Name

GSTT2B Gene

glutathione S-transferase theta 2B (gene/pseudogene)