</
Name

Morpholine-4-Carboxylic Acid [1-(2-Benzylsulfanyl-1-Formyl-Ethylcarbamoyl)-2-Phenyl-Ethyl]-Amide Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the Morpholine-4-Carboxylic Acid [1-(2-Benzylsulfanyl-1-Formyl-Ethylcarbamoyl)-2-Phenyl-Ethyl]-Amide drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

1-(methylimino-N-oxy)-6-(2-morpholinoethoxy)-3-phenyl-1H-indene-2-carboxylic acid ethyl ester Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 1-(methylimino-N-oxy)-6-(2-morpholinoethoxy)-3-phenyl-1H-indene-2-carboxylic acid ethyl ester from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

3,5-DIMETHYL-1-PHENYL-1H-PYRAZOLE-4-CARBOXYLIC ACID ETHYL ESTER Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 3,5-DIMETHYL-1-PHENYL-1H-PYRAZOLE-4-CARBOXYLIC ACID ETHYL ESTER drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

5-ethyl-4-oxo-5-phenyl-4 5-dihydro-furan-2-carboxylic acid Gene Set

From Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors

receptors of the 5-ethyl-4-oxo-5-phenyl-4 5-dihydro-furan-2-carboxylic acid ligand (chemical) from the curated Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors dataset.

N1-(1-Dimethylcarbamoyl-2-Phenyl-Ethyl)-2-Oxo-N4-(2-Pyridin-2-Yl-Ethyl)-Succinamide Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the N1-(1-Dimethylcarbamoyl-2-Phenyl-Ethyl)-2-Oxo-N4-(2-Pyridin-2-Yl-Ethyl)-Succinamide drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

3,5-Dimethyl-1h-Pyrazole-4-Carboxylic Acid Ethyl Ester Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 3,5-Dimethyl-1h-Pyrazole-4-Carboxylic Acid Ethyl Ester drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

3,5-Dimethyl-1-(3-Nitrophenyl)-1h-Pyrazole-4-Carboxylic Acid Ethyl Ester Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 3,5-Dimethyl-1-(3-Nitrophenyl)-1h-Pyrazole-4-Carboxylic Acid Ethyl Ester drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

7-Hydroxy-2-Oxo-Chromene-3-Carboxylic Acid Ethyl Ester Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 7-Hydroxy-2-Oxo-Chromene-3-Carboxylic Acid Ethyl Ester drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

1-(2-Chlorophenyl)-3,5-Dimethyl-1h-Pyrazole-4-Carboxylic Acid Ethyl Ester Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 1-(2-Chlorophenyl)-3,5-Dimethyl-1h-Pyrazole-4-Carboxylic Acid Ethyl Ester drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

1-(4-Methoxyphenyl)-3,5-Dimethyl-1h-Pyrazole-4-Carboxylic Acid Ethyl Ester Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 1-(4-Methoxyphenyl)-3,5-Dimethyl-1h-Pyrazole-4-Carboxylic Acid Ethyl Ester drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

4-(1,3-Benzodioxol-5-Yl)-5-(5-Ethyl-2,4-Dihydroxyphenyl)-2h-Pyrazole-3-Carboxylic Acid Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 4-(1,3-Benzodioxol-5-Yl)-5-(5-Ethyl-2,4-Dihydroxyphenyl)-2h-Pyrazole-3-Carboxylic Acid drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

1-(4-Aminophenyl)-3,5-Dimethyl-1h-Pyrazole-4-Carboxylic Acid Ethyl Ester Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 1-(4-Aminophenyl)-3,5-Dimethyl-1h-Pyrazole-4-Carboxylic Acid Ethyl Ester drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

1-(4-((4-phenyl-5-trifluoromethyl-2-thienyl)methoxy)benzyl)azetidine-3-carboxylic acid Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 1-(4-((4-phenyl-5-trifluoromethyl-2-thienyl)methoxy)benzyl)azetidine-3-carboxylic acid from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

1-{2-[3-(2-Chloro-4,5-difluoro-benzoyl)-ureido]-4-fluoro-phenyl}-piperidine-4-carboxylic acid Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 1-{2-[3-(2-Chloro-4,5-difluoro-benzoyl)-ureido]-4-fluoro-phenyl}-piperidine-4-carboxylic acid drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

4-BROMO-3-(CARBOXYMETHOXY)-5-[3-(CYCLOHEXYLAMINO)PHENYL]THIOPHENE-2-CARBOXYLIC ACID Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 4-BROMO-3-(CARBOXYMETHOXY)-5-[3-(CYCLOHEXYLAMINO)PHENYL]THIOPHENE-2-CARBOXYLIC ACID drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

(1S,3R,6S)-4-oxo-6-{4-[(2-phenylquinolin-4-yl)methoxy]phenyl}-5-azaspiro[2.4]heptane-1-carboxylic acid Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the (1S,3R,6S)-4-oxo-6-{4-[(2-phenylquinolin-4-yl)methoxy]phenyl}-5-azaspiro[2.4]heptane-1-carboxylic acid drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

3-(HYDROXY-PHENYL-PHOSPHINOYLOXY)-8-METHYL-8-AZA-BICYCLO[3.2.1]OCTANE-2-CARBOXYLIC ACID METHYL ESTER Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 3-(HYDROXY-PHENYL-PHOSPHINOYLOXY)-8-METHYL-8-AZA-BICYCLO[3.2.1]OCTANE-2-CARBOXYLIC ACID METHYL ESTER drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

5-(3-{3-[3-HYDROXY-2-(METHOXYCARBONYL)PHENOXY]PROPENYL}PHENYL)-4-(HYDROXYMETHYL)ISOXAZOLE-3-CARBOXYLIC ACID Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 5-(3-{3-[3-HYDROXY-2-(METHOXYCARBONYL)PHENOXY]PROPENYL}PHENYL)-4-(HYDROXYMETHYL)ISOXAZOLE-3-CARBOXYLIC ACID drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

1-PHENYL-1H-PYRAZOLE-4-CARBOXYLIC ACID Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 1-PHENYL-1H-PYRAZOLE-4-CARBOXYLIC ACID drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

5-[3-(BENZYLAMINO)PHENYL]-4-BROMO-3-(CARBOXYMETHOXY)THIOPHENE-2-CARBOXYLIC ACID Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 5-[3-(BENZYLAMINO)PHENYL]-4-BROMO-3-(CARBOXYMETHOXY)THIOPHENE-2-CARBOXYLIC ACID drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

N-(4-{4-AMINO-6-[4-(METHYLOXY)PHENYL]FURO[2,3-D]PYRIMIDIN-5-YL}PHENYL)-N'-[2-FLUORO-5-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]UREA Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the N-(4-{4-AMINO-6-[4-(METHYLOXY)PHENYL]FURO[2,3-D]PYRIMIDIN-5-YL}PHENYL)-N'-[2-FLUORO-5-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]UREA drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

N-[(1S)-2-[(4-cyano-1-methylpiperidin-4-yl)amino]-1-(cyclohexylmethyl)-2-oxoethyl]morpholine-4-carboxamide Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the N-[(1S)-2-[(4-cyano-1-methylpiperidin-4-yl)amino]-1-(cyclohexylmethyl)-2-oxoethyl]morpholine-4-carboxamide drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

(1R)-2-[(CYANOMETHYL)AMINO]-1-({[2-(DIFLUOROMETHOXY)BENZYL]SULFONYL}METHYL)-2-OXOETHYL MORPHOLINE-4-CARBOXYLATE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the (1R)-2-[(CYANOMETHYL)AMINO]-1-({[2-(DIFLUOROMETHOXY)BENZYL]SULFONYL}METHYL)-2-OXOETHYL MORPHOLINE-4-CARBOXYLATE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

N-[(1S)-2-{[(1R)-2-(benzyloxy)-1-cyano-1-methylethyl]amino}-1-(cyclohexylmethyl)-2-oxoethyl]morpholine-4-carboxamide Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the N-[(1S)-2-{[(1R)-2-(benzyloxy)-1-cyano-1-methylethyl]amino}-1-(cyclohexylmethyl)-2-oxoethyl]morpholine-4-carboxamide drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

(2S)-N-[(2S 3R)-1-cyclohexyl-4 4-difluoro-3-hydroxy-4-{[(2S)-2-methylbutyl]carbamoyl}butan-2-yl]-2-[(2S)-2-[(morpholine-4-sulfonyl)amino]-3-phenylpropanamido]pent-4-enamide Gene Set

From Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors

receptors of the (2S)-N-[(2S 3R)-1-cyclohexyl-4 4-difluoro-3-hydroxy-4-{[(2S)-2-methylbutyl]carbamoyl}butan-2-yl]-2-[(2S)-2-[(morpholine-4-sulfonyl)amino]-3-phenylpropanamido]pent-4-enamide ligand (chemical) from the curated Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors dataset.

(3-(4-(bis(2-chloroethyl)amino)phenyl)-3-propyl)carbamic acid 2-(6-(17-hydroxy-13-methyl-3-oxo-2,3,6,7,8,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta(a)phenanthren-11-yl)hexylamino)ethyl ester Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical (3-(4-(bis(2-chloroethyl)amino)phenyl)-3-propyl)carbamic acid 2-(6-(17-hydroxy-13-methyl-3-oxo-2,3,6,7,8,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta(a)phenanthren-11-yl)hexylamino)ethyl ester from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

(4-sulfamoyl-phenyl)-thiocarbamic acid O-(2-thiophen-3-yl-ethyl) ester Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the (4-sulfamoyl-phenyl)-thiocarbamic acid O-(2-thiophen-3-yl-ethyl) ester drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

[2-(3-DIBENZOFURAN-4-YL-PHENYL)-1-HYDROXY-1-PHOSPHONO-ETHYL]-PHOSPHONIC ACID Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the [2-(3-DIBENZOFURAN-4-YL-PHENYL)-1-HYDROXY-1-PHOSPHONO-ETHYL]-PHOSPHONIC ACID drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

[1-(1-Benzyl-3-Hydroxy-2-Oxo-Propylcarbamoyl)-2-Phenyl-Ethyl]-Carbamic Acid Benzyl Ester Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the [1-(1-Benzyl-3-Hydroxy-2-Oxo-Propylcarbamoyl)-2-Phenyl-Ethyl]-Carbamic Acid Benzyl Ester drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

[1-(1-Methyl-4,5-Dioxo-Pent-2-Enylcarbamoyl)-2-Phenyl-Ethyl]-Carbamic Acid Benzyl Ester Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the [1-(1-Methyl-4,5-Dioxo-Pent-2-Enylcarbamoyl)-2-Phenyl-Ethyl]-Carbamic Acid Benzyl Ester drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

{4-[2-Acetylamino-2-(3-Carbamoyl-2-Cyclohexylmethoxy-6,7,8,9-Tetrahydro-5h-Benzocyclohepten-5ylcarbamoyl)-Ethyl]-2-Phosphono-Phenyl}-Phosphonic Acid Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the {4-[2-Acetylamino-2-(3-Carbamoyl-2-Cyclohexylmethoxy-6,7,8,9-Tetrahydro-5h-Benzocyclohepten-5ylcarbamoyl)-Ethyl]-2-Phosphono-Phenyl}-Phosphonic Acid drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

N-[4-(2-{2-[3-(2-Bromo-Acetylamino)-Propionylamino]-3-Hydroxy-Propionylamino}-Ethyl)-Phenyl]-Oxalamic Acid Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the N-[4-(2-{2-[3-(2-Bromo-Acetylamino)-Propionylamino]-3-Hydroxy-Propionylamino}-Ethyl)-Phenyl]-Oxalamic Acid drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

[2-(5-MERCAPTO-[1,3,4]THIADIAZOL-2-YLCARBAMOYL)-1-PHENYL-ETHYL]-CARBAMIC ACID BENZYL ESTER Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the [2-(5-MERCAPTO-[1,3,4]THIADIAZOL-2-YLCARBAMOYL)-1-PHENYL-ETHYL]-CARBAMIC ACID BENZYL ESTER drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

(3S)-4-({2-[2-(4-fluoro-3-methylphenyl)-4-methyl-6-(propan-2-yl)phenyl]ethyl}(hydroxy)phosphoryl)-3-hydroxybutanoic acid Gene Set

From Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors

receptors of the (3S)-4-({2-[2-(4-fluoro-3-methylphenyl)-4-methyl-6-(propan-2-yl)phenyl]ethyl}(hydroxy)phosphoryl)-3-hydroxybutanoic acid ligand (chemical) from the curated Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors dataset.

BRD-K76595177_1-[2-(2,5-dimethylphenoxy)ethyl]-1H-indole-3-carboxylic acid_PC3_24.0_h_10.0_um Gene Set

From LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules

genes differentially expressed following the BRD-K76595177_1-[2-(2,5-dimethylphenoxy)ethyl]-1H-indole-3-carboxylic acid_PC3_24.0_h_10.0_um small molecule perturbation from the LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules dataset.

(5R,6S,8S)-8-[3-(AMINOMETHYL)PHENYL]-6-HYDROXY-5-ISOPROPYL-3-OXO-1-PHENYL-2,7-DIOXA-4-AZA-6-PHOSPHANONAN-9-OIC ACID 6-OXIDE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the (5R,6S,8S)-8-[3-(AMINOMETHYL)PHENYL]-6-HYDROXY-5-ISOPROPYL-3-OXO-1-PHENYL-2,7-DIOXA-4-AZA-6-PHOSPHANONAN-9-OIC ACID 6-OXIDE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

[(4-{4-[4-(Difluoro-Phosphono-Methyl)-Phenyl]-Butyl}-Phenyl)-Difluoro-Methyl]-Phosphonic Acid Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the [(4-{4-[4-(Difluoro-Phosphono-Methyl)-Phenyl]-Butyl}-Phenyl)-Difluoro-Methyl]-Phosphonic Acid drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

(S)-5-(4-Benzyloxy-Phenyl)-4-(7-Phenyl-Heptanoylamino)-Pentanoic Acid Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the (S)-5-(4-Benzyloxy-Phenyl)-4-(7-Phenyl-Heptanoylamino)-Pentanoic Acid drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

6-Phenyl-4(R)-(7-Phenyl-Heptanoylamino)-Hexanoic Acid Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 6-Phenyl-4(R)-(7-Phenyl-Heptanoylamino)-Hexanoic Acid drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

{3-[3-(3,4-Dimethoxy-Phenyl)-1-(1-{1-[2-(3,4,5-Trimethoxy-Phenyl)-Butyryl]-Piperidin-2yl}-Vinyloxy)-Propyl]-Phenoxy}-Acetic Acid Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the {3-[3-(3,4-Dimethoxy-Phenyl)-1-(1-{1-[2-(3,4,5-Trimethoxy-Phenyl)-Butyryl]-Piperidin-2yl}-Vinyloxy)-Propyl]-Phenoxy}-Acetic Acid drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

1-{[1-(2-AMINO-3-PHENYL-PROPIONYL)-PYRROLIDINE-2-CARBONYL]-AMINO}-2-(3-CYANO-PHENYL)-ETHANEBORONIC ACID Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 1-{[1-(2-AMINO-3-PHENYL-PROPIONYL)-PYRROLIDINE-2-CARBONYL]-AMINO}-2-(3-CYANO-PHENYL)-ETHANEBORONIC ACID drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

N-(2-(2-ethyl-8,9-dihydrofuro(3,2-c)pyrazolo(1,5-a)pyridin-1-yl)ethyl)acetamide Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical N-(2-(2-ethyl-8,9-dihydrofuro(3,2-c)pyrazolo(1,5-a)pyridin-1-yl)ethyl)acetamide from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

N-(2-(p-methoxyphenyl)ethyl)-N-ethyl-2-(1-pyrrolidinyl)ethylamine Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical N-(2-(p-methoxyphenyl)ethyl)-N-ethyl-2-(1-pyrrolidinyl)ethylamine from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

N-(2-(m-methoxyphenyl)ethyl)-N-ethyl-2-(1-pyrrolidinyl)ethylamine Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical N-(2-(m-methoxyphenyl)ethyl)-N-ethyl-2-(1-pyrrolidinyl)ethylamine from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

N-(2-(o-methoxyphenyl)ethyl)-N-ethyl-2-(1-pyrrolidinyl)ethylamine Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical N-(2-(o-methoxyphenyl)ethyl)-N-ethyl-2-(1-pyrrolidinyl)ethylamine from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

2-(3-CHLORO-6-{[2,2-DIFLUORO-2-(1-OXIDOPYRIDIN-2-YL)ETHYL]AMINO}-1-OXIDOPYRIDIN-2-YL)-N-[1-(3-CHLOROPHENYL)ETHYL]ACETAMIDE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 2-(3-CHLORO-6-{[2,2-DIFLUORO-2-(1-OXIDOPYRIDIN-2-YL)ETHYL]AMINO}-1-OXIDOPYRIDIN-2-YL)-N-[1-(3-CHLOROPHENYL)ETHYL]ACETAMIDE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

(4R)-6-{2-[2-ethyl-4-(4-fluorophenyl)-6-phenylpyridin-3-yl]ethyl}-4-hydroxyoxan-2-one Gene Set

From Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors

receptors of the (4R)-6-{2-[2-ethyl-4-(4-fluorophenyl)-6-phenylpyridin-3-yl]ethyl}-4-hydroxyoxan-2-one ligand (chemical) from the curated Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors dataset.

6-ethyl-6-(4-((phenylthio)methyl)phenyl)-6,7-dihydrobenzo(b)pyrrolo(1,2-d)(1,4)oxazepin-7-one Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 6-ethyl-6-(4-((phenylthio)methyl)phenyl)-6,7-dihydrobenzo(b)pyrrolo(1,2-d)(1,4)oxazepin-7-one from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

N-benzyl-N-ethyl-2-(7,8-dihydro-7-methyl-8-oxo-2-phenyl-9H-purin-9-yl)acetamide Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical N-benzyl-N-ethyl-2-(7,8-dihydro-7-methyl-8-oxo-2-phenyl-9H-purin-9-yl)acetamide from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

4-chloro-N-((4-(1,1-dimethylethyl)phenyl)methyl)-3-ethyl-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxamide Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 4-chloro-N-((4-(1,1-dimethylethyl)phenyl)methyl)-3-ethyl-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxamide from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

N-(2-(4-((3-chloro-4-(3-(trifluoromethyl)phenoxy)phenyl)amino)-5H-pyrrolo(3,2-d)pyrimidin-5-yl)ethyl)-3-hydroxy-3-methylbutanamide Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical N-(2-(4-((3-chloro-4-(3-(trifluoromethyl)phenoxy)phenyl)amino)-5H-pyrrolo(3,2-d)pyrimidin-5-yl)ethyl)-3-hydroxy-3-methylbutanamide from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

N-ethyl-3-fluoro-3-(3-fluoro-4-(pyrrolidinylmethyl)phenyl)cyclobutanecarboxamide Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical N-ethyl-3-fluoro-3-(3-fluoro-4-(pyrrolidinylmethyl)phenyl)cyclobutanecarboxamide from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

1-(1-(4-fluorophenyl)ethyl)-3-((3-methoxy-4-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl)methylene)-2-piperidinone Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 1-(1-(4-fluorophenyl)ethyl)-3-((3-methoxy-4-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl)methylene)-2-piperidinone from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

2-(2-furanyl)-7-(2-(4-(4-(2-methoxyethoxy)phenyl)-1-piperazinyl)ethyl)-7H-pyrazolo(4,3-e)(1,2,4)triazolo(1,5-c)pyrimidine-5-amine Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 2-(2-furanyl)-7-(2-(4-(4-(2-methoxyethoxy)phenyl)-1-piperazinyl)ethyl)-7H-pyrazolo(4,3-e)(1,2,4)triazolo(1,5-c)pyrimidine-5-amine from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

N-(1-Acetyl-2,3-dihydro-1H-indol-6-yl)-3-(3-cyano-phenyl)-N-(1-(2-cyclopentyl-ethyl)-piperidin-4yl)acrylamide Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical N-(1-Acetyl-2,3-dihydro-1H-indol-6-yl)-3-(3-cyano-phenyl)-N-(1-(2-cyclopentyl-ethyl)-piperidin-4yl)acrylamide from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

2-ethyl-4-(4-hydroxyphenyl)-5-(4-(2-piperidin-1-ylethoxy)phenyl)-2-imidazoline Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 2-ethyl-4-(4-hydroxyphenyl)-5-(4-(2-piperidin-1-ylethoxy)phenyl)-2-imidazoline from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

1-(2-(diphenylmethoxy)ethyl)-4-(3-phenyl-2-propenyl)piperazine Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 1-(2-(diphenylmethoxy)ethyl)-4-(3-phenyl-2-propenyl)piperazine from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

N-(1-ethyl-1-(4-methylphenyl)propyl)-7,7-dimethyl-5-phenyl-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo(1,5-a)pyrimidine-3-carboxamide Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical N-(1-ethyl-1-(4-methylphenyl)propyl)-7,7-dimethyl-5-phenyl-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo(1,5-a)pyrimidine-3-carboxamide from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

2-(2-(4-(4-nitrobenzyloxy)phenyl)ethyl)isothiourea methanesulfonate Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 2-(2-(4-(4-nitrobenzyloxy)phenyl)ethyl)isothiourea methanesulfonate from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

3-(5-(2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-yl)-2-ethyl-5-isobutyl-7-methyl-3H-imidazo(4,5-b)pyridine Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 3-(5-(2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-yl)-2-ethyl-5-isobutyl-7-methyl-3H-imidazo(4,5-b)pyridine from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

ethyl N-allyl-N-(2-methyl-3-(4-(4-amidinophenoxycarbonyl)phenyl)propenoyl)aminoacetate methanesulfonate Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical ethyl N-allyl-N-(2-methyl-3-(4-(4-amidinophenoxycarbonyl)phenyl)propenoyl)aminoacetate methanesulfonate from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

3-({2-[(4-{[6-(CYCLOHEXYLMETHOXY)-9H-PURIN-2-YL]AMINO}PHENYL)SULFONYL]ETHYL}AMINO)PROPAN-1-OL Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 3-({2-[(4-{[6-(CYCLOHEXYLMETHOXY)-9H-PURIN-2-YL]AMINO}PHENYL)SULFONYL]ETHYL}AMINO)PROPAN-1-OL drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

N-(2,2,2-TRIFLUOROETHYL)-N-{4-[2,2,2-TRIFLUORO-1-HYDROXY-1-(TRIFLUOROMETHYL)ETHYL]PHENYL}BENZENESULFONAMIDE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the N-(2,2,2-TRIFLUOROETHYL)-N-{4-[2,2,2-TRIFLUORO-1-HYDROXY-1-(TRIFLUOROMETHYL)ETHYL]PHENYL}BENZENESULFONAMIDE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

1-(5-{2-[(1-methyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-yl)amino]ethyl}-1,3-thiazol-2-yl)-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]urea Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 1-(5-{2-[(1-methyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-yl)amino]ethyl}-1,3-thiazol-2-yl)-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]urea drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

N-{2-[4-(AMINOSULFONYL)PHENYL]ETHYL}ACETAMIDE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the N-{2-[4-(AMINOSULFONYL)PHENYL]ETHYL}ACETAMIDE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

(5S)-5-(3-AMINOPROPYL)-3-(2,5-DIFLUOROPHENYL)-N-ETHYL-5-PHENYL-4,5-DIHYDRO-1H-PYRAZOLE-1-CARBOXAMIDE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the (5S)-5-(3-AMINOPROPYL)-3-(2,5-DIFLUOROPHENYL)-N-ETHYL-5-PHENYL-4,5-DIHYDRO-1H-PYRAZOLE-1-CARBOXAMIDE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

5-(5-chloro-2,4-dihydroxyphenyl)-N-ethyl-4-[4-(morpholin-4-ylmethyl)phenyl]isoxazole-3-carboxamide Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 5-(5-chloro-2,4-dihydroxyphenyl)-N-ethyl-4-[4-(morpholin-4-ylmethyl)phenyl]isoxazole-3-carboxamide drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

ETHYL 3-[4-(AMINOSULFONYL)PHENYL]PROPANOATE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the ETHYL 3-[4-(AMINOSULFONYL)PHENYL]PROPANOATE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

ETHYL (1E)-2-PHENYL-N-(SULFOOXY)ETHANIMIDOTHIOATE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the ETHYL (1E)-2-PHENYL-N-(SULFOOXY)ETHANIMIDOTHIOATE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

2-Hydroxy-5-[4-(2-Hydroxy-Ethyl)-Piperidin-1-Yl]-5-Phenyl-1h-Pyrimidine-4,6-Dione Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 2-Hydroxy-5-[4-(2-Hydroxy-Ethyl)-Piperidin-1-Yl]-5-Phenyl-1h-Pyrimidine-4,6-Dione drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

6-ethyl-5-[(2S)-1-(3-methoxypropyl)-2-phenyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-7-yl]pyrimidine-2,4-diamine Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 6-ethyl-5-[(2S)-1-(3-methoxypropyl)-2-phenyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-7-yl]pyrimidine-2,4-diamine drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

3,8-Diamino-6-Phenyl-5-[6-[1-[2-[(1,2,3,4-Tetrahydro-9-Acridinyl)Amino]Ethyl]-1h-1,2,3-Triazol-5-Yl]Hexyl]-Phenanthridinium Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 3,8-Diamino-6-Phenyl-5-[6-[1-[2-[(1,2,3,4-Tetrahydro-9-Acridinyl)Amino]Ethyl]-1h-1,2,3-Triazol-5-Yl]Hexyl]-Phenanthridinium drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

(1R)-2-{[AMINO(IMINO)METHYL]AMINO}-1-{4-[(4R)-4-(HYDROXYMETHYL)-1,3,2-DIOXABOROLAN-2-YL]PHENYL}ETHYL NICOTINATE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the (1R)-2-{[AMINO(IMINO)METHYL]AMINO}-1-{4-[(4R)-4-(HYDROXYMETHYL)-1,3,2-DIOXABOROLAN-2-YL]PHENYL}ETHYL NICOTINATE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

4-(1h-Imidazol-4-Yl)-3-(5-Ethyl-2,4-Dihydroxy-Phenyl)-1h-Pyrazole Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 4-(1h-Imidazol-4-Yl)-3-(5-Ethyl-2,4-Dihydroxy-Phenyl)-1h-Pyrazole drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

3,8-Diamino-6-Phenyl-5-[6-[1-[2-[(1,2,3,4-Tetrahydro-9-Acridinyl)Amino]Ethyl]-1h-1,2,3-Triazol-4-Yl]Hexyl]-Phenanthridinium Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 3,8-Diamino-6-Phenyl-5-[6-[1-[2-[(1,2,3,4-Tetrahydro-9-Acridinyl)Amino]Ethyl]-1h-1,2,3-Triazol-4-Yl]Hexyl]-Phenanthridinium drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

(1S)-2-oxo-1-phenyl-2-[(1,3,4-trioxo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-5-yl)amino]ethyl acetate Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the (1S)-2-oxo-1-phenyl-2-[(1,3,4-trioxo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-5-yl)amino]ethyl acetate drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

2,3-Dicarboxy-4-(2-Chloro-Phenyl)-1-Ethyl-5-Isopropoxycarbonyl-6-Methyl-Pyridinium Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 2,3-Dicarboxy-4-(2-Chloro-Phenyl)-1-Ethyl-5-Isopropoxycarbonyl-6-Methyl-Pyridinium drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

S-Ethyl-N-Phenyl-Isothiourea Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the S-Ethyl-N-Phenyl-Isothiourea drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

N-(4-(2-((3-Chlorophenylmethyl)Amino)Ethyl)Phenyl)-2-Thiophecarboxamidine Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the N-(4-(2-((3-Chlorophenylmethyl)Amino)Ethyl)Phenyl)-2-Thiophecarboxamidine drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

S-Ethyl-N-[4-(Trifluoromethyl)Phenyl]Isothiourea Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the S-Ethyl-N-[4-(Trifluoromethyl)Phenyl]Isothiourea drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

1-{5-[2-(thieno[3,2-d]pyrimidin-4-ylamino)ethyl]-1,3-thiazol-2-yl}-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]urea Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 1-{5-[2-(thieno[3,2-d]pyrimidin-4-ylamino)ethyl]-1,3-thiazol-2-yl}-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]urea drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

(3R)-4-{[(E)-2-[5-ethyl-4-(4-fluorophenyl)-6-phenyl-2-(propan-2-yl)pyridin-3-yl]ethenyl]phosphinato}-3-hydroxybutanoate Gene Set

From Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors

receptors of the (3R)-4-{[(E)-2-[5-ethyl-4-(4-fluorophenyl)-6-phenyl-2-(propan-2-yl)pyridin-3-yl]ethenyl]phosphinato}-3-hydroxybutanoate ligand (chemical) from the curated Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors dataset.

(4R)-6-{2-[4-(4-fluorophenyl)-6-phenyl-2-(propan-2-yl)pyridin-3-yl]ethyl}-4-hydroxyoxan-2-one Gene Set

From Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors

receptors of the (4R)-6-{2-[4-(4-fluorophenyl)-6-phenyl-2-(propan-2-yl)pyridin-3-yl]ethyl}-4-hydroxyoxan-2-one ligand (chemical) from the curated Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors dataset.

2-bromo-N-[(2S 3S)-4-[2-(2 4-dichlorophenyl)ethyl-[3-(1 3-dioxoisoindol-2-yl)propanoyl]amino]-3-hydroxy-1-[3-(phenoxy)phenyl]butan-2-yl]-4 5-dimethoxybenzamide Gene Set

From Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors

receptors of the 2-bromo-N-[(2S 3S)-4-[2-(2 4-dichlorophenyl)ethyl-[3-(1 3-dioxoisoindol-2-yl)propanoyl]amino]-3-hydroxy-1-[3-(phenoxy)phenyl]butan-2-yl]-4 5-dimethoxybenzamide ligand (chemical) from the curated Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors dataset.

ethyl 2-[4-(2-{3-hydroxy-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl}ethynyl)phenyl]acetate Gene Set

From Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors

receptors of the ethyl 2-[4-(2-{3-hydroxy-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl}ethynyl)phenyl]acetate ligand (chemical) from the curated Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors dataset.

ethyl 3-[4-(2-{3-hydroxy-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl}ethynyl)-3-(prop-2-en-1-yl)phenyl]propanoate Gene Set

From Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors

receptors of the ethyl 3-[4-(2-{3-hydroxy-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl}ethynyl)-3-(prop-2-en-1-yl)phenyl]propanoate ligand (chemical) from the curated Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors dataset.

BRD-K28180706_4-chloro-N-{4-[2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethyl]phenyl}benzamide_VCAP_6.0_h_10.0_um Gene Set

From LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules

genes differentially expressed following the BRD-K28180706_4-chloro-N-{4-[2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethyl]phenyl}benzamide_VCAP_6.0_h_10.0_um small molecule perturbation from the LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules dataset.

BRD-K06436323_3-ethyl-6-{4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazin-1-yl}pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione_HT29_6.0_h_10.0_um Gene Set

From LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules

genes differentially expressed following the BRD-K06436323_3-ethyl-6-{4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazin-1-yl}pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione_HT29_6.0_h_10.0_um small molecule perturbation from the LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules dataset.

BRD-K06436323_3-ethyl-6-{4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazin-1-yl}pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione_A375_24.0_h_10.0_um Gene Set

From LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules

genes differentially expressed following the BRD-K06436323_3-ethyl-6-{4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazin-1-yl}pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione_A375_24.0_h_10.0_um small molecule perturbation from the LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules dataset.

BRD-K28180706_4-chloro-N-{4-[2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethyl]phenyl}benzamide_MCF7_24.0_h_10.0_um Gene Set

From LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules

genes differentially expressed following the BRD-K28180706_4-chloro-N-{4-[2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethyl]phenyl}benzamide_MCF7_24.0_h_10.0_um small molecule perturbation from the LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules dataset.

BRD-K67619794_2,6-difluoro-N-{4-[2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethyl]phenyl}benzamide_VCAP_6.0_h_10.0_um Gene Set

From LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules

genes differentially expressed following the BRD-K67619794_2,6-difluoro-N-{4-[2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethyl]phenyl}benzamide_VCAP_6.0_h_10.0_um small molecule perturbation from the LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules dataset.

BRD-K06436323_3-ethyl-6-{4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazin-1-yl}pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione_PC3_24.0_h_10.0_um Gene Set

From LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules

genes differentially expressed following the BRD-K06436323_3-ethyl-6-{4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazin-1-yl}pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione_PC3_24.0_h_10.0_um small molecule perturbation from the LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules dataset.

BRD-K98079119_2,4-difluoro-N-{4-[2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethyl]phenyl}benzamide_HT29_6.0_h_10.0_um Gene Set

From LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules

genes differentially expressed following the BRD-K98079119_2,4-difluoro-N-{4-[2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethyl]phenyl}benzamide_HT29_6.0_h_10.0_um small molecule perturbation from the LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules dataset.

BRD-K06436323_3-ethyl-6-{4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazin-1-yl}pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione_VCAP_24.0_h_10.0_um Gene Set

From LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules

genes differentially expressed following the BRD-K06436323_3-ethyl-6-{4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazin-1-yl}pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione_VCAP_24.0_h_10.0_um small molecule perturbation from the LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules dataset.

BRD-K67619794_2,6-difluoro-N-{4-[2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethyl]phenyl}benzamide_HT29_6.0_h_10.0_um Gene Set

From LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules

genes differentially expressed following the BRD-K67619794_2,6-difluoro-N-{4-[2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethyl]phenyl}benzamide_HT29_6.0_h_10.0_um small molecule perturbation from the LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules dataset.

BRD-K40441731_N-{4-[2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethyl]phenyl}-2-(trifluoromethyl)benzamide_VCAP_6.0_h_10.0_um Gene Set

From LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules

genes differentially expressed following the BRD-K40441731_N-{4-[2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethyl]phenyl}-2-(trifluoromethyl)benzamide_VCAP_6.0_h_10.0_um small molecule perturbation from the LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules dataset.

BRD-K06436323_3-ethyl-6-{4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazin-1-yl}pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione_HEPG2_6.0_h_10.0_um Gene Set

From LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules

genes differentially expressed following the BRD-K06436323_3-ethyl-6-{4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazin-1-yl}pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione_HEPG2_6.0_h_10.0_um small molecule perturbation from the LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules dataset.

BRD-K67619794_2,6-difluoro-N-{4-[2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethyl]phenyl}benzamide_A375_24.0_h_10.0_um Gene Set

From LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules

genes differentially expressed following the BRD-K67619794_2,6-difluoro-N-{4-[2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethyl]phenyl}benzamide_A375_24.0_h_10.0_um small molecule perturbation from the LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules dataset.

BRD-K20401833_N-{4-[2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethyl]phenyl}thiophene-2-sulfonamide_A549_24.0_h_10.0_um Gene Set

From LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules

genes differentially expressed following the BRD-K20401833_N-{4-[2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethyl]phenyl}thiophene-2-sulfonamide_A549_24.0_h_10.0_um small molecule perturbation from the LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules dataset.

1-(4-(benzothiazol-2-yloxy)benzyl)piperidine-4-carboxylic acid Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 1-(4-(benzothiazol-2-yloxy)benzyl)piperidine-4-carboxylic acid from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

2-methyl-c-5-(4-(5-methyl-2-(4-methylphenyl)-4-oxazolyl)butyl)-1,3-dioxane-r-2-carboxylic acid Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 2-methyl-c-5-(4-(5-methyl-2-(4-methylphenyl)-4-oxazolyl)butyl)-1,3-dioxane-r-2-carboxylic acid from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

1H-benzotriazole-5-carboxylic acid Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 1H-benzotriazole-5-carboxylic acid from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

1-(3-(4-phenoxyphenoxy)-2-oxopropyl)indole-5-carboxylic acid Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 1-(3-(4-phenoxyphenoxy)-2-oxopropyl)indole-5-carboxylic acid from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

3-chloro-3'-((2-cyclopentyl-3-oxo-2,3-dihydrobenzo(d)isothiazol-6-yloxy)methyl)biphenyl-4-carboxylic acid Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 3-chloro-3'-((2-cyclopentyl-3-oxo-2,3-dihydrobenzo(d)isothiazol-6-yloxy)methyl)biphenyl-4-carboxylic acid from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

5-methoxyindole-2-carboxylic acid Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 5-methoxyindole-2-carboxylic acid from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

Dibenz(b,f)(1,4)oxazepine-10(11H)-carboxylic acid, 8-chloro-, 2-acetylhydrazide Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical Dibenz(b,f)(1,4)oxazepine-10(11H)-carboxylic acid, 8-chloro-, 2-acetylhydrazide from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

4-methylene-2-octyl-5-oxofuran-3-carboxylic acid Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 4-methylene-2-octyl-5-oxofuran-3-carboxylic acid from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

6-isopropoxy-9-oxoxanthene-2-carboxylic acid Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 6-isopropoxy-9-oxoxanthene-2-carboxylic acid from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

9-(8-azabicyclo(3.2.1)oct-3-ylidene)-9H-xanthene-3-carboxylic acid diethylamide Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 9-(8-azabicyclo(3.2.1)oct-3-ylidene)-9H-xanthene-3-carboxylic acid diethylamide from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

2-cyclohexylselenazolidine-4-carboxylic acid Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 2-cyclohexylselenazolidine-4-carboxylic acid from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

3-oxo-1,1-diphenyltetrahydrooxazolo(3,4-a)pyrazine-7-carboxylic acid 4-fluorobenzylamide Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 3-oxo-1,1-diphenyltetrahydrooxazolo(3,4-a)pyrazine-7-carboxylic acid 4-fluorobenzylamide from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

6-bromo-3-methylthieno(3,2-b)thiophene-2-carboxylic acid Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 6-bromo-3-methylthieno(3,2-b)thiophene-2-carboxylic acid from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

delta-1-piperidine-6-carboxylic acid Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical delta-1-piperidine-6-carboxylic acid from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

2-(1'H-indolo-3'-carbonyl)thiazole-4-carboxylic acid methyl ester Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 2-(1'H-indolo-3'-carbonyl)thiazole-4-carboxylic acid methyl ester from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

beta-carboline-3-carboxylic acid methyl ester Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical beta-carboline-3-carboxylic acid methyl ester from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

5-(3-chlorophenylamino)benzo(c)(2,6)naphthyridine-8-carboxylic acid Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 5-(3-chlorophenylamino)benzo(c)(2,6)naphthyridine-8-carboxylic acid from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

3-dihydroxy-6-methyl-7-(phenylmethyl)-4-propylnaphthalene-1-carboxylic acid Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 3-dihydroxy-6-methyl-7-(phenylmethyl)-4-propylnaphthalene-1-carboxylic acid from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

3,5-di-tert-butylchalcone 4'-carboxylic acid Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 3,5-di-tert-butylchalcone 4'-carboxylic acid from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

2-oxothiazolidine-4-carboxylic acid Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 2-oxothiazolidine-4-carboxylic acid from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

1-((4-cyano-4-pyridin-2-ylpiperidin-1-yl)methyl)-4-oxo-4H-quinolizine-3-carboxylic acid Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 1-((4-cyano-4-pyridin-2-ylpiperidin-1-yl)methyl)-4-oxo-4H-quinolizine-3-carboxylic acid from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

4-(4-(4-fluorophenoxy)benzenesulfonylamino)tetrahydropyran-4-carboxylic acid hydroxyamide Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 4-(4-(4-fluorophenoxy)benzenesulfonylamino)tetrahydropyran-4-carboxylic acid hydroxyamide from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

(1R-(exo,exo))-3-(4-fluorophenyl)-8-methyl-8- azabicyclo(3.2.1)octane-2-carboxylic acid, methyl ester Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical (1R-(exo,exo))-3-(4-fluorophenyl)-8-methyl-8- azabicyclo(3.2.1)octane-2-carboxylic acid, methyl ester from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylic acid Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylic acid from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

3-hydroxy-4-prenyl-5-methoxystilbene-2-carboxylic acid Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 3-hydroxy-4-prenyl-5-methoxystilbene-2-carboxylic acid from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

2-(CARBOXYMETHYL)-1-OXO-1,2-DIHYDRONAPHTHO[1,2-D]ISOTHIAZOLE-4-CARBOXYLIC ACID 3,3-DIOXIDE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 2-(CARBOXYMETHYL)-1-OXO-1,2-DIHYDRONAPHTHO[1,2-D]ISOTHIAZOLE-4-CARBOXYLIC ACID 3,3-DIOXIDE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

3(S)-METHYLCARBAMOYL-7-SULFOAMINO-3,4-DIHYDRO-1H-ISOQUINOLINE-2-CARBOXYLIC ACID TERT-BUTYL ESTER Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 3(S)-METHYLCARBAMOYL-7-SULFOAMINO-3,4-DIHYDRO-1H-ISOQUINOLINE-2-CARBOXYLIC ACID TERT-BUTYL ESTER drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

5-[2,3-Dichloro-4-(5-{1-[2-(2-Guanidino-4-Methyl-Pentanoylamino)-Acetyl]-Piperidin-4-Yl}-1-Methyl-1h-Pyrazol-3-Yl)-Phenoxymethyl]-Furan-2-Carboxylic Acid Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 5-[2,3-Dichloro-4-(5-{1-[2-(2-Guanidino-4-Methyl-Pentanoylamino)-Acetyl]-Piperidin-4-Yl}-1-Methyl-1h-Pyrazol-3-Yl)-Phenoxymethyl]-Furan-2-Carboxylic Acid drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

1-(3-Mercapto-2-Methyl-Propionyl)-Pyrrolidine-2-Carboxylic Acid Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 1-(3-Mercapto-2-Methyl-Propionyl)-Pyrrolidine-2-Carboxylic Acid drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

2',4'-DICHLORO-4-HYDROXY-1,1'-BIPHENYL-3-CARBOXYLIC ACID Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 2',4'-DICHLORO-4-HYDROXY-1,1'-BIPHENYL-3-CARBOXYLIC ACID drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

6-CARBAMIMIDOYL-4-(3-HYDROXY-2-METHYL-BENZOYLAMINO)-NAPHTHALENE-2-CARBOXYLIC ACID METHYL ESTER Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 6-CARBAMIMIDOYL-4-(3-HYDROXY-2-METHYL-BENZOYLAMINO)-NAPHTHALENE-2-CARBOXYLIC ACID METHYL ESTER drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

2-[N'-(4-AMINO-BUTYL)-HYDRAZINOCARBONYL]-PYRROLIDINE-1-CARBOXYLIC ACID BENZYL ESTER Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 2-[N'-(4-AMINO-BUTYL)-HYDRAZINOCARBONYL]-PYRROLIDINE-1-CARBOXYLIC ACID BENZYL ESTER drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

5-(dodecylthio)-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 5-(dodecylthio)-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

5-ACETAMIDO-5,6-DIHYDRO-4-HYDROXY-6-ISOBUTOXY-4H-PYRAN-2-CARBOXYLIC ACID Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 5-ACETAMIDO-5,6-DIHYDRO-4-HYDROXY-6-ISOBUTOXY-4H-PYRAN-2-CARBOXYLIC ACID drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

2-({[3,5-DIFLUORO-3'-(TRIFLUOROMETHOXY)BIPHENYL-4-YL]AMINO}CARBONYL)CYCLOPENT-1-ENE-1-CARBOXYLIC ACID Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 2-({[3,5-DIFLUORO-3'-(TRIFLUOROMETHOXY)BIPHENYL-4-YL]AMINO}CARBONYL)CYCLOPENT-1-ENE-1-CARBOXYLIC ACID drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

3-(Oxalyl-Amino)-Naphthalene-2-Carboxylic Acid Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 3-(Oxalyl-Amino)-Naphthalene-2-Carboxylic Acid drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

2',6'-DIFLUOROBIPHENYL-4-CARBOXYLIC ACID Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 2',6'-DIFLUOROBIPHENYL-4-CARBOXYLIC ACID drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

2-(Oxalyl-Amino)-4,7-Dihydro-5h-Thieno[2,3-C]Thiopyran-3-Carboxylic Acid Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 2-(Oxalyl-Amino)-4,7-Dihydro-5h-Thieno[2,3-C]Thiopyran-3-Carboxylic Acid drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

(8alpha,10alpha,13alpha,17beta)-17-[(4-hydroxyphenyl)carbonyl]androsta-3,5-diene-3-carboxylic acid Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the (8alpha,10alpha,13alpha,17beta)-17-[(4-hydroxyphenyl)carbonyl]androsta-3,5-diene-3-carboxylic acid drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

7-(1,1-Dioxo-1h-Benzo[D]Isothiazol-3-Yloxymethyl)-2-(Oxalyl-Amino)-4,7-Dihydro-5h-Thieno[2,3-C]Pyran-3-Carboxylic Acid Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 7-(1,1-Dioxo-1h-Benzo[D]Isothiazol-3-Yloxymethyl)-2-(Oxalyl-Amino)-4,7-Dihydro-5h-Thieno[2,3-C]Pyran-3-Carboxylic Acid drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

4-(3-{[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzyl)piperidine-1-carboxylic acid Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 4-(3-{[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzyl)piperidine-1-carboxylic acid drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

4-Hydroxy-1,2,5-Oxadiazole-3-Carboxylic Acid Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 4-Hydroxy-1,2,5-Oxadiazole-3-Carboxylic Acid drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

(3R)-METHYLCARBAMOYL-7-SULFOAMINO-3,4-DIHYDRO-1H-ISOQUINOLINE-2-CARBOXYLIC ACID BENZYL ESTER Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the (3R)-METHYLCARBAMOYL-7-SULFOAMINO-3,4-DIHYDRO-1H-ISOQUINOLINE-2-CARBOXYLIC ACID BENZYL ESTER drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

9-benzyl-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazole-8-carboxylic acid Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 9-benzyl-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazole-8-carboxylic acid drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

6-[1-(3,5,5,8,8-Pentamethyl-5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-2-Yl)Cyclopropyl]Pyridine-3-Carboxylic Acid Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 6-[1-(3,5,5,8,8-Pentamethyl-5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-2-Yl)Cyclopropyl]Pyridine-3-Carboxylic Acid drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

4-(quinolin-3-ylmethyl)piperidine-1-carboxylic acid Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 4-(quinolin-3-ylmethyl)piperidine-1-carboxylic acid drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

4-[4-(4-CHLORO-PHENOXY)-BENZENESULFONYLMETHYL]-TETRAHYDRO-PYRAN-4-CARBOXYLIC ACID HYDROXYAMIDE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 4-[4-(4-CHLORO-PHENOXY)-BENZENESULFONYLMETHYL]-TETRAHYDRO-PYRAN-4-CARBOXYLIC ACID HYDROXYAMIDE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

2,3-diphenyl-1H-indole-7-carboxylic acid Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 2,3-diphenyl-1H-indole-7-carboxylic acid drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

2-({[2,3,5,6-TETRAFLUORO-3'-(TRIFLUOROMETHOXY)BIPHENYL-4-YL]AMINO}CARBONYL)CYCLOPENTA-1,3-DIENE-1-CARBOXYLIC ACID Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 2-({[2,3,5,6-TETRAFLUORO-3'-(TRIFLUOROMETHOXY)BIPHENYL-4-YL]AMINO}CARBONYL)CYCLOPENTA-1,3-DIENE-1-CARBOXYLIC ACID drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

5-(3-carbamoylbenzyl)-5,6,7,8,9,10-hexahydrocyclohepta[b]indole-4-carboxylic acid Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 5-(3-carbamoylbenzyl)-5,6,7,8,9,10-hexahydrocyclohepta[b]indole-4-carboxylic acid drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

1-Benzyl-3-(4-Methoxy-Benzenesulfonyl)-6-Oxo-Hexahydro-Pyrimidine-4-Carboxylic Acid Hydroxyamide Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 1-Benzyl-3-(4-Methoxy-Benzenesulfonyl)-6-Oxo-Hexahydro-Pyrimidine-4-Carboxylic Acid Hydroxyamide drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

6-(DIFLUORO-PHOSPHONO-METHYL)-NAPHTHALENE-2-CARBOXYLIC ACID Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 6-(DIFLUORO-PHOSPHONO-METHYL)-NAPHTHALENE-2-CARBOXYLIC ACID drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

4-BROMO-3-(CARBOXYMETHOXY)-5-(4-HYDROXYPHENYL)THIOPHENE-2-CARBOXYLIC ACID Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 4-BROMO-3-(CARBOXYMETHOXY)-5-(4-HYDROXYPHENYL)THIOPHENE-2-CARBOXYLIC ACID drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

2-(Oxalyl-Amino)-4,7-Dihydro-5h-Thieno[2,3-C]Pyran-3-Carboxylic Acid Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 2-(Oxalyl-Amino)-4,7-Dihydro-5h-Thieno[2,3-C]Pyran-3-Carboxylic Acid drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

6-(Oxalyl-Amino)-1h-Indole-5-Carboxylic Acid Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 6-(Oxalyl-Amino)-1h-Indole-5-Carboxylic Acid drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

3-({[3,5-DIFLUORO-3'-(TRIFLUOROMETHOXY)BIPHENYL-4-YL]AMINO}CARBONYL)THIOPHENE-2-CARBOXYLIC ACID Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 3-({[3,5-DIFLUORO-3'-(TRIFLUOROMETHOXY)BIPHENYL-4-YL]AMINO}CARBONYL)THIOPHENE-2-CARBOXYLIC ACID drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

2-[(PHENYLSULFONYL)AMINO]-5,6,7,8-TETRAHYDRONAPHTHALENE-1-CARBOXYLIC ACID Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 2-[(PHENYLSULFONYL)AMINO]-5,6,7,8-TETRAHYDRONAPHTHALENE-1-CARBOXYLIC ACID drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

9-Hydroxy-8-Methoxy-6-Nitro-Phenanthrol[3,4-D][1,3]Dioxole-5-Carboxylic Acid Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 9-Hydroxy-8-Methoxy-6-Nitro-Phenanthrol[3,4-D][1,3]Dioxole-5-Carboxylic Acid drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

4-BROMO-3-(CARBOXYMETHOXY)-5-PHENYLTHIOPHENE-2-CARBOXYLIC ACID Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 4-BROMO-3-(CARBOXYMETHOXY)-5-PHENYLTHIOPHENE-2-CARBOXYLIC ACID drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

2-(2,6-DICHLOROPHENYL)-1,3-BENZOXAZOLE-6-CARBOXYLIC ACID Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 2-(2,6-DICHLOROPHENYL)-1,3-BENZOXAZOLE-6-CARBOXYLIC ACID drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

1-methyl-8-(phenylamino)-4,5-dihydro-1H-pyrazolo[4,3-h]quinazoline-3-carboxylic acid Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 1-methyl-8-(phenylamino)-4,5-dihydro-1H-pyrazolo[4,3-h]quinazoline-3-carboxylic acid drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

3',5'-DIFLUOROBIPHENYL-4-CARBOXYLIC ACID Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 3',5'-DIFLUOROBIPHENYL-4-CARBOXYLIC ACID drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

3-(CARBOXYMETHOXY)THIENO[2,3-B]PYRIDINE-2-CARBOXYLIC ACID Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 3-(CARBOXYMETHOXY)THIENO[2,3-B]PYRIDINE-2-CARBOXYLIC ACID drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

1-(4-Tert-Butylcarbamoyl-Piperazine-1-Carbonyl)-3-(3-Guanidino-Propyl)-4-Oxo-Azetidine-2-Carboxylic Acid Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 1-(4-Tert-Butylcarbamoyl-Piperazine-1-Carbonyl)-3-(3-Guanidino-Propyl)-4-Oxo-Azetidine-2-Carboxylic Acid drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

3-{[(3-FLUORO-3'-METHOXYBIPHENYL-4-YL)AMINO]CARBONYL}THIOPHENE-2-CARBOXYLIC ACID Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 3-{[(3-FLUORO-3'-METHOXYBIPHENYL-4-YL)AMINO]CARBONYL}THIOPHENE-2-CARBOXYLIC ACID drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

1h-Benoximidazole-2-Carboxylic Acid Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 1h-Benoximidazole-2-Carboxylic Acid drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

3(R)-METHYLCARBAMOYL-7-SULFOAMINO-3,4-DIHYDRO-1H-ISOQUINOLINE-2-CARBOXYLIC ACID TERT-BUTYL ESTER Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 3(R)-METHYLCARBAMOYL-7-SULFOAMINO-3,4-DIHYDRO-1H-ISOQUINOLINE-2-CARBOXYLIC ACID TERT-BUTYL ESTER drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

2-(Biphenyl-4-Sulfonyl)-1,2,3,4-Tetrahydro-Isoquinoline-3-Carboxylic Acid Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 2-(Biphenyl-4-Sulfonyl)-1,2,3,4-Tetrahydro-Isoquinoline-3-Carboxylic Acid drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

1-(3,5-DICHLOROPHENYL)-5-METHYL-1H-1,2,4-TRIAZOLE-3-CARBOXYLIC ACID Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 1-(3,5-DICHLOROPHENYL)-5-METHYL-1H-1,2,4-TRIAZOLE-3-CARBOXYLIC ACID drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

2-[({2-[(1Z)-3-(DIMETHYLAMINO)PROP-1-ENYL]-4-FLUOROPHENYL}SULFONYL)AMINO]-5,6,7,8-TETRAHYDRONAPHTHALENE-1-CARBOXYLIC ACID Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 2-[({2-[(1Z)-3-(DIMETHYLAMINO)PROP-1-ENYL]-4-FLUOROPHENYL}SULFONYL)AMINO]-5,6,7,8-TETRAHYDRONAPHTHALENE-1-CARBOXYLIC ACID drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

6-Fluoro-2-(2'-Fluoro-1,1'-Biphenyl-4-Yl)-3-Methylquinoline-4-Carboxylic Acid Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 6-Fluoro-2-(2'-Fluoro-1,1'-Biphenyl-4-Yl)-3-Methylquinoline-4-Carboxylic Acid drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

4'-FLUORO-1,1'-BIPHENYL-4-CARBOXYLIC ACID Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 4'-FLUORO-1,1'-BIPHENYL-4-CARBOXYLIC ACID drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

2-(Oxalyl-Amino)-4,5,6,7-Tetrahydro-Thieno[2,3-C]Pyridine-3-Carboxylic Acid Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 2-(Oxalyl-Amino)-4,5,6,7-Tetrahydro-Thieno[2,3-C]Pyridine-3-Carboxylic Acid drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

carboxylic acid biosynthetic process Gene Set

From GO Biological Process Annotations

genes participating in the carboxylic acid biosynthetic process biological process from the curated GO Biological Process Annotations dataset.

carboxylic acid catabolic process Gene Set

From GO Biological Process Annotations

genes participating in the carboxylic acid catabolic process biological process from the curated GO Biological Process Annotations dataset.

carboxylic acid metabolic process Gene Set

From GO Biological Process Annotations

genes participating in the carboxylic acid metabolic process biological process from the curated GO Biological Process Annotations dataset.

carboxylic acid transport Gene Set

From GO Biological Process Annotations

genes participating in the carboxylic acid transport biological process from the curated GO Biological Process Annotations dataset.

carboxylic acid binding Gene Set

From GO Molecular Function Annotations

genes performing the carboxylic acid binding molecular function from the curated GO Molecular Function Annotations dataset.

carboxylic acid transmembrane transporter activity Gene Set

From GO Molecular Function Annotations

genes performing the carboxylic acid transmembrane transporter activity molecular function from the curated GO Molecular Function Annotations dataset.

(+)-5-(5-bromothiophen-3-yl)-5-methyl-4-oxo-4 5-dihydro-furan-2-carboxylic acid Gene Set

From Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors

receptors of the (+)-5-(5-bromothiophen-3-yl)-5-methyl-4-oxo-4 5-dihydro-furan-2-carboxylic acid ligand (chemical) from the curated Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors dataset.

1-isopropylbenzotriazole-5-carboxylic acid Gene Set

From Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors

receptors of the 1-isopropylbenzotriazole-5-carboxylic acid ligand (chemical) from the curated Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors dataset.

5-butyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid Gene Set

From Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors

receptors of the 5-butyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid ligand (chemical) from the curated Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors dataset.

abnormality of carboxylic acid metabolism Gene Set

From GWASdb SNP-Phenotype Associations

genes associated with the abnormality of carboxylic acid metabolism phenotype in GWAS datasets from the GWASdb SNP-Phenotype Associations dataset.

D-1-Piperideine-2-carboxylic acid Gene Set

From HMDB Metabolites of Enzymes

interacting proteins for the D-1-Piperideine-2-carboxylic acid metabolite from the curated HMDB Metabolites of Enzymes dataset.

4a-Methylzymosterol-4-carboxylic acid Gene Set

From HMDB Metabolites of Enzymes

interacting proteins for the 4a-Methylzymosterol-4-carboxylic acid metabolite from the curated HMDB Metabolites of Enzymes dataset.

1-Pyrroline-5-carboxylic acid Gene Set

From HMDB Metabolites of Enzymes

interacting proteins for the 1-Pyrroline-5-carboxylic acid metabolite from the curated HMDB Metabolites of Enzymes dataset.

5,6-Dihydroxyindole-2-carboxylic acid Gene Set

From HMDB Metabolites of Enzymes

interacting proteins for the 5,6-Dihydroxyindole-2-carboxylic acid metabolite from the curated HMDB Metabolites of Enzymes dataset.

1,4'-Bipiperidine-1'-carboxylic acid Gene Set

From HMDB Metabolites of Enzymes

interacting proteins for the 1,4'-Bipiperidine-1'-carboxylic acid metabolite from the curated HMDB Metabolites of Enzymes dataset.

1-Pyrroline-2-carboxylic acid Gene Set

From HMDB Metabolites of Enzymes

interacting proteins for the 1-Pyrroline-2-carboxylic acid metabolite from the curated HMDB Metabolites of Enzymes dataset.

abnormality of carboxylic acid metabolism Gene Set

From HPO Gene-Disease Associations

genes associated with the abnormality of carboxylic acid metabolism phenotype by mapping known disease genes to disease phenotypes from the HPO Gene-Disease Associations dataset.

Dihydroxyindole-2-carboxylic acid oxidase Gene Set

From InterPro Predicted Protein Domain Annotations

proteins predicted to have the Dihydroxyindole-2-carboxylic acid oxidase protein domain from the InterPro Predicted Protein Domain Annotations dataset.

BRD-K33720394_(S)-1,1-dimethyl-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic acid JAS07_00S_MCF7_6.0_h_10.0_um Gene Set

From LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules

genes differentially expressed following the BRD-K33720394_(S)-1,1-dimethyl-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic acid JAS07_00S_MCF7_6.0_h_10.0_um small molecule perturbation from the LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules dataset.

BRD-K33720394_(S)-1,1-dimethyl-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic acid JAS07_00S_A549_6.0_h_10.0_um Gene Set

From LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules

genes differentially expressed following the BRD-K33720394_(S)-1,1-dimethyl-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic acid JAS07_00S_A549_6.0_h_10.0_um small molecule perturbation from the LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules dataset.

BRD-K84881516_Thiophene-2-carboxylic acid benzothiazol-2-ylamide MLS-0446110.0001_HT29_6.0_h_10.0_um Gene Set

From LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules

genes differentially expressed following the BRD-K84881516_Thiophene-2-carboxylic acid benzothiazol-2-ylamide MLS-0446110.0001_HT29_6.0_h_10.0_um small molecule perturbation from the LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules dataset.

BRD-K84881516_Thiophene-2-carboxylic acid benzothiazol-2-ylamide MLS-0446110.0001_HEPG2_6.0_h_10.0_um Gene Set

From LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules

genes differentially expressed following the BRD-K84881516_Thiophene-2-carboxylic acid benzothiazol-2-ylamide MLS-0446110.0001_HEPG2_6.0_h_10.0_um small molecule perturbation from the LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules dataset.

BRD-K84881516_Thiophene-2-carboxylic acid benzothiazol-2-ylamide MLS-0446110.0001_VCAP_6.0_h_10.0_um Gene Set

From LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules

genes differentially expressed following the BRD-K84881516_Thiophene-2-carboxylic acid benzothiazol-2-ylamide MLS-0446110.0001_VCAP_6.0_h_10.0_um small molecule perturbation from the LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules dataset.

BRD-K84881516_Thiophene-2-carboxylic acid benzothiazol-2-ylamide MLS-0446110.0001_VCAP_24.0_h_10.0_um Gene Set

From LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules

genes differentially expressed following the BRD-K84881516_Thiophene-2-carboxylic acid benzothiazol-2-ylamide MLS-0446110.0001_VCAP_24.0_h_10.0_um small molecule perturbation from the LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules dataset.

BRD-K33720394_(S)-1,1-dimethyl-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic acid JAS07_00S_A375_6.0_h_10.0_um Gene Set

From LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules

genes differentially expressed following the BRD-K33720394_(S)-1,1-dimethyl-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic acid JAS07_00S_A375_6.0_h_10.0_um small molecule perturbation from the LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules dataset.

BRD-K67484673_1H-Indazole-3-carboxylic acid, 1-[(4-chlorophenyl)methyl]-;50264-86-3 BRD-K67484673_PC3_6.0_h_10.0_um Gene Set

From LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules

genes differentially expressed following the BRD-K67484673_1H-Indazole-3-carboxylic acid, 1-[(4-chlorophenyl)methyl]-;50264-86-3 BRD-K67484673_PC3_6.0_h_10.0_um small molecule perturbation from the LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules dataset.

BRD-K59761766_6,6-dimethyl-3-(methylthio)-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[c]thiophene-1-carboxylic acid MAY_6_HT29_24.0_h_10.0_um Gene Set

From LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules

genes differentially expressed following the BRD-K59761766_6,6-dimethyl-3-(methylthio)-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[c]thiophene-1-carboxylic acid MAY_6_HT29_24.0_h_10.0_um small molecule perturbation from the LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules dataset.

BRD-K84881516_Thiophene-2-carboxylic acid benzothiazol-2-ylamide MLS-0446110.0001_A375_6.0_h_10.0_um Gene Set

From LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules

genes differentially expressed following the BRD-K84881516_Thiophene-2-carboxylic acid benzothiazol-2-ylamide MLS-0446110.0001_A375_6.0_h_10.0_um small molecule perturbation from the LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules dataset.

BRD-K84881516_Thiophene-2-carboxylic acid benzothiazol-2-ylamide MLS-0446110.0001_A375_24.0_h_10.0_um Gene Set

From LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules

genes differentially expressed following the BRD-K84881516_Thiophene-2-carboxylic acid benzothiazol-2-ylamide MLS-0446110.0001_A375_24.0_h_10.0_um small molecule perturbation from the LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules dataset.

BRD-K33720394_(S)-1,1-dimethyl-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic acid JAS07_00S_HT29_6.0_h_10.0_um Gene Set

From LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules

genes differentially expressed following the BRD-K33720394_(S)-1,1-dimethyl-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic acid JAS07_00S_HT29_6.0_h_10.0_um small molecule perturbation from the LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules dataset.

1-(4-nitro-2-(trifluoromethyl)phenyl)-4-(3-(trifluoromethyl)phenyl)piperazine Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 1-(4-nitro-2-(trifluoromethyl)phenyl)-4-(3-(trifluoromethyl)phenyl)piperazine from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

1-(4-(octahydropyrido(1,2-a)pyrazin-2-yl)phenyl)-2-phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-6-ol Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 1-(4-(octahydropyrido(1,2-a)pyrazin-2-yl)phenyl)-2-phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-6-ol from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

1,3-dihydro-1-(1-((4-(6-phenyl-1H-imidazo(4,5-g)quinoxalin-7-yl)phenyl)methyl)-4-piperidinyl)-2H-benzimidazol-2-one Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 1,3-dihydro-1-(1-((4-(6-phenyl-1H-imidazo(4,5-g)quinoxalin-7-yl)phenyl)methyl)-4-piperidinyl)-2H-benzimidazol-2-one from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

5-[(2-methyl-5-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]carbamoyl}phenyl)amino]pyridine-3-carboxamide Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 5-[(2-methyl-5-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]carbamoyl}phenyl)amino]pyridine-3-carboxamide drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

(2-AMINO-3-PHENYL-BICYCLO[2.2.1]HEPT-2-YL)-PHENYL-METHANONE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the (2-AMINO-3-PHENYL-BICYCLO[2.2.1]HEPT-2-YL)-PHENYL-METHANONE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

2-Phenyl-1-[4-(2-Piperidin-1-Yl-Ethoxy)-Phenyl]-1,2,3,4-Tetrahydro-Isoquinolin-6-Ol Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 2-Phenyl-1-[4-(2-Piperidin-1-Yl-Ethoxy)-Phenyl]-1,2,3,4-Tetrahydro-Isoquinolin-6-Ol drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

1-[4-(PYRIDIN-4-YLOXY)PHENYL]-3-[3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]UREA Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 1-[4-(PYRIDIN-4-YLOXY)PHENYL]-3-[3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]UREA drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

2-CHLORO-5-(3-CHLORO-PHENYL)-6-[(4-CYANO-PHENYL)-(3-METHYL-3H-IMIDAZOL-4-YL)- METHOXYMETHYL]-NICOTINONITRILE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 2-CHLORO-5-(3-CHLORO-PHENYL)-6-[(4-CYANO-PHENYL)-(3-METHYL-3H-IMIDAZOL-4-YL)- METHOXYMETHYL]-NICOTINONITRILE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

4-[4-(1-Amino-1-Methylethyl)Phenyl]-5-Chloro-N-[4-(2-Morpholin-4-Ylethyl)Phenyl]Pyrimidin-2-Amine Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 4-[4-(1-Amino-1-Methylethyl)Phenyl]-5-Chloro-N-[4-(2-Morpholin-4-Ylethyl)Phenyl]Pyrimidin-2-Amine drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

(2R)-({4-[AMINO(IMINO)METHYL]PHENYL}AMINO){5-ETHOXY-2-FLUORO-3-[(3R)-TETRAHYDROFURAN-3-YLOXY]PHENYL}ACETICACID Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the (2R)-({4-[AMINO(IMINO)METHYL]PHENYL}AMINO){5-ETHOXY-2-FLUORO-3-[(3R)-TETRAHYDROFURAN-3-YLOXY]PHENYL}ACETICACID drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

N-{3-[(4-{[3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]AMINO}PYRIMIDIN-2-YL)AMINO]PHENYL}CYCLOPROPANECARBOXAMIDE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the N-{3-[(4-{[3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]AMINO}PYRIMIDIN-2-YL)AMINO]PHENYL}CYCLOPROPANECARBOXAMIDE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

4-[5-(4-FLUORO-PHENYL)-2-(4-METHANESULFINYL-PHENYL)-3H-IMIDAZOL-4-YL]-PYRIDINE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 4-[5-(4-FLUORO-PHENYL)-2-(4-METHANESULFINYL-PHENYL)-3H-IMIDAZOL-4-YL]-PYRIDINE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

(S)-1-PHENYL-1-[4-(9H-PURIN-6-YL)PHENYL]METHANAMINE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the (S)-1-PHENYL-1-[4-(9H-PURIN-6-YL)PHENYL]METHANAMINE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

1-[4-(Octahydro-Pyrido[1,2-a]Pyrazin-2-Yl)-Phenyl]-2-Phenyl-1,2,3,4-Tetrahydro-Isoquinolin-6-Ol Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 1-[4-(Octahydro-Pyrido[1,2-a]Pyrazin-2-Yl)-Phenyl]-2-Phenyl-1,2,3,4-Tetrahydro-Isoquinolin-6-Ol drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

HYDROXY(OXO)(3-{[(2Z)-4-[3-(1H-1,2,4-TRIAZOL-1-YLMETHYL)PHENYL]PYRIMIDIN-2(5H)-YLIDENE]AMINO}PHENYL)AMMONIUM Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the HYDROXY(OXO)(3-{[(2Z)-4-[3-(1H-1,2,4-TRIAZOL-1-YLMETHYL)PHENYL]PYRIMIDIN-2(5H)-YLIDENE]AMINO}PHENYL)AMMONIUM drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

4-[5-(3-IODO-PHENYL)-2-(4-METHANESULFINYL-PHENYL)-1H-IMIDAZOL-4-YL]-PYRIDINE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 4-[5-(3-IODO-PHENYL)-2-(4-METHANESULFINYL-PHENYL)-1H-IMIDAZOL-4-YL]-PYRIDINE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

(1-phosphonato-4-{4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]phenyl}butyl)phosphonate Gene Set

From Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors

receptors of the (1-phosphonato-4-{4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]phenyl}butyl)phosphonate ligand (chemical) from the curated Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors dataset.

1-(2-bromo-phenyl)-3-((4S 5S)-2 2-dimethyl-4-phenyl-[1 3]dioxan-5-yl)-urea Gene Set

From Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors

receptors of the 1-(2-bromo-phenyl)-3-((4S 5S)-2 2-dimethyl-4-phenyl-[1 3]dioxan-5-yl)-urea ligand (chemical) from the curated Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors dataset.

BRD-K08640787_3-phenyl-6-{4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazin-1-yl}pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione_HEPG2_6.0_h_10.0_um Gene Set

From LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules

genes differentially expressed following the BRD-K08640787_3-phenyl-6-{4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazin-1-yl}pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione_HEPG2_6.0_h_10.0_um small molecule perturbation from the LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules dataset.

BRD-K08640787_3-phenyl-6-{4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazin-1-yl}pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione_PC3_6.0_h_10.0_um Gene Set

From LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules

genes differentially expressed following the BRD-K08640787_3-phenyl-6-{4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazin-1-yl}pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione_PC3_6.0_h_10.0_um small molecule perturbation from the LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules dataset.

BRD-K08640787_3-phenyl-6-{4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazin-1-yl}pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione_A549_6.0_h_10.0_um Gene Set

From LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules

genes differentially expressed following the BRD-K08640787_3-phenyl-6-{4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazin-1-yl}pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione_A549_6.0_h_10.0_um small molecule perturbation from the LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules dataset.

BRD-A13195221_11-(4-Diethylamino-phenyl)-3-phenyl-2,3,4,5,10,11-hexahydro-dibenzo[b,e][1,4]dia_MCF7_6.0_h_10.0_um Gene Set

From LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules

genes differentially expressed following the BRD-A13195221_11-(4-Diethylamino-phenyl)-3-phenyl-2,3,4,5,10,11-hexahydro-dibenzo[b,e][1,4]dia_MCF7_6.0_h_10.0_um small molecule perturbation from the LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules dataset.

BRD-A13195221_11-(4-Diethylamino-phenyl)-3-phenyl-2,3,4,5,10,11-hexahydro-dibenzo[b,e][1,4]dia_SW948_6.0_h_10.0_um Gene Set

From LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules

genes differentially expressed following the BRD-A13195221_11-(4-Diethylamino-phenyl)-3-phenyl-2,3,4,5,10,11-hexahydro-dibenzo[b,e][1,4]dia_SW948_6.0_h_10.0_um small molecule perturbation from the LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules dataset.

docosahexaenoic acid ethyl ester-881 Gene Set

From CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules

genes differentially expressed following the docosahexaenoic acid ethyl ester-881 small molecule perturbation from the CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules dataset.

docosahexaenoic acid ethyl ester-664 Gene Set

From CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules

genes differentially expressed following the docosahexaenoic acid ethyl ester-664 small molecule perturbation from the CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules dataset.

2-(4-(2-(3,4-dichlorophenyl)ethyl)phenylamino)benzoic acid Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 2-(4-(2-(3,4-dichlorophenyl)ethyl)phenylamino)benzoic acid from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

6alpha-ethyl-23(S)-methylcholic acid Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 6alpha-ethyl-23(S)-methylcholic acid from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

Phenylphosphonothioic Acid, 2-Ethyl 2-(4-Nitrophenyl) Ester Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical Phenylphosphonothioic Acid, 2-Ethyl 2-(4-Nitrophenyl) Ester from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

2-(2-(4-phenoxy-2-propylphenoxy)ethyl)indole-5-acetic acid Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 2-(2-(4-phenoxy-2-propylphenoxy)ethyl)indole-5-acetic acid from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

eicosapentaenoic acid ethyl ester Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical eicosapentaenoic acid ethyl ester from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

2-methoxy-4-amino-5-chlorobenzoic acid 2-(diethylamino)ethyl ester Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 2-methoxy-4-amino-5-chlorobenzoic acid 2-(diethylamino)ethyl ester from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

6-((2-(4-imidazolyl)ethyl)amino)heptanoic acid 4-toluidide Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 6-((2-(4-imidazolyl)ethyl)amino)heptanoic acid 4-toluidide from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

ethyl-p-((E)-2-(5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)-1-propenyl)benzoic acid Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical ethyl-p-((E)-2-(5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)-1-propenyl)benzoic acid from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

7-(hydroxyimino)cyclopropan(b)chromen-1a-carbxoylic acid ethyl ester Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 7-(hydroxyimino)cyclopropan(b)chromen-1a-carbxoylic acid ethyl ester from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

2-(4-(2-(((1,2)-2-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl)amino)ethyl)phenoxy)-2-methylpropionic acid Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 2-(4-(2-(((1,2)-2-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl)amino)ethyl)phenoxy)-2-methylpropionic acid from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

[(1-{2[(4-Carbamimidoyl-Phenylamino)-Methyl]-1-Methyl-1h-Benzoimidazol-5-Yl}-Cyclopropyl)-Pyridin-2-Yl-Methyleneaminooxy]-Acetic Acid Ethyl Ester Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the [(1-{2[(4-Carbamimidoyl-Phenylamino)-Methyl]-1-Methyl-1h-Benzoimidazol-5-Yl}-Cyclopropyl)-Pyridin-2-Yl-Methyleneaminooxy]-Acetic Acid Ethyl Ester drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

2-[2-(1,3-Dioxo-1,3-Dihydro-2h-Isoindol-2-Yl)Ethyl]-4-(4'-Ethoxy-1,1'-Biphenyl-4-Yl)-4-Oxobutanoic Acid Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 2-[2-(1,3-Dioxo-1,3-Dihydro-2h-Isoindol-2-Yl)Ethyl]-4-(4'-Ethoxy-1,1'-Biphenyl-4-Yl)-4-Oxobutanoic Acid drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

N-[(Furan-2-Yl)Carbonyl]-(S)-Leucyl-(R)-[1-Amino-2(1h-Indol-3-Yl)Ethyl]-Phosphonic Acid Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the N-[(Furan-2-Yl)Carbonyl]-(S)-Leucyl-(R)-[1-Amino-2(1h-Indol-3-Yl)Ethyl]-Phosphonic Acid drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

3-(3,5-Dibromo-4-Hydroxy-Benzoyl)-2-Ethyl-Benzofuran-6-Sulfonic Acid Dimethylamide Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 3-(3,5-Dibromo-4-Hydroxy-Benzoyl)-2-Ethyl-Benzofuran-6-Sulfonic Acid Dimethylamide drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

4-(1-Amino-1-Carboxy-Ethyl)-Benzoic Acid Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 4-(1-Amino-1-Carboxy-Ethyl)-Benzoic Acid drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

(3R)-3-ethyl-N-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-L-aspartic acid Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the (3R)-3-ethyl-N-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-L-aspartic acid drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

N-({(1R)-1-carboxy-2-[(4-fluorobenzyl)sulfanyl]ethyl}carbamoyl)-L-glutamic acid Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the N-({(1R)-1-carboxy-2-[(4-fluorobenzyl)sulfanyl]ethyl}carbamoyl)-L-glutamic acid drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

O-(((1R)-((N-PHENYLMETHOXYCARBONYL-L-ALANYL)AMINO)ETHYL)HYDROXYPHOSPHONO)-L-BENZYLACETIC ACID Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the O-(((1R)-((N-PHENYLMETHOXYCARBONYL-L-ALANYL)AMINO)ETHYL)HYDROXYPHOSPHONO)-L-BENZYLACETIC ACID drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

3-ETHYL-6-{[(4-FLUOROPHENYL)SULFONYL]AMINO}-2-METHYLBENZOIC ACID Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 3-ETHYL-6-{[(4-FLUOROPHENYL)SULFONYL]AMINO}-2-METHYLBENZOIC ACID drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

3-(7-DIAMINOMETHYL-NAPHTHALEN-2-YL)-PROPIONIC ACID ETHYL ESTER Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 3-(7-DIAMINOMETHYL-NAPHTHALEN-2-YL)-PROPIONIC ACID ETHYL ESTER drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

[1-fluoro-1-phosphono-2-(pyridin-3-yl)ethyl]phosphonic acid Gene Set

From Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors

receptors of the [1-fluoro-1-phosphono-2-(pyridin-3-yl)ethyl]phosphonic acid ligand (chemical) from the curated Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors dataset.

(2-guanidino-1-hydroxy-1-phosphono-ethyl)phosphonic acid Gene Set

From Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors

receptors of the (2-guanidino-1-hydroxy-1-phosphono-ethyl)phosphonic acid ligand (chemical) from the curated Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors dataset.

BRD-A67552655_oxiranecarboxylic acid, 2-[6-(4-chlorophenoxy)hexyl]-, ethyl ester- [cas]_VCAP_24.0_h_10.0_um Gene Set

From LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules

genes differentially expressed following the BRD-A67552655_oxiranecarboxylic acid, 2-[6-(4-chlorophenoxy)hexyl]-, ethyl ester- [cas]_VCAP_24.0_h_10.0_um small molecule perturbation from the LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules dataset.

1-(4-chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-1H-indole-3-acetic acid 3-(nitrooxymethyl)phenyl ester Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 1-(4-chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-1H-indole-3-acetic acid 3-(nitrooxymethyl)phenyl ester from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

2-((2,6-dichlorophenyl)amino)benzeneacetic acid 4-(3H-1,2-dithiol-3-thione-5-yl)phenyl ester Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 2-((2,6-dichlorophenyl)amino)benzeneacetic acid 4-(3H-1,2-dithiol-3-thione-5-yl)phenyl ester from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

N-methyl-N-(6-methoxy-1-phenyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-ylmethyl)aminomethylcarboxylic acid Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical N-methyl-N-(6-methoxy-1-phenyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-ylmethyl)aminomethylcarboxylic acid from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

2-methyl-3-(4-(2-(5-methyl-2-thiophen-2-yloxazol-4-yl)ethoxy)phenyl)-2-phenoxypropionic acid Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 2-methyl-3-(4-(2-(5-methyl-2-thiophen-2-yloxazol-4-yl)ethoxy)phenyl)-2-phenoxypropionic acid from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

2-methyl-3-(4-(3-pyridinylmethyl)phenyl)-2-propenoic acid Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 2-methyl-3-(4-(3-pyridinylmethyl)phenyl)-2-propenoic acid from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

2-(2-((13-amino-2-(4-hydroxybenzyl)-3,14-dioxo-1,4-diazacyclotetradec-7-ene-5-carboxamido)methyl)phenyl)acetic acid Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 2-(2-((13-amino-2-(4-hydroxybenzyl)-3,14-dioxo-1,4-diazacyclotetradec-7-ene-5-carboxamido)methyl)phenyl)acetic acid from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

(4-chloro-2-((2-methyl-5-(propylsulfonyl)phenyl)ethynyl)phenoxy)acetic acid Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical (4-chloro-2-((2-methyl-5-(propylsulfonyl)phenyl)ethynyl)phenoxy)acetic acid from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

(3b,5b,7a,12a)-7,12-dihydroxy-3-(2-((4-((11b,17b)-17-hydroxy-3-oxo-17-prop-1-ynylestra-4,9-dien-11-yl) phenyl)(methyl)amino)ethoxy)cholan-24-oic acid Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical (3b,5b,7a,12a)-7,12-dihydroxy-3-(2-((4-((11b,17b)-17-hydroxy-3-oxo-17-prop-1-ynylestra-4,9-dien-11-yl) phenyl)(methyl)amino)ethoxy)cholan-24-oic acid from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

2-(4-(quinolin-2-yl-methoxy)phenyl)-2-cyclopentylacetic acid Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 2-(4-(quinolin-2-yl-methoxy)phenyl)-2-cyclopentylacetic acid from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

(2S)-2-(4-(((3S)-1-acetimidoyl-3-pyrrolidinyl)oxy)phenyl)-3-(7-amidino-2-naphtyl)propanoic acid Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical (2S)-2-(4-(((3S)-1-acetimidoyl-3-pyrrolidinyl)oxy)phenyl)-3-(7-amidino-2-naphtyl)propanoic acid from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

(4-chloro-2-((2-fluoro-5-(propylsulfonyl)phenyl)ethynyl)phenoxy)acetic acid Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical (4-chloro-2-((2-fluoro-5-(propylsulfonyl)phenyl)ethynyl)phenoxy)acetic acid from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

2-methyl-3-(2-((4-nitrooxybutyloxy)carbonyl)vinyl)phenyl ursodeoxycholic acid ester Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 2-methyl-3-(2-((4-nitrooxybutyloxy)carbonyl)vinyl)phenyl ursodeoxycholic acid ester from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

3-Pyridinecarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-5-nitro-4-(2-(trifluoromethyl)phenyl)-, Methyl ester Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 3-Pyridinecarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-5-nitro-4-(2-(trifluoromethyl)phenyl)-, Methyl ester from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

3-(4-((2,6-dichloropyridin-4-yl)ethynyl)phenyl)propanoic acid Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 3-(4-((2,6-dichloropyridin-4-yl)ethynyl)phenyl)propanoic acid from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

3-(4-(1,2-diphenylbut-1-enyl)phenyl)acrylic acid Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 3-(4-(1,2-diphenylbut-1-enyl)phenyl)acrylic acid from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

3-[({(1E)-[2-(trifluoromethyl)phenyl]methylidene}amino)oxy]propanoic acid Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 3-[({(1E)-[2-(trifluoromethyl)phenyl]methylidene}amino)oxy]propanoic acid drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

[4-(5-naphthalen-2-yl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)phenyl]acetic acid Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the [4-(5-naphthalen-2-yl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)phenyl]acetic acid drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

3-(1h-Indol-3-Yl)-2-[4-(4-Phenyl-Piperidin-1-Yl)-Benzenesulfonylamino]-Propionic Acid Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 3-(1h-Indol-3-Yl)-2-[4-(4-Phenyl-Piperidin-1-Yl)-Benzenesulfonylamino]-Propionic Acid drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

3-(4-HYDROXY-PHENYL)PYRUVIC ACID Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 3-(4-HYDROXY-PHENYL)PYRUVIC ACID drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

[4-(4-ACETYLAMINO-PHENYL)-3,5-DIOXO-4-AZA-TRICYCLO[5.2.2.0 2,6]UNDEC-1-YLCARBAMOYLOXY]-ACETIC ACID Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the [4-(4-ACETYLAMINO-PHENYL)-3,5-DIOXO-4-AZA-TRICYCLO[5.2.2.0 2,6]UNDEC-1-YLCARBAMOYLOXY]-ACETIC ACID drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

(3-Chloro-4-Propoxy-Phenyl)-Acetic Acid Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the (3-Chloro-4-Propoxy-Phenyl)-Acetic Acid drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

2-({[3-(3,4-dihydroisoquinolin-2(1H)-ylsulfonyl)phenyl]carbonyl}amino)benzoic acid Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 2-({[3-(3,4-dihydroisoquinolin-2(1H)-ylsulfonyl)phenyl]carbonyl}amino)benzoic acid drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

METHYL-PHOSPHONIC ACID MONO-(4-NITRO-PHENYL) ESTER Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the METHYL-PHOSPHONIC ACID MONO-(4-NITRO-PHENYL) ESTER drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

(2S)-2-{3-[({[2-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]carbonyl}amino)methyl]-4-methoxybenzyl}butanoic acid Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the (2S)-2-{3-[({[2-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]carbonyl}amino)methyl]-4-methoxybenzyl}butanoic acid drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

1-METHYL-3-PHENYL-1H-PYRAZOL-5-YLSULFAMIC ACID Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 1-METHYL-3-PHENYL-1H-PYRAZOL-5-YLSULFAMIC ACID drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

[3,5-Dibromo-4-(4-Hydroxy-3-Phenethylcarbamoyl-Phenoxy)-Phenyl]-Acetic Acid Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the [3,5-Dibromo-4-(4-Hydroxy-3-Phenethylcarbamoyl-Phenoxy)-Phenyl]-Acetic Acid drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

7-[3-(4-FLUORO-PHENYL)-1-ISOPROPYL-1H-INDOL-2-YL]-3,5-DIHYDROXY-HEPTANOIC ACID Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 7-[3-(4-FLUORO-PHENYL)-1-ISOPROPYL-1H-INDOL-2-YL]-3,5-DIHYDROXY-HEPTANOIC ACID drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

4-(5-phenyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)benzoic acid Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 4-(5-phenyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)benzoic acid drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

(2S)-2-(3-{[AMINO(IMINO)METHYL]AMINO}PHENYL)-3-[(S)-HYDROXY(3-PHENYLPROPYL)PHOSPHORYL]PROPANOIC ACID Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the (2S)-2-(3-{[AMINO(IMINO)METHYL]AMINO}PHENYL)-3-[(S)-HYDROXY(3-PHENYLPROPYL)PHOSPHORYL]PROPANOIC ACID drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

(2S)-2-ETHOXY-3-{4-[2-(10H-PHENOXAZIN-10-YL)ETHOXY]PHENYL}PROPANOIC ACID Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the (2S)-2-ETHOXY-3-{4-[2-(10H-PHENOXAZIN-10-YL)ETHOXY]PHENYL}PROPANOIC ACID drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

Alpha-Hydroxy-Beta-Phenyl-Propionic Acid Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the Alpha-Hydroxy-Beta-Phenyl-Propionic Acid drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

(S)-3-(4-(2-Carbazol-9-Yl-Ethoxy)-Phenyl)-2-Ethoxy-Propionic Acid Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the (S)-3-(4-(2-Carbazol-9-Yl-Ethoxy)-Phenyl)-2-Ethoxy-Propionic Acid drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

[4-({5-(AMINOCARBONYL)-4-[(3-METHYLPHENYL)AMINO]PYRIMIDIN-2-YL}AMINO)PHENYL]ACETIC ACID Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the [4-({5-(AMINOCARBONYL)-4-[(3-METHYLPHENYL)AMINO]PYRIMIDIN-2-YL}AMINO)PHENYL]ACETIC ACID drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

{4-[(2s,4e)-2-(1,3-Benzothiazol-2-Yl)-2-(1h-1,2,3-Benzotriazol-1-Yl)-5-Phenylpent-4-Enyl]Phenyl}(Difluoro)Methylphosphonic Acid Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the {4-[(2s,4e)-2-(1,3-Benzothiazol-2-Yl)-2-(1h-1,2,3-Benzotriazol-1-Yl)-5-Phenylpent-4-Enyl]Phenyl}(Difluoro)Methylphosphonic Acid drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

(2S)-2-[3-(AMINOMETHYL)PHENYL]-3-{(R)-HYDROXY[(1R)-2-METHYL-1-{[(3-PHENYLPROPYL)SULFONYL]AMINO}PROPYL]PHOSPHORYL}PROPANOIC ACID Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the (2S)-2-[3-(AMINOMETHYL)PHENYL]-3-{(R)-HYDROXY[(1R)-2-METHYL-1-{[(3-PHENYLPROPYL)SULFONYL]AMINO}PROPYL]PHOSPHORYL}PROPANOIC ACID drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

Hydroxy-Phenyl-Acetic Acid 8-Methyl-8-Aza-Bicyclo[3.2.1]Oct-3-Yl Ester Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the Hydroxy-Phenyl-Acetic Acid 8-Methyl-8-Aza-Bicyclo[3.2.1]Oct-3-Yl Ester drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

(2S)-2-[3-(AMINOMETHYL)PHENYL]-3-[(R)-[(1R)-1-{[(BENZYLOXY)CARBONYL]AMINO}-2-METHYLPROPYL](HYDROXY)PHOSPHORYL]PROPANOIC ACID Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the (2S)-2-[3-(AMINOMETHYL)PHENYL]-3-[(R)-[(1R)-1-{[(BENZYLOXY)CARBONYL]AMINO}-2-METHYLPROPYL](HYDROXY)PHOSPHORYL]PROPANOIC ACID drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

[[4-(Aminomethyl)Phenyl]Amino]Oxo-Acetic Acid, Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the [[4-(Aminomethyl)Phenyl]Amino]Oxo-Acetic Acid, drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

Amido Phenyl Pyruvic Acid Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the Amido Phenyl Pyruvic Acid drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

3-(4-DIETHYLAMINO-2-HYDROXY-PHENYL)-2-METHYL-PROPIONIC ACID Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 3-(4-DIETHYLAMINO-2-HYDROXY-PHENYL)-2-METHYL-PROPIONIC ACID drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

6-CARBAMIMIDOYL-2-[2-HYDROXY-6-(4-HYDROXY-PHENYL)-INDAN-1-YL]-HEXANOIC ACID Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 6-CARBAMIMIDOYL-2-[2-HYDROXY-6-(4-HYDROXY-PHENYL)-INDAN-1-YL]-HEXANOIC ACID drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

{4-[2,2-BIS(5-METHYL-1,2,4-OXADIAZOL-3-YL)-3-PHENYLPROPYL]PHENYL}SULFAMIC ACID Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the {4-[2,2-BIS(5-METHYL-1,2,4-OXADIAZOL-3-YL)-3-PHENYLPROPYL]PHENYL}SULFAMIC ACID drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

2-[({4-[2-(trifluoromethyl)phenyl]piperidin-1-yl}carbonyl)amino]benzoic acid Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 2-[({4-[2-(trifluoromethyl)phenyl]piperidin-1-yl}carbonyl)amino]benzoic acid drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

2-[5-Hydroxy-3-Methyl-1-(2-Methyl-4-Sulfo-Phenyl)-1h-Pyrazol-4-Ylazo]-4-Sulfo-Benzoic Acid Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 2-[5-Hydroxy-3-Methyl-1-(2-Methyl-4-Sulfo-Phenyl)-1h-Pyrazol-4-Ylazo]-4-Sulfo-Benzoic Acid drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

(3-{3-[[2-Chloro-3-(Trifluoromethyl)Benzyl](2,2-Diphenylethyl)Amino]Propoxy}Phenyl)Acetic Acid Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the (3-{3-[[2-Chloro-3-(Trifluoromethyl)Benzyl](2,2-Diphenylethyl)Amino]Propoxy}Phenyl)Acetic Acid drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

(4-{4-[(TERT-BUTOXYCARBONYL)AMINO]-2,2-BIS(ETHOXYCARBONYL)BUTYL}PHENYL)SULFAMIC ACID Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the (4-{4-[(TERT-BUTOXYCARBONYL)AMINO]-2,2-BIS(ETHOXYCARBONYL)BUTYL}PHENYL)SULFAMIC ACID drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

3-[4-(AMINOSULFONYL)PHENYL]PROPANOIC ACID Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 3-[4-(AMINOSULFONYL)PHENYL]PROPANOIC ACID drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

[4-(4-Hydroxy-3-Iodo-Phenoxy)-3,5-Diiodo-Phenyl]-Acetic Acid Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the [4-(4-Hydroxy-3-Iodo-Phenoxy)-3,5-Diiodo-Phenyl]-Acetic Acid drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

(2S)-2-[3-(AMINOMETHYL)PHENYL]-3-[(R)-HYDROXY{(1R)-2-METHYL-1-[(PHENYLSULFONYL)AMINO]PROPYL}PHOSPHORYL]PROPANOIC ACID Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the (2S)-2-[3-(AMINOMETHYL)PHENYL]-3-[(R)-HYDROXY{(1R)-2-METHYL-1-[(PHENYLSULFONYL)AMINO]PROPYL}PHOSPHORYL]PROPANOIC ACID drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

2-METHYL-2-(4-{[({4-METHYL-2-[4-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]-1,3-THIAZOL-5-YL}CARBONYL)AMINO]METHYL}PHENOXY)PROPANOIC ACID Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 2-METHYL-2-(4-{[({4-METHYL-2-[4-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]-1,3-THIAZOL-5-YL}CARBONYL)AMINO]METHYL}PHENOXY)PROPANOIC ACID drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

(2S)-2-[3-(AMINOMETHYL)PHENYL]-3-{(S)-HYDROXY[(1R)-2-METHYL-1-{[(2-PHENYLETHYL)SULFONYL]AMINO}PROPYL]PHOSPHORYL}PROPANOIC ACID Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the (2S)-2-[3-(AMINOMETHYL)PHENYL]-3-{(S)-HYDROXY[(1R)-2-METHYL-1-{[(2-PHENYLETHYL)SULFONYL]AMINO}PROPYL]PHOSPHORYL}PROPANOIC ACID drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

9-(4-HYDROXY-2,6-DIMETHYL-PHENYL)-3,7-DIMETHYL-NONA-4,6,8-TRIENOIC ACID Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 9-(4-HYDROXY-2,6-DIMETHYL-PHENYL)-3,7-DIMETHYL-NONA-4,6,8-TRIENOIC ACID drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

[{2-bromo-4-[(2R)-3-oxo-2,3-diphenylpropyl]phenyl}(difluoro)methyl]phosphonic acid Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the [{2-bromo-4-[(2R)-3-oxo-2,3-diphenylpropyl]phenyl}(difluoro)methyl]phosphonic acid drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

[4-(4-PHENYL-PIPERIDIN-1-YL)-BENZENESULFONYLAMINO]-ACETIC ACID Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the [4-(4-PHENYL-PIPERIDIN-1-YL)-BENZENESULFONYLAMINO]-ACETIC ACID drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

6-CARBAMIMIDOYL-2-[2-HYDROXY-5-(3-METHOXY-PHENYL)-INDAN-1-YL]-HEXANOIC ACID Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 6-CARBAMIMIDOYL-2-[2-HYDROXY-5-(3-METHOXY-PHENYL)-INDAN-1-YL]-HEXANOIC ACID drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

3-(9-HYDROXY-1,3-DIOXO-4-PHENYL-2,3-DIHYDROPYRROLO[3,4-C]CARBAZOL-6(1H)-YL)PROPANOIC ACID Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 3-(9-HYDROXY-1,3-DIOXO-4-PHENYL-2,3-DIHYDROPYRROLO[3,4-C]CARBAZOL-6(1H)-YL)PROPANOIC ACID drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

(4-{(2S)-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-3-methoxy-3-oxopropyl}phenyl)methaneseleninic acid Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the (4-{(2S)-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-3-methoxy-3-oxopropyl}phenyl)methaneseleninic acid drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

4-[3-(dibenzylamino)phenyl]-2,4-dioxobutanoic acid Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 4-[3-(dibenzylamino)phenyl]-2,4-dioxobutanoic acid drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

{4-[2-BENZYL-3-METHOXY-2-(METHOXYCARBONYL)-3-OXOPROPYL]PHENYL}SULFAMIC ACID Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the {4-[2-BENZYL-3-METHOXY-2-(METHOXYCARBONYL)-3-OXOPROPYL]PHENYL}SULFAMIC ACID drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

{5-[(4-phenyl-1 2 5-oxadiazol-3-yl)oxy]-1-phosphonopentyl}phosphonic acid Gene Set

From Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors

receptors of the {5-[(4-phenyl-1 2 5-oxadiazol-3-yl)oxy]-1-phosphonopentyl}phosphonic acid ligand (chemical) from the curated Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors dataset.

{2-[3-(decyloxy)phenyl]-1-hydroxy-1-phosphonoethyl}phosphonic acid Gene Set

From Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors

receptors of the {2-[3-(decyloxy)phenyl]-1-hydroxy-1-phosphonoethyl}phosphonic acid ligand (chemical) from the curated Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors dataset.

(3S)-4-({[2-(4-fluoro-3-methylphenyl)-4-methyl-6-(propan-2-yl)phenyl]methoxy}(hydroxy)phosphoryl)-3-hydroxybutanoic acid Gene Set

From Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors

receptors of the (3S)-4-({[2-(4-fluoro-3-methylphenyl)-4-methyl-6-(propan-2-yl)phenyl]methoxy}(hydroxy)phosphoryl)-3-hydroxybutanoic acid ligand (chemical) from the curated Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors dataset.

({[({4-[(1E)-2 6-dimethylhepta-1 5-dien-1-yl]phenyl}methoxy)methyl](hydroxy)phosphoryl}methyl)phosphonic acid Gene Set

From Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors

receptors of the ({[({4-[(1E)-2 6-dimethylhepta-1 5-dien-1-yl]phenyl}methoxy)methyl](hydroxy)phosphoryl}methyl)phosphonic acid ligand (chemical) from the curated Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors dataset.

BRD-K73125384_Acetic acid N-(2-methoxy-phenyl)-N-[3-oxo-3H-benzo[b]thiophen-(2Z)-ylidene]-hydrazide_MCF7_24.0_h_10.0_um Gene Set

From LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules

genes differentially expressed following the BRD-K73125384_Acetic acid N-(2-methoxy-phenyl)-N-[3-oxo-3H-benzo[b]thiophen-(2Z)-ylidene]-hydrazide_MCF7_24.0_h_10.0_um small molecule perturbation from the LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules dataset.

BRD-K72883421_4-(5-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid WFM1.19E_HT29_24.0_h_10.0_um Gene Set

From LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules

genes differentially expressed following the BRD-K72883421_4-(5-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid WFM1.19E_HT29_24.0_h_10.0_um small molecule perturbation from the LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules dataset.

BRD-K71534238_3-(4-(3-phenoxybenzylamino)phenyl)propanoic acid CT-06_VCAP_6.0_h_10.0_um Gene Set

From LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules

genes differentially expressed following the BRD-K71534238_3-(4-(3-phenoxybenzylamino)phenyl)propanoic acid CT-06_VCAP_6.0_h_10.0_um small molecule perturbation from the LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules dataset.

BRD-K73125384_Acetic acid N-(2-methoxy-phenyl)-N-[3-oxo-3H-benzo[b]thiophen-(2Z)-ylidene]-hydrazide_VCAP_24.0_h_10.0_um Gene Set

From LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules

genes differentially expressed following the BRD-K73125384_Acetic acid N-(2-methoxy-phenyl)-N-[3-oxo-3H-benzo[b]thiophen-(2Z)-ylidene]-hydrazide_VCAP_24.0_h_10.0_um small molecule perturbation from the LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules dataset.

Carboxylic Acids Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical Carboxylic Acids from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

tert-butyl-2-(4,5-dihydrogen-4,4,5,5-tetramethyl-3-O-1H-imidazole-3-cationic-1-oxyl-2-pyrrolidine-1-carboxylic ester) Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical tert-butyl-2-(4,5-dihydrogen-4,4,5,5-tetramethyl-3-O-1H-imidazole-3-cationic-1-oxyl-2-pyrrolidine-1-carboxylic ester) from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

carboxylic Gene Set

From GeneRIF Biological Term Annotations

genes co-occuring with the biological term carboxylic in literature-supported statements describing functions of genes from the GeneRIF Biological Term Annotations dataset.

carboxylic ester hydrolase activity Gene Set

From GO Molecular Function Annotations

genes performing the carboxylic ester hydrolase activity molecular function from the curated GO Molecular Function Annotations dataset.

Conjugation of carboxylic acids Gene Set

From Reactome Pathways

proteins participating in the Conjugation of carboxylic acids pathway from the Reactome Pathways dataset.

4-cyclohexyloxy-2-(1-(4-(4-methoxy-benzenesulfonyl)piperazin-1-yl)ethyl)quinazoline Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 4-cyclohexyloxy-2-(1-(4-(4-methoxy-benzenesulfonyl)piperazin-1-yl)ethyl)quinazoline from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

7-fluoro-2-oxo-4-(2-(4-(thieno(3,2-c)pyridin-4-yl)piperazin-1-yl)ethyl)-1,2-dihydroquinoline-1-acetamide Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 7-fluoro-2-oxo-4-(2-(4-(thieno(3,2-c)pyridin-4-yl)piperazin-1-yl)ethyl)-1,2-dihydroquinoline-1-acetamide from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

1-(2-fluorophenyl)-3-(2-(morpholin-2-yl)ethyl)-1,3-dihydro-2,1,3-benzothiadiazole 2,2-dioxide Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 1-(2-fluorophenyl)-3-(2-(morpholin-2-yl)ethyl)-1,3-dihydro-2,1,3-benzothiadiazole 2,2-dioxide from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

4-allyl-8-ethyl-7,8-dihydro-2-(3-methoxy-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)-1H-imidazo(2,1-i)purin-5(4H)-one Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 4-allyl-8-ethyl-7,8-dihydro-2-(3-methoxy-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)-1H-imidazo(2,1-i)purin-5(4H)-one from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

ethyl pyruvate Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical ethyl pyruvate from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

buthionine sulfoximine ethyl ester Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical buthionine sulfoximine ethyl ester from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

3-(2-(4-(3-chloro-2-methylphenyl)1-piperazinyl)ethyl)5,6-dimethoxy-1-(4-imidazolylmethyl)-1H-indazol dihydrochloride 3.5 hydrate Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 3-(2-(4-(3-chloro-2-methylphenyl)1-piperazinyl)ethyl)5,6-dimethoxy-1-(4-imidazolylmethyl)-1H-indazol dihydrochloride 3.5 hydrate from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

ethyl 6-(N-(2-chloro-4-fluorophenyl)sulfamoyl)cyclohex-1-ene-1-carboxylate Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical ethyl 6-(N-(2-chloro-4-fluorophenyl)sulfamoyl)cyclohex-1-ene-1-carboxylate from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

methyl 6,7-dimethoxy-4-ethyl-beta-carboline-3-carboxylate Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical methyl 6,7-dimethoxy-4-ethyl-beta-carboline-3-carboxylate from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

ethyl salicylate Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical ethyl salicylate from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

ethyl 4-nitrophenyl methylphosphonate Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical ethyl 4-nitrophenyl methylphosphonate from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

(2-(trimethylammonium)ethyl)methanethiosulfonate Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical (2-(trimethylammonium)ethyl)methanethiosulfonate from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

N-(2-(7-(cyclohexylmethyl)-1,6-dihydro-2H-indeno(5,4-b)furan-8-yl)ethyl)acetamide Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical N-(2-(7-(cyclohexylmethyl)-1,6-dihydro-2H-indeno(5,4-b)furan-8-yl)ethyl)acetamide from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

ethyl tert-butyl ether Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical ethyl tert-butyl ether from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

9-((2-phosphonylmethoxy)ethyl)guanine Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 9-((2-phosphonylmethoxy)ethyl)guanine from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

N-(2-(methylamino)ethyl)-5-isoquinolinesulfonamide Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical N-(2-(methylamino)ethyl)-5-isoquinolinesulfonamide from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

1-(2-(1-adamantyl)ethyl)-1-pentyl-3-(3-(4-pyridyl)propyl)urea Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 1-(2-(1-adamantyl)ethyl)-1-pentyl-3-(3-(4-pyridyl)propyl)urea from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

7,7-diphenyl-2-(1-imino-2-(2-methoxyphenyl)ethyl)perhydroisoindol-4-one Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 7,7-diphenyl-2-(1-imino-2-(2-methoxyphenyl)ethyl)perhydroisoindol-4-one from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

1-(2-(3-methoxyphenyl)ethyl)phenoxy-3-(dimethylamino)-2-propanol Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 1-(2-(3-methoxyphenyl)ethyl)phenoxy-3-(dimethylamino)-2-propanol from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

ethyl(E,E,E)-7-(2-n-propoxy-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-naphthalen-3-yl)-6-fluorp-3-methylocta-2,4,6-trienoate Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical ethyl(E,E,E)-7-(2-n-propoxy-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-naphthalen-3-yl)-6-fluorp-3-methylocta-2,4,6-trienoate from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

ethyl vanillin Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical ethyl vanillin from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

mono(2-ethyl-5-hydroxyhexyl) phthalate Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical mono(2-ethyl-5-hydroxyhexyl) phthalate from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

S-ethyl glutathione Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical S-ethyl glutathione from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

5-(4-(2-(2-ethyl-4-methyl-6-oxo-1,6-dihydro-1-pyrimidinyl)ethoxy)phenylmethyl)thiazolidine-2,4-dione Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 5-(4-(2-(2-ethyl-4-methyl-6-oxo-1,6-dihydro-1-pyrimidinyl)ethoxy)phenylmethyl)thiazolidine-2,4-dione from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

Ethyl Methanesulfonate Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical Ethyl Methanesulfonate from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

N-ethyl-3-toluamide Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical N-ethyl-3-toluamide from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

(endo-N-8-methyl-8-azabicyclo(3.2.1)oct-3-yl)-2,3-dihydro-3-ethyl-2-oxo-1H-benzimidazol-1-carboxamide Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical (endo-N-8-methyl-8-azabicyclo(3.2.1)oct-3-yl)-2,3-dihydro-3-ethyl-2-oxo-1H-benzimidazol-1-carboxamide from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

N-((2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzofuran-7-yloxy)ethyl)-3-(cyclopent-1-enyl)benzylamine Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical N-((2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzofuran-7-yloxy)ethyl)-3-(cyclopent-1-enyl)benzylamine from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

N-(3-((2-ethyl-4-methyl-1H-imidazol-5-yl)methylene)-2-oxoindolin-5-yl)propiolamide Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical N-(3-((2-ethyl-4-methyl-1H-imidazol-5-yl)methylene)-2-oxoindolin-5-yl)propiolamide from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

ethyl 2-(4-chlorophenyl)-5-(2-furyl)-4-oxzoleacetate Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical ethyl 2-(4-chlorophenyl)-5-(2-furyl)-4-oxzoleacetate from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

ethyl ferulate Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical ethyl ferulate from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

4-chloro-N-(2-((5-trifluoromethyl-2-pyridyl)sulfonyl)ethyl)benzamide Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 4-chloro-N-(2-((5-trifluoromethyl-2-pyridyl)sulfonyl)ethyl)benzamide from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

2-(4-methoxyphenyl)ethyl-2-acetamido-2-deoxyglucopyranoside Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 2-(4-methoxyphenyl)ethyl-2-acetamido-2-deoxyglucopyranoside from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

4-((2-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)ethyl)thio)phenol hydrochloride Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 4-((2-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)ethyl)thio)phenol hydrochloride from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

ethyl bromophos Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical ethyl bromophos from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

4-(2'-methoxyphenyl)-1-(2'-(N-(2''-pyridinyl)-4-iodobenzamido)ethyl)piperazine Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 4-(2'-methoxyphenyl)-1-(2'-(N-(2''-pyridinyl)-4-iodobenzamido)ethyl)piperazine from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

ethyl protocatechuate Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical ethyl protocatechuate from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

2-chloroethyl ethyl sulfide Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 2-chloroethyl ethyl sulfide from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

N-(1-(4-cyclopropylmethyl-3,4-dihydro-2H-benzo(1,4)oxazin-6-yl)ethyl)-3-(2-fluorophenyl)acrylamide Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical N-(1-(4-cyclopropylmethyl-3,4-dihydro-2H-benzo(1,4)oxazin-6-yl)ethyl)-3-(2-fluorophenyl)acrylamide from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

ethyl cinnamate Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical ethyl cinnamate from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

1-ethyl-2-benzimidazolinone Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 1-ethyl-2-benzimidazolinone from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

5,6-dichloro-1-ethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 5,6-dichloro-1-ethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

2-ethyl-5-carboxypentyl phthalate Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 2-ethyl-5-carboxypentyl phthalate from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

2-((2-(dimethylamino)ethyl)thio)-3-phenylquinoline Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 2-((2-(dimethylamino)ethyl)thio)-3-phenylquinoline from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

glutamyl-(2-(((3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-1-benzopyran-6-yl)oxy)carbonyl)-3-((2-(1H-indol-3-yl)ethyl)amino)-3-oxopropyl)-cysteinyl-glycine sodium salt Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical glutamyl-(2-(((3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-1-benzopyran-6-yl)oxy)carbonyl)-3-((2-(1H-indol-3-yl)ethyl)amino)-3-oxopropyl)-cysteinyl-glycine sodium salt from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

3-(2-(N,N-diethyl-N-methylammonium)ethyl)-7-methoxy-4-methylcoumarin Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 3-(2-(N,N-diethyl-N-methylammonium)ethyl)-7-methoxy-4-methylcoumarin from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

Ethyl Biscoumacetate Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical Ethyl Biscoumacetate from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

N-(2-(4-(2-methoxyphenyl)-1-piperazinyl)ethyl)-N-(2-pyridinyl)cyclohexanecarboxamide Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical N-(2-(4-(2-methoxyphenyl)-1-piperazinyl)ethyl)-N-(2-pyridinyl)cyclohexanecarboxamide from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

N-(2-(1-azabicyclo(3.3.0)octan-5-yl)ethyl)-2-nitroaniline Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical N-(2-(1-azabicyclo(3.3.0)octan-5-yl)ethyl)-2-nitroaniline from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

ethyl 1-benzyl-3-hydroxy-2(5H)-oxopyrrole-4-carboxylate Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical ethyl 1-benzyl-3-hydroxy-2(5H)-oxopyrrole-4-carboxylate from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

N-2-(4-bromophenyl) ethyl caffeamide Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical N-2-(4-bromophenyl) ethyl caffeamide from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

16 alpha-ethyl-21-hydroxy-19-nor-4-pregnene-3,20-dione Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 16 alpha-ethyl-21-hydroxy-19-nor-4-pregnene-3,20-dione from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

2-(N-ethylperfluorooctanesulfonamido)ethyl alcohol Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 2-(N-ethylperfluorooctanesulfonamido)ethyl alcohol from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

N'-(2-chloroethyl)-N-(2-(methylsulfonyl)ethyl)-N'-nitrosourea Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical N'-(2-chloroethyl)-N-(2-(methylsulfonyl)ethyl)-N'-nitrosourea from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

ethyl octylphosphonofluoridate Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical ethyl octylphosphonofluoridate from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

7-(2-(4-(4-nitrobenzene)piperazinyl)ethyl)-1,3-dimethylxanthine Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 7-(2-(4-(4-nitrobenzene)piperazinyl)ethyl)-1,3-dimethylxanthine from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

(1-(2-(bis(4-fluorophenyl)methoxy)ethyl)-4-(3-hydroxy-3-phenylpropyl) piperazinyl decanoate) Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical (1-(2-(bis(4-fluorophenyl)methoxy)ethyl)-4-(3-hydroxy-3-phenylpropyl) piperazinyl decanoate) from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

N-(2-(4-hydroxyphenyl)ethyl)-2-(2,5-dimethoxyphenyl)-3-(3-methoxy-4-hydroxyphenyl)acrylamide Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical N-(2-(4-hydroxyphenyl)ethyl)-2-(2,5-dimethoxyphenyl)-3-(3-methoxy-4-hydroxyphenyl)acrylamide from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

2-aziridin-1-yl-3-((2-((2-(3-aziridin-1-yl-1,4-dioxo-1,4-dihydronaphthalen-2-yl)thio)ethoxy)ethyl)thio)naphthoquinone Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 2-aziridin-1-yl-3-((2-((2-(3-aziridin-1-yl-1,4-dioxo-1,4-dihydronaphthalen-2-yl)thio)ethoxy)ethyl)thio)naphthoquinone from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

(N-N'-bis-(2-(1H-indol-3-yl)-ethyl)-N,N'-bis-(3-thiomorpholin-4-yl-propyl)-phthalamide) Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical (N-N'-bis-(2-(1H-indol-3-yl)-ethyl)-N,N'-bis-(3-thiomorpholin-4-yl-propyl)-phthalamide) from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

1-(3-(5-(1,2,4-triazol-4-yl)-1H-indol-3-yl)propyl)-4-(2-(3-fluorophenyl)ethyl)piperazine Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 1-(3-(5-(1,2,4-triazol-4-yl)-1H-indol-3-yl)propyl)-4-(2-(3-fluorophenyl)ethyl)piperazine from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

dichlorido-zinc(II)-4-(2-(5-methoxybenzylideneamino)ethyl)piperazin-1-iumphenolate Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical dichlorido-zinc(II)-4-(2-(5-methoxybenzylideneamino)ethyl)piperazin-1-iumphenolate from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

N-(1-(4-fluoro-3-morpholin-4-ylphenyl)ethyl)-3-(4-fluorophenyl)acrylamide Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical N-(1-(4-fluoro-3-morpholin-4-ylphenyl)ethyl)-3-(4-fluorophenyl)acrylamide from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

1-((5-(1-aminoethyl)-2-(8-methoxy-2-(triflurormethyl)-5-quinolinyl)-4-oxazolyl) carbonyl)-4-((cyclopropylcarbonyl)amino)proline ethyl ester Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 1-((5-(1-aminoethyl)-2-(8-methoxy-2-(triflurormethyl)-5-quinolinyl)-4-oxazolyl) carbonyl)-4-((cyclopropylcarbonyl)amino)proline ethyl ester from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

N-(1-(3-morpholin-4-ylphenyl)ethyl)-3-phenylacrylamide Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical N-(1-(3-morpholin-4-ylphenyl)ethyl)-3-phenylacrylamide from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

ethyl 3-phenylglycidate Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical ethyl 3-phenylglycidate from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

N-(2-(dimethylamino)ethyl)-2-aminothiazonaphthalimide Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical N-(2-(dimethylamino)ethyl)-2-aminothiazonaphthalimide from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

2-(3-estrone-N-ethyl-piperazine-methyl)tetracycline Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 2-(3-estrone-N-ethyl-piperazine-methyl)tetracycline from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

2-ethyl-5-methoxy-N,N-dimethyltryptamine Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 2-ethyl-5-methoxy-N,N-dimethyltryptamine from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

N-(3-nitratopivaloyl)cysteine ethyl ester Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical N-(3-nitratopivaloyl)cysteine ethyl ester from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

ethyl 2-amino-6-bromo-4-(1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethyl)-4H-chromene-3-carboxylate Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical ethyl 2-amino-6-bromo-4-(1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethyl)-4H-chromene-3-carboxylate from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

N(2)-(2-aminocyclohexyl)-N(6)-(3-chlorophenyl)-9-ethyl-9H-purine-2,6-diamine Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical N(2)-(2-aminocyclohexyl)-N(6)-(3-chlorophenyl)-9-ethyl-9H-purine-2,6-diamine from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

ethyl-p-hydroxybenzoate Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical ethyl-p-hydroxybenzoate from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

2H-Benzo(a)quinolizin-2-ol, 2-Ethyl-1,3,4,6,7,11b-hexahydro-3-isobutyl-9,10-dimethoxy- Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 2H-Benzo(a)quinolizin-2-ol, 2-Ethyl-1,3,4,6,7,11b-hexahydro-3-isobutyl-9,10-dimethoxy- from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

ethyl 8-oxo-8H-acenaphtho(1,2-b)pyrrole-9-carboxylate Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical ethyl 8-oxo-8H-acenaphtho(1,2-b)pyrrole-9-carboxylate from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

ethyl 4-(4-((2-hydroxy-3-(4-hydroxy-3-((methylsulfonyl)amino)phenoxy)propyl)amino)cyclohexyl)benzoate Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical ethyl 4-(4-((2-hydroxy-3-(4-hydroxy-3-((methylsulfonyl)amino)phenoxy)propyl)amino)cyclohexyl)benzoate from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

2-(4-morpholino)ethyl-1-phenylcyclohexane-1-carboxylate Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 2-(4-morpholino)ethyl-1-phenylcyclohexane-1-carboxylate from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

1-((4-fluorobenzoylamino)ethyl)-4-(7-methoxy-1-naphthyl)piperazine hydrochloride Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 1-((4-fluorobenzoylamino)ethyl)-4-(7-methoxy-1-naphthyl)piperazine hydrochloride from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

mono(2-ethyl-5-oxohexyl)phthalate Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical mono(2-ethyl-5-oxohexyl)phthalate from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

ethyl acetate Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical ethyl acetate from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

N,N'-bis(2-1(piperidino)-ethyl)-3,4,9,10-perylene-tetracarboxylic diimide Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical N,N'-bis(2-1(piperidino)-ethyl)-3,4,9,10-perylene-tetracarboxylic diimide from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

N-(2-(3H-indol-3-yl)ethyl)-9-isopropyl-2-(5-methyl-3-pyridyl)purin-6-amine Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical N-(2-(3H-indol-3-yl)ethyl)-9-isopropyl-2-(5-methyl-3-pyridyl)purin-6-amine from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

N-(2-(4-bromocinnamylamino)ethyl)-5-isoquinolinesulfonamide Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical N-(2-(4-bromocinnamylamino)ethyl)-5-isoquinolinesulfonamide from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

ethyl caffeate Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical ethyl caffeate from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

manganese tetrakis-(N-ethyl-2 pyridyl) porphyrin Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical manganese tetrakis-(N-ethyl-2 pyridyl) porphyrin from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

N-(2'-(dimethylamino)ethyl)acridine-4-carboxamide Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical N-(2'-(dimethylamino)ethyl)acridine-4-carboxamide from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

(N-propargyl-(3R) aminoindan-5-yl)-ethyl methyl carbamate Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical (N-propargyl-(3R) aminoindan-5-yl)-ethyl methyl carbamate from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

N-(2-(2-methoxy-6H-dipyrido(2,3-a-3,2-e)pyrrolizin-11-yl)ethyl)-2-furamide Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical N-(2-(2-methoxy-6H-dipyrido(2,3-a-3,2-e)pyrrolizin-11-yl)ethyl)-2-furamide from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

ethyl-3-(4'-geranyloxy-3'-methoxyphenyl)-2-propenoate Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical ethyl-3-(4'-geranyloxy-3'-methoxyphenyl)-2-propenoate from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

Se-Ethyl-Isoselenourea Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the Se-Ethyl-Isoselenourea drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

(5S)-2-{[(1S)-1-(4-fluorophenyl)ethyl]amino}-5-(1-hydroxy-1-methylethyl)-5-methyl-1,3-thiazol-4(5H)-one Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the (5S)-2-{[(1S)-1-(4-fluorophenyl)ethyl]amino}-5-(1-hydroxy-1-methylethyl)-5-methyl-1,3-thiazol-4(5H)-one drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

N-{2-[6-(2,4-DIAMINO-6-ETHYLPYRIMIDIN-5-YL)-2,2-DIMETHYL-3-OXO-2,3-DIHYDRO-4H-1,4-BENZOXAZIN-4-YL]ETHYL}ACETAMIDE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the N-{2-[6-(2,4-DIAMINO-6-ETHYLPYRIMIDIN-5-YL)-2,2-DIMETHYL-3-OXO-2,3-DIHYDRO-4H-1,4-BENZOXAZIN-4-YL]ETHYL}ACETAMIDE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

[PHENYLALANINYL-PROLINYL]-[2-(PYRIDIN-4-YLAMINO)-ETHYL]-AMINE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the [PHENYLALANINYL-PROLINYL]-[2-(PYRIDIN-4-YLAMINO)-ETHYL]-AMINE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

N-{2,2-DIFLUORO-2-[(2R)-PIPERIDIN-2-YL]ETHYL}-2-[2-(1H-1,2,4-TRIAZOL-1-YL)BENZYL][1,3]OXAZOLO[4,5-C]PYRIDIN-4-AMINE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the N-{2,2-DIFLUORO-2-[(2R)-PIPERIDIN-2-YL]ETHYL}-2-[2-(1H-1,2,4-TRIAZOL-1-YL)BENZYL][1,3]OXAZOLO[4,5-C]PYRIDIN-4-AMINE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

1-({2-[2-(4-CHLOROPHENYL)ETHYL]-1,3-DIOXOLAN-2-YL}METHYL)-1H-IMIDAZOLE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 1-({2-[2-(4-CHLOROPHENYL)ETHYL]-1,3-DIOXOLAN-2-YL}METHYL)-1H-IMIDAZOLE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

4-(2-{[4-{[3-(4-Chlorophenyl)Propyl]Sulfanyl}-6-(1-Piperazinyl)-1,3,5-Triazin-2-Yl]Amino}Ethyl)Phenol Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 4-(2-{[4-{[3-(4-Chlorophenyl)Propyl]Sulfanyl}-6-(1-Piperazinyl)-1,3,5-Triazin-2-Yl]Amino}Ethyl)Phenol drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

4'-[(1R)-1-amino-2-(2,5-difluorophenyl)ethyl]biphenyl-3-carboxamide Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 4'-[(1R)-1-amino-2-(2,5-difluorophenyl)ethyl]biphenyl-3-carboxamide drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

(TERT-BUTYLOXYCARBONYL)-ALANYL-AMINO ETHYL-FORMAMIDE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the (TERT-BUTYLOXYCARBONYL)-ALANYL-AMINO ETHYL-FORMAMIDE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

N-{2-[(4'-CYANO-1,1'-BIPHENYL-4-YL)OXY]ETHYL}-N'-HYDROXY-N-METHYLUREA Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the N-{2-[(4'-CYANO-1,1'-BIPHENYL-4-YL)OXY]ETHYL}-N'-HYDROXY-N-METHYLUREA drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

1-(3-chlorophenyl)-3-{5-[2-(thieno[3,2-d]pyrimidin-4-ylamino)ethyl]-1,3-thiazol-2-yl}urea Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 1-(3-chlorophenyl)-3-{5-[2-(thieno[3,2-d]pyrimidin-4-ylamino)ethyl]-1,3-thiazol-2-yl}urea drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

Ethyl Isocyanide Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the Ethyl Isocyanide drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

N-[2-(2-iodo-5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]acetamide Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the N-[2-(2-iodo-5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]acetamide drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

N~2~-1,3-BENZOXAZOL-2-YL-3-CYCLOHEXYL-N-{2-[(4-METHOXYPHENYL)AMINO]ETHYL}-L-ALANINAMIDE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the N~2~-1,3-BENZOXAZOL-2-YL-3-CYCLOHEXYL-N-{2-[(4-METHOXYPHENYL)AMINO]ETHYL}-L-ALANINAMIDE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

5-ETHYL-3-METHYL-1,5-DIHYDRO-4H-PYRAZOLO[4,3-C]QUINOLIN-4-ONE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 5-ETHYL-3-METHYL-1,5-DIHYDRO-4H-PYRAZOLO[4,3-C]QUINOLIN-4-ONE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

N-[2-(6-AMINO-4-METHYLPYRIDIN-2-YL)ETHYL]-4-CYANOBENZAMIDE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the N-[2-(6-AMINO-4-METHYLPYRIDIN-2-YL)ETHYL]-4-CYANOBENZAMIDE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

(5S,8R,9S,10S,13R,14S,17S)-13-{2-[(3,5-DIFLUOROBENZYL)OXY]ETHYL}-17-HYDROXY-10-METHYLHEXADECAHYDRO-3H-CYCLOPENTA[A]PHENANTHREN-3-ONE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the (5S,8R,9S,10S,13R,14S,17S)-13-{2-[(3,5-DIFLUOROBENZYL)OXY]ETHYL}-17-HYDROXY-10-METHYLHEXADECAHYDRO-3H-CYCLOPENTA[A]PHENANTHREN-3-ONE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

5-[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]benzene-1,3-diol Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 5-[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]benzene-1,3-diol drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

(4R)-N-[4-({[2-(DIMETHYLAMINO)ETHYL]AMINO}CARBONYL)-1,3-THIAZOL-2-YL]-4-METHYL-1-OXO-2,3,4,9-TETRAHYDRO-1H-BETA-CARBOLINE-6-CARBOXAMIDE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the (4R)-N-[4-({[2-(DIMETHYLAMINO)ETHYL]AMINO}CARBONYL)-1,3-THIAZOL-2-YL]-4-METHYL-1-OXO-2,3,4,9-TETRAHYDRO-1H-BETA-CARBOLINE-6-CARBOXAMIDE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

N-[2-(1,3-BENZODIOXOL-5-YL)ETHYL]-1-[2-(1H-IMIDAZOL-1-YL)-6-METHYLPYRIMIDIN-4-YL]-D-PROLINAMIDE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the N-[2-(1,3-BENZODIOXOL-5-YL)ETHYL]-1-[2-(1H-IMIDAZOL-1-YL)-6-METHYLPYRIMIDIN-4-YL]-D-PROLINAMIDE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

PHENYLALANYLAMINODI(ETHYLOXY)ETHYL BENZENESULFONAMIDEAMINOCARBONYLBENZENESULFONAMIDE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the PHENYLALANYLAMINODI(ETHYLOXY)ETHYL BENZENESULFONAMIDEAMINOCARBONYLBENZENESULFONAMIDE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

3-ETHYL-2-(4-HYDROXYPHENYL)-2H-INDAZOL-5-OL Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 3-ETHYL-2-(4-HYDROXYPHENYL)-2H-INDAZOL-5-OL drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

5-[(Z)-(5-CHLORO-2-OXO-1,2-DIHYDRO-3H-INDOL-3-YLIDENE)METHYL]-N-(DIETHYLAMINO)ETHYL]-2,4-DIMETHYL-1H-PYRROLE-3-CARBOXAMIDE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 5-[(Z)-(5-CHLORO-2-OXO-1,2-DIHYDRO-3H-INDOL-3-YLIDENE)METHYL]-N-(DIETHYLAMINO)ETHYL]-2,4-DIMETHYL-1H-PYRROLE-3-CARBOXAMIDE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

5-[5,6-BIS(METHYLOXY)-1H-BENZIMIDAZOL-1-YL]-3-{[1-(2-CHLOROPHENYL)ETHYL]OXY}-2-THIOPHENECARBOXAMIDE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 5-[5,6-BIS(METHYLOXY)-1H-BENZIMIDAZOL-1-YL]-3-{[1-(2-CHLOROPHENYL)ETHYL]OXY}-2-THIOPHENECARBOXAMIDE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

N-[2-(METHYLAMINO)ETHYL]-5-ISOQUINOLINESULFONAMIDE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the N-[2-(METHYLAMINO)ETHYL]-5-ISOQUINOLINESULFONAMIDE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

3-[(1s)-1-(Dimethylamino)Ethyl]Phenol Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 3-[(1s)-1-(Dimethylamino)Ethyl]Phenol drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

4-[(1S)-1-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)-2-(2-methoxy-5-nitrophenyl)ethyl]-1H-imidazol-2-amine Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 4-[(1S)-1-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)-2-(2-methoxy-5-nitrophenyl)ethyl]-1H-imidazol-2-amine drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

2-(6-CHLORO-3-{[2,2-DIFLUORO-2-(1-OXIDO-2-PYRIDINYL)ETHYL]AMINO}-2-OXO-1(2H)-PYRAZINYL)-N-[(2-FLUOROPHENYL)METHYL]ACETAMIDE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 2-(6-CHLORO-3-{[2,2-DIFLUORO-2-(1-OXIDO-2-PYRIDINYL)ETHYL]AMINO}-2-OXO-1(2H)-PYRAZINYL)-N-[(2-FLUOROPHENYL)METHYL]ACETAMIDE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

1-((1R,2S)-1-{2-[2-(4-CHLOROPHENYL)-1,3-BENZOXAZOL-7-YL]ETHYL}-2-HYDROXYPROPYL)-1H-IMIDAZOLE-4-CARBOXAMIDE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 1-((1R,2S)-1-{2-[2-(4-CHLOROPHENYL)-1,3-BENZOXAZOL-7-YL]ETHYL}-2-HYDROXYPROPYL)-1H-IMIDAZOLE-4-CARBOXAMIDE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

ethyl 3-[(E)-2-amino-1-cyanoethenyl]-6,7-dichloro-1-methyl-1H-indole-2-carboxylate Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the ethyl 3-[(E)-2-amino-1-cyanoethenyl]-6,7-dichloro-1-methyl-1H-indole-2-carboxylate drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

7-(1-ETHYL-PROPYL)-7H-PYRROLO-[3,2-F]QUINAZOLINE-1,3-DIAMINE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 7-(1-ETHYL-PROPYL)-7H-PYRROLO-[3,2-F]QUINAZOLINE-1,3-DIAMINE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

4-[(1R,2S)-1-ethyl-2-(4-hydroxyphenyl)butyl]phenol Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 4-[(1R,2S)-1-ethyl-2-(4-hydroxyphenyl)butyl]phenol drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

6-ETHYL-5-PHENYLPYRIMIDINE-2,4-DIAMINE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 6-ETHYL-5-PHENYLPYRIMIDINE-2,4-DIAMINE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

2-(6-CHLORO-3-{[2,2-DIFLUORO-2-(2-PYRIDINYL)ETHYL]AMINO}-2-OXO-1(2H)-PYRAZINYL)-N-[(2-FLUORO-3-METHYL-6-PYRIDINYL)METHYL]ACETAMIDE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 2-(6-CHLORO-3-{[2,2-DIFLUORO-2-(2-PYRIDINYL)ETHYL]AMINO}-2-OXO-1(2H)-PYRAZINYL)-N-[(2-FLUORO-3-METHYL-6-PYRIDINYL)METHYL]ACETAMIDE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

8-ethyl-3,10,10-trimethyl-4,5,6,8,10,12-hexahydropyrazolo[4',3':6,7]cyclohepta[1,2-b]pyrrolo[2,3-f]indol-9(1H)-one Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 8-ethyl-3,10,10-trimethyl-4,5,6,8,10,12-hexahydropyrazolo[4',3':6,7]cyclohepta[1,2-b]pyrrolo[2,3-f]indol-9(1H)-one drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

6-[N-(4-Ethyl-1,2,3,4-Tetrahydro-6-Isoquinolinyl)Carbamyl]-2-Naphthalenecarboxamidine Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 6-[N-(4-Ethyl-1,2,3,4-Tetrahydro-6-Isoquinolinyl)Carbamyl]-2-Naphthalenecarboxamidine drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

(5S)-2-{[(1S)-1-(2-fluorophenyl)ethyl]amino}-5-methyl-5-(trifluoromethyl)-1,3-thiazol-4(5H)-one Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the (5S)-2-{[(1S)-1-(2-fluorophenyl)ethyl]amino}-5-methyl-5-(trifluoromethyl)-1,3-thiazol-4(5H)-one drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

N-[1-(AMINOMETHYL)CYCLOPROPYL]-3-(BENZYLSULFONYL)-N~2~-[(1S)-2,2,2-TRIFLUORO-1-(4-HYDROXYPHENYL)ETHYL]-L-ALANINAMIDE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the N-[1-(AMINOMETHYL)CYCLOPROPYL]-3-(BENZYLSULFONYL)-N~2~-[(1S)-2,2,2-TRIFLUORO-1-(4-HYDROXYPHENYL)ETHYL]-L-ALANINAMIDE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

1-Ethyl-Pyrrolidine-2,5-Dione Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 1-Ethyl-Pyrrolidine-2,5-Dione drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

(3r)-4-(P-Toluenesulfonyl)-1,4-Thiazane-3-Carboxylicacid-L-Phenylalanine Ethyl Ester Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the (3r)-4-(P-Toluenesulfonyl)-1,4-Thiazane-3-Carboxylicacid-L-Phenylalanine Ethyl Ester drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

N-{2-[6-(2,4-DIAMINO-6-ETHYLPYRIMIDIN-5-YL)-2,2-DIMETHYL-3-OXO-2,3-DIHYDRO-4H-1,4-BENZOTHIAZIN-4-YL]ETHYL}ACETAMIDE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the N-{2-[6-(2,4-DIAMINO-6-ETHYLPYRIMIDIN-5-YL)-2,2-DIMETHYL-3-OXO-2,3-DIHYDRO-4H-1,4-BENZOTHIAZIN-4-YL]ETHYL}ACETAMIDE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

6-CHLORO-1-(2-{[(5-CHLORO-1-BENZOTHIEN-3-YL)METHYL]AMINO}ETHYL)-3-[(2-PYRIDIN-2-YLETHYL)AMINO]-1,4-DIHYDROPYRAZIN-2-OL Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 6-CHLORO-1-(2-{[(5-CHLORO-1-BENZOTHIEN-3-YL)METHYL]AMINO}ETHYL)-3-[(2-PYRIDIN-2-YLETHYL)AMINO]-1,4-DIHYDROPYRAZIN-2-OL drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

N-[2-({[amino(imino)methyl]amino}oxy)ethyl]-2-{6-chloro-3-[(2,2-difluoro-2-phenylethyl)amino]-2-fluorophenyl}acetamide Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the N-[2-({[amino(imino)methyl]amino}oxy)ethyl]-2-{6-chloro-3-[(2,2-difluoro-2-phenylethyl)amino]-2-fluorophenyl}acetamide drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

N-[(1S)-2-AMINO-1-(2,4-DICHLOROBENZYL)ETHYL]-5-[2-(METHYLAMINO)PYRIMIDIN-4-YL]THIOPHENE-2-CARBOXAMIDE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the N-[(1S)-2-AMINO-1-(2,4-DICHLOROBENZYL)ETHYL]-5-[2-(METHYLAMINO)PYRIMIDIN-4-YL]THIOPHENE-2-CARBOXAMIDE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

N-[2-(4-AMINO-5,8-DIFLUORO-1,2-DIHYDROQUINAZOLIN-2-YL)ETHYL]-3-FURAMIDE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the N-[2-(4-AMINO-5,8-DIFLUORO-1,2-DIHYDROQUINAZOLIN-2-YL)ETHYL]-3-FURAMIDE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

2-(3-AMINO-2,5,6-TRIMETHOXYPHENYL)ETHYL 5-CHLORO-2,4-DIHYDROXYBENZOATE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 2-(3-AMINO-2,5,6-TRIMETHOXYPHENYL)ETHYL 5-CHLORO-2,4-DIHYDROXYBENZOATE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

5-(5-CHLORO-2,4-DIHYDROXYPHENYL)-N-ETHYL-4-(4-METHOXYPHENYL)-1H-PYRAZOLE-3-CARBOXAMIDE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 5-(5-CHLORO-2,4-DIHYDROXYPHENYL)-N-ETHYL-4-(4-METHOXYPHENYL)-1H-PYRAZOLE-3-CARBOXAMIDE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

1-{(1R,2S)-2-HYDROXY-1-[2-(2-NAPHTHYLOXY)ETHYL]PROPYL}-1H-IMIDAZONE-4-CARBOXAMIDE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 1-{(1R,2S)-2-HYDROXY-1-[2-(2-NAPHTHYLOXY)ETHYL]PROPYL}-1H-IMIDAZONE-4-CARBOXAMIDE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

3-(1H-INDOL-3-YL)-4-(1-{2-[(2S)-1-METHYLPYRROLIDINYL]ETHYL}-1H-INDOL-3-YL)-1H-PYRROLE-2,5-DIONE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 3-(1H-INDOL-3-YL)-4-(1-{2-[(2S)-1-METHYLPYRROLIDINYL]ETHYL}-1H-INDOL-3-YL)-1H-PYRROLE-2,5-DIONE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

S-{2-[Amino(Dihydroxy)-Lambda~4~-Sulfanyl]Ethyl}-D-Cysteine Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the S-{2-[Amino(Dihydroxy)-Lambda~4~-Sulfanyl]Ethyl}-D-Cysteine drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

2-[METHYL-(5-GERANYL-4-METHYL-PENT-3-ENYL)-AMINO]-ETHYL-DIPHOSPHATE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 2-[METHYL-(5-GERANYL-4-METHYL-PENT-3-ENYL)-AMINO]-ETHYL-DIPHOSPHATE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

(3s,6s,9r,10r,11s,12s,13e,15e,18s,21s)-18-{(1e,3e,7s,8s)-9-[(2s,3r,4s,5s,6r,9s,11s)-9-Ethyl-4-Hydroxy-3,5,11-Trimethyl-8-Oxo-1-Oxa-7-Azaspiro[5.5]Undec-2-Yl]-8-Hydroxy-1,7-Dimethylnona-1,3-Dienyl}-10,12-Dihydroxy-3-(3-Hydroxybenzyl)-6-Isopropyl-11-Methyl- Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the (3s,6s,9r,10r,11s,12s,13e,15e,18s,21s)-18-{(1e,3e,7s,8s)-9-[(2s,3r,4s,5s,6r,9s,11s)-9-Ethyl-4-Hydroxy-3,5,11-Trimethyl-8-Oxo-1-Oxa-7-Azaspiro[5.5]Undec-2-Yl]-8-Hydroxy-1,7-Dimethylnona-1,3-Dienyl}-10,12-Dihydroxy-3-(3-Hydroxybenzyl)-6-Isopropyl-11-Methyl- drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

2-amino-5-[3-(1-ethyl-1H-pyrazol-5-yl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl]-N,N-dimethylbenzamide Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 2-amino-5-[3-(1-ethyl-1H-pyrazol-5-yl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl]-N,N-dimethylbenzamide drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

(1S)-1-(3-chlorophenyl)-2-oxo-2-[(1,3,4-trioxo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-5-yl)amino]ethyl acetate Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the (1S)-1-(3-chlorophenyl)-2-oxo-2-[(1,3,4-trioxo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-5-yl)amino]ethyl acetate drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

N-[2-(2-methyl-1H-indol-3-yl)ethyl]thiophene-2-carboxamide Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the N-[2-(2-methyl-1H-indol-3-yl)ethyl]thiophene-2-carboxamide drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

5-HYDROXY-3-[(1R)-1-(1H-PYRROL-2-YL)ETHYL]-2H-INDOL-2-ONE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 5-HYDROXY-3-[(1R)-1-(1H-PYRROL-2-YL)ETHYL]-2H-INDOL-2-ONE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

5-(4'-AMINO-1'-ETHYL-5',8'-DIFLUORO-1'H-SPIRO[PIPERIDINE-4,2'-QUINAZOLINE]-1-YLCARBONYL)PICOLINONITRILE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 5-(4'-AMINO-1'-ETHYL-5',8'-DIFLUORO-1'H-SPIRO[PIPERIDINE-4,2'-QUINAZOLINE]-1-YLCARBONYL)PICOLINONITRILE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

(6R)-2-amino-6-[2-(3'-methoxybiphenyl-3-yl)ethyl]-3,6-dimethyl-5,6-dihydropyrimidin-4(3H)-one Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the (6R)-2-amino-6-[2-(3'-methoxybiphenyl-3-yl)ethyl]-3,6-dimethyl-5,6-dihydropyrimidin-4(3H)-one drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

2-(6-CHLORO-3-{[2,2-DIFLUORO-2-(2-PYRIDINYL)ETHYL]AMINO}-2-OXO-1(2H)-PYRAZINYL)-N-[(2-FLUORO-6-PYRIDINYL)METHYL]ACETAMIDE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 2-(6-CHLORO-3-{[2,2-DIFLUORO-2-(2-PYRIDINYL)ETHYL]AMINO}-2-OXO-1(2H)-PYRAZINYL)-N-[(2-FLUORO-6-PYRIDINYL)METHYL]ACETAMIDE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

N-Ethyl Retinamide Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the N-Ethyl Retinamide drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

N-ETHYL-N-ISOPROPYL-3-METHYL-5-{[(2S)-2-(PYRIDIN-4-YLAMINO)PROPYL]OXY}BENZAMIDE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the N-ETHYL-N-ISOPROPYL-3-METHYL-5-{[(2S)-2-(PYRIDIN-4-YLAMINO)PROPYL]OXY}BENZAMIDE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

6-CHLORO-N-{(3S)-1-[(1S)-1-METHYL-2-(4-MORPHOLINYL)-2-OXO ETHYL]-2-OXO-3-PYRROLIDINYL}-2-NAPHTHALENESULFONAMIDE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 6-CHLORO-N-{(3S)-1-[(1S)-1-METHYL-2-(4-MORPHOLINYL)-2-OXO ETHYL]-2-OXO-3-PYRROLIDINYL}-2-NAPHTHALENESULFONAMIDE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

N-Ethyl-5'-Carboxamido Adenosine Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the N-Ethyl-5'-Carboxamido Adenosine drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

1-(2-{[(6-AMINO-2-METHYLPYRIDIN-3-YL)METHYL]AMINO}ETHYL)-6-CHLORO-3-[(2,2-DIFLUORO-2-PYRIDIN-2-YLETHYL)AMINO]-1,4-DIHYDROPYRAZIN-2-OL Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 1-(2-{[(6-AMINO-2-METHYLPYRIDIN-3-YL)METHYL]AMINO}ETHYL)-6-CHLORO-3-[(2,2-DIFLUORO-2-PYRIDIN-2-YLETHYL)AMINO]-1,4-DIHYDROPYRAZIN-2-OL drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

Ethyl biscoumacetate Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the Ethyl biscoumacetate drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

3-Chloro-9-Ethyl-6,7,8,9,10,11-Hexahydro-7,11-Methanocycloocta[B]Quinolin-12-Amine Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 3-Chloro-9-Ethyl-6,7,8,9,10,11-Hexahydro-7,11-Methanocycloocta[B]Quinolin-12-Amine drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

2-amino-6-[2-(1H-indol-6-yl)ethyl]pyrimidin-4(3H)-one Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 2-amino-6-[2-(1H-indol-6-yl)ethyl]pyrimidin-4(3H)-one drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

5-[(E)-(5-CHLORO-2-OXO-1,2-DIHYDRO-3H-INDOL-3-YLIDENE)METHYL]-N-[2-(DIETHYLAMINO)ETHYL]-2,4-DIMETHYL-1H-PYRROLE-3-CARBOXAMIDE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 5-[(E)-(5-CHLORO-2-OXO-1,2-DIHYDRO-3H-INDOL-3-YLIDENE)METHYL]-N-[2-(DIETHYLAMINO)ETHYL]-2,4-DIMETHYL-1H-PYRROLE-3-CARBOXAMIDE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

6-[2-(3'-METHOXYBIPHENYL-3-YL)ETHYL]PYRIDIN-2-AMINE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 6-[2-(3'-METHOXYBIPHENYL-3-YL)ETHYL]PYRIDIN-2-AMINE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

1-DECYL-3-TRIFLUORO ETHYL-SN-GLYCERO-2-PHOSPHOMETHANOL Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 1-DECYL-3-TRIFLUORO ETHYL-SN-GLYCERO-2-PHOSPHOMETHANOL drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

N-[2-(carbamimidamidooxy)ethyl]-2-{6-cyano-3-[(2,2-difluoro-2-pyridin-2-ylethyl)amino]-2-fluorophenyl}acetamide Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the N-[2-(carbamimidamidooxy)ethyl]-2-{6-cyano-3-[(2,2-difluoro-2-pyridin-2-ylethyl)amino]-2-fluorophenyl}acetamide drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

1-{2-OXO-3-[(1R)-1-(1H-PYRROL-2-YL)ETHYL]-2H-INDOL-5-YL}UREA Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 1-{2-OXO-3-[(1R)-1-(1H-PYRROL-2-YL)ETHYL]-2H-INDOL-5-YL}UREA drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

ETHYL HYDROGEN DIETHYLAMIDOPHOSPHATE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the ETHYL HYDROGEN DIETHYLAMIDOPHOSPHATE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

6-[2-(1H-INDOL-6-YL)ETHYL]PYRIDIN-2-AMINE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 6-[2-(1H-INDOL-6-YL)ETHYL]PYRIDIN-2-AMINE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

5-(5-CHLORO-2,4-DIHYDROXYPHENYL)-N-ETHYL-4-(4-METHOXYPHENYL)ISOXAZOLE-3-CARBOXAMIDE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 5-(5-CHLORO-2,4-DIHYDROXYPHENYL)-N-ETHYL-4-(4-METHOXYPHENYL)ISOXAZOLE-3-CARBOXAMIDE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

8-(2-CHLOROPHENYLAMINO)-2-(2,6-DIFLUOROPHENYLAMINO)-9-ETHYL-9H-PURINE-1,7-DIIUM Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 8-(2-CHLOROPHENYLAMINO)-2-(2,6-DIFLUOROPHENYLAMINO)-9-ETHYL-9H-PURINE-1,7-DIIUM drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

7-[2-METHOXY-1-(METHOXYMETHYL)ETHYL]-7H-PYRROLO[3,2-F] QUINAZOLINE-1,3-DIAMINE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 7-[2-METHOXY-1-(METHOXYMETHYL)ETHYL]-7H-PYRROLO[3,2-F] QUINAZOLINE-1,3-DIAMINE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

6-ETHYL-5-[9-(3-METHOXYPROPYL)-9H-CARBAZOL-2-YL]PYRIMIDINE-2,4-DIAMINE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 6-ETHYL-5-[9-(3-METHOXYPROPYL)-9H-CARBAZOL-2-YL]PYRIMIDINE-2,4-DIAMINE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

1-ethyl-N-(phenylmethyl)-4-(tetrahydro-2H-pyran-4-ylamino)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxamide Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 1-ethyl-N-(phenylmethyl)-4-(tetrahydro-2H-pyran-4-ylamino)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxamide drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

N-(1-CYANOCYCLOPROPYL)-3-({[(2S)-5-OXOPYRROLIDIN-2-YL]METHYL}SULFONYL)-N~2~-[(1S)-2,2,2-TRIFLUORO-1-(4-FLUOROPHENYL)ETHYL]-L-ALANINAMIDE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the N-(1-CYANOCYCLOPROPYL)-3-({[(2S)-5-OXOPYRROLIDIN-2-YL]METHYL}SULFONYL)-N~2~-[(1S)-2,2,2-TRIFLUORO-1-(4-FLUOROPHENYL)ETHYL]-L-ALANINAMIDE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

ETHYL 4-[(4-METHYLPYRIDIN-2-YL)AMINO]PIPERIDINE-1-CARBOXYLATE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the ETHYL 4-[(4-METHYLPYRIDIN-2-YL)AMINO]PIPERIDINE-1-CARBOXYLATE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

5-CHLORO-N-(2-(4-(2-OXOPYRIDIN-1(2H)-YL)BENZAMIDO)ETHYL)THIOPHENE-2-CARBOXAMIDE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 5-CHLORO-N-(2-(4-(2-OXOPYRIDIN-1(2H)-YL)BENZAMIDO)ETHYL)THIOPHENE-2-CARBOXAMIDE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

N-[2-(4-BROMOCINNAMYLAMINO)ETHYL]-5-ISOQUINOLINE SULFONAMIDE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the N-[2-(4-BROMOCINNAMYLAMINO)ETHYL]-5-ISOQUINOLINE SULFONAMIDE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

1-(9-ethyl-9H-carbazol-3-yl)-N-methylmethanamine Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 1-(9-ethyl-9H-carbazol-3-yl)-N-methylmethanamine drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

6-(CYCLOHEXYLAMINO)-9-[2-(4-METHYLPIPERAZIN-1-YL)-ETHYL]-9H-PURINE-2-CARBONITRILE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 6-(CYCLOHEXYLAMINO)-9-[2-(4-METHYLPIPERAZIN-1-YL)-ETHYL]-9H-PURINE-2-CARBONITRILE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

[[1-[N-HYDROXY-ACETAMIDYL]-3-METHYL-BUTYL]-CARBONYL-LEUCINYL]-ALANINE ETHYL ESTER Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the [[1-[N-HYDROXY-ACETAMIDYL]-3-METHYL-BUTYL]-CARBONYL-LEUCINYL]-ALANINE ETHYL ESTER drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

1-N-(4-SULFAMOYLPHENYL-ETHYL)-2,4,6-TRIMETHYLPYRIDINIUM Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 1-N-(4-SULFAMOYLPHENYL-ETHYL)-2,4,6-TRIMETHYLPYRIDINIUM drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

N-(PARA-GLUTARAMIDOPHENYL-ETHYL)-PIPERIDINIUM-N-OXIDE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the N-(PARA-GLUTARAMIDOPHENYL-ETHYL)-PIPERIDINIUM-N-OXIDE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

ETHYL 4-[(4-CHLOROPYRIDIN-2-YL)AMINO]PIPERIDINE-1-CARBOXYLATE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the ETHYL 4-[(4-CHLOROPYRIDIN-2-YL)AMINO]PIPERIDINE-1-CARBOXYLATE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

7-HYDROXY-4-METHYL-3-(2-HYDROXY-ETHYL)COUMARIN Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 7-HYDROXY-4-METHYL-3-(2-HYDROXY-ETHYL)COUMARIN drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

5-(5-CHLORO-2,4-DIHYDROXYPHENYL)-N-ETHYL-4-PIPERAZIN-1-YL-1H-PYRAZOLE-3-CARBOXAMIDE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 5-(5-CHLORO-2,4-DIHYDROXYPHENYL)-N-ETHYL-4-PIPERAZIN-1-YL-1H-PYRAZOLE-3-CARBOXAMIDE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

Ethyl Dihydrogen Phosphate Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the Ethyl Dihydrogen Phosphate drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

Ethyl Oxo(Piperidin-1-Yl)Acetate Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the Ethyl Oxo(Piperidin-1-Yl)Acetate drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

(1S,7S,8S,8AR)-1,2,3,7,8,8A-HEXAHYDRO-7-METHYL-8-[2-[(2R,4R)-TETRAHYDRO-4-HY DROXY-6-OXO-2H-PYRAN-2-YL]ETHYL]-1-NAPHTHALENOL Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the (1S,7S,8S,8AR)-1,2,3,7,8,8A-HEXAHYDRO-7-METHYL-8-[2-[(2R,4R)-TETRAHYDRO-4-HY DROXY-6-OXO-2H-PYRAN-2-YL]ETHYL]-1-NAPHTHALENOL drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

2-Amino-7-[2-(2-Hydroxy-1-Hydroxymethyl-Ethylamino)-Ethyl]-1,7-Dihydro-Purin-6-One Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 2-Amino-7-[2-(2-Hydroxy-1-Hydroxymethyl-Ethylamino)-Ethyl]-1,7-Dihydro-Purin-6-One drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

(4R,5R)-5-AMINO-1-[2-(1,3-BENZODIOXOL-5-YL)ETHYL]-4-(2,4,5-TRIFLUOROPHENYL)PIPERIDIN-2-ONE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the (4R,5R)-5-AMINO-1-[2-(1,3-BENZODIOXOL-5-YL)ETHYL]-4-(2,4,5-TRIFLUOROPHENYL)PIPERIDIN-2-ONE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

N-ethyl-4-{[5-(methoxycarbamoyl)-2-methylphenyl]amino}-5-methylpyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazine-6-carboxamide Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the N-ethyl-4-{[5-(methoxycarbamoyl)-2-methylphenyl]amino}-5-methylpyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazine-6-carboxamide drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

N-[1-(AMINOMETHYL)CYCLOPROPYL]-3-(MORPHOLIN-4-YLSULFONYL)-N~2~-[(1S)-2,2,2-TRIFLUORO-1-(4-FLUOROPHENYL)ETHYL]-L-ALANINAMIDE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the N-[1-(AMINOMETHYL)CYCLOPROPYL]-3-(MORPHOLIN-4-YLSULFONYL)-N~2~-[(1S)-2,2,2-TRIFLUORO-1-(4-FLUOROPHENYL)ETHYL]-L-ALANINAMIDE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

1-[(2S)-2-[(4-CHLOROBENZYL)OXY]-2-(2,4-DICHLOROPHENYL)ETHYL]-1H-IMIDAZOLE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 1-[(2S)-2-[(4-CHLOROBENZYL)OXY]-2-(2,4-DICHLOROPHENYL)ETHYL]-1H-IMIDAZOLE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

1-[5-methyl-2-(trifluoromethyl)furan-3-yl]-3-[(2Z)-5-(2-{[6-(1H-1,2,4-triazol-3-ylamino)pyrimidin-4-yl]amino}ethyl)-1,3-thiazol-2(3H)-ylidene]urea Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 1-[5-methyl-2-(trifluoromethyl)furan-3-yl]-3-[(2Z)-5-(2-{[6-(1H-1,2,4-triazol-3-ylamino)pyrimidin-4-yl]amino}ethyl)-1,3-thiazol-2(3H)-ylidene]urea drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

3-(1H-INDOL-3-YL)-4-{1-[2-(1-METHYLPYRROLIDIN-2-YL)ETHYL]-1H-INDOL-3-YL}-1H-PYRROLE-2,5-DIONE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 3-(1H-INDOL-3-YL)-4-{1-[2-(1-METHYLPYRROLIDIN-2-YL)ETHYL]-1H-INDOL-3-YL}-1H-PYRROLE-2,5-DIONE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

Ethyl carbamate Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the Ethyl carbamate drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

4-{2-[(7-amino-2-furan-2-yl[1,2,4]triazolo[1,5-a][1,3,5]triazin-5-yl)amino]ethyl}phenol Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 4-{2-[(7-amino-2-furan-2-yl[1,2,4]triazolo[1,5-a][1,3,5]triazin-5-yl)amino]ethyl}phenol drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

5'-O-(N-Ethyl-Sulfamoyl)Adenosine Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 5'-O-(N-Ethyl-Sulfamoyl)Adenosine drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

N-ethyl-N-[3-(propylamino)propyl]propane-1,3-diamine Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the N-ethyl-N-[3-(propylamino)propyl]propane-1,3-diamine drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

7-ethyl-10-hydroxycamptothecin (sn-38) glucuronidation Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease 7-ethyl-10-hydroxycamptothecin (sn-38) glucuronidation in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

ethyl Gene Set

From GeneRIF Biological Term Annotations

genes co-occuring with the biological term ethyl in literature-supported statements describing functions of genes from the GeneRIF Biological Term Annotations dataset.

4-{[3-({[(2E)-6 6-dimethylhept-2-en-4-yn-1-yl](ethyl)amino}methyl)phenoxymethyl]dimethylsilyl}benzonitrile Gene Set

From Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors

receptors of the 4-{[3-({[(2E)-6 6-dimethylhept-2-en-4-yn-1-yl](ethyl)amino}methyl)phenoxymethyl]dimethylsilyl}benzonitrile ligand (chemical) from the curated Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors dataset.

(1S 3R 4R 4aR 7S 8S)-4-[(benzylcarbamoyl)oxy]-8-{2-[(4R)-4-hydroxy-6-oxooxan-2-yl]ethyl}-3 7-dimethyl-decahydronaphthalen-1-yl 2 2-dimethylbutanoate Gene Set

From Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors

receptors of the (1S 3R 4R 4aR 7S 8S)-4-[(benzylcarbamoyl)oxy]-8-{2-[(4R)-4-hydroxy-6-oxooxan-2-yl]ethyl}-3 7-dimethyl-decahydronaphthalen-1-yl 2 2-dimethylbutanoate ligand (chemical) from the curated Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors dataset.

3-(2 2-Bis-phosphono-ethyl)-5-decyloxy-1-methyl-pyridinium Gene Set

From Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors

receptors of the 3-(2 2-Bis-phosphono-ethyl)-5-decyloxy-1-methyl-pyridinium ligand (chemical) from the curated Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors dataset.

(1S 3R 4aR 7S 8S 8aS)-3-hydroxy-8-{2-[(4R)-4-hydroxy-6-oxooxan-2-yl]ethyl}-7-methyl-1 2 3 4 4a 7 8 8a-octahydronaphthalen-1-yl (2S)-2-methylbutanoate Gene Set

From Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors

receptors of the (1S 3R 4aR 7S 8S 8aS)-3-hydroxy-8-{2-[(4R)-4-hydroxy-6-oxooxan-2-yl]ethyl}-7-methyl-1 2 3 4 4a 7 8 8a-octahydronaphthalen-1-yl (2S)-2-methylbutanoate ligand (chemical) from the curated Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors dataset.

4-(9-ethyl-9H-carbazol-3-yl)-1-phosphonatobutane-1-sulfonate Gene Set

From Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors

receptors of the 4-(9-ethyl-9H-carbazol-3-yl)-1-phosphonatobutane-1-sulfonate ligand (chemical) from the curated Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors dataset.

(4S 6S)-6-{2-[1-benzyl-5-(4-fluorophenyl)-3-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]ethyl}-4-hydroxyoxan-2-one Gene Set

From Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors

receptors of the (4S 6S)-6-{2-[1-benzyl-5-(4-fluorophenyl)-3-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]ethyl}-4-hydroxyoxan-2-one ligand (chemical) from the curated Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors dataset.

N-[(1R)-1-(N'-cyano-N N'-dimethylhydrazinecarbonyl)-2-(2-methylpropanesulfonyl)ethyl]benzamide Gene Set

From Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors

receptors of the N-[(1R)-1-(N'-cyano-N N'-dimethylhydrazinecarbonyl)-2-(2-methylpropanesulfonyl)ethyl]benzamide ligand (chemical) from the curated Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors dataset.

3-[2-(4-phenylphenyl)ethyl]-1-azabicyclo[2.2.2]octane Gene Set

From Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors

receptors of the 3-[2-(4-phenylphenyl)ethyl]-1-azabicyclo[2.2.2]octane ligand (chemical) from the curated Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors dataset.

(2-{4-[(E)-2-phenylethenyl]phenoxy}ethyl)(2-phenylpropyl)amine Gene Set

From Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors

receptors of the (2-{4-[(E)-2-phenylethenyl]phenoxy}ethyl)(2-phenylpropyl)amine ligand (chemical) from the curated Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors dataset.

{2-[4-(benzyloxy)phenoxy]ethyl}(2-phenylpropyl)amine Gene Set

From Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors

receptors of the {2-[4-(benzyloxy)phenoxy]ethyl}(2-phenylpropyl)amine ligand (chemical) from the curated Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors dataset.

2-O-ethyl-PAF C-16 Gene Set

From Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors

receptors of the 2-O-ethyl-PAF C-16 ligand (chemical) from the curated Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors dataset.

(2S)-2-[[(1R)-1-(4-bromophenyl)ethyl]carbamoylamino]-5-(carbamoylamino)-N-[(2S)-1-[[(2S)-5-(diaminomethylideneamino)-1-oxo-1-(1 3-thiazol-2-yl)pentan-2-yl]amino]-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]pentanamide Gene Set

From Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors

receptors of the (2S)-2-[[(1R)-1-(4-bromophenyl)ethyl]carbamoylamino]-5-(carbamoylamino)-N-[(2S)-1-[[(2S)-5-(diaminomethylideneamino)-1-oxo-1-(1 3-thiazol-2-yl)pentan-2-yl]amino]-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]pentanamide ligand (chemical) from the curated Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors dataset.

(1-methyl-1-{[3-(3-phenoxyphenyl)propyl]carbamoyl}ethyl)phosphonate Gene Set

From Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors

receptors of the (1-methyl-1-{[3-(3-phenoxyphenyl)propyl]carbamoyl}ethyl)phosphonate ligand (chemical) from the curated Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors dataset.

4-[({5-[(3R 5R)-6-carboxylato-3 5-dihydroxyhexyl]-1-ethyl-4-(4-fluorophenyl)-3-methyl-1H-pyrrol-2-yl}formamido)methyl]benzoate Gene Set

From Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors

receptors of the 4-[({5-[(3R 5R)-6-carboxylato-3 5-dihydroxyhexyl]-1-ethyl-4-(4-fluorophenyl)-3-methyl-1H-pyrrol-2-yl}formamido)methyl]benzoate ligand (chemical) from the curated Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors dataset.

(4S 6S)-6-{2-[1 5-bis(4-fluorophenyl)-3-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]ethyl}-4-hydroxyoxan-2-one Gene Set

From Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors

receptors of the (4S 6S)-6-{2-[1 5-bis(4-fluorophenyl)-3-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]ethyl}-4-hydroxyoxan-2-one ligand (chemical) from the curated Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors dataset.

ethyl 4-{2-hydroxy-3-[(propan-2-yl)amino]propoxy}benzoate Gene Set

From Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors

receptors of the ethyl 4-{2-hydroxy-3-[(propan-2-yl)amino]propoxy}benzoate ligand (chemical) from the curated Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors dataset.

benzyl(2-{4-[(E)-2-phenylethenyl]phenoxy}ethyl)amine Gene Set

From Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors

receptors of the benzyl(2-{4-[(E)-2-phenylethenyl]phenoxy}ethyl)amine ligand (chemical) from the curated Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors dataset.

Ethyl p-anisate Gene Set

From HMDB Metabolites of Enzymes

interacting proteins for the Ethyl p-anisate metabolite from the curated HMDB Metabolites of Enzymes dataset.

Ethyl pyruvate Gene Set

From HMDB Metabolites of Enzymes

interacting proteins for the Ethyl pyruvate metabolite from the curated HMDB Metabolites of Enzymes dataset.

S-(2,2-Dichloro-1-hydroxy)ethyl glutathione Gene Set

From HMDB Metabolites of Enzymes

interacting proteins for the S-(2,2-Dichloro-1-hydroxy)ethyl glutathione metabolite from the curated HMDB Metabolites of Enzymes dataset.

Ethyl carbamate Gene Set

From HMDB Metabolites of Enzymes

interacting proteins for the Ethyl carbamate metabolite from the curated HMDB Metabolites of Enzymes dataset.

Ethyl glucuronide Gene Set

From HMDB Metabolites of Enzymes

interacting proteins for the Ethyl glucuronide metabolite from the curated HMDB Metabolites of Enzymes dataset.

BRD-K97274161_N-{2-[benzyl(isopropyl)amino]ethyl}-4-({[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino}methyl)benzamide_A549_24.0_h_10.0_um Gene Set

From LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules

genes differentially expressed following the BRD-K97274161_N-{2-[benzyl(isopropyl)amino]ethyl}-4-({[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino}methyl)benzamide_A549_24.0_h_10.0_um small molecule perturbation from the LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules dataset.

BRD-K36772364_8-{[2-oxo-2-(1-pyrrolidinyl)ethyl]thio}quinoline_A375_6.0_h_10.0_um Gene Set

From LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules

genes differentially expressed following the BRD-K36772364_8-{[2-oxo-2-(1-pyrrolidinyl)ethyl]thio}quinoline_A375_6.0_h_10.0_um small molecule perturbation from the LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules dataset.

BRD-K97274161_N-{2-[benzyl(isopropyl)amino]ethyl}-4-({[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino}methyl)benzamide_MCF7_24.0_h_10.0_um Gene Set

From LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules

genes differentially expressed following the BRD-K97274161_N-{2-[benzyl(isopropyl)amino]ethyl}-4-({[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino}methyl)benzamide_MCF7_24.0_h_10.0_um small molecule perturbation from the LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules dataset.

BRD-K83194053_4-(2-(6-chloroquinazolin-4-ylamino)ethyl)phenol CU-00000000029-2_A549_6.0_h_10.0_um Gene Set

From LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules

genes differentially expressed following the BRD-K83194053_4-(2-(6-chloroquinazolin-4-ylamino)ethyl)phenol CU-00000000029-2_A549_6.0_h_10.0_um small molecule perturbation from the LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules dataset.

BRD-K18595892_1-{[2-(4-chlorophenyl)-5-methyl-1,3-oxazol-4-yl]methyl}-N-[2-(dipropylamino)ethyl]piperidine-4-carboxamide_HT29_6.0_h_10.0_um Gene Set

From LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules

genes differentially expressed following the BRD-K18595892_1-{[2-(4-chlorophenyl)-5-methyl-1,3-oxazol-4-yl]methyl}-N-[2-(dipropylamino)ethyl]piperidine-4-carboxamide_HT29_6.0_h_10.0_um small molecule perturbation from the LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules dataset.

BRD-K18595892_1-{[2-(4-chlorophenyl)-5-methyl-1,3-oxazol-4-yl]methyl}-N-[2-(dipropylamino)ethyl]piperidine-4-carboxamide_HT29_24.0_h_10.0_um Gene Set

From LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules

genes differentially expressed following the BRD-K18595892_1-{[2-(4-chlorophenyl)-5-methyl-1,3-oxazol-4-yl]methyl}-N-[2-(dipropylamino)ethyl]piperidine-4-carboxamide_HT29_24.0_h_10.0_um small molecule perturbation from the LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules dataset.

BRD-K97274161_N-{2-[benzyl(isopropyl)amino]ethyl}-4-({[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino}methyl)benzamide_HA1E_24.0_h_10.0_um Gene Set

From LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules

genes differentially expressed following the BRD-K97274161_N-{2-[benzyl(isopropyl)amino]ethyl}-4-({[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino}methyl)benzamide_HA1E_24.0_h_10.0_um small molecule perturbation from the LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules dataset.

BRD-K18595892_1-{[2-(4-chlorophenyl)-5-methyl-1,3-oxazol-4-yl]methyl}-N-[2-(dipropylamino)ethyl]piperidine-4-carboxamide_A549_24.0_h_10.0_um Gene Set

From LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules

genes differentially expressed following the BRD-K18595892_1-{[2-(4-chlorophenyl)-5-methyl-1,3-oxazol-4-yl]methyl}-N-[2-(dipropylamino)ethyl]piperidine-4-carboxamide_A549_24.0_h_10.0_um small molecule perturbation from the LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules dataset.

BRD-K07237224_4-chloro-n-(2-morpholin-4-yl-ethyl)-benzamide_VCAP_6.0_h_10.0_um Gene Set

From LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules

genes differentially expressed following the BRD-K07237224_4-chloro-n-(2-morpholin-4-yl-ethyl)-benzamide_VCAP_6.0_h_10.0_um small molecule perturbation from the LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules dataset.

BRD-K70917163_6-amino-1-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone MLS000052933-02_HT29_6.0_h_10.0_um Gene Set

From LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules

genes differentially expressed following the BRD-K70917163_6-amino-1-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone MLS000052933-02_HT29_6.0_h_10.0_um small molecule perturbation from the LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules dataset.

BRD-K36772364_8-{[2-oxo-2-(1-pyrrolidinyl)ethyl]thio}quinoline_PC3_6.0_h_10.0_um Gene Set

From LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules

genes differentially expressed following the BRD-K36772364_8-{[2-oxo-2-(1-pyrrolidinyl)ethyl]thio}quinoline_PC3_6.0_h_10.0_um small molecule perturbation from the LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules dataset.

BRD-K36772364_8-{[2-oxo-2-(1-pyrrolidinyl)ethyl]thio}quinoline_A549_6.0_h_10.0_um Gene Set

From LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules

genes differentially expressed following the BRD-K36772364_8-{[2-oxo-2-(1-pyrrolidinyl)ethyl]thio}quinoline_A549_6.0_h_10.0_um small molecule perturbation from the LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules dataset.

BRD-K97274161_N-{2-[benzyl(isopropyl)amino]ethyl}-4-({[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino}methyl)benzamide_A375_24.0_h_10.0_um Gene Set

From LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules

genes differentially expressed following the BRD-K97274161_N-{2-[benzyl(isopropyl)amino]ethyl}-4-({[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino}methyl)benzamide_A375_24.0_h_10.0_um small molecule perturbation from the LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules dataset.

BRD-K11671649_5-amino-1-ethyl-3-(naphthalen-1-ylmethyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile CAL-NCGC-061_A375_6.0_h_10.0_um Gene Set

From LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules

genes differentially expressed following the BRD-K11671649_5-amino-1-ethyl-3-(naphthalen-1-ylmethyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile CAL-NCGC-061_A375_6.0_h_10.0_um small molecule perturbation from the LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules dataset.

BRD-K83194053_4-(2-(6-chloroquinazolin-4-ylamino)ethyl)phenol CU-00000000029-2_VCAP_24.0_h_10.0_um Gene Set

From LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules

genes differentially expressed following the BRD-K83194053_4-(2-(6-chloroquinazolin-4-ylamino)ethyl)phenol CU-00000000029-2_VCAP_24.0_h_10.0_um small molecule perturbation from the LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules dataset.

BRD-K36772364_8-{[2-oxo-2-(1-pyrrolidinyl)ethyl]thio}quinoline_VCAP_6.0_h_10.0_um Gene Set

From LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules

genes differentially expressed following the BRD-K36772364_8-{[2-oxo-2-(1-pyrrolidinyl)ethyl]thio}quinoline_VCAP_6.0_h_10.0_um small molecule perturbation from the LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules dataset.

BRD-K83194053_4-(2-(6-chloroquinazolin-4-ylamino)ethyl)phenol CU-00000000029-2_A375_24.0_h_10.0_um Gene Set

From LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules

genes differentially expressed following the BRD-K83194053_4-(2-(6-chloroquinazolin-4-ylamino)ethyl)phenol CU-00000000029-2_A375_24.0_h_10.0_um small molecule perturbation from the LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules dataset.

BRD-K22988559_N-(5-ethyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)-4-[(phenylsulfonyl)amino]benzamide_HT29_24.0_h_10.0_um Gene Set

From LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules

genes differentially expressed following the BRD-K22988559_N-(5-ethyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)-4-[(phenylsulfonyl)amino]benzamide_HT29_24.0_h_10.0_um small molecule perturbation from the LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules dataset.

BRD-K83194053_4-(2-(6-chloroquinazolin-4-ylamino)ethyl)phenol CU-00000000029-2_A549_24.0_h_10.0_um Gene Set

From LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules

genes differentially expressed following the BRD-K83194053_4-(2-(6-chloroquinazolin-4-ylamino)ethyl)phenol CU-00000000029-2_A549_24.0_h_10.0_um small molecule perturbation from the LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules dataset.

BRD-K56658166_N-[2-(1H-benzimidazol-2-yl)ethyl]-2-(2-bromophenoxy)acetamide_VCAP_6.0_h_10.0_um Gene Set

From LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules

genes differentially expressed following the BRD-K56658166_N-[2-(1H-benzimidazol-2-yl)ethyl]-2-(2-bromophenoxy)acetamide_VCAP_6.0_h_10.0_um small molecule perturbation from the LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules dataset.

BRD-K83194053_4-(2-(6-chloroquinazolin-4-ylamino)ethyl)phenol CU-00000000029-2_VCAP_6.0_h_10.0_um Gene Set

From LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules

genes differentially expressed following the BRD-K83194053_4-(2-(6-chloroquinazolin-4-ylamino)ethyl)phenol CU-00000000029-2_VCAP_6.0_h_10.0_um small molecule perturbation from the LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules dataset.

BRD-K36772364_8-{[2-oxo-2-(1-pyrrolidinyl)ethyl]thio}quinoline_MCF7_6.0_h_10.0_um Gene Set

From LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules

genes differentially expressed following the BRD-K36772364_8-{[2-oxo-2-(1-pyrrolidinyl)ethyl]thio}quinoline_MCF7_6.0_h_10.0_um small molecule perturbation from the LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules dataset.

BRD-K83194053_4-(2-(6-chloroquinazolin-4-ylamino)ethyl)phenol CU-00000000029-2_PC3_24.0_h_10.0_um Gene Set

From LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules

genes differentially expressed following the BRD-K83194053_4-(2-(6-chloroquinazolin-4-ylamino)ethyl)phenol CU-00000000029-2_PC3_24.0_h_10.0_um small molecule perturbation from the LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules dataset.

BRD-K36772364_8-{[2-oxo-2-(1-pyrrolidinyl)ethyl]thio}quinoline_HCC515_6.0_h_10.0_um Gene Set

From LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules

genes differentially expressed following the BRD-K36772364_8-{[2-oxo-2-(1-pyrrolidinyl)ethyl]thio}quinoline_HCC515_6.0_h_10.0_um small molecule perturbation from the LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules dataset.

BRD-A98248982_1-(3,4-dimethoxybenzyl)-N-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-N-methylpiperidine-3-carboxamide_A375_6.0_h_10.0_um Gene Set

From LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules

genes differentially expressed following the BRD-A98248982_1-(3,4-dimethoxybenzyl)-N-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-N-methylpiperidine-3-carboxamide_A375_6.0_h_10.0_um small molecule perturbation from the LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules dataset.

BRD-K18595892_1-{[2-(4-chlorophenyl)-5-methyl-1,3-oxazol-4-yl]methyl}-N-[2-(dipropylamino)ethyl]piperidine-4-carboxamide_A549_6.0_h_10.0_um Gene Set

From LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules

genes differentially expressed following the BRD-K18595892_1-{[2-(4-chlorophenyl)-5-methyl-1,3-oxazol-4-yl]methyl}-N-[2-(dipropylamino)ethyl]piperidine-4-carboxamide_A549_6.0_h_10.0_um small molecule perturbation from the LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules dataset.

BRD-K18595892_1-{[2-(4-chlorophenyl)-5-methyl-1,3-oxazol-4-yl]methyl}-N-[2-(dipropylamino)ethyl]piperidine-4-carboxamide_VCAP_6.0_h_10.0_um Gene Set

From LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules

genes differentially expressed following the BRD-K18595892_1-{[2-(4-chlorophenyl)-5-methyl-1,3-oxazol-4-yl]methyl}-N-[2-(dipropylamino)ethyl]piperidine-4-carboxamide_VCAP_6.0_h_10.0_um small molecule perturbation from the LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules dataset.

BRD-K11671649_5-amino-1-ethyl-3-(naphthalen-1-ylmethyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile CAL-NCGC-061_HA1E_24.0_h_10.0_um Gene Set

From LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules

genes differentially expressed following the BRD-K11671649_5-amino-1-ethyl-3-(naphthalen-1-ylmethyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile CAL-NCGC-061_HA1E_24.0_h_10.0_um small molecule perturbation from the LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules dataset.

BRD-K70917163_6-amino-1-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone MLS000052933-02_A549_6.0_h_10.0_um Gene Set

From LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules

genes differentially expressed following the BRD-K70917163_6-amino-1-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone MLS000052933-02_A549_6.0_h_10.0_um small molecule perturbation from the LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules dataset.

BRD-K14844937_METHYL-6,7-DIMETHOXY-4-ETHYL-beta-CARBOLINE-3-CARBOXYLATE_HA1E_24.0_h_10.0_um Gene Set

From LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules

genes differentially expressed following the BRD-K14844937_METHYL-6,7-DIMETHOXY-4-ETHYL-beta-CARBOLINE-3-CARBOXYLATE_HA1E_24.0_h_10.0_um small molecule perturbation from the LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules dataset.

BRD-K18595892_1-{[2-(4-chlorophenyl)-5-methyl-1,3-oxazol-4-yl]methyl}-N-[2-(dipropylamino)ethyl]piperidine-4-carboxamide_A375_24.0_h_10.0_um Gene Set

From LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules

genes differentially expressed following the BRD-K18595892_1-{[2-(4-chlorophenyl)-5-methyl-1,3-oxazol-4-yl]methyl}-N-[2-(dipropylamino)ethyl]piperidine-4-carboxamide_A375_24.0_h_10.0_um small molecule perturbation from the LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules dataset.

BRD-K18595892_1-{[2-(4-chlorophenyl)-5-methyl-1,3-oxazol-4-yl]methyl}-N-[2-(dipropylamino)ethyl]piperidine-4-carboxamide_HA1E_24.0_h_10.0_um Gene Set

From LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules

genes differentially expressed following the BRD-K18595892_1-{[2-(4-chlorophenyl)-5-methyl-1,3-oxazol-4-yl]methyl}-N-[2-(dipropylamino)ethyl]piperidine-4-carboxamide_HA1E_24.0_h_10.0_um small molecule perturbation from the LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules dataset.

BRD-K18595892_1-{[2-(4-chlorophenyl)-5-methyl-1,3-oxazol-4-yl]methyl}-N-[2-(dipropylamino)ethyl]piperidine-4-carboxamide_A375_6.0_h_10.0_um Gene Set

From LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules

genes differentially expressed following the BRD-K18595892_1-{[2-(4-chlorophenyl)-5-methyl-1,3-oxazol-4-yl]methyl}-N-[2-(dipropylamino)ethyl]piperidine-4-carboxamide_A375_6.0_h_10.0_um small molecule perturbation from the LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules dataset.

BRD-K07237224_4-chloro-n-(2-morpholin-4-yl-ethyl)-benzamide_VCAP_24.0_h_10.0_um Gene Set

From LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules

genes differentially expressed following the BRD-K07237224_4-chloro-n-(2-morpholin-4-yl-ethyl)-benzamide_VCAP_24.0_h_10.0_um small molecule perturbation from the LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules dataset.

polylactic acid-polyglycolic acid copolymer Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical polylactic acid-polyglycolic acid copolymer from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

5-(DIMETHYLAMINO)-1-NAPHTHALENESULFONIC ACID(DANSYL ACID) Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 5-(DIMETHYLAMINO)-1-NAPHTHALENESULFONIC ACID(DANSYL ACID) drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

amino acid disorder, nos; amino acid metabolism, inborn errors; hyperhomocysteinemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease amino acid disorder, nos; amino acid metabolism, inborn errors; hyperhomocysteinemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cholesterol, hdl; triglycerides; cholesterol, ldl; lipoprotein; fatty acid; uric acid Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cholesterol, hdl; triglycerides; cholesterol, ldl; lipoprotein; fatty acid; uric acid in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

amino acid disorder, nos; amino acid metabolism, inborn errors Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease amino acid disorder, nos; amino acid metabolism, inborn errors in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

fatty acid elongation, monounsaturated fatty acid Gene Set

From GO Biological Process Annotations

genes participating in the fatty acid elongation, monounsaturated fatty acid biological process from the curated GO Biological Process Annotations dataset.

fatty acid elongation, unsaturated fatty acid Gene Set

From GO Biological Process Annotations

genes participating in the fatty acid elongation, unsaturated fatty acid biological process from the curated GO Biological Process Annotations dataset.

fatty acid elongation, saturated fatty acid Gene Set

From GO Biological Process Annotations

genes participating in the fatty acid elongation, saturated fatty acid biological process from the curated GO Biological Process Annotations dataset.

fatty acid elongation, polyunsaturated fatty acid Gene Set

From GO Biological Process Annotations

genes participating in the fatty acid elongation, polyunsaturated fatty acid biological process from the curated GO Biological Process Annotations dataset.

acid-amino acid ligase activity Gene Set

From GO Molecular Function Annotations

genes performing the acid-amino acid ligase activity molecular function from the curated GO Molecular Function Annotations dataset.

Plasma omega-6 polyunsaturated fatty acid levels (linoleic acid) Gene Set

From GWAS Catalog SNP-Phenotype Associations

genes associated with the Plasma omega-6 polyunsaturated fatty acid levels (linoleic acid) phenotype in GWAS datasets from the GWAS Catalog SNP-Phenotype Associations dataset.

Plasma omega-6 polyunsaturated fatty acid levels (arachidonic acid) Gene Set

From GWAS Catalog SNP-Phenotype Associations

genes associated with the Plasma omega-6 polyunsaturated fatty acid levels (arachidonic acid) phenotype in GWAS datasets from the GWAS Catalog SNP-Phenotype Associations dataset.

Plasma omega-6 polyunsaturated fatty acid levels (adrenic acid) Gene Set

From GWAS Catalog SNP-Phenotype Associations

genes associated with the Plasma omega-6 polyunsaturated fatty acid levels (adrenic acid) phenotype in GWAS datasets from the GWAS Catalog SNP-Phenotype Associations dataset.

Plasma omega-6 polyunsaturated fatty acid levels (dihomo-gamma-linolenic acid) Gene Set

From GWAS Catalog SNP-Phenotype Associations

genes associated with the Plasma omega-6 polyunsaturated fatty acid levels (dihomo-gamma-linolenic acid) phenotype in GWAS datasets from the GWAS Catalog SNP-Phenotype Associations dataset.

Plasma omega-6 polyunsaturated fatty acid levels (gamma-linolenic acid) Gene Set

From GWAS Catalog SNP-Phenotype Associations

genes associated with the Plasma omega-6 polyunsaturated fatty acid levels (gamma-linolenic acid) phenotype in GWAS datasets from the GWAS Catalog SNP-Phenotype Associations dataset.

Acyl-CoA thioester hydrolase/bile acid-CoA amino acid N-acetyltransferase Gene Set

From InterPro Predicted Protein Domain Annotations

proteins predicted to have the Acyl-CoA thioester hydrolase/bile acid-CoA amino acid N-acetyltransferase protein domain from the InterPro Predicted Protein Domain Annotations dataset.

Amino acid conjugation of benzoic acid(Mus musculus) Gene Set

From Wikipathways Pathways

proteins participating in the Amino acid conjugation of benzoic acid(Mus musculus) pathway from the Wikipathways Pathways dataset.

Amino acid conjugation of benzoic acid(Homo sapiens) Gene Set

From Wikipathways Pathways

proteins participating in the Amino acid conjugation of benzoic acid(Homo sapiens) pathway from the Wikipathways Pathways dataset.

phenyl biguanide-22 Gene Set

From CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules

genes differentially expressed following the phenyl biguanide-22 small molecule perturbation from the CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules dataset.

5-((4-(2-(1-indolyl)ethoxy)-phenyl)methyl)thiazolidine-2,4-dione Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 5-((4-(2-(1-indolyl)ethoxy)-phenyl)methyl)thiazolidine-2,4-dione from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

3-(3,4-difluorophenyl)-4-(4-(methylsulfonyl)phenyl)-2(5H)-furanone Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 3-(3,4-difluorophenyl)-4-(4-(methylsulfonyl)phenyl)-2(5H)-furanone from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

1-phenyl-3-dimethylamino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 1-phenyl-3-dimethylamino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

4-phenyl-2-propionamidotetraline Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 4-phenyl-2-propionamidotetraline from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

1-Methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 1-Methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

N-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-5-chloro-2-hydroxybenzamide Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical N-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-5-chloro-2-hydroxybenzamide from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

5,6-dimethoxy-3-methyl-N-phenyl-N-(3-(piperidin-1-yl)propyl)benzofuran-2-carboxamide Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 5,6-dimethoxy-3-methyl-N-phenyl-N-(3-(piperidin-1-yl)propyl)benzofuran-2-carboxamide from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

4,5-Dihydro-1-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-pyrazol-3-amine Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 4,5-Dihydro-1-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-pyrazol-3-amine from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

N-(4-chloro-2-((1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)methyl)phenyl)-2-hydroxybenzamide Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical N-(4-chloro-2-((1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)methyl)phenyl)-2-hydroxybenzamide from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

1-phenyl-1,2-propanedione Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 1-phenyl-1,2-propanedione from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

N-((3-(aminomethyl)phenyl)methyl)ethanimidamide Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical N-((3-(aminomethyl)phenyl)methyl)ethanimidamide from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

5-(N-benzyl-N-methylaminomethyl)-1--(2,6-difluorobenzyl)-6-(4-(3-methoxyureido)phenyl)-3-phenylthieno(2,3-d)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 5-(N-benzyl-N-methylaminomethyl)-1--(2,6-difluorobenzyl)-6-(4-(3-methoxyureido)phenyl)-3-phenylthieno(2,3-d)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

alpha-phenyl-1-(2-phenylethyl)-4-piperidinemethanol Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical alpha-phenyl-1-(2-phenylethyl)-4-piperidinemethanol from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

3-(2-(4-chlorophenylsulfanyl)phenyl)-N-(4-dimethylaminobutyl)acrylamide Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 3-(2-(4-chlorophenylsulfanyl)phenyl)-N-(4-dimethylaminobutyl)acrylamide from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

1-((4-methylsulfonyl)phenyl)-3-trifluoromethyl-5-(4-fluorophenyl)pyrazole Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 1-((4-methylsulfonyl)phenyl)-3-trifluoromethyl-5-(4-fluorophenyl)pyrazole from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

4-cyano-N-(2-(1-cyclohexen-1-yl)-4-(1-((dimethylamino)acetyl)-4-piperidinyl)phenyl)-1H-imidazole-2-carboxamide Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 4-cyano-N-(2-(1-cyclohexen-1-yl)-4-(1-((dimethylamino)acetyl)-4-piperidinyl)phenyl)-1H-imidazole-2-carboxamide from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

phenyl valerate Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical phenyl valerate from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

5-phenyl-5-(4-hydroxyphenyl)hydantoin glucuronide Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 5-phenyl-5-(4-hydroxyphenyl)hydantoin glucuronide from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

N-(2-methyl-3-(4-(4-(4-(trifluoromethoxy)benzyloxy)piperidin-1-yl)-1,3,5-triazin-2-ylamino)phenyl)acetamide Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical N-(2-methyl-3-(4-(4-(4-(trifluoromethoxy)benzyloxy)piperidin-1-yl)-1,3,5-triazin-2-ylamino)phenyl)acetamide from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

3-methyl-N-phenyl-N-(3-(piperidin-1-yl)propyl)benzofuran-2-carboxamide Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 3-methyl-N-phenyl-N-(3-(piperidin-1-yl)propyl)benzofuran-2-carboxamide from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

N-(2-thiolethyl)-2-(2-(N'-(2,6-dichlorophenyl)amino) phenyl)acetamide Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical N-(2-thiolethyl)-2-(2-(N'-(2,6-dichlorophenyl)amino) phenyl)acetamide from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

N-(3-fluorophenyl)-1-((4-(((3S)-3-methyl-1-piperazinyl)methyl)phenyl)acetyl)-4-piperidinamine Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical N-(3-fluorophenyl)-1-((4-(((3S)-3-methyl-1-piperazinyl)methyl)phenyl)acetyl)-4-piperidinamine from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

2-cyano-3-hydroxy-N-(4-(trifluoromethyl)phenyl)-2-hepten-6-ynamide Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 2-cyano-3-hydroxy-N-(4-(trifluoromethyl)phenyl)-2-hepten-6-ynamide from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

N3-(4-(4-morpholinocyclohexyl)phenyl)-1-(pyridin-2-yl)-1H-1,2,4-triazole-3,5-diamine Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical N3-(4-(4-morpholinocyclohexyl)phenyl)-1-(pyridin-2-yl)-1H-1,2,4-triazole-3,5-diamine from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

2-phenyl-4,4,5,5-tetramethylimidazoline-1-oxyl-3-oxide Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 2-phenyl-4,4,5,5-tetramethylimidazoline-1-oxyl-3-oxide from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

1-methyl-4-phenyl-2,3-dihydropyridinium Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 1-methyl-4-phenyl-2,3-dihydropyridinium from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

phenyl biguanide Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical phenyl biguanide from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

2-(4-morpholinyl)-8-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 2-(4-morpholinyl)-8-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

N-(2-fluoro-4-((2-(4-(4-methylpiperazin-1-yl)piperidin-1-yl)carbonylaminopyridin-4-yl)oxy)phenyl)-N'-(4-fluorophenyl)cyclopropane-1,1-dicarboxamide Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical N-(2-fluoro-4-((2-(4-(4-methylpiperazin-1-yl)piperidin-1-yl)carbonylaminopyridin-4-yl)oxy)phenyl)-N'-(4-fluorophenyl)cyclopropane-1,1-dicarboxamide from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

phenyl-N-tert-butylnitrone Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical phenyl-N-tert-butylnitrone from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

6-(4-(3-(2-methylpyrrolidin-1-yl)propoxy)phenyl)-2H-pyridazin-3-one Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 6-(4-(3-(2-methylpyrrolidin-1-yl)propoxy)phenyl)-2H-pyridazin-3-one from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

N,N-dipropyl-2-(4-methoxy-3-(2-phenylethoxy)phenyl)ethylamine monohydrochloride Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical N,N-dipropyl-2-(4-methoxy-3-(2-phenylethoxy)phenyl)ethylamine monohydrochloride from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

5-(3-((3-(5-methoxybenzisoxazol-3-yl)benzimidazol-1-yl)methyl)phenyl)-5-methyloxazolidinedione Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 5-(3-((3-(5-methoxybenzisoxazol-3-yl)benzimidazol-1-yl)methyl)phenyl)-5-methyloxazolidinedione from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

7-(3,4 dihydroxyphenyl)-5-hydroxy-1-phenyl-1-heptene Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 7-(3,4 dihydroxyphenyl)-5-hydroxy-1-phenyl-1-heptene from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

9-(6-aminopyridin-3-yl)-1-(3-(trifluoromethyl)phenyl)benzo(h)(1,6)naphthyridin-2(1H)-one Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 9-(6-aminopyridin-3-yl)-1-(3-(trifluoromethyl)phenyl)benzo(h)(1,6)naphthyridin-2(1H)-one from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

N'-((1E)-(4-(diethylamino)phenyl)methylene)-4-hydroxybenzohydrazide Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical N'-((1E)-(4-(diethylamino)phenyl)methylene)-4-hydroxybenzohydrazide from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

4-(3-(4-(4-fluoro-phenyl)-3,6-dihydro-2H-pyridin-1-yl)-2-hydroxy-propoxy)-benzamide Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 4-(3-(4-(4-fluoro-phenyl)-3,6-dihydro-2H-pyridin-1-yl)-2-hydroxy-propoxy)-benzamide from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

5,5-dimethyl-3-(3-fluorophenyl)-4-(4-methylsulfonyl)phenyl-2(5H)-furanone Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 5,5-dimethyl-3-(3-fluorophenyl)-4-(4-methylsulfonyl)phenyl-2(5H)-furanone from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

phenyl acetate Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical phenyl acetate from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

phenyl salicylate Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical phenyl salicylate from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

2-phenyl-2-(1-piperidinyl)propane Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 2-phenyl-2-(1-piperidinyl)propane from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

1-(4-(1-(2,6-difluorobenzyl)-5-((dimethylamino)methyl)-3-(6-methoxypyridazin-3-yl)-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydrothieno(2,3-d)pyrimidin-6-yl)phenyl)-3-methoxyurea Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 1-(4-(1-(2,6-difluorobenzyl)-5-((dimethylamino)methyl)-3-(6-methoxypyridazin-3-yl)-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydrothieno(2,3-d)pyrimidin-6-yl)phenyl)-3-methoxyurea from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

4-(4-(4-chloro-phenyl)thiazol-2-ylamino)phenol Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 4-(4-(4-chloro-phenyl)thiazol-2-ylamino)phenol from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

1,6-Bis(4-(4-amino-3-hydroxyphenoxy)phenyl)diamantane Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 1,6-Bis(4-(4-amino-3-hydroxyphenoxy)phenyl)diamantane from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

4-(2-phenyl-5,7-bis(trifluoromethyl)pyrazolo(1,5-a)pyrimidin-3-yl)phenol Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 4-(2-phenyl-5,7-bis(trifluoromethyl)pyrazolo(1,5-a)pyrimidin-3-yl)phenol from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

3-methyl-1-phenyl-2-(phenylseleno)oct-2-en-1-one Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 3-methyl-1-phenyl-2-(phenylseleno)oct-2-en-1-one from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

N-(3-((2-hydroxynaphthalen-1-ylmethylene)amino)phenyl)-2-phenylpropionamide Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical N-(3-((2-hydroxynaphthalen-1-ylmethylene)amino)phenyl)-2-phenylpropionamide from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

1-phenyl-2-hexadecanoylamino-3-pyrrolidino-1-propanol Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 1-phenyl-2-hexadecanoylamino-3-pyrrolidino-1-propanol from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

5-(4-(3-(4-cyclohexyl-2-propylphenoxy)propoxy)phenyl)-1,3-oxazolidine-2,4-dione Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 5-(4-(3-(4-cyclohexyl-2-propylphenoxy)propoxy)phenyl)-1,3-oxazolidine-2,4-dione from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

5-((2,4-dioxo-5-thiazolidinyl)methyl)-2-methoxy-N-((4-(trifluoromethyl)phenyl)methyl)benzamide Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 5-((2,4-dioxo-5-thiazolidinyl)methyl)-2-methoxy-N-((4-(trifluoromethyl)phenyl)methyl)benzamide from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

N-benzyl-N-methyl-2-(7-methyl-8-oxo-2-phenyl-7,8-dihydro-9H-purin-9-yl)acetamide Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical N-benzyl-N-methyl-2-(7-methyl-8-oxo-2-phenyl-7,8-dihydro-9H-purin-9-yl)acetamide from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

4-methyl-N-(3-(4-methylimidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl)-3-((4-pyridin-3-ylpyrimidin-2-yl)amino)benzamide Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 4-methyl-N-(3-(4-methylimidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl)-3-((4-pyridin-3-ylpyrimidin-2-yl)amino)benzamide from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

N6-(((4-(4-aminobenzyl)phenyl)amino)carbonyl)lysine Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical N6-(((4-(4-aminobenzyl)phenyl)amino)carbonyl)lysine from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

1-(2-methoxy-phenyl)-4-(4-(4-(6-imidazol(2,1-b) thiazolyl)-phenoxy)-butyl-4-(14)C)-piperazine dimethane Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 1-(2-methoxy-phenyl)-4-(4-(4-(6-imidazol(2,1-b) thiazolyl)-phenoxy)-butyl-4-(14)C)-piperazine dimethane from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

6-(4-hydroxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)-1-naphthol Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 6-(4-hydroxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)-1-naphthol from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

3-((3-trifluoromethyl)phenyl)-5-((3-carboxyphenyl)methylene)-2-thioxo-4-thiazolidinone Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 3-((3-trifluoromethyl)phenyl)-5-((3-carboxyphenyl)methylene)-2-thioxo-4-thiazolidinone from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

6,7-dimethyl-2-(2E)-3-(1-methyl-2-phenyl-1H-pyrrolo(2,3-b)pyridin-3-yl-prop-2-enoyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 6,7-dimethyl-2-(2E)-3-(1-methyl-2-phenyl-1H-pyrrolo(2,3-b)pyridin-3-yl-prop-2-enoyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

N-(2-(2-(4-(4-(2-hydroxypropyl)piperazin-1-yl)-2-methoxyphenylamino)pyrrolo(2,1-f)(1,2,4)triazin-7-yl)phenyl)-N-methylmethanesulfonamide Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical N-(2-(2-(4-(4-(2-hydroxypropyl)piperazin-1-yl)-2-methoxyphenylamino)pyrrolo(2,1-f)(1,2,4)triazin-7-yl)phenyl)-N-methylmethanesulfonamide from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

5-(4-chloro-3-(4-ethoxybenzyl)phenyl)-1-hydroxymethyl-6,8-dioxabicyclo(3.2.1)octane-2,3,4-triol Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 5-(4-chloro-3-(4-ethoxybenzyl)phenyl)-1-hydroxymethyl-6,8-dioxabicyclo(3.2.1)octane-2,3,4-triol from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

1-(2-chlorobenzyl)-5'-phenyl-3'H-spiro(indoline-3,2'-(1,3,4)thiadiazol)-2-one Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 1-(2-chlorobenzyl)-5'-phenyl-3'H-spiro(indoline-3,2'-(1,3,4)thiadiazol)-2-one from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

N(6)-phenyl-cAMP Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical N(6)-phenyl-cAMP from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

(2R, 3S)-2-(((4-(2-butynyloxy)phenyl)sulfonyl)amino)-N,3-dihydroxybutanamide Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical (2R, 3S)-2-(((4-(2-butynyloxy)phenyl)sulfonyl)amino)-N,3-dihydroxybutanamide from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

N-(4-methoxy-3-(4-methylpiperazin-1-yl)phenyl)-3-methyl-4-(4-pyridyl)benzamide Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical N-(4-methoxy-3-(4-methylpiperazin-1-yl)phenyl)-3-methyl-4-(4-pyridyl)benzamide from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

N3-cyclopropyl-7-((4-(1-methylethyl)phenyl)methyl)-7H-pyrrolo(3, 2-f)quinazoline-1,3-diamine Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical N3-cyclopropyl-7-((4-(1-methylethyl)phenyl)methyl)-7H-pyrrolo(3, 2-f)quinazoline-1,3-diamine from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

3-amino-5-((2-((2-methoxyethyl)amino)-6-(4-(trifluoromethyl)phenyl)pyrimidin-4-yl)oxy)quinoxalin-2(1H)-one Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 3-amino-5-((2-((2-methoxyethyl)amino)-6-(4-(trifluoromethyl)phenyl)pyrimidin-4-yl)oxy)quinoxalin-2(1H)-one from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

4-(2-chloro-4-(2-piperidin-1-ylethoxy)phenyl)-5-(2,6-dichloro-4-hydroxyphenyl)-2-imidazoline Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 4-(2-chloro-4-(2-piperidin-1-ylethoxy)phenyl)-5-(2,6-dichloro-4-hydroxyphenyl)-2-imidazoline from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

(6-(4-(2-piperidin-1-ylethoxy)phenyl))-3-pyridin-4-ylpyrazolo(1,5-a)pyrimidine Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical (6-(4-(2-piperidin-1-ylethoxy)phenyl))-3-pyridin-4-ylpyrazolo(1,5-a)pyrimidine from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

N-methyl-3-(1-(4-(piperazin-1-yl)phenyl)-5-(4'-(trifluoromethyl)-(1,1'-biphenyl)-4-yl)-1H-pyrazol-3-yl)propanamide Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical N-methyl-3-(1-(4-(piperazin-1-yl)phenyl)-5-(4'-(trifluoromethyl)-(1,1'-biphenyl)-4-yl)-1H-pyrazol-3-yl)propanamide from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

3-(2-hydroxy-4-(1,1-dimethylheptyl)phenyl)-4-(3-hydroxypropyl)cyclohexanol Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 3-(2-hydroxy-4-(1,1-dimethylheptyl)phenyl)-4-(3-hydroxypropyl)cyclohexanol from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

S-phenyl-N-acetylcysteine Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical S-phenyl-N-acetylcysteine from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

N-(4-(4-(3-aminocarbonyl-phenyl)-piperazin-1-yl)-butyl)-4-bromo-benzamide Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical N-(4-(4-(3-aminocarbonyl-phenyl)-piperazin-1-yl)-butyl)-4-bromo-benzamide from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

2-phenyl-4-(3-pyridin-2-yl-1H-pyrazol-4-yl)pyridine Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 2-phenyl-4-(3-pyridin-2-yl-1H-pyrazol-4-yl)pyridine from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

4,4 -(1-(4-(1-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl)phenyl)ethylidene)bis(phenol) Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 4,4 -(1-(4-(1-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl)phenyl)ethylidene)bis(phenol) from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

2-methoxy-N-(3-(4-((3-methyl-4-((6-methyl-3-pyridinyl)oxy)phenyl)amino)-6-quinazolinyl)-2-propenyl)acetamide Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 2-methoxy-N-(3-(4-((3-methyl-4-((6-methyl-3-pyridinyl)oxy)phenyl)amino)-6-quinazolinyl)-2-propenyl)acetamide from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

3-(difluoromethyl)-1-(4-methoxyphenyl)-5-(4-(methylsulfinyl)phenyl)pyrazole Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 3-(difluoromethyl)-1-(4-methoxyphenyl)-5-(4-(methylsulfinyl)phenyl)pyrazole from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

N-(3-chloro-4-morpholin-4-yl) phenyl-N'-hydroxyimido formamide Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical N-(3-chloro-4-morpholin-4-yl) phenyl-N'-hydroxyimido formamide from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

N-(2,4-dichloro-5-(4-(difluoromethyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl)phenyl)methanesulfonamide Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical N-(2,4-dichloro-5-(4-(difluoromethyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl)phenyl)methanesulfonamide from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

N6-(((4-(4-(acetylamino)benzyl)phenyl)amino)carbonyl)lysine Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical N6-(((4-(4-(acetylamino)benzyl)phenyl)amino)carbonyl)lysine from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

3-fluoro-3-(3-fluoro-4-(pyrrolidin-1-ylmethyl)phenyl)-N-(2-methylpropyl)cyclobutanecarboxamide Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 3-fluoro-3-(3-fluoro-4-(pyrrolidin-1-ylmethyl)phenyl)-N-(2-methylpropyl)cyclobutanecarboxamide from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

N-phenyl-7-(hydroxyimino)cyclopropa(b)chromen-1a-carboxamide Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical N-phenyl-7-(hydroxyimino)cyclopropa(b)chromen-1a-carboxamide from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

1-phenyl-6,7-dihydroxy-isochroman Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 1-phenyl-6,7-dihydroxy-isochroman from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

2,3,4,5-Tetrahydro-7,8-dihydroxy-1-phenyl-1H-3-benzazepine Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical 2,3,4,5-Tetrahydro-7,8-dihydroxy-1-phenyl-1H-3-benzazepine from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

2-(2-Hydroxy-Phenyl)-3h-Benzoimidazole-5-Carboxamidine Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 2-(2-Hydroxy-Phenyl)-3h-Benzoimidazole-5-Carboxamidine drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

2-(2-Hydroxy-5-Methoxy-Phenyl)-1h-Benzoimidazole-5-Carboxamidine Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 2-(2-Hydroxy-5-Methoxy-Phenyl)-1h-Benzoimidazole-5-Carboxamidine drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

(3aS)-3a-hydroxy-1-phenyl-1,2,3,3a-tetrahydro-4H-pyrrolo[2,3-b]quinolin-4-one Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the (3aS)-3a-hydroxy-1-phenyl-1,2,3,3a-tetrahydro-4H-pyrrolo[2,3-b]quinolin-4-one drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

+/-METHYL 4-(AMINOIMINOMETHYL)-BETA-[3- INH (AMINOIMINO)PHENYL]BENZENE PENTANOATE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the +/-METHYL 4-(AMINOIMINOMETHYL)-BETA-[3- INH (AMINOIMINO)PHENYL]BENZENE PENTANOATE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

PHENYL-5-(1H-PYRAZOL-3-YL)-1,3-THIAZOLE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the PHENYL-5-(1H-PYRAZOL-3-YL)-1,3-THIAZOLE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

O-(((1R)-((N-(PHENYL-METHOXY-CARBONYL)-ALANYL)-AMINO)METHYL)HYDROXYPHOSPHINYL)3-L-PHENYLLACTATE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the O-(((1R)-((N-(PHENYL-METHOXY-CARBONYL)-ALANYL)-AMINO)METHYL)HYDROXYPHOSPHINYL)3-L-PHENYLLACTATE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

(2R,4R)-N~1~-(4-CHLOROPHENYL)-N~2~-[2-FLUORO-4-(2-OXOPYRIDIN-1(2H)-YL)PHENYL]-4-METHOXYPYRROLIDINE-1,2-DICARBOXAMIDE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the (2R,4R)-N~1~-(4-CHLOROPHENYL)-N~2~-[2-FLUORO-4-(2-OXOPYRIDIN-1(2H)-YL)PHENYL]-4-METHOXYPYRROLIDINE-1,2-DICARBOXAMIDE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

N-(3-TERT-BUTYL-1H-PYRAZOL-5-YL)-N'-{4-CHLORO-3-[(PYRIDIN-3-YLOXY)METHYL]PHENYL}UREA Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the N-(3-TERT-BUTYL-1H-PYRAZOL-5-YL)-N'-{4-CHLORO-3-[(PYRIDIN-3-YLOXY)METHYL]PHENYL}UREA drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

2-(4-HYDROXY-5-PHENYL-1H-PYRAZOL-3-YL)-1H-BENZOIMIDAZOLE-5-CARBOXAMIDINE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 2-(4-HYDROXY-5-PHENYL-1H-PYRAZOL-3-YL)-1H-BENZOIMIDAZOLE-5-CARBOXAMIDINE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

[4-({[5-Benzyloxy-1-(3-Carbamimidoyl-Benzyl)-1h-Indole-2-Carbonyl]-Amino}-Methyl)-Phenyl]-Trimethyl-Ammonium Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the [4-({[5-Benzyloxy-1-(3-Carbamimidoyl-Benzyl)-1h-Indole-2-Carbonyl]-Amino}-Methyl)-Phenyl]-Trimethyl-Ammonium drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

N-{[4-(but-2-yn-1-yloxy)phenyl]sulfonyl}-5-methyl-D-tryptophan Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the N-{[4-(but-2-yn-1-yloxy)phenyl]sulfonyl}-5-methyl-D-tryptophan drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

2,5-bis-o-{3-[amino(imino)methyl]phenyl}-1,4:3,6-dianhydro-d-glucitol Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 2,5-bis-o-{3-[amino(imino)methyl]phenyl}-1,4:3,6-dianhydro-d-glucitol drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

(4Z)-6-bromo-4-({[4-(pyrrolidin-1-ylmethyl)phenyl]amino}methylidene)isoquinoline-1,3(2H,4H)-dione Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the (4Z)-6-bromo-4-({[4-(pyrrolidin-1-ylmethyl)phenyl]amino}methylidene)isoquinoline-1,3(2H,4H)-dione drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

N,4-dimethyl-3-[(1-phenyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl)amino]benzamide Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the N,4-dimethyl-3-[(1-phenyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl)amino]benzamide drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

5-chloro-N-{4-[(1R)-1,2-dihydroxyethyl]phenyl}-1H-indole-2-carboxamide Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 5-chloro-N-{4-[(1R)-1,2-dihydroxyethyl]phenyl}-1H-indole-2-carboxamide drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

N-[4-(benzyloxy)phenyl]glycinamide Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the N-[4-(benzyloxy)phenyl]glycinamide drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

(3,4-DIHYDROXY-2-NITROPHENYL)(PHENYL)METHANONE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the (3,4-DIHYDROXY-2-NITROPHENYL)(PHENYL)METHANONE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

N'-(3-CHLORO-4-METHOXY-PHENYL)-N-(3,4,5-TRIMETHOXYPHENYL)-1,3,5-TRIAZINE-2,4-DIAMINE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the N'-(3-CHLORO-4-METHOXY-PHENYL)-N-(3,4,5-TRIMETHOXYPHENYL)-1,3,5-TRIAZINE-2,4-DIAMINE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

6-PHENYL[5H]PYRROLO[2,3-B]PYRAZINE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 6-PHENYL[5H]PYRROLO[2,3-B]PYRAZINE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

5-chloro-N-({(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxomorpholin-4-yl)phenyl]-1,3-oxazolidin-5-yl}methyl)thiophene-2-carboxamide Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 5-chloro-N-({(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxomorpholin-4-yl)phenyl]-1,3-oxazolidin-5-yl}methyl)thiophene-2-carboxamide drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

7-[4-(Dimethylamino)Phenyl]-N-Hydroxy-4,6-Dimethyl-7-Oxo-2,4-Heptadienamide Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 7-[4-(Dimethylamino)Phenyl]-N-Hydroxy-4,6-Dimethyl-7-Oxo-2,4-Heptadienamide drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

N-Cyclohexyl-N'-(Propyl)Phenyl Urea Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the N-Cyclohexyl-N'-(Propyl)Phenyl Urea drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

6-FLUORO-2-(2-HYDROXY-3-ISOBUTOXY-PHENYL)-1H-BENZOIMIDAZOLE-5-CARBOXAMIDINE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 6-FLUORO-2-(2-HYDROXY-3-ISOBUTOXY-PHENYL)-1H-BENZOIMIDAZOLE-5-CARBOXAMIDINE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

(2S)-2-(4-CHLOROPHENYL)-2-[4-(1H-PYRAZOL-4-YL)PHENYL]ETHANAMINE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the (2S)-2-(4-CHLOROPHENYL)-2-[4-(1H-PYRAZOL-4-YL)PHENYL]ETHANAMINE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

1-[4-(hydroxymethyl)phenyl]guanidine Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 1-[4-(hydroxymethyl)phenyl]guanidine drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

N-{2-methyl-5-[(6-phenylpyrimidin-4-yl)amino]phenyl}methanesulfonamide Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the N-{2-methyl-5-[(6-phenylpyrimidin-4-yl)amino]phenyl}methanesulfonamide drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

N-(3-(8-CYANO-4-(PHENYLAMINO)PYRAZOLO[1,5-A][1,3,5]TRIAZIN-2-YLAMINO)PHENYL)ACETAMIDE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the N-(3-(8-CYANO-4-(PHENYLAMINO)PYRAZOLO[1,5-A][1,3,5]TRIAZIN-2-YLAMINO)PHENYL)ACETAMIDE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

2-[2-(4-CHLORO-PHENYLSULFANYL)-ACETYLAMINO]-3-(4-GUANIDINO-PHENYL)-PROPIONAMIDE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 2-[2-(4-CHLORO-PHENYLSULFANYL)-ACETYLAMINO]-3-(4-GUANIDINO-PHENYL)-PROPIONAMIDE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

(2S)-2-hydroxy-2-methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-(pentafluorophenoxy)propanamide Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the (2S)-2-hydroxy-2-methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-(pentafluorophenoxy)propanamide drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

N-[2-(5-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)phenyl]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the N-[2-(5-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)phenyl]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

6-(5-BROMO-2-HYDROXYPHENYL)-2-OXO-4-PHENYL-1,2-DIHYDROPYRIDINE-3-CARBONITRILE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 6-(5-BROMO-2-HYDROXYPHENYL)-2-OXO-4-PHENYL-1,2-DIHYDROPYRIDINE-3-CARBONITRILE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

N-[4-(AMINOSULFONYL)PHENYL]-2-MERCAPTOBENZAMIDE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the N-[4-(AMINOSULFONYL)PHENYL]-2-MERCAPTOBENZAMIDE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

2-[5,6-BIS-(4-METHOXY-PHENYL)-FURO[2,3-D]PYRIMIDIN-4-YLAMINO]-ETHANOL Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 2-[5,6-BIS-(4-METHOXY-PHENYL)-FURO[2,3-D]PYRIMIDIN-4-YLAMINO]-ETHANOL drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

6-{4-[4-(4-CHLOROPHENYL)PIPERIDIN-4-YL]PHENYL}-9H-PURINE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 6-{4-[4-(4-CHLOROPHENYL)PIPERIDIN-4-YL]PHENYL}-9H-PURINE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

6-(4-Difluoromethoxy-3-Methoxy-Phenyl)-2h-Pyridazin-3-One Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 6-(4-Difluoromethoxy-3-Methoxy-Phenyl)-2h-Pyridazin-3-One drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

5-methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl][1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 5-methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl][1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

(5r)-6-(4-{[2-(3-Iodobenzyl)-3-Oxocyclohex-1-En-1-Yl]Amino}Phenyl)-5-Methyl-4,5-Dihydropyridazin-3(2h)-One Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the (5r)-6-(4-{[2-(3-Iodobenzyl)-3-Oxocyclohex-1-En-1-Yl]Amino}Phenyl)-5-Methyl-4,5-Dihydropyridazin-3(2h)-One drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

7,8-dihydroxy-4-phenyl-2H-chromen-2-one Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 7,8-dihydroxy-4-phenyl-2H-chromen-2-one drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

N-METHYL-1-[4-(9H-PURIN-6-YL)PHENYL]METHANAMINE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the N-METHYL-1-[4-(9H-PURIN-6-YL)PHENYL]METHANAMINE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

PHENYL[1-(N-SUCCINYLAMINO)PENTYL]PHOSPHONATE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the PHENYL[1-(N-SUCCINYLAMINO)PENTYL]PHOSPHONATE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

1-Tert-Butyl-3-(4-Chloro-Phenyl)-1h-Pyrazolo[3,4-D]Pyrimidin-4-Ylamine Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 1-Tert-Butyl-3-(4-Chloro-Phenyl)-1h-Pyrazolo[3,4-D]Pyrimidin-4-Ylamine drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

BUT-3-ENYL-[5-(4-CHLORO-PHENYL)-3,6-DIHYDRO-[1,3,4]THIADIAZIN-2-YLIDENE]-AMINE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the BUT-3-ENYL-[5-(4-CHLORO-PHENYL)-3,6-DIHYDRO-[1,3,4]THIADIAZIN-2-YLIDENE]-AMINE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

N-cyclohexyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl][1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-6-amine Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the N-cyclohexyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl][1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-6-amine drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

N-[(1R)-3-(4-HYDROXYPHENYL)-1-METHYLPROPYL]-2-(2-PHENYL-1H-INDOL-3-YL)ACETAMIDE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the N-[(1R)-3-(4-HYDROXYPHENYL)-1-METHYLPROPYL]-2-(2-PHENYL-1H-INDOL-3-YL)ACETAMIDE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

(R)-3-BROMO-2-HYDROXY-2-METHYL-N-[4-NITRO-3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]PROPANAMIDE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the (R)-3-BROMO-2-HYDROXY-2-METHYL-N-[4-NITRO-3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]PROPANAMIDE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

S-3-(4-FLUOROPHENOXY)-2-HYDROXY-2-METHYL-N-[4-NITRO-3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]PROPANAMIDE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the S-3-(4-FLUOROPHENOXY)-2-HYDROXY-2-METHYL-N-[4-NITRO-3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]PROPANAMIDE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

N-[2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]imidodicarbonimidic diamide Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the N-[2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]imidodicarbonimidic diamide drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

4-{4-[4-(3-AMINOPROPOXY)PHENYL]-1H-PYRAZOL-5-YL}-6-CHLOROBENZENE-1,3-DIOL Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 4-{4-[4-(3-AMINOPROPOXY)PHENYL]-1H-PYRAZOL-5-YL}-6-CHLOROBENZENE-1,3-DIOL drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

METHYL(2-ACETOXY-2-(2-CARBOXY-4-AMINO-PHENYL))ACETATE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the METHYL(2-ACETOXY-2-(2-CARBOXY-4-AMINO-PHENYL))ACETATE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

N-hydroxy-4-({4-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]phenyl}sulfonyl)tetrahydro-2H-pyran-4-carboxamide Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the N-hydroxy-4-({4-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]phenyl}sulfonyl)tetrahydro-2H-pyran-4-carboxamide drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

N-(3-Phenyl-2-Sulfanylpropanoyl)Phenylalanylalanine Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the N-(3-Phenyl-2-Sulfanylpropanoyl)Phenylalanylalanine drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

N-{3-METHYL-5-[2-(PYRIDIN-4-YLAMINO)-ETHOXY]-PHENYL}-BENZENESULFONAMIDE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the N-{3-METHYL-5-[2-(PYRIDIN-4-YLAMINO)-ETHOXY]-PHENYL}-BENZENESULFONAMIDE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

N-{2,4-difluoro-3-[(5-pyridin-3-yl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)carbonyl]phenyl}ethanesulfonamide Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the N-{2,4-difluoro-3-[(5-pyridin-3-yl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)carbonyl]phenyl}ethanesulfonamide drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

[(4R)-4-(3-HYDROXYPHENYL)-1,6-DIMETHYL-2-THIOXO-1,2,3,4-TETRAHYDROPYRIMIDIN-5-YL](PHENYL)METHANONE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the [(4R)-4-(3-HYDROXYPHENYL)-1,6-DIMETHYL-2-THIOXO-1,2,3,4-TETRAHYDROPYRIMIDIN-5-YL](PHENYL)METHANONE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

N-{3-[5-(1H-1,2,4-triazol-3-yl)-1H-indazol-3-yl]phenyl}furan-2-carboxamide Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the N-{3-[5-(1H-1,2,4-triazol-3-yl)-1H-indazol-3-yl]phenyl}furan-2-carboxamide drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

2,4-Diamino-6-Phenyl-5,6,7,8,-Tetrahydropteridine Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 2,4-Diamino-6-Phenyl-5,6,7,8,-Tetrahydropteridine drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

[4-amino-2-(tert-butylamino)-1,3-thiazol-5-yl](phenyl)methanone Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the [4-amino-2-(tert-butylamino)-1,3-thiazol-5-yl](phenyl)methanone drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

(2S)-N-[(3Z)-5-CYCLOPROPYL-3H-PYRAZOL-3-YLIDENE]-2-[4-(2-OXOIMIDAZOLIDIN-1-YL)PHENYL]PROPANAMIDE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the (2S)-N-[(3Z)-5-CYCLOPROPYL-3H-PYRAZOL-3-YLIDENE]-2-[4-(2-OXOIMIDAZOLIDIN-1-YL)PHENYL]PROPANAMIDE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

(2S)-3-(4-chloro-3-fluorophenoxy)-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the (2S)-3-(4-chloro-3-fluorophenoxy)-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

beta-phenyl-D-phenylalanyl-N-propyl-L-prolinamide Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the beta-phenyl-D-phenylalanyl-N-propyl-L-prolinamide drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

4-PHOSPHONOOXY-PHENYL-METHYL-[4-PHOSPHONOOXY]BENZEN Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 4-PHOSPHONOOXY-PHENYL-METHYL-[4-PHOSPHONOOXY]BENZEN drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

(3S)-1-{[4-(but-2-yn-1-yloxy)phenyl]sulfonyl}pyrrolidine-3-thiol Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the (3S)-1-{[4-(but-2-yn-1-yloxy)phenyl]sulfonyl}pyrrolidine-3-thiol drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

2-(4-fluorophenyl)-N-{[3-fluoro-4-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-yloxy)phenyl]carbamoyl}acetamide Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 2-(4-fluorophenyl)-N-{[3-fluoro-4-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-yloxy)phenyl]carbamoyl}acetamide drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

N,N-DIMETHYL-4-(4-PHENYL-1H-PYRAZOL-3-YL)-1H-PYRROLE-2-CARBOXAMIDE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the N,N-DIMETHYL-4-(4-PHENYL-1H-PYRAZOL-3-YL)-1H-PYRROLE-2-CARBOXAMIDE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

N-phenyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-amine Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the N-phenyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-amine drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

(2S)-4-(2,5-difluorophenyl)-N-[(3R,4S)-3-fluoro-1-methylpiperidin-4-yl]-2-(hydroxymethyl)-N-methyl-2-phenyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxamide Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the (2S)-4-(2,5-difluorophenyl)-N-[(3R,4S)-3-fluoro-1-methylpiperidin-4-yl]-2-(hydroxymethyl)-N-methyl-2-phenyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxamide drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

N-(CYCLOPROPYLMETHYL)-4-(METHYLOXY)-3-({5-[3-(3-PYRIDINYL)PHENYL]-1,3-OXAZOL-2-YL}AMINO)BENZENESULFONAMIDE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the N-(CYCLOPROPYLMETHYL)-4-(METHYLOXY)-3-({5-[3-(3-PYRIDINYL)PHENYL]-1,3-OXAZOL-2-YL}AMINO)BENZENESULFONAMIDE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

2-amino-4-[2,4-dichloro-5-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]-N-ethylthieno[2,3-d]pyrimidine-6-carboxamide Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 2-amino-4-[2,4-dichloro-5-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]-N-ethylthieno[2,3-d]pyrimidine-6-carboxamide drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

2-(4-HYDROXY-PHENYL)BENZOFURAN-5-OL Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 2-(4-HYDROXY-PHENYL)BENZOFURAN-5-OL drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

Cp403700, (S)-1-{2-[(5-Chloro-1h-Indole-2-Carbonyl)-Amino]-3-Phenyl-Propionyl}-Azetidine-3-Carboxylate Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the Cp403700, (S)-1-{2-[(5-Chloro-1h-Indole-2-Carbonyl)-Amino]-3-Phenyl-Propionyl}-Azetidine-3-Carboxylate drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

5-bromo-N-(3-chloro-2-(4-(prop-2-ynyl)piperazin-1-yl)phenyl)furan-2-carboxamide Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 5-bromo-N-(3-chloro-2-(4-(prop-2-ynyl)piperazin-1-yl)phenyl)furan-2-carboxamide drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

6-FLUORO-2-[2-HYDROXY-3-(2-METHYL-CYCLOHEXYLOXY)-PHENYL]-1H-INDOLE-5-CARBOXAMIDINE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 6-FLUORO-2-[2-HYDROXY-3-(2-METHYL-CYCLOHEXYLOXY)-PHENYL]-1H-INDOLE-5-CARBOXAMIDINE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

N-({[4-(AMINOSULFONYL)PHENYL]AMINO}CARBONYL)-4-METHYLBENZENESULFONAMIDE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the N-({[4-(AMINOSULFONYL)PHENYL]AMINO}CARBONYL)-4-METHYLBENZENESULFONAMIDE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

N-[3-(2-fluoroethoxy)phenyl]-N'-(1,3,4-trioxo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-6-yl)butanediamide Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the N-[3-(2-fluoroethoxy)phenyl]-N'-(1,3,4-trioxo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-6-yl)butanediamide drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

1-(5-Tert-Butyl-2-Methyl-2h-Pyrazol-3-Yl)-3-(4-Chloro-Phenyl)-Urea Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 1-(5-Tert-Butyl-2-Methyl-2h-Pyrazol-3-Yl)-3-(4-Chloro-Phenyl)-Urea drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

3-{[4-(but-2-yn-1-yloxy)phenyl]sulfonyl}propane-1-thiol Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 3-{[4-(but-2-yn-1-yloxy)phenyl]sulfonyl}propane-1-thiol drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

2-(2-Hydroxy-Phenyl)-1h-Indole-5-Carboxamidine Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 2-(2-Hydroxy-Phenyl)-1h-Indole-5-Carboxamidine drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

6-(2,6-DICHLOROPHENYL)-2-{[3-(HYDROXYMETHYL)PHENYL]AMINO}-8-METHYLPYRIDO[2,3-D]PYRIMIDIN-7(8H)-ONE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 6-(2,6-DICHLOROPHENYL)-2-{[3-(HYDROXYMETHYL)PHENYL]AMINO}-8-METHYLPYRIDO[2,3-D]PYRIMIDIN-7(8H)-ONE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

6-[(Z)-AMINO(IMINO)METHYL]-N-[3-(CYCLOPENTYLOXY)PHENYL]-2-NAPHTHAMIDE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 6-[(Z)-AMINO(IMINO)METHYL]-N-[3-(CYCLOPENTYLOXY)PHENYL]-2-NAPHTHAMIDE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

(1R)-2-amino-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the (1R)-2-amino-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

3-[3-(3-methyl-6-{[(1S)-1-phenylethyl]amino}-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridin-1-yl)phenyl]propanamide Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 3-[3-(3-methyl-6-{[(1S)-1-phenylethyl]amino}-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridin-1-yl)phenyl]propanamide drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

{4-[3-(6,7-Diethoxy-Quinazolin-4-Ylamino)-Phenyl]-Thiazol-2-Yl}-Methanol Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the {4-[3-(6,7-Diethoxy-Quinazolin-4-Ylamino)-Phenyl]-Thiazol-2-Yl}-Methanol drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

METHYL (2Z)-3-METHOXY-2-{2-[(E)-2-PHENYLVINYL]PHENYL}ACRYLATE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the METHYL (2Z)-3-METHOXY-2-{2-[(E)-2-PHENYLVINYL]PHENYL}ACRYLATE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

N-[3-[[4-[(5-CHLORO-1,3-BENZODIOXOL-4-YL)AMINO]PYRIMIDIN-2-YL]AMINO]PHENYL]METHANESULFONAMIDE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the N-[3-[[4-[(5-CHLORO-1,3-BENZODIOXOL-4-YL)AMINO]PYRIMIDIN-2-YL]AMINO]PHENYL]METHANESULFONAMIDE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

4-[5-[2-(1-Phenyl-Ethylamino)-Pyrimidin-4-Yl]-1-Methyl-4-(3-Trifluoromethylphenyl)-1h-Imidazol-2-Yl]-Piperidine Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 4-[5-[2-(1-Phenyl-Ethylamino)-Pyrimidin-4-Yl]-1-Methyl-4-(3-Trifluoromethylphenyl)-1h-Imidazol-2-Yl]-Piperidine drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

(3R,4S)-1-{6-[3-(METHYLSULFONYL)PHENYL]PYRIMIDIN-4-YL}-4-(2,4,5-TRIFLUOROPHENYL)PYRROLIDIN-3-AMINE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the (3R,4S)-1-{6-[3-(METHYLSULFONYL)PHENYL]PYRIMIDIN-4-YL}-4-(2,4,5-TRIFLUOROPHENYL)PYRROLIDIN-3-AMINE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

4-[[2-[[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]-3H-benzimidazol-5-yl]oxy]-N-methyl-pyridine-2-carboxamide Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 4-[[2-[[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]-3H-benzimidazol-5-yl]oxy]-N-methyl-pyridine-2-carboxamide drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

4-METHYL-N-METHYL-N-(2-PHENYL-2H-PYRAZOL-3-YL)BENZENESULFONAMIDE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 4-METHYL-N-METHYL-N-(2-PHENYL-2H-PYRAZOL-3-YL)BENZENESULFONAMIDE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

N-[2-methyl-5-(methylcarbamoyl)phenyl]-2-{[(1R)-1-methylpropyl]amino}-1,3-thiazole-5-carboxamide Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the N-[2-methyl-5-(methylcarbamoyl)phenyl]-2-{[(1R)-1-methylpropyl]amino}-1,3-thiazole-5-carboxamide drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

[4-(2-Amino-4-Methyl-Thiazol-5-Yl)-Pyrimidin-2-Yl]-(3-Nitro-Phenyl)-Amine Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the [4-(2-Amino-4-Methyl-Thiazol-5-Yl)-Pyrimidin-2-Yl]-(3-Nitro-Phenyl)-Amine drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

2-[4-(4-Hydroxy-3-Isopropyl-Phenoxy)-3,5-Dimethyl-Phenyl]-2h-[1,2,4]Triazine-3,5-Dione Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 2-[4-(4-Hydroxy-3-Isopropyl-Phenoxy)-3,5-Dimethyl-Phenyl]-2h-[1,2,4]Triazine-3,5-Dione drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

(2R)-N-HYDROXY-2-[(3S)-3-METHYL-3-{4-[(2-METHYLQUINOLIN-4-YL)METHOXY]PHENYL}-2-OXOPYRROLIDIN-1-YL]PROPANAMIDE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the (2R)-N-HYDROXY-2-[(3S)-3-METHYL-3-{4-[(2-METHYLQUINOLIN-4-YL)METHOXY]PHENYL}-2-OXOPYRROLIDIN-1-YL]PROPANAMIDE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

1-[4-(AMINOSULFONYL)PHENYL]-1,6-DIHYDROPYRAZOLO[3,4-E]INDAZOLE-3-CARBOXAMIDE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 1-[4-(AMINOSULFONYL)PHENYL]-1,6-DIHYDROPYRAZOLO[3,4-E]INDAZOLE-3-CARBOXAMIDE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

(2S,3S)-3-{3-[4-(METHYLSULFONYL)PHENYL]-1,2,4-OXADIAZOL-5-YL}-1-OXO-1-PYRROLIDIN-1-YLBUTAN-2-AMINE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the (2S,3S)-3-{3-[4-(METHYLSULFONYL)PHENYL]-1,2,4-OXADIAZOL-5-YL}-1-OXO-1-PYRROLIDIN-1-YLBUTAN-2-AMINE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

6-[4-(2-piperidin-1-ylethoxy)phenyl]-3-pyridin-4-ylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 6-[4-(2-piperidin-1-ylethoxy)phenyl]-3-pyridin-4-ylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

5-Methyl-5-(4-Phenoxy-Phenyl)-Pyrimidine-2,4,6-Trione Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 5-Methyl-5-(4-Phenoxy-Phenyl)-Pyrimidine-2,4,6-Trione drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

[5-AMINO-1-(4-FLUOROPHENYL)-1H-PYRAZOL-4-YL][3-(PIPERIDIN-4-YLOXY)PHENYL]METHANONE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the [5-AMINO-1-(4-FLUOROPHENYL)-1H-PYRAZOL-4-YL][3-(PIPERIDIN-4-YLOXY)PHENYL]METHANONE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

N-(2-(((5-CHLORO-2-PYRIDINYL)AMINO)SULFONYL)PHENYL)-4-(2-OXO-1(2H)-PYRIDINYL)BENZAMIDE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the N-(2-(((5-CHLORO-2-PYRIDINYL)AMINO)SULFONYL)PHENYL)-4-(2-OXO-1(2H)-PYRIDINYL)BENZAMIDE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

(3R,4R)-1-{6-[3-(METHYLSULFONYL)PHENYL]PYRIMIDIN-4-YL}-4-(2,4,5-TRIFLUOROPHENYL)PIPERIDIN-3-AMINE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the (3R,4R)-1-{6-[3-(METHYLSULFONYL)PHENYL]PYRIMIDIN-4-YL}-4-(2,4,5-TRIFLUOROPHENYL)PIPERIDIN-3-AMINE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

(2S)-4-(2,5-DIFLUOROPHENYL)-N-METHYL-2-PHENYL-N-PIPERIDIN-4-YL-2,5-DIHYDRO-1H-PYRROLE-1-CARBOXAMIDE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the (2S)-4-(2,5-DIFLUOROPHENYL)-N-METHYL-2-PHENYL-N-PIPERIDIN-4-YL-2,5-DIHYDRO-1H-PYRROLE-1-CARBOXAMIDE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

6-[N-(4-(Aminomethyl)Phenyl)Carbamyl]-2-Naphthalenecarboxamidine Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 6-[N-(4-(Aminomethyl)Phenyl)Carbamyl]-2-Naphthalenecarboxamidine drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

2-[4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL]-6-HYDROXY-3-METHYL-1,3-BENZOTHIAZOL-3-IUM Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 2-[4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL]-6-HYDROXY-3-METHYL-1,3-BENZOTHIAZOL-3-IUM drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

5-chloro-N-[(3R)-1-(2-{[2-fluoro-4-(2-oxopyridin-1(2H)-yl)phenyl]amino}-2-oxoethyl)pyrrolidin-3-yl]thiophene-2-carboxamide Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 5-chloro-N-[(3R)-1-(2-{[2-fluoro-4-(2-oxopyridin-1(2H)-yl)phenyl]amino}-2-oxoethyl)pyrrolidin-3-yl]thiophene-2-carboxamide drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

3-(2-AMINOQUINAZOLIN-6-YL)-4-METHYL-N-[3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]BENZAMIDE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 3-(2-AMINOQUINAZOLIN-6-YL)-4-METHYL-N-[3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]BENZAMIDE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

2-(2-Hydroxy-Phenyl)-1h-Benzoimidazole-5-Carboxamidine Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 2-(2-Hydroxy-Phenyl)-1h-Benzoimidazole-5-Carboxamidine drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

5-[4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL]-6-[(6-MORPHOLIN-4-YLPYRIDIN-3-YL)ETHYNYL]PYRIMIDIN-4-AMINE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 5-[4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL]-6-[(6-MORPHOLIN-4-YLPYRIDIN-3-YL)ETHYNYL]PYRIMIDIN-4-AMINE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

1-Azepan-1-Yl-2-Phenyl-2-(4-Thioxo-1,4-Dihydro-Pyrazolo[3,4-D]Pyrimidin-5-Yl)Ethanone Adduct Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 1-Azepan-1-Yl-2-Phenyl-2-(4-Thioxo-1,4-Dihydro-Pyrazolo[3,4-D]Pyrimidin-5-Yl)Ethanone Adduct drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

2-(4-Morpholinyl)-8-Phenyl-4h-1-Benzopyran-4-One Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 2-(4-Morpholinyl)-8-Phenyl-4h-1-Benzopyran-4-One drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

(3S)-4-{[4-(BUT-2-YNYLOXY)PHENYL]SULFONYL}-N-HYDROXY-2,2-DIMETHYLTHIOMORPHOLINE-3-CARBOXAMIDE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the (3S)-4-{[4-(BUT-2-YNYLOXY)PHENYL]SULFONYL}-N-HYDROXY-2,2-DIMETHYLTHIOMORPHOLINE-3-CARBOXAMIDE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

5-phenyl-1H-indazol-3-amine Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 5-phenyl-1H-indazol-3-amine drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

5-AMINO-3-{[4-(AMINOSULFONYL)PHENYL]AMINO}-N-(2,6-DIFLUOROPHENYL)-1H-1,2,4-TRIAZOLE-1-CARBOTHIOAMIDE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 5-AMINO-3-{[4-(AMINOSULFONYL)PHENYL]AMINO}-N-(2,6-DIFLUOROPHENYL)-1H-1,2,4-TRIAZOLE-1-CARBOTHIOAMIDE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

1-[(2S)-4-(5-phenyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-4-yl)morpholin-2-yl]methanamine Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 1-[(2S)-4-(5-phenyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-4-yl)morpholin-2-yl]methanamine drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

2-[4-(3-METHYL-1H-PYRAZOL-4-YL)PHENYL]ETHANAMINE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 2-[4-(3-METHYL-1H-PYRAZOL-4-YL)PHENYL]ETHANAMINE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

4-(2,4-Dimethyl-Thiazol-5-Yl)-Pyrimidin-2-Yl]-(4-Trifluoromethyl-Phenyl)-Amine Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 4-(2,4-Dimethyl-Thiazol-5-Yl)-Pyrimidin-2-Yl]-(4-Trifluoromethyl-Phenyl)-Amine drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

4-[(3-CHLORO-4-{[(2R)-3,3,3-TRIFLUORO-2-HYDROXY-2-METHYLPROPANOYL]AMINO}PHENYL)SULFONYL]-N,N-DIMETHYLBENZAMIDE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 4-[(3-CHLORO-4-{[(2R)-3,3,3-TRIFLUORO-2-HYDROXY-2-METHYLPROPANOYL]AMINO}PHENYL)SULFONYL]-N,N-DIMETHYLBENZAMIDE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

2,2,2-TRIFLUORO-1-{5-[(3-PHENYL-5,6-DIHYDROIMIDAZO[1,2-A]PYRAZIN-7(8H)-YL)CARBONYL]THIOPHEN-2-YL}ETHANE-1,1-DIOL Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 2,2,2-TRIFLUORO-1-{5-[(3-PHENYL-5,6-DIHYDROIMIDAZO[1,2-A]PYRAZIN-7(8H)-YL)CARBONYL]THIOPHEN-2-YL}ETHANE-1,1-DIOL drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

(1S,2S,3R,4S,5S)-2,3,4-TRIHYDROXY-5-(HYDROXYMETHYL)CYCLOHEXYL (1E)-2-PHENYL-N-(SULFOOXY)ETHANIMIDOTHIOATE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the (1S,2S,3R,4S,5S)-2,3,4-TRIHYDROXY-5-(HYDROXYMETHYL)CYCLOHEXYL (1E)-2-PHENYL-N-(SULFOOXY)ETHANIMIDOTHIOATE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

(R)-1-(4-(4-(HYDROXYMETHYL)-1,3,2-DIOXABOROLAN-2-YL)PHENYL)GUANIDINE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the (R)-1-(4-(4-(HYDROXYMETHYL)-1,3,2-DIOXABOROLAN-2-YL)PHENYL)GUANIDINE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

(R)-1-Para-Nitro-Phenyl-2-Azido-Ethanol Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the (R)-1-Para-Nitro-Phenyl-2-Azido-Ethanol drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

1-(4-fluorophenyl)-N-[3-fluoro-4-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-yloxy)phenyl]-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxamide Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 1-(4-fluorophenyl)-N-[3-fluoro-4-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-yloxy)phenyl]-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxamide drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

6-chloro-N-pyrimidin-5-yl-3-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]amino}-1,2-benzisoxazole-7-carboxamide Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 6-chloro-N-pyrimidin-5-yl-3-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]amino}-1,2-benzisoxazole-7-carboxamide drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

(3aS)-3a-hydroxy-5-methyl-1-phenyl-1,2,3,3a-tetrahydro-4H-pyrrolo[2,3-b]quinolin-4-one Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the (3aS)-3a-hydroxy-5-methyl-1-phenyl-1,2,3,3a-tetrahydro-4H-pyrrolo[2,3-b]quinolin-4-one drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

(2r)-N-[4-Cyano-3-(Trifluoromethyl)Phenyl]-3-[(4-Fluorophenyl)Sulfonyl]-2-Hydroxy-2-Methylpropanamide Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the (2r)-N-[4-Cyano-3-(Trifluoromethyl)Phenyl]-3-[(4-Fluorophenyl)Sulfonyl]-2-Hydroxy-2-Methylpropanamide drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

N-[4-CHLORO-3-(PYRIDIN-3-YLOXYMETHYL)-PHENYL]-3-FLUORO- Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the N-[4-CHLORO-3-(PYRIDIN-3-YLOXYMETHYL)-PHENYL]-3-FLUORO- drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

1-[4-(2-oxo-2-phenylethyl)phenyl]guanidine Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 1-[4-(2-oxo-2-phenylethyl)phenyl]guanidine drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

5-{4-[(3,5-DIFLUOROBENZYL)AMINO]PHENYL}-6-ETHYLPYRIMIDINE-2,4-DIAMINE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 5-{4-[(3,5-DIFLUOROBENZYL)AMINO]PHENYL}-6-ETHYLPYRIMIDINE-2,4-DIAMINE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

1,1,1-TRIFLUORO-3-ACETAMIDO-4-PHENYL BUTAN-2-ONE(N-ACETYL-L-PHENYLALANYL TRIFLUOROMETHYL KETONE) Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 1,1,1-TRIFLUORO-3-ACETAMIDO-4-PHENYL BUTAN-2-ONE(N-ACETYL-L-PHENYLALANYL TRIFLUOROMETHYL KETONE) drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

4-(2-AMINOETHOXY)-3,5-DICHLORO-N-[3-(1-METHYLETHOXY)PHENYL]BENZAMIDE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 4-(2-AMINOETHOXY)-3,5-DICHLORO-N-[3-(1-METHYLETHOXY)PHENYL]BENZAMIDE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

2-{[(6-OXO-1,6-DIHYDROPYRIDIN-3-YL)METHYL]AMINO}-N-[4-PROPYL-3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]BENZAMIDE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 2-{[(6-OXO-1,6-DIHYDROPYRIDIN-3-YL)METHYL]AMINO}-N-[4-PROPYL-3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]BENZAMIDE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

METHYL (2Z)-2-(2-{[6-(2-CYANOPHENOXY)PYRIMIDIN-4-YL]OXY}PHENYL)-3-METHOXYACRYLATE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the METHYL (2Z)-2-(2-{[6-(2-CYANOPHENOXY)PYRIMIDIN-4-YL]OXY}PHENYL)-3-METHOXYACRYLATE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

(R)-pyridin-4-yl[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]methanol Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the (R)-pyridin-4-yl[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]methanol drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

2-(hydrazinocarbonyl)-3-phenyl-1H-indole-5-sulfonamide Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 2-(hydrazinocarbonyl)-3-phenyl-1H-indole-5-sulfonamide drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

N-{4-METHYL-3-[(3-PYRIMIDIN-4-YLPYRIDIN-2-YL)AMINO]PHENYL}-3-(TRIFLUOROMETHYL)BENZAMIDE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the N-{4-METHYL-3-[(3-PYRIMIDIN-4-YLPYRIDIN-2-YL)AMINO]PHENYL}-3-(TRIFLUOROMETHYL)BENZAMIDE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

(2S,3S)-4-cyclopropyl-3-{(3R,5R)-3-[2-fluoro-4-(methylsulfonyl)phenyl]-1,2,4-oxadiazolidin-5-yl}-1-[(3S)-3-fluoropyrrolidin-1-yl]-1-oxobutan-2-amine Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the (2S,3S)-4-cyclopropyl-3-{(3R,5R)-3-[2-fluoro-4-(methylsulfonyl)phenyl]-1,2,4-oxadiazolidin-5-yl}-1-[(3S)-3-fluoropyrrolidin-1-yl]-1-oxobutan-2-amine drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

3-[3-chloro-5-(5-{[(1S)-1-phenylethyl]amino}isoxazolo[5,4-c]pyridin-3-yl)phenyl]propan-1-ol Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 3-[3-chloro-5-(5-{[(1S)-1-phenylethyl]amino}isoxazolo[5,4-c]pyridin-3-yl)phenyl]propan-1-ol drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

{4-[(2R)-pyrrolidin-2-ylmethoxy]phenyl}(4-thiophen-3-ylphenyl)methanone Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the {4-[(2R)-pyrrolidin-2-ylmethoxy]phenyl}(4-thiophen-3-ylphenyl)methanone drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

[5-AMINO-1-(4-FLUOROPHENYL)-1H-PYRAZOL-4-YL](3-{[(2R)-2,3-DIHYDROXYPROPYL]OXY}PHENYL)METHANONE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the [5-AMINO-1-(4-FLUOROPHENYL)-1H-PYRAZOL-4-YL](3-{[(2R)-2,3-DIHYDROXYPROPYL]OXY}PHENYL)METHANONE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

(2E)-1-[2-hydroxy-4-methoxy-5-(3-methylbut-2-en-1-yl)phenyl]-3-(4-hydroxyphenyl)prop-2-en-1-one Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the (2E)-1-[2-hydroxy-4-methoxy-5-(3-methylbut-2-en-1-yl)phenyl]-3-(4-hydroxyphenyl)prop-2-en-1-one drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

9-HYDROXY-4-PHENYL-6H-PYRROLO[3,4-C]CARBAZOLE-1,3-DIONE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 9-HYDROXY-4-PHENYL-6H-PYRROLO[3,4-C]CARBAZOLE-1,3-DIONE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

N-[4-Methyl-3-[[4-(3-Pyridinyl)-2-Pyrimidinyl]Amino]Phenyl]-3-Pyridinecarboxamide Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the N-[4-Methyl-3-[[4-(3-Pyridinyl)-2-Pyrimidinyl]Amino]Phenyl]-3-Pyridinecarboxamide drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

6-[(Z)-Amino(Imino)Methyl]-N-[4-(Aminomethyl)Phenyl]-4-(Pyrimidin-2-Ylamino)-2-Naphthamide Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 6-[(Z)-Amino(Imino)Methyl]-N-[4-(Aminomethyl)Phenyl]-4-(Pyrimidin-2-Ylamino)-2-Naphthamide drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

N-[[2-METHYL-4-HYDROXYCARBAMOYL]BUT-4-YL-N]-BENZYL-P-[PHENYL]-P-[METHYL]PHOSPHINAMID Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the N-[[2-METHYL-4-HYDROXYCARBAMOYL]BUT-4-YL-N]-BENZYL-P-[PHENYL]-P-[METHYL]PHOSPHINAMID drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

1,1,1,3,3,3-HEXAFLUORO-2-{4-[(2,2,2-TRIFLUOROETHYL)AMINO]PHENYL}PROPAN-2-OL Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 1,1,1,3,3,3-HEXAFLUORO-2-{4-[(2,2,2-TRIFLUOROETHYL)AMINO]PHENYL}PROPAN-2-OL drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

(3Z)-1-[(6-fluoro-4H-1,3-benzodioxin-8-yl)methyl]-4-phenyl-1H-indole-2,3-dione 3-oxime Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the (3Z)-1-[(6-fluoro-4H-1,3-benzodioxin-8-yl)methyl]-4-phenyl-1H-indole-2,3-dione 3-oxime drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

3-(HYDROXYMETHYL)-1-METHYL-5-(2-METHYLAZIRIDIN-1-YL)-2-PHENYL-1H-INDOLE-4,7-DIONE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 3-(HYDROXYMETHYL)-1-METHYL-5-(2-METHYLAZIRIDIN-1-YL)-2-PHENYL-1H-INDOLE-4,7-DIONE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

1-{[(3R)-3-methyl-4-({4-[(1S)-2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-methylethyl]phenyl}sulfonyl)piperazin-1-yl]methyl}cyclopropanecarboxamide Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 1-{[(3R)-3-methyl-4-({4-[(1S)-2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-methylethyl]phenyl}sulfonyl)piperazin-1-yl]methyl}cyclopropanecarboxamide drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

2-PHENYL-4H-BENZO[H]CHROMEN-4-ONE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 2-PHENYL-4H-BENZO[H]CHROMEN-4-ONE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

5-(4-CHLORO-5-PHENYL-3-THIENYL)-1,2,5-THIADIAZOLIDIN-3-ONE 1,1-DIOXIDE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 5-(4-CHLORO-5-PHENYL-3-THIENYL)-1,2,5-THIADIAZOLIDIN-3-ONE 1,1-DIOXIDE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

N-(5-{3,4-difluoro-2-[(2-fluoro-4-iodophenyl)amino]phenyl}-1,3,4-oxadiazol-2-yl)ethane-1,2-diamine Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the N-(5-{3,4-difluoro-2-[(2-fluoro-4-iodophenyl)amino]phenyl}-1,3,4-oxadiazol-2-yl)ethane-1,2-diamine drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

3-[3-(2,3-Dihydroxy-Propylamino)-Phenyl]-4-(5-Fluoro-1-Methyl-1h-Indol-3-Yl)-Pyrrole-2,5-Dione Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 3-[3-(2,3-Dihydroxy-Propylamino)-Phenyl]-4-(5-Fluoro-1-Methyl-1h-Indol-3-Yl)-Pyrrole-2,5-Dione drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

[4-({4-[(5-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)amino]-6-(methylamino)pyrimidin-2-yl}amino)phenyl]acetonitrile Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the [4-({4-[(5-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)amino]-6-(methylamino)pyrimidin-2-yl}amino)phenyl]acetonitrile drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

(3aS)-3a-hydroxy-7-methyl-1-phenyl-1,2,3,3a-tetrahydro-4H-pyrrolo[2,3-b]quinolin-4-one Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the (3aS)-3a-hydroxy-7-methyl-1-phenyl-1,2,3,3a-tetrahydro-4H-pyrrolo[2,3-b]quinolin-4-one drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

3-Phenyl-1,2-Propandiol Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 3-Phenyl-1,2-Propandiol drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

[4-(3-AMINOMETHYL-PHENYL)-PIPERIDIN-1-YL]-(5-PHENETHYL- PYRIDIN-3-YL)-METHANONE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the [4-(3-AMINOMETHYL-PHENYL)-PIPERIDIN-1-YL]-(5-PHENETHYL- PYRIDIN-3-YL)-METHANONE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

N-(2-AMINOETHYL)-2-{3-CHLORO-4-[(4-ISOPROPYLBENZYL)OXY]PHENYL} ACETAMIDE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the N-(2-AMINOETHYL)-2-{3-CHLORO-4-[(4-ISOPROPYLBENZYL)OXY]PHENYL} ACETAMIDE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

4-(2-HYDROXYBENZYLAMINO)-N-(3-(4-FLUOROPHENOXY)PHENYL)PIPERIDINE-1-SULFONAMIDE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 4-(2-HYDROXYBENZYLAMINO)-N-(3-(4-FLUOROPHENOXY)PHENYL)PIPERIDINE-1-SULFONAMIDE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

4-(4-CHLOROPHENYL)-4-[4-(1H-PYRAZOL-4-YL)PHENYL]PIPERIDINE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 4-(4-CHLOROPHENYL)-4-[4-(1H-PYRAZOL-4-YL)PHENYL]PIPERIDINE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

6-(4-{(1S,2S)-2-AMINO-1-[(DIMETHYLAMINO)CARBONYL]-3-[(3S)-3-FLUOROPYRROLIDIN-1-YL]-3-OXOPROPYL}PHENYL)-1H-[1,2,4]TRIAZOLO[1,5-A]PYRIDIN-4-IUM Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 6-(4-{(1S,2S)-2-AMINO-1-[(DIMETHYLAMINO)CARBONYL]-3-[(3S)-3-FLUOROPYRROLIDIN-1-YL]-3-OXOPROPYL}PHENYL)-1H-[1,2,4]TRIAZOLO[1,5-A]PYRIDIN-4-IUM drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

(2R,3R,4S)-3-(4-HYDROXYPHENYL)-4-METHYL-2-[4-(2-PYRROLIDIN-1-YLETHOXY)PHENYL]CHROMAN-6-OL Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the (2R,3R,4S)-3-(4-HYDROXYPHENYL)-4-METHYL-2-[4-(2-PYRROLIDIN-1-YLETHOXY)PHENYL]CHROMAN-6-OL drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

3-({4-[(1E)-3-morpholin-4-yl-3-oxoprop-1-en-1-yl]-2,3-bis(trifluoromethyl)phenyl}sulfanyl)aniline Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 3-({4-[(1E)-3-morpholin-4-yl-3-oxoprop-1-en-1-yl]-2,3-bis(trifluoromethyl)phenyl}sulfanyl)aniline drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

TERT-BUTYL 4-({[4-(BUT-2-YN-1-YLAMINO)PHENYL]SULFONYL}METHYL)-4-[(HYDROXYAMINO)CARBONYL]PIPERIDINE-1-CARBOXYLATE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the TERT-BUTYL 4-({[4-(BUT-2-YN-1-YLAMINO)PHENYL]SULFONYL}METHYL)-4-[(HYDROXYAMINO)CARBONYL]PIPERIDINE-1-CARBOXYLATE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

3-[[(METHYLAMINO)SULFONYL]AMINO]-2-OXO-6-PHENYL-N-[3,3,3-TRIFLUORO-1-(1-METHYLETHYL)-2-OXOPHENYL]-1(2H)-PYRIDINE ACETAMIDE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 3-[[(METHYLAMINO)SULFONYL]AMINO]-2-OXO-6-PHENYL-N-[3,3,3-TRIFLUORO-1-(1-METHYLETHYL)-2-OXOPHENYL]-1(2H)-PYRIDINE ACETAMIDE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

4-amino-N-[4-(benzyloxy)phenyl]butanamide Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 4-amino-N-[4-(benzyloxy)phenyl]butanamide drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

2-[3-(5-MERCAPTO-[1,3,4]THIADIAZOL-2-YL)-UREIDO]-N-METHYL-3-PHENYL-PROPIONAMIDE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 2-[3-(5-MERCAPTO-[1,3,4]THIADIAZOL-2-YL)-UREIDO]-N-METHYL-3-PHENYL-PROPIONAMIDE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

2-fluoro-6-{[2-({2-methoxy-4-[(methylsulfonyl)methyl]phenyl}amino)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl]amino}benzamide Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 2-fluoro-6-{[2-({2-methoxy-4-[(methylsulfonyl)methyl]phenyl}amino)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl]amino}benzamide drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

N-hydroxy-5-[(3-phenyl-5,6-dihydroimidazo[1,2-a]pyrazin-7(8H)-yl)carbonyl]thiophene-2-carboxamide Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the N-hydroxy-5-[(3-phenyl-5,6-dihydroimidazo[1,2-a]pyrazin-7(8H)-yl)carbonyl]thiophene-2-carboxamide drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

N-(4-CARBAMIMIDOYL-3-CHORO-PHENYL)-2-HYDROXY-3-IODO-5-METHYL-BENZAMIDE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the N-(4-CARBAMIMIDOYL-3-CHORO-PHENYL)-2-HYDROXY-3-IODO-5-METHYL-BENZAMIDE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

(2S,3S)-3-{3-[2-chloro-4-(methylsulfonyl)phenyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl}-1-cyclopentylidene-4-cyclopropyl-1-fluorobutan-2-amine Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the (2S,3S)-3-{3-[2-chloro-4-(methylsulfonyl)phenyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl}-1-cyclopentylidene-4-cyclopropyl-1-fluorobutan-2-amine drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

N-[5-(ETHYLSULFONYL)-2-METHOXYPHENYL]-5-[3-(2-PYRIDINYL)PHENYL]-1,3-OXAZOL-2-AMINE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the N-[5-(ETHYLSULFONYL)-2-METHOXYPHENYL]-5-[3-(2-PYRIDINYL)PHENYL]-1,3-OXAZOL-2-AMINE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

(2S)-4-(2,5-DIFLUOROPHENYL)-N,N-DIMETHYL-2-PHENYL-2,5-DIHYDRO-1H-PYRROLE-1-CARBOXAMIDE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the (2S)-4-(2,5-DIFLUOROPHENYL)-N,N-DIMETHYL-2-PHENYL-2,5-DIHYDRO-1H-PYRROLE-1-CARBOXAMIDE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

1-[3-({[(4-AMINO-5-FLUORO-2-METHYLQUINOLIN-3-YL)METHYL]THIO}METHYL)PHENYL]-2,2,2-TRIFLUOROETHANE-1,1-DIOL Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 1-[3-({[(4-AMINO-5-FLUORO-2-METHYLQUINOLIN-3-YL)METHYL]THIO}METHYL)PHENYL]-2,2,2-TRIFLUOROETHANE-1,1-DIOL drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

1,1,1-TRIFLUORO-3-((N-ACETYL)-L-LEUCYLAMIDO)-4-PHENYL-BUTAN-2-ONE(N-ACETYL-L-LEUCYL-L-PHENYLALANYL TRIFLUOROMETHYL KETONE) Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 1,1,1-TRIFLUORO-3-((N-ACETYL)-L-LEUCYLAMIDO)-4-PHENYL-BUTAN-2-ONE(N-ACETYL-L-LEUCYL-L-PHENYLALANYL TRIFLUOROMETHYL KETONE) drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

2-(4-(2-HYDROXY-3-(ISOPROPYLAMINO)PROPOXY)PHENYL)ETHANAMIDE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 2-(4-(2-HYDROXY-3-(ISOPROPYLAMINO)PROPOXY)PHENYL)ETHANAMIDE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

(1S,2S,5S)2-(4-GLUTARIDYLBENZYL)-5-PHENYL-1-CYCLOHEXANOL Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the (1S,2S,5S)2-(4-GLUTARIDYLBENZYL)-5-PHENYL-1-CYCLOHEXANOL drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

5-FLUORO-1-[4-(4-PHENYL-3,6-DIHYDROPYRIDIN-1(2H)-YL)BUTYL]QUINAZOLINE-2,4(1H,3H)-DIONE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 5-FLUORO-1-[4-(4-PHENYL-3,6-DIHYDROPYRIDIN-1(2H)-YL)BUTYL]QUINAZOLINE-2,4(1H,3H)-DIONE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

[4-({4-[(5-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)amino]quinazolin-2-yl}amino)phenyl]acetonitrile Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the [4-({4-[(5-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)amino]quinazolin-2-yl}amino)phenyl]acetonitrile drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

N-{5-[4-(4-METHYLPIPERAZIN-1-YL)PHENYL]-1H-PYRROLO[2,3-B]PYRIDIN-3-YL}NICOTINAMIDE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the N-{5-[4-(4-METHYLPIPERAZIN-1-YL)PHENYL]-1H-PYRROLO[2,3-B]PYRIDIN-3-YL}NICOTINAMIDE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

4-({4-[(4-AMINOBUT-2-YNYL)OXY]PHENYL}SULFONYL)-N-HYDROXY-2,2-DIMETHYLTHIOMORPHOLINE-3-CARBOXAMIDE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 4-({4-[(4-AMINOBUT-2-YNYL)OXY]PHENYL}SULFONYL)-N-HYDROXY-2,2-DIMETHYLTHIOMORPHOLINE-3-CARBOXAMIDE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

3-phenyl-5-(1H-pyrazol-3-yl)isoxazole Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 3-phenyl-5-(1H-pyrazol-3-yl)isoxazole drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

(2S)-3-[4-(acetylamino)phenoxy]-2-hydroxy-2-methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the (2S)-3-[4-(acetylamino)phenoxy]-2-hydroxy-2-methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

(2R)-2-(4-CHLOROPHENYL)-2-[4-(1H-PYRAZOL-4-YL)PHENYL]ETHANAMINE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the (2R)-2-(4-CHLOROPHENYL)-2-[4-(1H-PYRAZOL-4-YL)PHENYL]ETHANAMINE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

3-(2-aminoquinazolin-6-yl)-4-methyl-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyridin-2(1H)-one Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 3-(2-aminoquinazolin-6-yl)-4-methyl-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyridin-2(1H)-one drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

4-[(4-METHYL-1-PIPERAZINYL)METHYL]-N-[3-[[4-(3-PYRIDINYL)-2-PYRIMIDINYL]AMINO]PHENYL]-BENZAMIDE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 4-[(4-METHYL-1-PIPERAZINYL)METHYL]-N-[3-[[4-(3-PYRIDINYL)-2-PYRIMIDINYL]AMINO]PHENYL]-BENZAMIDE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

2-(2-PHENYL-3-PYRIDIN-2-YL-4,5,6,7-TETRAHYDRO-2H-ISOPHOSPHINDOL-1-YL)PYRIDINE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the 2-(2-PHENYL-3-PYRIDIN-2-YL-4,5,6,7-TETRAHYDRO-2H-ISOPHOSPHINDOL-1-YL)PYRIDINE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

(5R,7R,8S,9S,10R)-7-(hydroxymethyl)-3-phenyl-1,6-dioxa-2-azaspiro[4.5]dec-2-ene-8,9,10-triol Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the (5R,7R,8S,9S,10R)-7-(hydroxymethyl)-3-phenyl-1,6-dioxa-2-azaspiro[4.5]dec-2-ene-8,9,10-triol drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

N-[(3z)-5-Tert-Butyl-2-Phenyl-1,2-Dihydro-3h-Pyrazol-3-Ylidene]-N'-(4-Chlorophenyl)Urea Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the N-[(3z)-5-Tert-Butyl-2-Phenyl-1,2-Dihydro-3h-Pyrazol-3-Ylidene]-N'-(4-Chlorophenyl)Urea drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

(1S)-1-CYCLOPROPYL-2-[(2S)-4-(2,5-DIFLUOROPHENYL)-2-PHENYL-2,5-DIHYDRO-1H-PYRROL-1-YL]-2-OXOETHANAMINE Gene Set

From DrugBank Drug Targets

interacting proteins for the (1S)-1-CYCLOPROPYL-2-[(2S)-4-(2,5-DIFLUOROPHENYL)-2-PHENYL-2,5-DIHYDRO-1H-PYRROL-1-YL]-2-OXOETHANAMINE drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

phenyl Gene Set

From GeneRIF Biological Term Annotations

genes co-occuring with the biological term phenyl in literature-supported statements describing functions of genes from the GeneRIF Biological Term Annotations dataset.

(3R 5R)-7-(5-{[(4-cyanophenyl)methyl]carbamoyl}-3-(4-fluorophenyl)-4-phenyl-1-(propan-2-yl)-1H-pyrrol-2-yl)-3 5-dihydroxyheptanoate Gene Set

From Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors

receptors of the (3R 5R)-7-(5-{[(4-cyanophenyl)methyl]carbamoyl}-3-(4-fluorophenyl)-4-phenyl-1-(propan-2-yl)-1H-pyrrol-2-yl)-3 5-dihydroxyheptanoate ligand (chemical) from the curated Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors dataset.

3-phenyl-CPP Gene Set

From Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors

receptors of the 3-phenyl-CPP ligand (chemical) from the curated Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors dataset.

3-[4-(thiophen-2-yl)phenyl]-octahydropyrido[2 1-c]morpholin-3-ol Gene Set

From Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors

receptors of the 3-[4-(thiophen-2-yl)phenyl]-octahydropyrido[2 1-c]morpholin-3-ol ligand (chemical) from the curated Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors dataset.

(3R 5R)-7-[4-(4-fluorophenyl)-2 5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrrol-3-yl]-3 5-dihydroxyheptanoate Gene Set

From Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors

receptors of the (3R 5R)-7-[4-(4-fluorophenyl)-2 5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrrol-3-yl]-3 5-dihydroxyheptanoate ligand (chemical) from the curated Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors dataset.

(3R 5R)-7-[3-(4-fluorophenyl)-8-oxo-7-phenyl-1-(propan-2-yl)-1H 4H 5H 6H 7H 8H-pyrrolo[2 3-c]azepin-2-yl]-3 5-dihydroxyheptanoate Gene Set

From Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors

receptors of the (3R 5R)-7-[3-(4-fluorophenyl)-8-oxo-7-phenyl-1-(propan-2-yl)-1H 4H 5H 6H 7H 8H-pyrrolo[2 3-c]azepin-2-yl]-3 5-dihydroxyheptanoate ligand (chemical) from the curated Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors dataset.

17-phenyl-ω-trinor-PGE2 Gene Set

From Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors

receptors of the 17-phenyl-ω-trinor-PGE2 ligand (chemical) from the curated Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors dataset.

3-amino-6 6-dimethyl-2-phenyl-8H-pyrano[4 5-e]pyridazine-4-carbonitrile Gene Set

From Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors

receptors of the 3-amino-6 6-dimethyl-2-phenyl-8H-pyrano[4 5-e]pyridazine-4-carbonitrile ligand (chemical) from the curated Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors dataset.

4-[3-(2-fluorophenoxy)phenyl]-1-phosphonatobutane-1-sulfonate Gene Set

From Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors

receptors of the 4-[3-(2-fluorophenoxy)phenyl]-1-phosphonatobutane-1-sulfonate ligand (chemical) from the curated Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors dataset.

2-[4-(1 3-benzothiazol-2-yl)phenyl]-4-methylmorpholin-2-ol Gene Set

From Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors

receptors of the 2-[4-(1 3-benzothiazol-2-yl)phenyl]-4-methylmorpholin-2-ol ligand (chemical) from the curated Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors dataset.

methyl 4-[4-(2-{3-hydroxy-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl}ethynyl)-3-(prop-2-en-1-yl)phenyl]butanoate Gene Set

From Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors

receptors of the methyl 4-[4-(2-{3-hydroxy-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl}ethynyl)-3-(prop-2-en-1-yl)phenyl]butanoate ligand (chemical) from the curated Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors dataset.

2-({[(3-{[(2E)-3 7-dimethylocta-2 6-dien-1-yl]oxy}phenyl)methyl]carbamoyl}(hydroxy)amino)-2-methylpropanoate Gene Set

From Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors

receptors of the 2-({[(3-{[(2E)-3 7-dimethylocta-2 6-dien-1-yl]oxy}phenyl)methyl]carbamoyl}(hydroxy)amino)-2-methylpropanoate ligand (chemical) from the curated Guide to Pharmacology Chemical Ligands of Receptors dataset.