Disease Associations

genes associated with the progressive sensorineural hearing impairment phenotype by mapping known disease genes to disease phenotypes from the HPO Gene-Disease Associations dataset.

childhood onset sensorineural hearing impairment Gene Set

From HPO Gene-Disease Associations

genes associated with the childhood onset sensorineural hearing impairment phenotype by mapping known disease genes to disease phenotypes from the HPO Gene-Disease Associations dataset.

high-frequency sensorineural hearing impairment Gene Set

From HPO Gene-Disease Associations

genes associated with the high-frequency sensorineural hearing impairment phenotype by mapping known disease genes to disease phenotypes from the HPO Gene-Disease Associations dataset.

severe sensorineural hearing impairment Gene Set

From HPO Gene-Disease Associations

genes associated with the severe sensorineural hearing impairment phenotype by mapping known disease genes to disease phenotypes from the HPO Gene-Disease Associations dataset.

adult onset sensorineural hearing impairment Gene Set

From HPO Gene-Disease Associations

genes associated with the adult onset sensorineural hearing impairment phenotype by mapping known disease genes to disease phenotypes from the HPO Gene-Disease Associations dataset.

profound sensorineural hearing impairment Gene Set

From HPO Gene-Disease Associations

genes associated with the profound sensorineural hearing impairment phenotype by mapping known disease genes to disease phenotypes from the HPO Gene-Disease Associations dataset.

Hearing Loss, Sensorineural Gene Set

From HuGE Navigator Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Hearing Loss, Sensorineural phenotype by text-mining GWAS publications from the HuGE Navigator Gene-Phenotype Associations dataset.

Hearing Loss, Mixed Conductive-Sensorineural Gene Set

From HuGE Navigator Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Hearing Loss, Mixed Conductive-Sensorineural phenotype by text-mining GWAS publications from the HuGE Navigator Gene-Phenotype Associations dataset.

sensorineural hearing loss Gene Set

From MPO Gene-Phenotype Associations

gene mutations causing the sensorineural hearing loss phenotype in transgenic mice from the MPO Gene-Phenotype Associations dataset.

sensorineural hearing impairment Gene Set

From MPO Gene-Phenotype Associations

gene mutations causing the sensorineural hearing impairment phenotype in transgenic mice from the MPO Gene-Phenotype Associations dataset.

?split-hand/foot malformation 1 with sensorineural hearing loss Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the ?split-hand/foot malformation 1 with sensorineural hearing loss phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, post-renal transplant; post-renal transplant diabetes Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, post-renal transplant; post-renal transplant diabetes in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 2; diabetes, type 1 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 2; diabetes, type 1 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

multiple sclerosis; diabetes, gestational; insulin; diabetes, type 1; rhinitis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease multiple sclerosis; diabetes, gestational; insulin; diabetes, type 1; rhinitis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 2 ; diabetes, type 1 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 2 ; diabetes, type 1 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 2; diabetes, gestational Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 2; diabetes, gestational in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 2; hypertension; diabetes, type 1 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 2; hypertension; diabetes, type 1 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 2; hypertension; diabetes, type 1; albuminuria Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 2; hypertension; diabetes, type 1; albuminuria in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

Transport of glucose and other sugars, bile salts and organic acids, metal ions and amine compounds Gene Set

From Reactome Pathways

proteins participating in the Transport of glucose and other sugars, bile salts and organic acids, metal ions and amine compounds pathway from the Reactome Pathways dataset.

Exocrine pancreatic insufficiency, dyserythropoietic anemia, and calvarial hyperostosis Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Exocrine pancreatic insufficiency, dyserythropoietic anemia, and calvarial hyperostosis phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Myopathy, lactic acidosis, and sideroblastic anemia 1 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Myopathy, lactic acidosis, and sideroblastic anemia 1 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Sinoatrial node dysfunction and deafness Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Sinoatrial node dysfunction and deafness phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Deafness with labyrinthine aplasia microtia and microdontia (LAMM) Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Deafness with labyrinthine aplasia microtia and microdontia (LAMM) phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

3-methylglutaconic aciduria with deafness, encephalopathy, and Leigh-like syndrome Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the 3-methylglutaconic aciduria with deafness, encephalopathy, and Leigh-like syndrome phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Anemia sideroblastic and spinocerebellar ataxia Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Anemia sideroblastic and spinocerebellar ataxia phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Deafness, congenital heart defects, and posterior embryotoxon Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Deafness, congenital heart defects, and posterior embryotoxon phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Knuckle pads, deafness AND leukonychia syndrome Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Knuckle pads, deafness AND leukonychia syndrome phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Mandibular hypoplasia, deafness, progeroid features, and lipodystrophy syndrome Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Mandibular hypoplasia, deafness, progeroid features, and lipodystrophy syndrome phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Corneal dystrophy and perceptive deafness Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Corneal dystrophy and perceptive deafness phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Myopathy, lactic acidosis, and sideroblastic anemia 2 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Myopathy, lactic acidosis, and sideroblastic anemia 2 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Bone fragility with contractures, arterial rupture, and deafness Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Bone fragility with contractures, arterial rupture, and deafness phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Cerebellar ataxia, deafness, and narcolepsy Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Cerebellar ataxia, deafness, and narcolepsy phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Epiphyseal dysplasia, multiple, with myopia and conductive deafness Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Epiphyseal dysplasia, multiple, with myopia and conductive deafness phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Sideroblastic anemia with b-cell immunodeficiency, periodic fevers, and developmental delay Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Sideroblastic anemia with b-cell immunodeficiency, periodic fevers, and developmental delay phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Deafness, cochlear, with myopia and intellectual impairment Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Deafness, cochlear, with myopia and intellectual impairment phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Deafness, Congenital, with Inner Ear Agenesis, Microtia, and Microdontia Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Deafness, Congenital, with Inner Ear Agenesis, Microtia, and Microdontia from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Exocrine Pancreatic Insufficiency, Dyserythropoietic Anemia, and Calvarial Hyperostosis Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Exocrine Pancreatic Insufficiency, Dyserythropoietic Anemia, and Calvarial Hyperostosis from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Epiphyseal Dysplasia, Multiple, with Myopia and Conductive Deafness Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Epiphyseal Dysplasia, Multiple, with Myopia and Conductive Deafness from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Optic atrophy 1 and deafness Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Optic atrophy 1 and deafness from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Myopathy with lactic acidosis and sideroblastic anemia Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Myopathy with lactic acidosis and sideroblastic anemia from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Keratitis, Ichthyosis, and Deafness (KID) Syndrome Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Keratitis, Ichthyosis, and Deafness (KID) Syndrome from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Corneal dystrophy and perceptive deafness Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Corneal dystrophy and perceptive deafness from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Deafness, Cataract, Retinitis Pigmentosa, And Sperm Abnormalities Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Deafness, Cataract, Retinitis Pigmentosa, And Sperm Abnormalities from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Nephropathy with Pretibial Epidermolysis Bullosa and Deafness Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Nephropathy with Pretibial Epidermolysis Bullosa and Deafness from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Bone Fragility with Contractures, Arterial Rupture, and Deafness Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Bone Fragility with Contractures, Arterial Rupture, and Deafness from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Retinitis Pigmentosa, X-Linked, And Sinorespiratory Infections, With Or Without Deafness Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Retinitis Pigmentosa, X-Linked, And Sinorespiratory Infections, With Or Without Deafness from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

malarial anemia and cerebral malaria Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease malarial anemia and cerebral malaria in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

optic atrophy and moderate deafness Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease optic atrophy and moderate deafness in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

macrothrombocytopenia and anemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease macrothrombocytopenia and anemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

exocrine pancreatic insufficiency, dyserythropoietic anemia, and calvarial hyperostosis Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the exocrine pancreatic insufficiency, dyserythropoietic anemia, and calvarial hyperostosis phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

deafness, cataract, retinitis pigmentosa, and sperm abnormalities Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the deafness, cataract, retinitis pigmentosa, and sperm abnormalities phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

anemia, x-linked, with/without neutropenia and/or platelet abnormalities Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the anemia, x-linked, with/without neutropenia and/or platelet abnormalities phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

mandibular hypoplasia, deafness, progeroid features, and lipodystrophy syndrome Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the mandibular hypoplasia, deafness, progeroid features, and lipodystrophy syndrome phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

retinitis pigmentosa, x-linked, and sinorespiratory infections, with or without deafness Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the retinitis pigmentosa, x-linked, and sinorespiratory infections, with or without deafness phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

anemia, neonatal hemolytic, fatal and near-fatal Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the anemia, neonatal hemolytic, fatal and near-fatal phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

choroideremia, deafness, and mental retardation Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the choroideremia, deafness, and mental retardation phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

corneal endothelial dystrophy and perceptive deafness Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the corneal endothelial dystrophy and perceptive deafness phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

deafness, dystonia, and cerebral hypomyelination Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the deafness, dystonia, and cerebral hypomyelination phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

hypertelorism, preauricular sinus, punctal pits, and deafness Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the hypertelorism, preauricular sinus, punctal pits, and deafness phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

deafness, congenital with inner ear agenesis, microtia, and microdontia Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the deafness, congenital with inner ear agenesis, microtia, and microdontia phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.