(3α 5β 12α 17xi)-3-hydroxy-21-[(2R 4R)-4-hydroxy-6-oxotetrahydro-2H-pyran-2-yl]pregnan-12-yl (2S)-2-methylbutanoate Gene Set

Dataset Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors
Category physical interactions
Type ligand (chemical)
External Link http://www.guidetopharmacology.org/GRAC/LigandDisplayForward?ligandId=3030
Similar Terms
Downloads & Tools

Genes

1 receptors of the (3α 5β 12α 17xi)-3-hydroxy-21-[(2R 4R)-4-hydroxy-6-oxotetrahydro-2H-pyran-2-yl]pregnan-12-yl (2S)-2-methylbutanoate ligand (chemical) from the curated Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors dataset.

Symbol Name
HMGCR 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA reductase