Name

Hemochromatosis type 4 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Hemochromatosis type 4 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hemochromatosis; insulin resistance Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hemochromatosis; insulin resistance in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

Hemochromatosis type 3 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Hemochromatosis type 3 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Hemochromatosis type 2B Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Hemochromatosis type 2B phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Hemochromatosis type 2A Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Hemochromatosis type 2A phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Hemochromatosis, Type 2B Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Hemochromatosis, Type 2B from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Hemochromatosis, Type 2A Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Hemochromatosis, Type 2A from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Hemochromatosis, type 3 Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Hemochromatosis, type 3 from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Hemochromatosis, type 4 Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Hemochromatosis, type 4 from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

type 3 hemochromatosis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease type 3 hemochromatosis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

arthralgia; diabetes mellitus, type 2; fatigue; hemochromatosis; iron overload Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease arthralgia; diabetes mellitus, type 2; fatigue; hemochromatosis; iron overload in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 2; liver disease, chronic; hemochromatosis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 2; liver disease, chronic; hemochromatosis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

hemochromatosis, type 2b Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the hemochromatosis, type 2b phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

hemochromatosis, type 2a Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the hemochromatosis, type 2a phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

hemochromatosis, type 3 Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the hemochromatosis, type 3 phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

hemochromatosis, type 4 Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the hemochromatosis, type 4 phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

?hemochromatosis, type 5 Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the ?hemochromatosis, type 5 phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

albuminuria; chronic renal failure; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; glycosuria; kidney failure, chronic; proteinuria Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease albuminuria; chronic renal failure; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; glycosuria; kidney failure, chronic; proteinuria in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; hypoglycemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; hypoglycemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; hypertension Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; hypertension in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

atherosclerosis; coronary artery disease; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies; fam hyperbetalipoproteinaemia; hyperlipoproteinemia type ii; hypertriglyceridemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease atherosclerosis; coronary artery disease; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies; fam hyperbetalipoproteinaemia; hyperlipoproteinemia type ii; hypertriglyceridemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; disease susceptibility; polyendocrinopathies, autoimmune Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; disease susceptibility; polyendocrinopathies, autoimmune in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cardiovascular diseases; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cardiovascular diseases; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; diabetic retinopathy; genetic predisposition to disease Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; diabetic retinopathy; genetic predisposition to disease in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

arthritis, rheumatoid; coronary artery disease; crohn disease; crohn's disease; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; hypertension; rheumatoid arthritis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease arthritis, rheumatoid; coronary artery disease; crohn disease; crohn's disease; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; hypertension; rheumatoid arthritis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

apoplexy; coronary disease; coronary heart disease; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies; stroke Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease apoplexy; coronary disease; coronary heart disease; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies; stroke in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

Hereditary hemochromatosis Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Hereditary hemochromatosis phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Hemochromatosis Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Hemochromatosis from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

hemochromatosis Gene Set

From DISEASES Curated Gene-Disease Assocation Evidence Scores

genes involed in the disease hemochromatosis from the DISEASES Curated Gene-Disease Assocation Evidence Scores dataset.

hemochromatosis Gene Set

From DISEASES Text-mining Gene-Disease Assocation Evidence Scores

genes co-occuring with the disease hemochromatosis in abstracts of biomedical publications from the DISEASES Text-mining Gene-Disease Assocation Evidence Scores dataset.

birth weight; hemochromatosis; precursor cell lymphoblastic leukemia-lymphoma; pregnancy complications Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease birth weight; hemochromatosis; precursor cell lymphoblastic leukemia-lymphoma; pregnancy complications in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

hemochromatosis; liver cirrhosis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease hemochromatosis; liver cirrhosis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cerebral infarction; diabetes complications; hemochromatosis; hypertension; intracranial arteriosclerosis; intracranial thrombosis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cerebral infarction; diabetes complications; hemochromatosis; hypertension; intracranial arteriosclerosis; intracranial thrombosis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

hemochromatosis; hiv infections; hiv-associated lipodystrophy syndrome Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease hemochromatosis; hiv infections; hiv-associated lipodystrophy syndrome in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

amyotrophic lateral sclerosis; hemochromatosis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease amyotrophic lateral sclerosis; hemochromatosis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

coronary disease; coronary heart disease; hemochromatosis; inflammation Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease coronary disease; coronary heart disease; hemochromatosis; inflammation in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

juvenile hemochromatosis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease juvenile hemochromatosis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

hemochromatosis; myelodysplastic syndromes; preleukemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease hemochromatosis; myelodysplastic syndromes; preleukemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

hemochromatosis; iron overload; joint diseases Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease hemochromatosis; iron overload; joint diseases in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

hemochromatosis; liver diseases; liver neoplasms Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease hemochromatosis; liver diseases; liver neoplasms in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

hemochromatosis; liver diseases Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease hemochromatosis; liver diseases in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

hemochromatosis; hepatitis c, chronic Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease hemochromatosis; hepatitis c, chronic in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

hemochromatosis; insulin resistance Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease hemochromatosis; insulin resistance in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

anemia, iron-deficiency; hemochromatosis; iron deficiency anaemia; iron overload Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease anemia, iron-deficiency; hemochromatosis; iron deficiency anaemia; iron overload in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

fatty liver; hemochromatosis; liver cirrhosis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease fatty liver; hemochromatosis; liver cirrhosis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

hemochromatosis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease hemochromatosis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

beta thalassemia; beta-thalassemia; hemochromatosis; iron overload; metal metabolism, inborn errors Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease beta thalassemia; beta-thalassemia; hemochromatosis; iron overload; metal metabolism, inborn errors in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; dupuytren contracture; hemochromatosis; liver diseases Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; dupuytren contracture; hemochromatosis; liver diseases in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

arthralgia; carcinoma, hepatocellular; hemochromatosis; hepatitis c, chronic; lcc - liver cell carcinoma; liver cirrhosis; liver neoplasms Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease arthralgia; carcinoma, hepatocellular; hemochromatosis; hepatitis c, chronic; lcc - liver cell carcinoma; liver cirrhosis; liver neoplasms in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

apoplexy; carotid artery diseases; hemochromatosis; hypertension; stroke Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease apoplexy; carotid artery diseases; hemochromatosis; hypertension; stroke in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

apoplexy; brain ischemia; carotid artery diseases; hemochromatosis; stroke Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease apoplexy; brain ischemia; carotid artery diseases; hemochromatosis; stroke in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

beta thalassemia; beta-thalassemia; hemochromatosis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease beta thalassemia; beta-thalassemia; hemochromatosis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

hereditary hemochromatosis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease hereditary hemochromatosis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

celiac disease; hemochromatosis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease celiac disease; hemochromatosis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

hereditary hemochromatosis in african americans. Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease hereditary hemochromatosis in african americans. in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

degenerative arthropathy ; hemochromatosis; osteoarthritis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease degenerative arthropathy ; hemochromatosis; osteoarthritis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

leukemia; hemochromatosis; iron metabolism Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease leukemia; hemochromatosis; iron metabolism in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

hereditary hemochromatosis. Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease hereditary hemochromatosis. in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

heart failure; hemochromatosis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease heart failure; hemochromatosis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

hemochromatosis; hepatitis c, chronic; iron overload; liver diseases Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease hemochromatosis; hepatitis c, chronic; iron overload; liver diseases in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

hemochromatosis; thalassemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease hemochromatosis; thalassemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

hemochromatosis; joint diseases Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease hemochromatosis; joint diseases in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

hemochromatosis; varicose ulcer Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease hemochromatosis; varicose ulcer in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

adenocarcinoma; carcinoma; hematologic neoplasms; hemochromatosis; myeloproliferative disorders; neoplasms; neoplasms, multiple primary Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease adenocarcinoma; carcinoma; hematologic neoplasms; hemochromatosis; myeloproliferative disorders; neoplasms; neoplasms, multiple primary in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

hemochromatosis; leukemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease hemochromatosis; leukemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

alcoholic liver diseases; hemochromatosis; liver diseases, alcoholic Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease alcoholic liver diseases; hemochromatosis; liver diseases, alcoholic in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

birth weight; hemochromatosis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease birth weight; hemochromatosis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

common variable immunodeficiency; hemochromatosis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease common variable immunodeficiency; hemochromatosis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

hemochromatosis; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease hemochromatosis; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

coronary artery disease; hemochromatosis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease coronary artery disease; hemochromatosis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

chondrocalcinosis; hemochromatosis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease chondrocalcinosis; hemochromatosis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

chronic renal failure; hemochromatosis; kidney failure, chronic Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease chronic renal failure; hemochromatosis; kidney failure, chronic in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

arthritis; hemochromatosis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease arthritis; hemochromatosis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

hemochromatosis; iron overload Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease hemochromatosis; iron overload in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

adenocarcinoma; barrett esophagus; esophageal neoplasms; hemochromatosis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease adenocarcinoma; barrett esophagus; esophageal neoplasms; hemochromatosis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

breast neoplasms; hematologic neoplasms; hemochromatosis; hepatic veno-occlusive disease; mammary neoplasms Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease breast neoplasms; hematologic neoplasms; hemochromatosis; hepatic veno-occlusive disease; mammary neoplasms in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

arthralgia; chondrocalcinosis; degenerative arthropathy ; hemochromatosis; osteoarthritis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease arthralgia; chondrocalcinosis; degenerative arthropathy ; hemochromatosis; osteoarthritis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

hemochromatosis; joint diseases; rheumatic diseases; rheumatism Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease hemochromatosis; joint diseases; rheumatic diseases; rheumatism in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

carcinoma, hepatocellular; diabetes mellitus; heart failure; hemochromatosis; lcc - liver cell carcinoma; liver cirrhosis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease carcinoma, hepatocellular; diabetes mellitus; heart failure; hemochromatosis; lcc - liver cell carcinoma; liver cirrhosis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

hemochromatosis; iron overload; liver diseases Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease hemochromatosis; iron overload; liver diseases in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

hemochromatosis; hepatitis c, chronic; liver cirrhosis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease hemochromatosis; hepatitis c, chronic; liver cirrhosis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

anemia, iron-deficiency; hemochromatosis; inflammation Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease anemia, iron-deficiency; hemochromatosis; inflammation in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; hemochromatosis; iron overload Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; hemochromatosis; iron overload in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cardiomyopathy, dilated; dcm - dilated cardiomyopathy; heart failure; hemochromatosis; ventricular dysfunction, left Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cardiomyopathy, dilated; dcm - dilated cardiomyopathy; heart failure; hemochromatosis; ventricular dysfunction, left in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

alzheimer disease; alzheimer's disease; hemochromatosis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease alzheimer disease; alzheimer's disease; hemochromatosis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

anemia, sickle cell; hemochromatosis; iron overload; sickle cell anemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease anemia, sickle cell; hemochromatosis; iron overload; sickle cell anemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

chromosome inversion; hemochromatosis; inversion, chromosome; iron overload; thalassemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease chromosome inversion; hemochromatosis; inversion, chromosome; iron overload; thalassemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

hemochromatosis; porphyria cutanea tarda Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease hemochromatosis; porphyria cutanea tarda in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

anemia, iron-deficiency; hemochromatosis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease anemia, iron-deficiency; hemochromatosis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

hemochromatosis; myocardial infarction Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease hemochromatosis; myocardial infarction in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

chondrocalcinosis; degenerative arthropathy ; hemochromatosis; osteoarthritis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease chondrocalcinosis; degenerative arthropathy ; hemochromatosis; osteoarthritis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

fatigue; hemochromatosis; joint diseases Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease fatigue; hemochromatosis; joint diseases in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cardiovascular diseases; hemochromatosis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cardiovascular diseases; hemochromatosis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

coronary artery disease; hemochromatosis; myocardial infarction Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease coronary artery disease; hemochromatosis; myocardial infarction in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

hemochromatosis; hyperthyroidism; hypothyroidism Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease hemochromatosis; hyperthyroidism; hypothyroidism in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

arthritis; arthritis, psoriatic; arthritis, rheumatoid; degenerative arthropathy ; hemochromatosis; osteoarthritis; psoriatic arthropathy; rheumatoid arthritis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease arthritis; arthritis, psoriatic; arthritis, rheumatoid; degenerative arthropathy ; hemochromatosis; osteoarthritis; psoriatic arthropathy; rheumatoid arthritis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

anemia, sideroblastic; hemochromatosis; myelodysplastic syndromes; preleukemia; sideroblastic anemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease anemia, sideroblastic; hemochromatosis; myelodysplastic syndromes; preleukemia; sideroblastic anemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

anemia, iron-deficiency; hemochromatosis; iron deficiency anaemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease anemia, iron-deficiency; hemochromatosis; iron deficiency anaemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

hemochromatosis; iron metabolism disorders; iron overload Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease hemochromatosis; iron metabolism disorders; iron overload in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

coronary disease; coronary heart disease; hemochromatosis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease coronary disease; coronary heart disease; hemochromatosis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

coronary disease; diabetes complications; hemochromatosis; liver diseases Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease coronary disease; diabetes complications; hemochromatosis; liver diseases in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

hemochromatosis; hepatitis c, chronic; iron overload; liver cirrhosis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease hemochromatosis; hepatitis c, chronic; iron overload; liver cirrhosis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

hemochromatosis; hypertriglyceridemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease hemochromatosis; hypertriglyceridemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cardiomyopathy, dilated; dcm - dilated cardiomyopathy; hemochromatosis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cardiomyopathy, dilated; dcm - dilated cardiomyopathy; hemochromatosis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

hemochromatosis; infertility, male Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease hemochromatosis; infertility, male in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

hemochromatosis; iron overload; pigmentation disorders Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease hemochromatosis; iron overload; pigmentation disorders in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

hemochromatosis; hepatitis c; hiv infections; porphyria cutanea tarda; [x]human immunodeficiency virus disease Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease hemochromatosis; hepatitis c; hiv infections; porphyria cutanea tarda; [x]human immunodeficiency virus disease in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

hemochromatosis; hiv infections; peripheral nervous system diseases; [x]human immunodeficiency virus disease Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease hemochromatosis; hiv infections; peripheral nervous system diseases; [x]human immunodeficiency virus disease in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

hemochromatosis; hepatitis c; porphyria cutanea tarda Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease hemochromatosis; hepatitis c; porphyria cutanea tarda in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

disease models, animal; hemochromatosis; iron overload; liver cirrhosis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease disease models, animal; hemochromatosis; iron overload; liver cirrhosis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

hemochromatosis; polycythemia vera Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease hemochromatosis; polycythemia vera in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

adenoma; colorectal neoplasms; hemochromatosis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease adenoma; colorectal neoplasms; hemochromatosis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; diabetic angiopathies; diabetic neuropathies; diabetic retinopathy; glucose intolerance; hemochromatosis; liver cirrhosis; proteinuria Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; diabetic angiopathies; diabetic neuropathies; diabetic retinopathy; glucose intolerance; hemochromatosis; liver cirrhosis; proteinuria in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

activated protein c resistance; hemochromatosis; iron overload; thrombophilia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease activated protein c resistance; hemochromatosis; iron overload; thrombophilia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

arthritis; diabetes complications; heart diseases; hemochromatosis; iron overload; liver diseases Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease arthritis; diabetes complications; heart diseases; hemochromatosis; iron overload; liver diseases in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; hemochromatosis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; hemochromatosis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

hemochromatosis; hepatitis c Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease hemochromatosis; hepatitis c in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

hemochromatosis; hepatitis b, chronic Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease hemochromatosis; hepatitis b, chronic in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

hemochromatosis; dermatomyositis; juvenile arthritis; polymyositis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease hemochromatosis; dermatomyositis; juvenile arthritis; polymyositis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

carcinoma, hepatocellular; hemochromatosis; lcc - liver cell carcinoma; liver neoplasms Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease carcinoma, hepatocellular; hemochromatosis; lcc - liver cell carcinoma; liver neoplasms in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

hemochromatosis; metal metabolism, inborn errors Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease hemochromatosis; metal metabolism, inborn errors in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

common variable immunodeficiency; hemochromatosis; igg deficiency; infection Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease common variable immunodeficiency; hemochromatosis; igg deficiency; infection in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

heart diseases; hemochromatosis; liver cirrhosis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease heart diseases; hemochromatosis; liver cirrhosis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

hemochromatosis Gene Set

From GeneRIF Biological Term Annotations

genes co-occuring with the biological term hemochromatosis in literature-supported statements describing functions of genes from the GeneRIF Biological Term Annotations dataset.

Hemochromatosis Gene Set

From HuGE Navigator Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Hemochromatosis phenotype by text-mining GWAS publications from the HuGE Navigator Gene-Phenotype Associations dataset.

hemochromatosis Gene Set

From MPO Gene-Phenotype Associations

gene mutations causing the hemochromatosis phenotype in transgenic mice from the MPO Gene-Phenotype Associations dataset.

hemochromatosis Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the hemochromatosis phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

{hfe hemochromatosis, modifier of} Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the {hfe hemochromatosis, modifier of} phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

MITOCHONDRIAL COMPLEX V (ATP SYNTHASE) DEFICIENCY, NUCLEAR TYPE 1;MC5DN1 MITOCHONDRIAL COMPLEX V (ATP SYNTHASE) DEFICIENCY, ATPAF2 TYPE Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease MITOCHONDRIAL COMPLEX V (ATP SYNTHASE) DEFICIENCY, NUCLEAR TYPE 1;MC5DN1 MITOCHONDRIAL COMPLEX V (ATP SYNTHASE) DEFICIENCY, ATPAF2 TYPE from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hyperinsulinism Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hyperinsulinism in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; wolfram syndrome Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; wolfram syndrome in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; insulin resistance; metabolic syndrome x; obesity; overweight Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; insulin resistance; metabolic syndrome x; obesity; overweight in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hypertriglyceridemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hypertriglyceridemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; glucose intolerance Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; glucose intolerance in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cerebral infarction; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cerebral infarction; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; metabolic syndrome x Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; metabolic syndrome x in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; hypertension; kidney failure, chronic Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; hypertension; kidney failure, chronic in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

coronary disease; coronary heart disease; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease coronary disease; coronary heart disease; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hypertrophy, left ventricular; left ventricular hypertrophy Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hypertrophy, left ventricular; left ventricular hypertrophy in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; glucose metabolism disorders Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; glucose metabolism disorders in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hypertension; insulin resistance; metabolic syndrome x; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hypertension; insulin resistance; metabolic syndrome x; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hyperinsulinism; insulin resistance Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hyperinsulinism; insulin resistance in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

coronary disease; coronary heart disease; familial type 3 hyperlipoproteinaemia; hyperinsulinism; hyperlipoproteinemia type iii; peripheral vascular diseases Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease coronary disease; coronary heart disease; familial type 3 hyperlipoproteinaemia; hyperinsulinism; hyperlipoproteinemia type iii; peripheral vascular diseases in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hypertrophy; insulin resistance; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hypertrophy; insulin resistance; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; insulin resistance; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; insulin resistance; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; edema Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; edema in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; glucose intolerance; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; glucose intolerance; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 2; hyperlipoproteinemia type i; hypertriglyceridemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 2; hyperlipoproteinemia type i; hypertriglyceridemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

chronic renal failure; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; kidney failure, chronic Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease chronic renal failure; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; kidney failure, chronic in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

chronic renal failure; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; kidney failure, chronic Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease chronic renal failure; diabetes mellitus, insulin-dependent; diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; kidney failure, chronic in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hyperhomocysteinemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hyperhomocysteinemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic retinopathy Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic retinopathy in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

birth weight; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease birth weight; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 2; diabetes, type 1 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 2; diabetes, type 1 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

birth weight; body weight; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease birth weight; body weight; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic neuropathies; insulin resistance; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic neuropathies; insulin resistance; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

birth weight; body weight; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; insulin resistance Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease birth weight; body weight; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; insulin resistance in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

albuminuria; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; insulin resistance Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease albuminuria; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; insulin resistance in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; metabolic syndrome x; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; metabolic syndrome x; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

chronic renal failure; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic neuropathies; kidney failure, chronic Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease chronic renal failure; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic neuropathies; kidney failure, chronic in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

body weight; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; insulin resistance; metabolic syndrome x Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease body weight; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; insulin resistance; metabolic syndrome x in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

familial type 3 hyperlipoproteinaemia; hyperlipoproteinemia type iii Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease familial type 3 hyperlipoproteinaemia; hyperlipoproteinemia type iii in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hyperlipidemias; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hyperlipidemias; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; weight gain Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; weight gain in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hypertension; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hypertension; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

deafness; diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; mitochondrial diseases Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease deafness; diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; mitochondrial diseases in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; diabetic neuropathies; disease susceptibility Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; diabetic neuropathies; disease susceptibility in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hearing disorders; hearing problem Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hearing disorders; hearing problem in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cardiovascular diseases; chronic renal failure; diabetes complications; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; kidney failure, chronic; myocardial infarction Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cardiovascular diseases; chronic renal failure; diabetes complications; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; kidney failure, chronic; myocardial infarction in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 2 ; diabetes, type 1 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 2 ; diabetes, type 1 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

coronary artery disease; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; dyslipidemias Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease coronary artery disease; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; dyslipidemias in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; diabetic retinopathy Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; diabetic retinopathy in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

calcinosis; coronary disease; coronary heart disease; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease calcinosis; coronary disease; coronary heart disease; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hypertension Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hypertension in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

colorectal neoplasms; coronary disease; coronary heart disease; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; iron overload Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease colorectal neoplasms; coronary disease; coronary heart disease; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; iron overload in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; endometrial neoplasms; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; endometrial neoplasms; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

body weight; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; insulin resistance; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease body weight; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; insulin resistance; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

acute-phase reaction; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease acute-phase reaction; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

atherosclerosis; diabetes complications; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; myocardial infarction Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease atherosclerosis; diabetes complications; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; myocardial infarction in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

body weight; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; insulin resistance Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease body weight; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; insulin resistance in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

apoplexy; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; stroke Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease apoplexy; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; stroke in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetes, gestational; gestational diabetes mellitus Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetes, gestational; gestational diabetes mellitus in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; diabetic retinopathy; Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; diabetic retinopathy; in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

albuminuria; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease albuminuria; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

arthritis, rheumatoid; atrial fibrillation; crohn disease; crohn's disease; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; multiple sclerosis; rheumatoid arthritis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease arthritis, rheumatoid; atrial fibrillation; crohn disease; crohn's disease; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; multiple sclerosis; rheumatoid arthritis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

adenoma; adrenal gland neoplasms; adrenal neoplasm; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease adenoma; adrenal gland neoplasms; adrenal neoplasm; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

chronic renal failure; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; glomerulonephritis; kidney failure, chronic; polycystic kidney, autosomal dominant Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease chronic renal failure; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; glomerulonephritis; kidney failure, chronic; polycystic kidney, autosomal dominant in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; memory disorders Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; memory disorders in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

arteriosclerosis; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease arteriosclerosis; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

birth weight; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; thinness Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease birth weight; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; thinness in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cardiovascular diseases; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cardiovascular diseases; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

alcoholism; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; pancreatic neoplasm; pancreatic neoplasms Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease alcoholism; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; pancreatic neoplasm; pancreatic neoplasms in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; metabolic syndrome x; myocardial ischemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; metabolic syndrome x; myocardial ischemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

body weight; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; glucose intolerance; obesity; weight loss Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease body weight; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; glucose intolerance; obesity; weight loss in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies; hypertension; insulin resistance Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies; hypertension; insulin resistance in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cerebrovascular disorders; coronary disease; coronary heart disease; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies; peripheral vascular diseases Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cerebrovascular disorders; coronary disease; coronary heart disease; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies; peripheral vascular diseases in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; glucose intolerance; overweight Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; glucose intolerance; overweight in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

birth weight; body weight; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; insulin resistance; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease birth weight; body weight; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; insulin resistance; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; pancreatic neoplasm; pancreatic neoplasms Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; pancreatic neoplasm; pancreatic neoplasms in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; insulin resistance; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; insulin resistance; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cardiovascular diseases; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; metabolic syndrome x Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cardiovascular diseases; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; metabolic syndrome x in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; kidney failure; kidney; failure Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; kidney failure; kidney; failure in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 2; hypertension; diabetes, type 1 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 2; hypertension; diabetes, type 1 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

coronary stenosis; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease coronary stenosis; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hypercholesterolemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hypercholesterolemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; insulin resistance Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; insulin resistance in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

angina pectoris; coronary artery disease; coronary restenosis; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease angina pectoris; coronary artery disease; coronary restenosis; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cardiovascular diseases; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; inflammation; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cardiovascular diseases; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; inflammation; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

chronic renal failure; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; kidney failure, chronic Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease chronic renal failure; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; kidney failure, chronic in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; pancreatitis, alcoholic; pancreatitis, chronic Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; pancreatitis, alcoholic; pancreatitis, chronic in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

carotid artery diseases; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; disease models, animal Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease carotid artery diseases; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; disease models, animal in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

crohn disease; crohn's disease; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; psoriasis Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease crohn disease; crohn's disease; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; psoriasis in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cardiovascular diseases; dementia; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; obesity Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cardiovascular diseases; dementia; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; obesity in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

coronary disease; coronary heart disease; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; vitamin d deficiency Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease coronary disease; coronary heart disease; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; vitamin d deficiency in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; obesity; overweight Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; obesity; overweight in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic retinopathy; myocardial infarction Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic retinopathy; myocardial infarction in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cardiovascular diseases; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; inflammation Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cardiovascular diseases; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; inflammation in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; lipid metabolism, inborn errors Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; lipid metabolism, inborn errors in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

cataract; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; myopia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease cataract; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; myopia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hyperlipidemias Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hyperlipidemias in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes complications; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes complications; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; dyslipidemias Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; dyslipidemias in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hyperglycemia; insulin resistance Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; hyperglycemia; insulin resistance in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetes, gestational; gestational diabetes mellitus (disorder) Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetes, gestational; gestational diabetes mellitus (disorder) in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; inflammation Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; inflammation in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes, type 2; hypertension; diabetes, type 1; albuminuria Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes, type 2; hypertension; diabetes, type 1; albuminuria in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; hypercholesterolemia Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; hypercholesterolemia in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetes, gestational; gestational diabetes mellitus ; iron overload Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetes, gestational; gestational diabetes mellitus ; iron overload in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

albuminuria; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease albuminuria; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

blindness; diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; diabetic retinopathy Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease blindness; diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; diabetic retinopathy in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies; intermittent claudication Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies; intermittent claudication in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

body weight; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; glucose intolerance; metabolic syndrome x Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease body weight; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; glucose intolerance; metabolic syndrome x in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic neuropathies Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic neuropathies in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

coronary artery disease; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease coronary artery disease; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2 in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diseases in twins Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diseases in twins in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

coronary disease; coronary heart disease; death, sudden; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease coronary disease; coronary heart disease; death, sudden; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; myocardial infarction Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; myocardial infarction in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

chronic kidney insufficiency; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; renal insufficiency, chronic Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease chronic kidney insufficiency; diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; renal insufficiency, chronic in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; diabetic retinopathy Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; diabetic retinopathy in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; diabetic neuropathies Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus type ii; diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies; diabetic nephropathies; diabetic nephropathy; diabetic neuropathies in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies Gene Set

From GAD Gene-Disease Associations

genes associated with the disease diabetes mellitus, type 1; diabetes mellitus, type 2; diabetic angiopathies in GWAS and other genetic association datasets from the GAD Gene-Disease Associations dataset.

type 1 and type 2 muscle fiber minicore regions Gene Set

From HPO Gene-Disease Associations

genes associated with the type 1 and type 2 muscle fiber minicore regions phenotype by mapping known disease genes to disease phenotypes from the HPO Gene-Disease Associations dataset.

type 1 fibers relatively smaller than type 2 fibers Gene Set

From HPO Gene-Disease Associations

genes associated with the type 1 fibers relatively smaller than type 2 fibers phenotype by mapping known disease genes to disease phenotypes from the HPO Gene-Disease Associations dataset.

P-type ATPase, subfamily IIA, PMR1-type Gene Set

From InterPro Predicted Protein Domain Annotations

proteins predicted to have the P-type ATPase, subfamily IIA, PMR1-type protein domain from the InterPro Predicted Protein Domain Annotations dataset.

P-type ATPase, subfamily IIA, SERCA-type Gene Set

From InterPro Predicted Protein Domain Annotations

proteins predicted to have the P-type ATPase, subfamily IIA, SERCA-type protein domain from the InterPro Predicted Protein Domain Annotations dataset.

Protein-tyrosine phosphatase, receptor type R/non-receptor type 5 Gene Set

From InterPro Predicted Protein Domain Annotations

proteins predicted to have the Protein-tyrosine phosphatase, receptor type R/non-receptor type 5 protein domain from the InterPro Predicted Protein Domain Annotations dataset.

Ephrin receptor type-A /type-B Gene Set

From InterPro Predicted Protein Domain Annotations

proteins predicted to have the Ephrin receptor type-A /type-B protein domain from the InterPro Predicted Protein Domain Annotations dataset.

K/Cl co-transporter, type 1/type 3 Gene Set

From InterPro Predicted Protein Domain Annotations

proteins predicted to have the K/Cl co-transporter, type 1/type 3 protein domain from the InterPro Predicted Protein Domain Annotations dataset.

ocular albinism, type i, nettleship-falls type Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the ocular albinism, type i, nettleship-falls type phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

Charcot-Marie-Tooth disease, type 4B3 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Charcot-Marie-Tooth disease, type 4B3 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Charcot-Marie-Tooth disease, type 4B1 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Charcot-Marie-Tooth disease, type 4B1 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Charcot-Marie-Tooth disease type 4B2 with early-onset glaucoma Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Charcot-Marie-Tooth disease type 4B2 with early-onset glaucoma phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Charcot-Marie-Tooth disease, Type 4B1 Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Charcot-Marie-Tooth disease, Type 4B1 from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

Charcot-Marie-Tooth disease, Type 4B2 Gene Set

From CTD Gene-Disease Associations

genes/proteins associated with the disease Charcot-Marie-Tooth disease, Type 4B2 from the curated CTD Gene-Disease Associations dataset.

4Fe-4S ferredoxin-type, iron-sulphur binding domain Gene Set

From InterPro Predicted Protein Domain Annotations

proteins predicted to have the 4Fe-4S ferredoxin-type, iron-sulphur binding domain protein domain from the InterPro Predicted Protein Domain Annotations dataset.

?charcot-marie-tooth disease, type 4b3 Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the ?charcot-marie-tooth disease, type 4b3 phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

charcot-marie-tooth disease, type 4b2 Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the charcot-marie-tooth disease, type 4b2 phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

charcot-marie-tooth disease, type 4b1 Gene Set

From OMIM Gene-Disease Associations

genes associated with the charcot-marie-tooth disease, type 4b1 phenotype from the curated OMIM Gene-Disease Associations dataset.

DG(20:4n6/0:0/22:4n6) Gene Set

From HMDB Metabolites of Enzymes

interacting proteins for the DG(20:4n6/0:0/22:4n6) metabolite from the curated HMDB Metabolites of Enzymes dataset.

DG(18:4n3/0:0/18:4n3) Gene Set

From HMDB Metabolites of Enzymes

interacting proteins for the DG(18:4n3/0:0/18:4n3) metabolite from the curated HMDB Metabolites of Enzymes dataset.

DG(18:4n3/0:0/20:4n3) Gene Set

From HMDB Metabolites of Enzymes

interacting proteins for the DG(18:4n3/0:0/20:4n3) metabolite from the curated HMDB Metabolites of Enzymes dataset.

DG(20:4n6/0:0/20:4n6) Gene Set

From HMDB Metabolites of Enzymes

interacting proteins for the DG(20:4n6/0:0/20:4n6) metabolite from the curated HMDB Metabolites of Enzymes dataset.

DG(20:4n3/0:0/20:4n3) Gene Set

From HMDB Metabolites of Enzymes

interacting proteins for the DG(20:4n3/0:0/20:4n3) metabolite from the curated HMDB Metabolites of Enzymes dataset.

DG(22:4n6/0:0/22:4n6) Gene Set

From HMDB Metabolites of Enzymes

interacting proteins for the DG(22:4n6/0:0/22:4n6) metabolite from the curated HMDB Metabolites of Enzymes dataset.

regulation of ck1/cdk5 by type 1 glutamate receptors Gene Set

From Biocarta Pathways

proteins participating in the regulation of ck1/cdk5 by type 1 glutamate receptors pathway from the Biocarta Pathways dataset.

Bartter syndrome, type 3, with hypocalciuria Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Bartter syndrome, type 3, with hypocalciuria phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Pachyonychia congenita, type 1 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Pachyonychia congenita, type 1 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Pseudohypoparathyroidism type 1C Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Pseudohypoparathyroidism type 1C phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Achondrogenesis type 2 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Achondrogenesis type 2 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

METHYLMALONIC ACIDURIA, mut(-) TYPE Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the METHYLMALONIC ACIDURIA, mut(-) TYPE phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Pseudohypoaldosteronism, type 2 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Pseudohypoaldosteronism, type 2 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Short rib-polydactyly syndrome, Majewski type Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Short rib-polydactyly syndrome, Majewski type phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

ISOVALERIC ACIDEMIA, TYPE I Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the ISOVALERIC ACIDEMIA, TYPE I phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Mandibulofacial dysostosis, Treacher Collins type, autosomal recessive Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Mandibulofacial dysostosis, Treacher Collins type, autosomal recessive phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Maple syrup urine disease type 2 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Maple syrup urine disease type 2 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Gaucher's disease, type 1 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Gaucher's disease, type 1 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Charcot-Marie-Tooth disease, type 4H Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Charcot-Marie-Tooth disease, type 4H phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Nephrotic syndrome, type 9 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Nephrotic syndrome, type 9 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Charcot-Marie-Tooth disease, type 4J Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Charcot-Marie-Tooth disease, type 4J phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Nephrotic syndrome, type 8 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Nephrotic syndrome, type 8 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Charcot-Marie-Tooth disease, type 4A Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Charcot-Marie-Tooth disease, type 4A phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Charcot-Marie-Tooth disease, type 4C Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Charcot-Marie-Tooth disease, type 4C phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Charcot-Marie-Tooth disease, type 4D Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Charcot-Marie-Tooth disease, type 4D phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Charcot-Marie-Tooth disease, type 4G Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Charcot-Marie-Tooth disease, type 4G phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Czech dysplasia metatarsal type Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Czech dysplasia metatarsal type phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Vitamin d hydroxylation-deficient rickets, type 1b Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Vitamin d hydroxylation-deficient rickets, type 1b phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

AMELOGENESIS IMPERFECTA, HYPOMATURATION TYPE, IIA5 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the AMELOGENESIS IMPERFECTA, HYPOMATURATION TYPE, IIA5 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

AMELOGENESIS IMPERFECTA, HYPOMATURATION TYPE, IIA3 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the AMELOGENESIS IMPERFECTA, HYPOMATURATION TYPE, IIA3 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Hyperammonemia, type III Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Hyperammonemia, type III phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

PROPERDIN DEFICIENCY, TYPE II Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the PROPERDIN DEFICIENCY, TYPE II phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Telangiectasia, hereditary hemorrhagic, type 5 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Telangiectasia, hereditary hemorrhagic, type 5 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

MACULAR CORNEAL DYSTROPHY, TYPE II Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the MACULAR CORNEAL DYSTROPHY, TYPE II phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Autosomal recessive cutis laxa type 1B Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Autosomal recessive cutis laxa type 1B phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

X-linked mental retardation, syndromic, Claes-Jensen type Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the X-linked mental retardation, syndromic, Claes-Jensen type phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Sialidosis type I Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Sialidosis type I phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Bare Lymphocyte Syndrome, Type II, Complementation Group D Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Bare Lymphocyte Syndrome, Type II, Complementation Group D phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

GM1-GANGLIOSIDOSIS, TYPE I, WITH CARDIAC INVOLVEMENT Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the GM1-GANGLIOSIDOSIS, TYPE I, WITH CARDIAC INVOLVEMENT phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Maple syrup urine disease, type 3 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Maple syrup urine disease, type 3 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Complement component 8 deficiency type 2 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Complement component 8 deficiency type 2 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Limb-girdle muscular dystrophy-dystroglycanopathy, type C14 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Limb-girdle muscular dystrophy-dystroglycanopathy, type C14 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

AMELOGENESIS IMPERFECTA, TYPE IH Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the AMELOGENESIS IMPERFECTA, TYPE IH phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

BLOOD GROUP--WALDNER TYPE Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the BLOOD GROUP--WALDNER TYPE phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Familial hemiplegic migraine type 1 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Familial hemiplegic migraine type 1 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Familial hemiplegic migraine type 3 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Familial hemiplegic migraine type 3 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Familial hemiplegic migraine type 2 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Familial hemiplegic migraine type 2 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Charcot-Marie-Tooth disease, type IVF Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Charcot-Marie-Tooth disease, type IVF phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Usher syndrome, type 1C Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Usher syndrome, type 1C phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Amelogenesis imperfecta, hypocalcification type Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Amelogenesis imperfecta, hypocalcification type phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Usher syndrome, type 1F Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Usher syndrome, type 1F phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Usher syndrome, type 1D Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Usher syndrome, type 1D phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Usher syndrome, type 1J Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Usher syndrome, type 1J phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Congenital generalized lipodystrophy type 1 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Congenital generalized lipodystrophy type 1 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Glycogen storage disease type IXa1 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Glycogen storage disease type IXa1 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Osteogenesis imperfecta type 15 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Osteogenesis imperfecta type 15 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Osteogenesis imperfecta type 12 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Osteogenesis imperfecta type 12 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Osteogenesis imperfecta type 10 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Osteogenesis imperfecta type 10 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Osteogenesis imperfecta type 11 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Osteogenesis imperfecta type 11 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Mental retardation, X-linked, syndromic, turner type Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Mental retardation, X-linked, syndromic, turner type phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Mitochondrial DNA depletion syndrome 4B, MNGIE type Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Mitochondrial DNA depletion syndrome 4B, MNGIE type phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Pontocerebellar hypoplasia type 8 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Pontocerebellar hypoplasia type 8 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Epiphyseal chondrodysplasia, miura type Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Epiphyseal chondrodysplasia, miura type phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Duane syndrome type 2 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Duane syndrome type 2 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Usher syndrome, type 2C Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Usher syndrome, type 2C phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Usher syndrome, type 2D Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Usher syndrome, type 2D phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Bernard-Soulier syndrome, type A2, autosomal dominant Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Bernard-Soulier syndrome, type A2, autosomal dominant phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Metaphyseal chondrodysplasia, Jansen type Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Metaphyseal chondrodysplasia, Jansen type phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Waardenburg syndrome type 2A Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Waardenburg syndrome type 2A phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Lipodystrophy, congenital generalized, type 3 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Lipodystrophy, congenital generalized, type 3 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Beta-thalassemia, dominant inclusion body type Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Beta-thalassemia, dominant inclusion body type phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Spondylometaphyseal dysplasia, Kozlowski type Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Spondylometaphyseal dysplasia, Kozlowski type phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Neuropathy hereditary sensory and autonomic type 1 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Neuropathy hereditary sensory and autonomic type 1 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Hereditary hemorrhagic telangiectasia type 2 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Hereditary hemorrhagic telangiectasia type 2 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Metachromatic leukodystrophy, adult type Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Metachromatic leukodystrophy, adult type phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Porokeratosis 8, disseminated superficial actinic type Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Porokeratosis 8, disseminated superficial actinic type phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Chondrodysplasia with joint dislocations, GPAPP type Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Chondrodysplasia with joint dislocations, GPAPP type phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Charcot-Marie-Tooth disease, type 2A2 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Charcot-Marie-Tooth disease, type 2A2 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Usher syndrome, type 2A Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Usher syndrome, type 2A phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Corticosterone methyloxidase type 1 deficiency Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Corticosterone methyloxidase type 1 deficiency phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Atelosteogenesis type 3 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Atelosteogenesis type 3 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Atelosteogenesis type 2 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Atelosteogenesis type 2 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Atelosteogenesis type 1 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Atelosteogenesis type 1 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

METHYLCOBALAMIN DEFICIENCY, cblG TYPE Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the METHYLCOBALAMIN DEFICIENCY, cblG TYPE phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Epidermolysis bullosa simplex, Koebner type Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Epidermolysis bullosa simplex, Koebner type phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Methylmalonic aciduria cblA type Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Methylmalonic aciduria cblA type phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Xeroderma pigmentosum, type 1 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Xeroderma pigmentosum, type 1 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Brachydactyly type A1 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Brachydactyly type A1 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Citrullinemia type I Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Citrullinemia type I phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Primary hyperoxaluria, type II Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Primary hyperoxaluria, type II phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Vitamin D-dependent rickets, type 1 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Vitamin D-dependent rickets, type 1 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Plasminogen deficiency, type I Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Plasminogen deficiency, type I phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Spondyloepimetaphyseal dysplasia, Missouri type Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Spondyloepimetaphyseal dysplasia, Missouri type phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Bartter syndrome antenatal type 2 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Bartter syndrome antenatal type 2 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Bartter syndrome antenatal type 1 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Bartter syndrome antenatal type 1 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Isolated growth hormone deficiency type 1B Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Isolated growth hormone deficiency type 1B phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Amyotrophic lateral sclerosis type 11 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Amyotrophic lateral sclerosis type 11 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Amyotrophic lateral sclerosis type 10 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Amyotrophic lateral sclerosis type 10 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Amyotrophic lateral sclerosis type 12 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Amyotrophic lateral sclerosis type 12 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Glycogen storage disease type II, infantile Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Glycogen storage disease type II, infantile phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

MUSCULAR DYSTROPHY-DYSTROGLYCANOPATHY (LIMB-GIRDLE), TYPE C, 7 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the MUSCULAR DYSTROPHY-DYSTROGLYCANOPATHY (LIMB-GIRDLE), TYPE C, 7 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Congenital muscular dystrophy-dystroglycanopathy with brain and eye anomalies, type A10 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Congenital muscular dystrophy-dystroglycanopathy with brain and eye anomalies, type A10 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Congenital muscular dystrophy-dystroglycanopathy with brain and eye anomalies, type A12 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Congenital muscular dystrophy-dystroglycanopathy with brain and eye anomalies, type A12 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Congenital muscular dystrophy-dystroglycanopathy with mental retardation, type B14 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Congenital muscular dystrophy-dystroglycanopathy with mental retardation, type B14 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Charcot-Marie-Tooth disease, type 2A1 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Charcot-Marie-Tooth disease, type 2A1 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Charcot-Marie-Tooth disease, type IF Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Charcot-Marie-Tooth disease, type IF phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Charcot-Marie-Tooth disease, type IE Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Charcot-Marie-Tooth disease, type IE phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Charcot-Marie-Tooth disease, type ID Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Charcot-Marie-Tooth disease, type ID phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Charcot-Marie-Tooth disease, type IC Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Charcot-Marie-Tooth disease, type IC phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Charcot-Marie-Tooth disease, type IB Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Charcot-Marie-Tooth disease, type IB phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Charcot-Marie-Tooth disease, type IA Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Charcot-Marie-Tooth disease, type IA phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Limb-girdle muscular dystrophy, type 2S Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Limb-girdle muscular dystrophy, type 2S phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Bartter syndrome, type 4b Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Bartter syndrome, type 4b phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Limb-girdle muscular dystrophy, type 2L Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Limb-girdle muscular dystrophy, type 2L phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Limb-girdle muscular dystrophy, type 2B Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Limb-girdle muscular dystrophy, type 2B phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Limb-girdle muscular dystrophy, type 2A Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Limb-girdle muscular dystrophy, type 2A phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Limb-girdle muscular dystrophy, type 2F Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Limb-girdle muscular dystrophy, type 2F phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Limb-girdle muscular dystrophy, type 2E Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Limb-girdle muscular dystrophy, type 2E phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Limb-girdle muscular dystrophy, type 2D Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Limb-girdle muscular dystrophy, type 2D phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Schindler disease, type 1 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Schindler disease, type 1 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Schindler disease, type 3 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Schindler disease, type 3 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Multiple endocrine neoplasia, type 2b Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Multiple endocrine neoplasia, type 2b phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Waardenburg syndrome type 4B Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Waardenburg syndrome type 4B phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Usher syndrome, type 1 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Usher syndrome, type 1 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

METHYLMALONIC ACIDURIA AND HOMOCYSTINURIA, cblJ TYPE Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the METHYLMALONIC ACIDURIA AND HOMOCYSTINURIA, cblJ TYPE phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Sandhoff disease, juvenile type Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Sandhoff disease, juvenile type phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Amyotrophic lateral sclerosis type 1 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Amyotrophic lateral sclerosis type 1 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Amyotrophic lateral sclerosis type 2 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Amyotrophic lateral sclerosis type 2 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Amyotrophic lateral sclerosis type 4 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Amyotrophic lateral sclerosis type 4 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Amyotrophic lateral sclerosis type 6 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Amyotrophic lateral sclerosis type 6 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Familial visceral amyloidosis, Ostertag type Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Familial visceral amyloidosis, Ostertag type phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Autoimmune lymphoproliferative syndrome, type 2 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Autoimmune lymphoproliferative syndrome, type 2 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Bartter syndrome type 4 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Bartter syndrome type 4 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Bartter syndrome type 3 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Bartter syndrome type 3 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

METHYLMALONIC ACIDURIA, mut(0) TYPE Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the METHYLMALONIC ACIDURIA, mut(0) TYPE phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Mitochondrial DNA depletion syndrome 12 (cardiomyopathic type) Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Mitochondrial DNA depletion syndrome 12 (cardiomyopathic type) phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Severe autosomal recessive muscular dystrophy of childhood - North African type Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Severe autosomal recessive muscular dystrophy of childhood - North African type phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Macular corneal dystrophy Type I Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Macular corneal dystrophy Type I phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Spondyloepiphyseal dysplasia, kimberley type Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Spondyloepiphyseal dysplasia, kimberley type phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Plasminogen activator inhibitor type 1 deficiency Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Plasminogen activator inhibitor type 1 deficiency phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Pseudohypoaldosteronism type 2B Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Pseudohypoaldosteronism type 2B phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Vitamin D-dependent rickets, type 2 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Vitamin D-dependent rickets, type 2 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Mental retardation, X-linked, syndromic, raymond type Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Mental retardation, X-linked, syndromic, raymond type phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

46,XY sex reversal, type 3 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the 46,XY sex reversal, type 3 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Charcot-Marie-Tooth disease, axonal, type 2s Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Charcot-Marie-Tooth disease, axonal, type 2s phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Charcot-Marie-Tooth disease, axonal, type 2r Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Charcot-Marie-Tooth disease, axonal, type 2r phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Charcot-Marie-Tooth disease, axonal, type 2q Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Charcot-Marie-Tooth disease, axonal, type 2q phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Hypocalciuric hypercalcemia, familial, type 1 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Hypocalciuric hypercalcemia, familial, type 1 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Stickler syndrome, type 5 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Stickler syndrome, type 5 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Stickler syndrome, type 4 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Stickler syndrome, type 4 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Stickler syndrome, type 2 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Stickler syndrome, type 2 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

LEUKOCYTE ADHESION DEFICIENCY, TYPE III Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the LEUKOCYTE ADHESION DEFICIENCY, TYPE III phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Neurofibromatosis, type 2 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Neurofibromatosis, type 2 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Lattice corneal dystrophy Type I Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Lattice corneal dystrophy Type I phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Neurofibromatosis, type 1 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Neurofibromatosis, type 1 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy, type 9 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy, type 9 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy, type 8 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy, type 8 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Episodic ataxia, type 6 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Episodic ataxia, type 6 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Immunodeficiency with hyper IgM type 5 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Immunodeficiency with hyper IgM type 5 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Immunodeficiency with hyper IgM type 1 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Immunodeficiency with hyper IgM type 1 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Immunodeficiency with hyper IgM type 3 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Immunodeficiency with hyper IgM type 3 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Immunodeficiency with hyper IgM type 2 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Immunodeficiency with hyper IgM type 2 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy, type 11 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy, type 11 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy, type 10 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy, type 10 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy, type 12 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy, type 12 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Usher syndrome, type 1B Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Usher syndrome, type 1B phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Congenital dyserythropoietic anemia, type I Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Congenital dyserythropoietic anemia, type I phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Usher syndrome, type 1G Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Usher syndrome, type 1G phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Tyrosinemia type 2 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Tyrosinemia type 2 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Tyrosinemia type I Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Tyrosinemia type I phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Ehlers-Danlos syndrome progeroid type Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Ehlers-Danlos syndrome progeroid type phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Neuropathy, hereditary motor and sensory, Okinawa type Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Neuropathy, hereditary motor and sensory, Okinawa type phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

3-Methylglutaconic aciduria type 2 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the 3-Methylglutaconic aciduria type 2 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Larsen syndrome, dominant type Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Larsen syndrome, dominant type phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Platelet-type bleeding disorder 11 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Platelet-type bleeding disorder 11 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Platelet-type bleeding disorder 15 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Platelet-type bleeding disorder 15 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Platelet-type bleeding disorder 17 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Platelet-type bleeding disorder 17 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Platelet-type bleeding disorder 16 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Platelet-type bleeding disorder 16 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Ehlers-Danlos syndrome, musculocontractural type Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Ehlers-Danlos syndrome, musculocontractural type phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Mitochondrial complex III deficiency, nuclear type 5 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Mitochondrial complex III deficiency, nuclear type 5 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Mitochondrial complex III deficiency, nuclear type 2 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Mitochondrial complex III deficiency, nuclear type 2 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Laron-type isolated somatotropin defect Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Laron-type isolated somatotropin defect phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Congenital secretory diarrhea, chloride type Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Congenital secretory diarrhea, chloride type phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Brachydactyly type A2 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Brachydactyly type A2 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Spinal muscular atrophy, type II Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Spinal muscular atrophy, type II phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Meckel syndrome type 2 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Meckel syndrome type 2 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Meckel syndrome type 3 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Meckel syndrome type 3 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Meckel syndrome type 1 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Meckel syndrome type 1 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Meckel syndrome type 4 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Meckel syndrome type 4 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Meckel syndrome type 5 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Meckel syndrome type 5 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Trichorhinophalangeal dysplasia type I Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Trichorhinophalangeal dysplasia type I phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Corticosterone methyloxidase type 2 deficiency Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Corticosterone methyloxidase type 2 deficiency phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Osteogenesis imperfecta type 5 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Osteogenesis imperfecta type 5 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Charcot-Marie-Tooth disease, X-linked recessive, type 4 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Charcot-Marie-Tooth disease, X-linked recessive, type 4 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Charcot-Marie-Tooth disease, X-linked recessive, type 5 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Charcot-Marie-Tooth disease, X-linked recessive, type 5 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

NEUROPATHY, HEREDITARY SENSORY, TYPE IE Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the NEUROPATHY, HEREDITARY SENSORY, TYPE IE phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

NEUROPATHY, HEREDITARY SENSORY, TYPE ID Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the NEUROPATHY, HEREDITARY SENSORY, TYPE ID phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

NEUROPATHY, HEREDITARY SENSORY, TYPE IF Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the NEUROPATHY, HEREDITARY SENSORY, TYPE IF phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Niemann-Pick disease, type B Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Niemann-Pick disease, type B phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Niemann-Pick disease, type A Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Niemann-Pick disease, type A phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Glycogen storage disease type X Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Glycogen storage disease type X phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Citrullinemia type II Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Citrullinemia type II phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Nephrotic syndrome, type 10 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Nephrotic syndrome, type 10 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Thanatophoric dysplasia type 1 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Thanatophoric dysplasia type 1 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Popliteal pterygium syndrome lethal type Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Popliteal pterygium syndrome lethal type phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Methylmalonic aciduria, cblD type, variant 2 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Methylmalonic aciduria, cblD type, variant 2 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Multiple pterygium syndrome Escobar type Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Multiple pterygium syndrome Escobar type phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

MITOCHONDRIAL COMPLEX III DEFICIENCY, NUCLEAR TYPE 7 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the MITOCHONDRIAL COMPLEX III DEFICIENCY, NUCLEAR TYPE 7 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

MITOCHONDRIAL COMPLEX III DEFICIENCY, NUCLEAR TYPE 6 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the MITOCHONDRIAL COMPLEX III DEFICIENCY, NUCLEAR TYPE 6 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

MITOCHONDRIAL COMPLEX III DEFICIENCY, NUCLEAR TYPE 8 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the MITOCHONDRIAL COMPLEX III DEFICIENCY, NUCLEAR TYPE 8 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Progressive familial heart block type 1A Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Progressive familial heart block type 1A phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Progressive familial heart block type 1B Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Progressive familial heart block type 1B phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Schwartz Jampel syndrome type 1 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Schwartz Jampel syndrome type 1 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Congenital muscular dystrophy-dystroglycanopathy with brain and eye anomalies, type A2 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Congenital muscular dystrophy-dystroglycanopathy with brain and eye anomalies, type A2 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Congenital muscular dystrophy-dystroglycanopathy with brain and eye anomalies, type A7 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Congenital muscular dystrophy-dystroglycanopathy with brain and eye anomalies, type A7 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Congenital muscular dystrophy-dystroglycanopathy with brain and eye anomalies, type A6 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Congenital muscular dystrophy-dystroglycanopathy with brain and eye anomalies, type A6 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Congenital muscular dystrophy-dystroglycanopathy with brain and eye anomalies, type A8 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Congenital muscular dystrophy-dystroglycanopathy with brain and eye anomalies, type A8 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Brachydactyly type B1 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Brachydactyly type B1 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

PROPERDIN DEFICIENCY, TYPE III Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the PROPERDIN DEFICIENCY, TYPE III phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Hereditary lymphedema type I Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Hereditary lymphedema type I phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

CONGENITAL DISORDER OF GLYCOSYLATION, TYPE IIm Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the CONGENITAL DISORDER OF GLYCOSYLATION, TYPE IIm phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

AUTOIMMUNE LYMPHOPROLIFERATIVE SYNDROME, TYPE V Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the AUTOIMMUNE LYMPHOPROLIFERATIVE SYNDROME, TYPE V phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Osteopetrosis autosomal dominant type 1 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Osteopetrosis autosomal dominant type 1 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Homocystinuria, cblD type, variant 1 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Homocystinuria, cblD type, variant 1 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Spherocytosis type 1 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Spherocytosis type 1 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Spherocytosis type 5 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Spherocytosis type 5 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Acrocallosal syndrome, Schinzel type Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Acrocallosal syndrome, Schinzel type phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Pontocerebellar hypoplasia, type 10 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Pontocerebellar hypoplasia, type 10 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

3-Methylglutaconic aciduria type 3 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the 3-Methylglutaconic aciduria type 3 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Retinal degeneration, autosomal recessive, clumped pigment type Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Retinal degeneration, autosomal recessive, clumped pigment type phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Syndactyly type 5 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Syndactyly type 5 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

MEN2 phenotype: Unknown:Multiple endocrine neoplasia, type 2a Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the MEN2 phenotype: Unknown:Multiple endocrine neoplasia, type 2a phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Primary hyperoxaluria, type I Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Primary hyperoxaluria, type I phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Congenital disorder of glycosylation type 1s Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Congenital disorder of glycosylation type 1s phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Congenital disorder of glycosylation type 1L Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Congenital disorder of glycosylation type 1L phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Limb-girdle muscular dystrophy, type 1F Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Limb-girdle muscular dystrophy, type 1F phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Limb-girdle muscular dystrophy, type 1E Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Limb-girdle muscular dystrophy, type 1E phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Spastic ataxia Charlevoix-Saguenay type Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Spastic ataxia Charlevoix-Saguenay type phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Meckel syndrome, type 6 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Meckel syndrome, type 6 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

NIEMANN-PICK DISEASE, TYPE C1, ADULT FORM Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the NIEMANN-PICK DISEASE, TYPE C1, ADULT FORM phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Niemann-Pick disease type C2 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Niemann-Pick disease type C2 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Niemann-Pick disease type C1 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Niemann-Pick disease type C1 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Rhizomelic chondrodysplasia punctata type 1 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Rhizomelic chondrodysplasia punctata type 1 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Ehlers-Danlos syndrome, type 7B Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Ehlers-Danlos syndrome, type 7B phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Ehlers-Danlos syndrome, musculocontractural type 2 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Ehlers-Danlos syndrome, musculocontractural type 2 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Acromesomelic dysplasia Maroteaux type Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Acromesomelic dysplasia Maroteaux type phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Brachydactyly type E2 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Brachydactyly type E2 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Chronic granulomatous disease, autosomal recessive cytochrome b-positive, type 1 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Chronic granulomatous disease, autosomal recessive cytochrome b-positive, type 1 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Chronic granulomatous disease, autosomal recessive cytochrome b-positive, type 2 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Chronic granulomatous disease, autosomal recessive cytochrome b-positive, type 2 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Chronic granulomatous disease, autosomal recessive cytochrome b-positive, type 3 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Chronic granulomatous disease, autosomal recessive cytochrome b-positive, type 3 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Eichsfeld type congenital muscular dystrophy Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Eichsfeld type congenital muscular dystrophy phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Syndactyly type 9 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Syndactyly type 9 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Distal hereditary motor neuronopathy type 2A Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Distal hereditary motor neuronopathy type 2A phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Distal hereditary motor neuronopathy type 2C Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Distal hereditary motor neuronopathy type 2C phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Distal hereditary motor neuronopathy type 2B Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Distal hereditary motor neuronopathy type 2B phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Congenital disorder of glycosylation type 2B Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Congenital disorder of glycosylation type 2B phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Congenital disorder of glycosylation type 2C Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Congenital disorder of glycosylation type 2C phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Congenital disorder of glycosylation type 2J Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Congenital disorder of glycosylation type 2J phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Congenital disorder of glycosylation type 2L Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Congenital disorder of glycosylation type 2L phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Distal myopathy Markesbery-Griggs type Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Distal myopathy Markesbery-Griggs type phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

CONGENITAL DISORDER OF GLYCOSYLATION, TYPE Iw Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the CONGENITAL DISORDER OF GLYCOSYLATION, TYPE Iw phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Congenital muscular dystrophy-dystroglycanopathy with brain and eye anomalies, type A14 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Congenital muscular dystrophy-dystroglycanopathy with brain and eye anomalies, type A14 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Congenital disorder of glycosylation type 2k Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Congenital disorder of glycosylation type 2k phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Ocular albinism, type I Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Ocular albinism, type I phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Congenital muscular dystrophy-dystroglycanopathy without mental retardation, type B5 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Congenital muscular dystrophy-dystroglycanopathy without mental retardation, type B5 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Leukocyte adhesion deficiency type 1 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Leukocyte adhesion deficiency type 1 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

3-methylglutaconic aciduria type V Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the 3-methylglutaconic aciduria type V phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Congenital disorder of glycosylation type 1Q Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Congenital disorder of glycosylation type 1Q phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Congenital disorder of glycosylation type 1P Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Congenital disorder of glycosylation type 1P phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Congenital muscular dystrophy-dystroglycanopathy with brain and eye anomalies type A5 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Congenital muscular dystrophy-dystroglycanopathy with brain and eye anomalies type A5 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Hypokalemic periodic paralysis, type 2 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Hypokalemic periodic paralysis, type 2 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Sandhoff disease, adult type Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Sandhoff disease, adult type phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Congenital disorder of glycosylation type 1H Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Congenital disorder of glycosylation type 1H phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Glycogen storage disease type 13 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Glycogen storage disease type 13 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Congenital disorder of glycosylation type 1N Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Congenital disorder of glycosylation type 1N phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Optic Atrophy Type 1 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Optic Atrophy Type 1 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Mucopolysaccharidosis type VI Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Mucopolysaccharidosis type VI phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Dentinogenesis imperfecta - Shield's type II Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Dentinogenesis imperfecta - Shield's type II phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Syndactyly type 3 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Syndactyly type 3 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

MUCOPOLYSACCHARIDOSIS, TYPE VI, INTERMEDIATE Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the MUCOPOLYSACCHARIDOSIS, TYPE VI, INTERMEDIATE phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Congenital disorder of glycosylation type 1F Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Congenital disorder of glycosylation type 1F phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

NEUROPATHY, HEREDITARY SENSORY AND AUTONOMIC, TYPE VII Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the NEUROPATHY, HEREDITARY SENSORY AND AUTONOMIC, TYPE VII phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Multiple exostoses type 2 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Multiple exostoses type 2 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Glycogen storage disease type 1A Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Glycogen storage disease type 1A phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Postaxial polydactyly type A6 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Postaxial polydactyly type A6 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Congenital disorder of glycosylation type 1v Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Congenital disorder of glycosylation type 1v phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Distal hereditary motor neuronopathy type 5B Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Distal hereditary motor neuronopathy type 5B phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Posterior polar cataract type 2 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Posterior polar cataract type 2 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Carbohydrate-deficient glycoprotein syndrome type I Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Carbohydrate-deficient glycoprotein syndrome type I phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

METHEMOGLOBINEMIA, TYPE I Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the METHEMOGLOBINEMIA, TYPE I phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Polycystic kidney disease, adult type Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Polycystic kidney disease, adult type phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Diabetes mellitus type 1 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Diabetes mellitus type 1 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Mitochondrial DNA depletion syndrome 13 (encephalomyopathic type) Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Mitochondrial DNA depletion syndrome 13 (encephalomyopathic type) phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Spherocytosis type 4 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Spherocytosis type 4 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

NIEMANN-PICK DISEASE, TYPE C1, JUVENILE FORM Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the NIEMANN-PICK DISEASE, TYPE C1, JUVENILE FORM phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

NEUROPATHY, HEREDITARY SENSORY AND AUTONOMIC, TYPE I, SEVERE Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the NEUROPATHY, HEREDITARY SENSORY AND AUTONOMIC, TYPE I, SEVERE phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Microcephalic osteodysplastic primordial dwarfism type 2 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Microcephalic osteodysplastic primordial dwarfism type 2 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Pontocerebellar hypoplasia type 2D Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Pontocerebellar hypoplasia type 2D phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Autoimmune polyglandular syndrome type 1, autosomal dominant Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Autoimmune polyglandular syndrome type 1, autosomal dominant phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Nephrotic syndrome, type 5, with or without ocular abnormalities Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Nephrotic syndrome, type 5, with or without ocular abnormalities phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

MUCOPOLYSACCHARIDOSIS, TYPE VI, SEVERE Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the MUCOPOLYSACCHARIDOSIS, TYPE VI, SEVERE phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Diabetes mellitus type 2 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Diabetes mellitus type 2 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Loeys-Dietz syndrome, type 2 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Loeys-Dietz syndrome, type 2 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Xeroderma pigmentosum, variant type Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Xeroderma pigmentosum, variant type phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Methemoglobinemia type 2 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Methemoglobinemia type 2 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Maple syrup urine disease type 1A Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Maple syrup urine disease type 1A phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Glycogen storage disease, type VII Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Glycogen storage disease, type VII phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Stickler syndrome type 1 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Stickler syndrome type 1 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

MITOCHONDRIAL COMPLEX V (ATP SYNTHASE) DEFICIENCY, NUCLEAR TYPE 4 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the MITOCHONDRIAL COMPLEX V (ATP SYNTHASE) DEFICIENCY, NUCLEAR TYPE 4 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Generalized epilepsy with febrile seizures plus, type 9 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Generalized epilepsy with febrile seizures plus, type 9 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Generalized epilepsy with febrile seizures plus, type 1 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Generalized epilepsy with febrile seizures plus, type 1 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Generalized epilepsy with febrile seizures plus, type 2 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Generalized epilepsy with febrile seizures plus, type 2 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Multiple endocrine neoplasia, type 2a Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Multiple endocrine neoplasia, type 2a phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Polyglandular autoimmune syndrome, type 1 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Polyglandular autoimmune syndrome, type 1 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Osteogenesis imperfecta type 13 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Osteogenesis imperfecta type 13 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Bernard-Soulier syndrome, type A1 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Bernard-Soulier syndrome, type A1 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Pachyonychia congenita type 2 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Pachyonychia congenita type 2 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

AUTOIMMUNE POLYENDOCRINOPATHY SYNDROME, TYPE I Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the AUTOIMMUNE POLYENDOCRINOPATHY SYNDROME, TYPE I phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Syndactyly Cenani Lenz type Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Syndactyly Cenani Lenz type phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Amelogenesis imperfecta pigmented hypomaturation type Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Amelogenesis imperfecta pigmented hypomaturation type phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Glycogen storage disease, type VI Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Glycogen storage disease, type VI phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Griscelli syndrome type 2 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Griscelli syndrome type 2 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Griscelli syndrome type 3 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Griscelli syndrome type 3 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Hereditary angioedema type 1 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Hereditary angioedema type 1 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Distal arthrogryposis type 1B Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Distal arthrogryposis type 1B phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Pseudohypoaldosteronism type 1 autosomal recessive Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Pseudohypoaldosteronism type 1 autosomal recessive phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

HYPERLIPOPROTEINEMIA, TYPE ID Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the HYPERLIPOPROTEINEMIA, TYPE ID phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Cockayne syndrome type A Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Cockayne syndrome type A phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

46,XY sex reversal, type 5 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the 46,XY sex reversal, type 5 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Butyrylcholinesterase deficiency, fluoride-resistant, japanese type Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Butyrylcholinesterase deficiency, fluoride-resistant, japanese type phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

46,XY sex reversal, type 1 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the 46,XY sex reversal, type 1 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Familial amyloid polyneuropathy, Iowa type Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Familial amyloid polyneuropathy, Iowa type phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Palmoplantar keratoderma, nagashima type Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Palmoplantar keratoderma, nagashima type phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Leigh syndrome, French Canadian type Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Leigh syndrome, French Canadian type phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Hyperkalemic Periodic Paralysis Type 1 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Hyperkalemic Periodic Paralysis Type 1 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Osteogenesis imperfecta Levin type Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Osteogenesis imperfecta Levin type phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

XERODERMA PIGMENTOSUM, TYPE F/COCKAYNE SYNDROME Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the XERODERMA PIGMENTOSUM, TYPE F/COCKAYNE SYNDROME phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Congenital disorder of glycosylation type Ix Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Congenital disorder of glycosylation type Ix phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Congenital order of glycosylation type 1r Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Congenital order of glycosylation type 1r phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Lattice corneal dystrophy type 3A Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Lattice corneal dystrophy type 3A phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

BRACHYDACTYLY, TYPE A1, C Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the BRACHYDACTYLY, TYPE A1, C phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Pseudohypoaldosteronism type 2D Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Pseudohypoaldosteronism type 2D phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Lipodystrophy, familial partial, type 5 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Lipodystrophy, familial partial, type 5 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Lipodystrophy, familial partial, type 3 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Lipodystrophy, familial partial, type 3 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Darier disease, acral hemorrhagic type Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Darier disease, acral hemorrhagic type phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Hypocalciuric hypercalcemia, familial, type 2 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Hypocalciuric hypercalcemia, familial, type 2 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Hypocalciuric hypercalcemia, familial, type 3 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Hypocalciuric hypercalcemia, familial, type 3 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Distal hereditary motor neuronopathy type 7B Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Distal hereditary motor neuronopathy type 7B phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy, type 1 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy, type 1 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy, type 2 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy, type 2 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy, type 5 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy, type 5 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Congenital dyserythropoietic anemia, type II Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Congenital dyserythropoietic anemia, type II phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

NEUROPATHY, HEREDITARY SENSORY, TYPE IC Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the NEUROPATHY, HEREDITARY SENSORY, TYPE IC phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Corneal endothelial dystrophy type 2 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Corneal endothelial dystrophy type 2 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Oculocutaneous albinism type 7 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Oculocutaneous albinism type 7 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Congenital stationary night blindness, type 2B Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Congenital stationary night blindness, type 2B phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Congenital stationary night blindness, type 2A Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Congenital stationary night blindness, type 2A phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Homocystinuria-Megaloblastic anemia due to defect in cobalamin metabolism, cblE complementation type Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Homocystinuria-Megaloblastic anemia due to defect in cobalamin metabolism, cblE complementation type phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Mental retardation, X-linked, syndromic, wu type Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Mental retardation, X-linked, syndromic, wu type phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Loeys-Dietz syndrome type 3 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Loeys-Dietz syndrome type 3 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Glycogen storage disease, type II Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Glycogen storage disease, type II phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Mental retardation, X-linked, syndromic, Hedera type Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Mental retardation, X-linked, syndromic, Hedera type phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Oto-palato-digital syndrome, type I Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Oto-palato-digital syndrome, type I phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Cockayne syndrome, type B Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Cockayne syndrome, type B phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

STICKLER SYNDROME, TYPE I, NONSYNDROMIC OCULAR Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the STICKLER SYNDROME, TYPE I, NONSYNDROMIC OCULAR phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Aspartylglucosaminuria, finnish type Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Aspartylglucosaminuria, finnish type phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

ANEMIA, DYSERYTHROPOIETIC CONGENITAL, TYPE IV Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the ANEMIA, DYSERYTHROPOIETIC CONGENITAL, TYPE IV phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Congenital disorder of glycosylation type 1I Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Congenital disorder of glycosylation type 1I phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Congenital disorder of glycosylation type 1K Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Congenital disorder of glycosylation type 1K phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Congenital disorder of glycosylation type 1J Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Congenital disorder of glycosylation type 1J phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Congenital disorder of glycosylation type 1O Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Congenital disorder of glycosylation type 1O phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Congenital disorder of glycosylation type 1C Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Congenital disorder of glycosylation type 1C phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Congenital disorder of glycosylation type 1B Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Congenital disorder of glycosylation type 1B phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Congenital disorder of glycosylation type 1E Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Congenital disorder of glycosylation type 1E phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Congenital disorder of glycosylation type 1D Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Congenital disorder of glycosylation type 1D phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Congenital disorder of glycosylation type 1G Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Congenital disorder of glycosylation type 1G phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Congenital disorder of glycosylation type 1y Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Congenital disorder of glycosylation type 1y phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Congenital disorder of glycosylation type 1u Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Congenital disorder of glycosylation type 1u phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Congenital disorder of glycosylation type 1t Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Congenital disorder of glycosylation type 1t phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

X-linked syndromic mental retardation, Nascimento type Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the X-linked syndromic mental retardation, Nascimento type phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

OSTEOGENESIS IMPERFECTA, TYPE IIC Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the OSTEOGENESIS IMPERFECTA, TYPE IIC phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Pontocerebellar hypoplasia, type 1b Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Pontocerebellar hypoplasia, type 1b phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Pontocerebellar hypoplasia type 2B Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Pontocerebellar hypoplasia type 2B phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Dystonia 5, Dopa-responsive type Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Dystonia 5, Dopa-responsive type phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Epidermolysis bullosa simplex, Ogna type Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Epidermolysis bullosa simplex, Ogna type phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Autoimmune polyglandular syndrome type 1, with reversible metaphyseal dysplasia Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Autoimmune polyglandular syndrome type 1, with reversible metaphyseal dysplasia phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Stickler syndrome, type 3 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Stickler syndrome, type 3 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Achondrogenesis, type IA Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Achondrogenesis, type IA phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Episodic ataxia type 2 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Episodic ataxia type 2 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Episodic ataxia type 1 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Episodic ataxia type 1 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Hereditary hemorrhagic telangiectasia type 1 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Hereditary hemorrhagic telangiectasia type 1 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Spondyloepimetaphyseal dysplasia, Aggrecan type Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Spondyloepimetaphyseal dysplasia, Aggrecan type phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Axenfeld-Rieger syndrome type 1 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Axenfeld-Rieger syndrome type 1 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Axenfeld-Rieger syndrome type 3 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Axenfeld-Rieger syndrome type 3 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Gangliosidosis GM1 type 3 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Gangliosidosis GM1 type 3 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Pontocerebellar hypoplasia, type 9 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Pontocerebellar hypoplasia, type 9 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Pontocerebellar hypoplasia type 1 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Pontocerebellar hypoplasia type 1 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Pontocerebellar hypoplasia type 4 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Pontocerebellar hypoplasia type 4 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Pontocerebellar hypoplasia type 6 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Pontocerebellar hypoplasia type 6 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Intermediate maple syrup urine disease type 2 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Intermediate maple syrup urine disease type 2 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Metachromatic leukodystrophy, juvenile type Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Metachromatic leukodystrophy, juvenile type phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Distal hereditary motor neuronopathy type 5 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Distal hereditary motor neuronopathy type 5 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Bleeding disorder, platelet-type, 19 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Bleeding disorder, platelet-type, 19 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Bleeding disorder, platelet-type, 18 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Bleeding disorder, platelet-type, 18 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Brachydactyly type B2 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Brachydactyly type B2 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Congenital hyperammonemia, type I Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Congenital hyperammonemia, type I phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

NEUROPATHY, HEREDITARY SENSORY AND AUTONOMIC, TYPE VI Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the NEUROPATHY, HEREDITARY SENSORY AND AUTONOMIC, TYPE VI phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Familial type 3 hyperlipoproteinemia Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Familial type 3 hyperlipoproteinemia phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Trichorhinophalangeal syndrome type 3 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Trichorhinophalangeal syndrome type 3 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Spondyloepimetaphyseal dysplasia Strudwick type Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Spondyloepimetaphyseal dysplasia Strudwick type phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Polycystic kidney disease, infantile type Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Polycystic kidney disease, infantile type phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Glucose transporter type 1 deficiency syndrome Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Glucose transporter type 1 deficiency syndrome phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Ehlers-Danlos syndrome, type 1 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Ehlers-Danlos syndrome, type 1 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Ehlers-Danlos syndrome, type 2 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Ehlers-Danlos syndrome, type 2 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Ehlers-Danlos syndrome, type 4 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Ehlers-Danlos syndrome, type 4 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Hypercholesterolemia, autosomal dominant, type B Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Hypercholesterolemia, autosomal dominant, type B phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Pseudohypoparathyroidism type 1A Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Pseudohypoparathyroidism type 1A phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

THIAMINE METABOLISM DYSFUNCTION SYNDROME 5 (EPISODIC ENCEPHALOPATHY TYPE) Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the THIAMINE METABOLISM DYSFUNCTION SYNDROME 5 (EPISODIC ENCEPHALOPATHY TYPE) phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Nephrotic syndrome, type 3 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Nephrotic syndrome, type 3 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

AMELOGENESIS IMPERFECTA, HYPOMATURATION TYPE, IIA4 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the AMELOGENESIS IMPERFECTA, HYPOMATURATION TYPE, IIA4 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

AMELOGENESIS IMPERFECTA, HYPOMATURATION TYPE, IIA2 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the AMELOGENESIS IMPERFECTA, HYPOMATURATION TYPE, IIA2 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Autosomal recessive cutis laxa type 2B Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Autosomal recessive cutis laxa type 2B phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Osteogenesis imperfecta type 2, thin-bone Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Osteogenesis imperfecta type 2, thin-bone phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Spondyloepiphyseal dysplasia Maroteaux type Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Spondyloepiphyseal dysplasia Maroteaux type phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Pseudohypoaldosteronism type 1 autosomal dominant Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Pseudohypoaldosteronism type 1 autosomal dominant phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Primary hyperoxaluria, type III Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Primary hyperoxaluria, type III phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Autosomal recessive cutis laxa type IA Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Autosomal recessive cutis laxa type IA phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Multiple endocrine neoplasia, type 1 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Multiple endocrine neoplasia, type 1 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Bare lymphocyte syndrome type 2, complementation group E Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Bare lymphocyte syndrome type 2, complementation group E phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Bare lymphocyte syndrome type 2, complementation group A Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Bare lymphocyte syndrome type 2, complementation group A phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

X-linked familial atypical mycobacteriosis, type 1 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the X-linked familial atypical mycobacteriosis, type 1 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Carney complex, type 1 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Carney complex, type 1 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Brachydactyly type C Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Brachydactyly type C phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

MUCOPOLYSACCHARIDOSIS, TYPE VI, MILD Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the MUCOPOLYSACCHARIDOSIS, TYPE VI, MILD phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Meckel syndrome, type 11 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Meckel syndrome, type 11 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Congenital muscular dystrophy-dystroglycanopathy with mental retardation, type B6 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Congenital muscular dystrophy-dystroglycanopathy with mental retardation, type B6 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Congenital muscular dystrophy-dystroglycanopathy with mental retardation, type B1 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Congenital muscular dystrophy-dystroglycanopathy with mental retardation, type B1 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Congenital muscular dystrophy-dystroglycanopathy with mental retardation, type B2 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Congenital muscular dystrophy-dystroglycanopathy with mental retardation, type B2 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Congenital muscular dystrophy-dystroglycanopathy with mental retardation, type B3 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Congenital muscular dystrophy-dystroglycanopathy with mental retardation, type B3 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Distal arthrogryposis type 2B Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Distal arthrogryposis type 2B phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Familial type 5 hyperlipoproteinemia Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Familial type 5 hyperlipoproteinemia phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Arthrogryposis, distal, type 5d Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Arthrogryposis, distal, type 5d phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Acrocephalosyndactyly type I Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Acrocephalosyndactyly type I phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Methylmalonic aciduria cblB type Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Methylmalonic aciduria cblB type phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Maturity-onset diabetes of the young, type 1 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Maturity-onset diabetes of the young, type 1 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Maturity-onset diabetes of the young, type 2 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Maturity-onset diabetes of the young, type 2 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Maturity-onset diabetes of the young, type 3 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Maturity-onset diabetes of the young, type 3 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Maturity-onset diabetes of the young, type 4 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Maturity-onset diabetes of the young, type 4 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Maturity-onset diabetes of the young, type 7 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Maturity-onset diabetes of the young, type 7 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Maturity-onset diabetes of the young, type 8 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Maturity-onset diabetes of the young, type 8 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Maturity-onset diabetes of the young, type 9 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Maturity-onset diabetes of the young, type 9 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Glutaric aciduria, type 1 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Glutaric aciduria, type 1 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Oculocutaneous albinism type 3 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Oculocutaneous albinism type 3 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Mitochondrial DNA depletion syndrome 7 (hepatocerebral type) Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Mitochondrial DNA depletion syndrome 7 (hepatocerebral type) phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Mucopolysaccharidosis type VII Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Mucopolysaccharidosis type VII phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Hyperlipoproteinemia, type I Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Hyperlipoproteinemia, type I phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Osteogenesis imperfecta type I Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Osteogenesis imperfecta type I phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Osteogenesis imperfecta type 7 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Osteogenesis imperfecta type 7 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Limb-girdle muscular dystrophy-dystroglycanopathy, type C4 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Limb-girdle muscular dystrophy-dystroglycanopathy, type C4 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Limb-girdle muscular dystrophy-dystroglycanopathy, type C5 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Limb-girdle muscular dystrophy-dystroglycanopathy, type C5 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Osteogenesis imperfecta type 8 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Osteogenesis imperfecta type 8 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Limb-girdle muscular dystrophy-dystroglycanopathy, type C1 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Limb-girdle muscular dystrophy-dystroglycanopathy, type C1 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Limb-girdle muscular dystrophy-dystroglycanopathy, type C2 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Limb-girdle muscular dystrophy-dystroglycanopathy, type C2 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Pontocerebellar hypoplasia, type 2e Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Pontocerebellar hypoplasia, type 2e phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

NEUROPATHY, HEREDITARY SENSORY AND AUTONOMIC, TYPE IC, SEVERE Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the NEUROPATHY, HEREDITARY SENSORY AND AUTONOMIC, TYPE IC, SEVERE phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Charcot-Marie-Tooth disease, type 2N Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Charcot-Marie-Tooth disease, type 2N phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Charcot-Marie-Tooth disease, type 2M Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Charcot-Marie-Tooth disease, type 2M phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Oto-palato-digital syndrome, type II Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Oto-palato-digital syndrome, type II phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Chondrodysplasia Blomstrand type Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Chondrodysplasia Blomstrand type phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Lissencephaly 2 (Norman-Roberts type) Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Lissencephaly 2 (Norman-Roberts type) phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Congenital stationary night blindness, type 1C Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Congenital stationary night blindness, type 1C phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Congenital stationary night blindness, type 1B Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Congenital stationary night blindness, type 1B phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Congenital stationary night blindness, type 1A Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Congenital stationary night blindness, type 1A phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Congenital stationary night blindness, type 1F Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Congenital stationary night blindness, type 1F phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Congenital stationary night blindness, type 1E Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Congenital stationary night blindness, type 1E phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Sialic acid storage disease, severe infantile type Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Sialic acid storage disease, severe infantile type phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Charcot-Marie-Tooth disease type 2K Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Charcot-Marie-Tooth disease type 2K phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Lattice corneal dystrophy Type III Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Lattice corneal dystrophy Type III phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Autosomal recessive cutis laxa type 3B Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Autosomal recessive cutis laxa type 3B phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Hereditary sensory and autonomic neuropathy type IIA Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Hereditary sensory and autonomic neuropathy type IIA phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Spondyloepimetaphyseal dysplasia, pakistani type Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Spondyloepimetaphyseal dysplasia, pakistani type phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Hereditary cerebral amyloid angiopathy, Icelandic type Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Hereditary cerebral amyloid angiopathy, Icelandic type phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Glycogen storage disease type III Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Glycogen storage disease type III phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Spondylometaepiphyseal dysplasia short limb-hand type Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Spondylometaepiphyseal dysplasia short limb-hand type phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Hereditary nonpolyposis colorectal cancer type 5 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Hereditary nonpolyposis colorectal cancer type 5 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Hereditary nonpolyposis colorectal cancer type 6 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Hereditary nonpolyposis colorectal cancer type 6 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Hereditary nonpolyposis colorectal cancer type 7 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Hereditary nonpolyposis colorectal cancer type 7 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Iridogoniodysgenesis, dominant type Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Iridogoniodysgenesis, dominant type phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Groenouw corneal dystrophy type I Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Groenouw corneal dystrophy type I phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

ANEMIA, CONGENITAL DYSERYTHROPOIETIC, TYPE Ib Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the ANEMIA, CONGENITAL DYSERYTHROPOIETIC, TYPE Ib phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Loeys-Dietz syndrome, type 4 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Loeys-Dietz syndrome, type 4 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Epilepsy, nocturnal frontal lobe, type 4 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Epilepsy, nocturnal frontal lobe, type 4 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Epilepsy, nocturnal frontal lobe, type 3 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Epilepsy, nocturnal frontal lobe, type 3 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Epilepsy, nocturnal frontal lobe, type 1 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Epilepsy, nocturnal frontal lobe, type 1 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Osteogenesis imperfecta type III Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Osteogenesis imperfecta type III phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Spherocytosis type 2 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Spherocytosis type 2 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Usher syndrome, type 3 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Usher syndrome, type 3 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

BARE LYMPHOCYTE SYNDROME, TYPE II, COMPLEMENTATION GROUP B Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the BARE LYMPHOCYTE SYNDROME, TYPE II, COMPLEMENTATION GROUP B phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Autoimmune lymphoproliferative syndrome, type 1a Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Autoimmune lymphoproliferative syndrome, type 1a phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

HYPERALDOSTERONISM, FAMILIAL, TYPE III Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the HYPERALDOSTERONISM, FAMILIAL, TYPE III phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Sialidosis, type II Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Sialidosis, type II phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Glycogen storage disease, type V Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Glycogen storage disease, type V phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Oculocutaneous albinism type 4 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Oculocutaneous albinism type 4 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Bernard-Soulier syndrome type C Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Bernard-Soulier syndrome type C phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Charcot-Marie-Tooth disease type 2I Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Charcot-Marie-Tooth disease type 2I phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Charcot-Marie-Tooth disease type 2J Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Charcot-Marie-Tooth disease type 2J phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Charcot-Marie-Tooth disease type 2C Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Charcot-Marie-Tooth disease type 2C phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Charcot-Marie-Tooth disease type 2D Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Charcot-Marie-Tooth disease type 2D phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Charcot-Marie-Tooth disease type 2F Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Charcot-Marie-Tooth disease type 2F phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Charcot-Marie-Tooth disease type 2P Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Charcot-Marie-Tooth disease type 2P phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Rhizomelic chondrodysplasia punctata type 2 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Rhizomelic chondrodysplasia punctata type 2 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Rhizomelic chondrodysplasia punctata type 3 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Rhizomelic chondrodysplasia punctata type 3 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Ehlers-Danlos syndrome, type 3 Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Ehlers-Danlos syndrome, type 3 phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Peeling skin syndrome, acral type Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Peeling skin syndrome, acral type phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Congenital myopathy with fiber type disproportion Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Congenital myopathy with fiber type disproportion phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

Pena-Shokeir syndrome type I Gene Set

From ClinVar Gene-Phenotype Associations

genes associated with the Pena-Shokeir syndrome type I phenotype from the curated ClinVar Gene-Phenotype Associations dataset.

collagen type iv trimer Gene Set

From COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores

proteins localized to the collagen type iv trimer cellular component from the COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores dataset.

u2-type prespliceosome Gene Set

From COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores

proteins localized to the u2-type prespliceosome cellular component from the COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores dataset.

collagen type xvi trimer Gene Set

From COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores

proteins localized to the collagen type xvi trimer cellular component from the COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores dataset.

collagen type viii trimer Gene Set

From COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores

proteins localized to the collagen type viii trimer cellular component from the COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores dataset.

vacuolar proton-transporting v-type atpase, v1 domain Gene Set

From COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores

proteins localized to the vacuolar proton-transporting v-type atpase, v1 domain cellular component from the COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores dataset.

saga-type complex Gene Set

From COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores

proteins localized to the saga-type complex cellular component from the COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores dataset.

ino80-type complex Gene Set

From COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores

proteins localized to the ino80-type complex cellular component from the COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores dataset.

proton-transporting v-type atpase, v1 domain Gene Set

From COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores

proteins localized to the proton-transporting v-type atpase, v1 domain cellular component from the COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores dataset.

collagen type xiii trimer Gene Set

From COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores

proteins localized to the collagen type xiii trimer cellular component from the COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores dataset.

swi/snf superfamily-type complex Gene Set

From COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores

proteins localized to the swi/snf superfamily-type complex cellular component from the COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores dataset.

ap-type membrane coat adaptor complex Gene Set

From COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores

proteins localized to the ap-type membrane coat adaptor complex cellular component from the COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores dataset.

collagen type xi trimer Gene Set

From COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores

proteins localized to the collagen type xi trimer cellular component from the COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores dataset.

u12-type spliceosomal complex Gene Set

From COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores

proteins localized to the u12-type spliceosomal complex cellular component from the COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores dataset.

sin3-type complex Gene Set

From COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores

proteins localized to the sin3-type complex cellular component from the COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores dataset.

collagen type v trimer Gene Set

From COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores

proteins localized to the collagen type v trimer cellular component from the COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores dataset.

collagen type iii trimer Gene Set

From COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores

proteins localized to the collagen type iii trimer cellular component from the COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores dataset.

collagen type ii trimer Gene Set

From COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores

proteins localized to the collagen type ii trimer cellular component from the COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores dataset.

iswi-type complex Gene Set

From COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores

proteins localized to the iswi-type complex cellular component from the COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores dataset.

collagen type ix trimer Gene Set

From COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores

proteins localized to the collagen type ix trimer cellular component from the COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores dataset.

type iii intermediate filament Gene Set

From COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores

proteins localized to the type iii intermediate filament cellular component from the COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores dataset.

collagen type vii trimer Gene Set

From COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores

proteins localized to the collagen type vii trimer cellular component from the COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores dataset.

chd-type complex Gene Set

From COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores

proteins localized to the chd-type complex cellular component from the COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores dataset.

vacuolar proton-transporting v-type atpase complex Gene Set

From COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores

proteins localized to the vacuolar proton-transporting v-type atpase complex cellular component from the COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores dataset.

vacuolar proton-transporting v-type atpase, v0 domain Gene Set

From COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores

proteins localized to the vacuolar proton-transporting v-type atpase, v0 domain cellular component from the COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores dataset.

collagen type vi trimer Gene Set

From COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores

proteins localized to the collagen type vi trimer cellular component from the COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores dataset.

protein phosphatase type 2a complex Gene Set

From COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores

proteins localized to the protein phosphatase type 2a complex cellular component from the COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores dataset.

proton-transporting v-type atpase complex Gene Set

From COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores

proteins localized to the proton-transporting v-type atpase complex cellular component from the COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores dataset.

mis12/mind type complex Gene Set

From COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores

proteins localized to the mis12/mind type complex cellular component from the COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores dataset.

collagen type xv trimer Gene Set

From COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores

proteins localized to the collagen type xv trimer cellular component from the COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores dataset.

collagen type xii trimer Gene Set

From COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores

proteins localized to the collagen type xii trimer cellular component from the COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores dataset.

collagen type xiv trimer Gene Set

From COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores

proteins localized to the collagen type xiv trimer cellular component from the COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores dataset.

protein phosphatase type 1 complex Gene Set

From COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores

proteins localized to the protein phosphatase type 1 complex cellular component from the COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores dataset.

collagen type i trimer Gene Set

From COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores

proteins localized to the collagen type i trimer cellular component from the COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores dataset.

u2-type spliceosomal complex Gene Set

From COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores

proteins localized to the u2-type spliceosomal complex cellular component from the COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores dataset.

baf-type complex Gene Set

From COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores

proteins localized to the baf-type complex cellular component from the COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores dataset.

proton-transporting v-type atpase, v0 domain Gene Set

From COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores

proteins localized to the proton-transporting v-type atpase, v0 domain cellular component from the COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores dataset.

u2-type post-mrna release spliceosomal complex Gene Set

From COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores

proteins localized to the u2-type post-mrna release spliceosomal complex cellular component from the COMPARTMENTS Curated Protein Localization Evidence Scores dataset.

collagen type iv trimer Gene Set

From COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores

proteins co-occuring with the collagen type iv trimer cellular component in abstracts of biomedical publications from the COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores dataset.

collagen type xviii trimer Gene Set

From COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores

proteins co-occuring with the collagen type xviii trimer cellular component in abstracts of biomedical publications from the COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores dataset.

collagen type xvi trimer Gene Set

From COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores

proteins co-occuring with the collagen type xvi trimer cellular component in abstracts of biomedical publications from the COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores dataset.

collagen type viii trimer Gene Set

From COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores

proteins co-occuring with the collagen type viii trimer cellular component in abstracts of biomedical publications from the COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores dataset.

type iii protein secretion system complex Gene Set

From COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores

proteins co-occuring with the type iii protein secretion system complex cellular component in abstracts of biomedical publications from the COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores dataset.

saga-type complex Gene Set

From COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores

proteins co-occuring with the saga-type complex cellular component in abstracts of biomedical publications from the COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores dataset.

transforming growth factor beta type ii receptor homodimeric complex Gene Set

From COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores

proteins co-occuring with the transforming growth factor beta type ii receptor homodimeric complex cellular component in abstracts of biomedical publications from the COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores dataset.

ino80-type complex Gene Set

From COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores

proteins co-occuring with the ino80-type complex cellular component in abstracts of biomedical publications from the COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores dataset.

collagen type x trimer Gene Set

From COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores

proteins co-occuring with the collagen type x trimer cellular component in abstracts of biomedical publications from the COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores dataset.

collagen type xvii trimer Gene Set

From COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores

proteins co-occuring with the collagen type xvii trimer cellular component in abstracts of biomedical publications from the COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores dataset.

plant-type cell wall Gene Set

From COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores

proteins co-occuring with the plant-type cell wall cellular component in abstracts of biomedical publications from the COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores dataset.

transforming growth factor beta type i receptor homodimeric complex Gene Set

From COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores

proteins co-occuring with the transforming growth factor beta type i receptor homodimeric complex cellular component in abstracts of biomedical publications from the COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores dataset.

swi/snf superfamily-type complex Gene Set

From COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores

proteins co-occuring with the swi/snf superfamily-type complex cellular component in abstracts of biomedical publications from the COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores dataset.

bacterial-type flagellum filament Gene Set

From COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores

proteins co-occuring with the bacterial-type flagellum filament cellular component in abstracts of biomedical publications from the COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores dataset.

ap-type membrane coat adaptor complex Gene Set

From COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores

proteins co-occuring with the ap-type membrane coat adaptor complex cellular component in abstracts of biomedical publications from the COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores dataset.

bacterial-type flagellum Gene Set

From COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores

proteins co-occuring with the bacterial-type flagellum cellular component in abstracts of biomedical publications from the COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores dataset.

bacterial-type flagellum hook Gene Set

From COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores

proteins co-occuring with the bacterial-type flagellum hook cellular component in abstracts of biomedical publications from the COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores dataset.

ascospore-type prospore Gene Set

From COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores

proteins co-occuring with the ascospore-type prospore cellular component in abstracts of biomedical publications from the COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores dataset.

collagen type xi trimer Gene Set

From COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores

proteins co-occuring with the collagen type xi trimer cellular component in abstracts of biomedical publications from the COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores dataset.

u12-type spliceosomal complex Gene Set

From COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores

proteins co-occuring with the u12-type spliceosomal complex cellular component in abstracts of biomedical publications from the COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores dataset.

u12-type prespliceosome Gene Set

From COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores

proteins co-occuring with the u12-type prespliceosome cellular component in abstracts of biomedical publications from the COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores dataset.

collagen type v trimer Gene Set

From COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores

proteins co-occuring with the collagen type v trimer cellular component in abstracts of biomedical publications from the COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores dataset.

bacterial-type flagellum basal body Gene Set

From COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores

proteins co-occuring with the bacterial-type flagellum basal body cellular component in abstracts of biomedical publications from the COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores dataset.

type v protein secretion system complex Gene Set

From COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores

proteins co-occuring with the type v protein secretion system complex cellular component in abstracts of biomedical publications from the COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores dataset.

collagen type iii trimer Gene Set

From COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores

proteins co-occuring with the collagen type iii trimer cellular component in abstracts of biomedical publications from the COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores dataset.

collagen type ii trimer Gene Set

From COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores

proteins co-occuring with the collagen type ii trimer cellular component in abstracts of biomedical publications from the COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores dataset.

type ii protein secretion system complex Gene Set

From COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores

proteins co-occuring with the type ii protein secretion system complex cellular component in abstracts of biomedical publications from the COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores dataset.

collagen type xii trimer Gene Set

From COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores

proteins co-occuring with the collagen type xii trimer cellular component in abstracts of biomedical publications from the COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores dataset.

iswi-type complex Gene Set

From COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores

proteins co-occuring with the iswi-type complex cellular component in abstracts of biomedical publications from the COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores dataset.

phosphatidylinositol 3-kinase complex, class iii, type ii Gene Set

From COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores

proteins co-occuring with the phosphatidylinositol 3-kinase complex, class iii, type ii cellular component in abstracts of biomedical publications from the COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores dataset.

collagen type ix trimer Gene Set

From COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores

proteins co-occuring with the collagen type ix trimer cellular component in abstracts of biomedical publications from the COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores dataset.

type i terminal bouton Gene Set

From COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores

proteins co-occuring with the type i terminal bouton cellular component in abstracts of biomedical publications from the COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores dataset.

collagen type vii trimer Gene Set

From COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores

proteins co-occuring with the collagen type vii trimer cellular component in abstracts of biomedical publications from the COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores dataset.

bacterial-type flagellum part Gene Set

From COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores

proteins co-occuring with the bacterial-type flagellum part cellular component in abstracts of biomedical publications from the COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores dataset.

type iii polyketide synthase complex Gene Set

From COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores

proteins co-occuring with the type iii polyketide synthase complex cellular component in abstracts of biomedical publications from the COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores dataset.

phosphatidylinositol 3-kinase complex, class iii, type i Gene Set

From COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores

proteins co-occuring with the phosphatidylinositol 3-kinase complex, class iii, type i cellular component in abstracts of biomedical publications from the COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores dataset.

type iv pilus Gene Set

From COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores

proteins co-occuring with the type iv pilus cellular component in abstracts of biomedical publications from the COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores dataset.

chd-type complex Gene Set

From COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores

proteins co-occuring with the chd-type complex cellular component in abstracts of biomedical publications from the COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores dataset.

plant-type vacuole membrane Gene Set

From COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores

proteins co-occuring with the plant-type vacuole membrane cellular component in abstracts of biomedical publications from the COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores dataset.

collagen type vi trimer Gene Set

From COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores

proteins co-occuring with the collagen type vi trimer cellular component in abstracts of biomedical publications from the COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores dataset.

plant-type vacuole Gene Set

From COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores

proteins co-occuring with the plant-type vacuole cellular component in abstracts of biomedical publications from the COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores dataset.

collagen type xiii trimer Gene Set

From COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores

proteins co-occuring with the collagen type xiii trimer cellular component in abstracts of biomedical publications from the COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores dataset.

type vi protein secretion system complex Gene Set

From COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores

proteins co-occuring with the type vi protein secretion system complex cellular component in abstracts of biomedical publications from the COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores dataset.

type iv secretion system complex Gene Set

From COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores

proteins co-occuring with the type iv secretion system complex cellular component in abstracts of biomedical publications from the COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores dataset.

sin3-type complex Gene Set

From COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores

proteins co-occuring with the sin3-type complex cellular component in abstracts of biomedical publications from the COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores dataset.

mis12/mind type complex Gene Set

From COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores

proteins co-occuring with the mis12/mind type complex cellular component in abstracts of biomedical publications from the COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores dataset.

u2-type spliceosomal complex Gene Set

From COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores

proteins co-occuring with the u2-type spliceosomal complex cellular component in abstracts of biomedical publications from the COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores dataset.

collagen type xv trimer Gene Set

From COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores

proteins co-occuring with the collagen type xv trimer cellular component in abstracts of biomedical publications from the COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores dataset.

fungal-type cell wall Gene Set

From COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores

proteins co-occuring with the fungal-type cell wall cellular component in abstracts of biomedical publications from the COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores dataset.

collagen type xiv trimer Gene Set

From COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores

proteins co-occuring with the collagen type xiv trimer cellular component in abstracts of biomedical publications from the COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores dataset.

type iii intermediate filament Gene Set

From COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores

proteins co-occuring with the type iii intermediate filament cellular component in abstracts of biomedical publications from the COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores dataset.

transforming growth factor beta1-type ii receptor complex Gene Set

From COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores

proteins co-occuring with the transforming growth factor beta1-type ii receptor complex cellular component in abstracts of biomedical publications from the COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores dataset.

type ii polyketide synthase complex Gene Set

From COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores

proteins co-occuring with the type ii polyketide synthase complex cellular component in abstracts of biomedical publications from the COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores dataset.

collagen type i trimer Gene Set

From COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores

proteins co-occuring with the collagen type i trimer cellular component in abstracts of biomedical publications from the COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores dataset.

baf-type complex Gene Set

From COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores

proteins co-occuring with the baf-type complex cellular component in abstracts of biomedical publications from the COMPARTMENTS Text-mining Protein Localization Evidence Scores dataset.

TFTC-type histone acetyl transferase complex Gene Set

From CORUM Protein Complexes

proteins in the TFTC-type histone acetyl transferase complex protein complex from the CORUM Protein Complexes dataset.

TGF-beta-receptor type II homodimer complex Gene Set

From CORUM Protein Complexes

proteins in the TGF-beta-receptor type II homodimer complex protein complex from the CORUM Protein Complexes dataset.

Prolyl 4-hydroxylase (alpha(I)-type) Gene Set

From CORUM Protein Complexes

proteins in the Prolyl 4-hydroxylase (alpha(I)-type) protein complex from the CORUM Protein Complexes dataset.

Death-inducing signaling complex DISC (type I cells associated), stimulated Gene Set

From CORUM Protein Complexes

proteins in the Death-inducing signaling complex DISC (type I cells associated), stimulated protein complex from the CORUM Protein Complexes dataset.

Epo-R-IP(3)R type II-TRPC2 complex Gene Set

From CORUM Protein Complexes

proteins in the Epo-R-IP(3)R type II-TRPC2 complex protein complex from the CORUM Protein Complexes dataset.

Prolyl 4-hydroxylase (alpha(III)-type) Gene Set

From CORUM Protein Complexes

proteins in the Prolyl 4-hydroxylase (alpha(III)-type) protein complex from the CORUM Protein Complexes dataset.

Epo-R-PLC-gamma 1-IP(3)R type II-TRPC2 signaling complex Gene Set

From CORUM Protein Complexes

proteins in the Epo-R-PLC-gamma 1-IP(3)R type II-TRPC2 signaling complex protein complex from the CORUM Protein Complexes dataset.

botulinum toxin type E Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical botulinum toxin type E from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

botulinum toxin type D Gene Set

From CTD Gene-Chemical Interactions

genes/proteins interacting with the chemical botulinum toxin type D from the curated CTD Gene-Chemical Interactions dataset.

botulinum toxin type C Gene Set

From